Young Innovators Angio CT

apr 22, 2022

Ingenieurs spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van baanbrekende medische technologie

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

Soms kan het combineren van bestaande technologieën zorgen voor een medische doorbraak, zoals bij de Philips Angio CT Spectral. Jeroen van Pelt (Electronics Designer) en Joost Groenen (Development Engineer) hebben gewerkt aan een essentieel onderdeel van deze oplossing: een CT-scanner die kan bewegen over rails.

Dankzij deze technologie kan de CT-scanner worden gecombineerd met het angiografiesysteem aan dezelfde patiënttafel. Deze technische oplossing heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het beschikbaar maken van meerdere modaliteiten voor de patiënt, waