1
0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

  • Philips Shop voordelen:

  • Gratis retourneren

  • Gratis verzending vanaf €20,-

  Producten

  Algemene voorwaarden voor het gebruik van het Philips apparaat met internetfuncties

   

  Gefeliciteerd met de aankoop van een Philips apparaat met internetfuncties. Om bepaalde streamingfuncties van het apparaat te kunnen gebruiken, dient u het apparaat te registreren en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

   

  Wanneer u zich registreert bent u automatisch gebonden aan deze algemene voorwaarden en kunt u gebruikmaken van voornoemde streamingfuncties. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u het apparaat terugbrengen naar de plaats van aankoop. Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de voorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid die u hebt ontvangen bij de aankoop van het apparaat. Zij vervangen deze niet. Alle eerder gestelde voorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.

   

  Registratiebevoegdheid
  Om met de bepalingen en voorwaarden voor gebruik akkoord te kunnen gaan moet u 14 jaar of ouder zijn. Bent u jonger dan 14, dan mag u zich alleen registreren als een ouder of voogd akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden voor gebruik. Door u te registreren bevestigt u dat u 14 jaar of ouder bent, of dat, als u jonger bent dan 14, een ouder of voogd akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden voor gebruik.

   

  Beperkingen op het wijzigen van het apparaat
  Via dit apparaat krijgt u toegang tot bepaalde contentstromen. Om toegang te krijgen tot deze stromen, dient u ermee in te stemmen dat u het apparaat op geen enkele wijze zult wijzigen of zult proberen te wijzigen (onder andere door het gebruik van bepaalde software of fysieke wijzigingen aan het apparaat). U stemt ermee in dat u geen pogingen zult ondernemen om de technologie die de toegang tot bepaalde content regelt, te omzeilen. U stemt ermee in dat u geen pogingen zult ondernemen om kopieerbeveiligingen te omzeilen. U stemt ermee in dat u geen pogingen zult ondernemen om de cryptografische sleutels of andere beveiligingsfuncties van het apparaat of de contentstromen te omzeilen. U stemt ermee in dat u het apparaat niet zult gebruiken voor doeleinden waarvoor u niet gemachtigd bent of als u daarmee geldende wetten of regels overtreedt.

   

  Uitsluitingen van aansprakelijkheid inzake content
  De contentstromen waartoe u toegang hebt via het apparaat worden niet gecontroleerd of beheerd door Philips. Zij worden ter beschikking gesteld door derde partijen. Het apparaat is in feite een soort "tuner" waarmee u de content kunt ontvangen die wordt uitgezonden buiten uw onmiddellijke omgeving. Aangezien de content ter beschikking wordt gesteld door derden, HEEFT PHILIPS GEEN REDACTIONELE CONTROLE OVER DE CONTENT DIE U VIA UW APPARAAT BINNENHAALT EN KAN PHILIPS BIJGEVOLG NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE INHOUD ERVAN OF DE AFLEVERING. PHILIPS ONDERSCHRIJFT GEEN ENKELE MENING DIE WORDT GEUIT IN DE CONTENT DIE U ONTVANGT VIA HET APPARAAT. PHILIPS VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE VOOR DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF DE TIJDIGHEID VAN DE CONTENT. U STEMT ERMEE IN DAT U OP EIGEN RISICO VERTROUWT OP DE INHOUD VAN DE CONTENT.

   

  Beperkingen op de toegang tot contentstromen
  Philips garandeert geen toegang tot een bepaalde contentstroom of tot de content in een bepaalde stroom. Philips mag op elk moment naar goeddunken de toegang tot een bepaalde stroom of content aanbieden of stopzetten. Sommige stromen zijn toegankelijk door overeenkomsten met internetaanbieders. Zij bepalen welke stromen beschikbaar zijn in hun directory's. Philips doet er alles aan om een goede selectie van internetaanbieders aan te bieden. Philips kan echter niet garanderen dat de toegang tot een bepaalde internetaanbieder continu beschikbaar is. Philips mag naar goeddunken de toegang tot een bepaalde internetaanbieder aanbieden of stopzetten.

   

  De rechten op content
  Content is mogelijk beschermd door copyrightrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Onder bepaalde omstandigheden, als u het apparaat bijvoorbeeld gebruikt voor commerciële doeleinden, dient u mogelijk een licentie aan te schaffen of toestemming te verkrijgen om de content te kunnen gebruiken. U stemt ermee in dat als een licentie of toestemming vereist is, het uw verantwoordelijkheid is deze te verkrijgen. U stemt ermee in dat alle schade die u lijdt als gevolg van het niet aanschaffen of verkrijgen van de vereiste licentie of toestemming voor gebruik van de content die u via het apparaat verwerft, voor uw rekening is. U stemt ermee in dat Philips niet aansprakelijk kan worden gesteld inzake de content.

   

  Functiewijzigingen
  Philips mag naar goeddunken de functies van het apparaat wijzigen en mag functies toevoegen of verwijderen. Voor sommige nieuwe functies dienen deze algemene voorwaarden mogelijk worden aangepast. Als u de nieuwe functies gebruikt, stemt u automatisch in met de herziene algemene voorwaarden.

   

  Software en intellectuele eigendomsrechten
  Mogelijk hebt u softwareprogramma's nodig om bepaalde functies van het apparaat (volledig) te kunnen gebruiken. Ten tijde van de aankoop hebt u bepaalde software ontvangen en mogelijk ontvangt u van tijd tot tijd nog andere software. De meeste van deze software zit in het apparaat. U hebt geen toegang tot deze software. Sommige software is het eigendom van Philips, andere is het eigendom van derden. Het gebruik van de software van Philips is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de geldende licentie-overeenkomsten. Het gebruik van software van derden is onderworpen aan de geldende licentie-overeenkomsten. Het gebruik van de software betekent niet dat u eigenaar wordt van de software. Philips behoudt de volledige rechten op de software en alle overige intellectuele eigendom, waaronder copyrights, patentrechten en rechten op zijn handelsmerken en handelsnamen. U stemt ermee in geen afgeleide producten te maken van de software en de software niet aan reverse-engineering te onderwerpen, niet te disassembleren, te decompileren, te wijzigen, in sublicentie te geven, te distribueren of voor niet-geautoriseerde doeleinden aan te wenden of in overtreding van een wet of regel.

   

  Uitsluiting van garantie
  PHILIPS VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, DAT HET APPARAAT BEANTWOORDT AAN UW VEREISTEN OF DAT U HET APPARAAT ONONDERBROKEN, TIJDIG, BETROUWBAAR EN FOUTLOOS KUNT GEBRUIKEN. PHILIPS VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE OVER DE CONTENT IN EEN STROOM. PHILIPS VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, OVER DE INFORMATIE OF DE CONTENT DIE U VERKRIJGT VIA HET APPARAAT, OF OVER UW VERTROUWEN IN OF GEBRUIK VAN INFORMATIE OF CONTENT WAARTOE U TOEGANG HEBT VIA HET APPARAAT. ER ZIJN U SPECIFIEKE GARANTIES VERLEEND TEN TIJDE VAN DE AANKOOP VAN HET APPARAAT EN DIE GARANTIES, WAARONDER UITSLUITINGEN VAN DIE GARANTIES, BLIJVEN ONVERMINDERD GELDIG. Omdat het in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan geïmpliceerde garanties uit te sluiten, gelden deze uitsluitingen mogelijk niet voor u.

   

  Beperking van aansprakelijkheid
  PHILIPS KAN NIET DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER WINSTDERVING OF GEMISTE BESPARINGEN), VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT, ONGEACHT OF DEZE SCHADE HET RESULTAAT IS VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD, EEN GARANTIE, EEN CONTRACT OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ZELFS ALS PHILIPS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE VERGOEDING VOOR SCHADE DIE PHILIPS DIENT UIT TE BETALEN (ONGEACHT DE OORZAAK) MEER ZIJN DAN WAT U VOOR HET APPARAAT HEBT BETAALD.

   

  Diversen
  "Op deze overeenkomst Is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen daaromtrent is de competente rechter in Nederland bevoegd.. . Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar is onder een bepaalde wet, wordt aangenomen dat de bepaling in die mate gewijzigd is dat ze geldig en afdwingbaar wordt. De overige bepalingen van deze overeenkomst blijven onverminderd van kracht. Deze algemene voorwaarden vallen niet onder de conventie van de Verenigde Naties over de internationale verkoop van goederen. Er wordt expliciet afstand gedaan van de toepassing van deze conventie.

   

  DOOR HET PRODUCT TE REGISTREREN, BEVESTIGT U DAT U DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT.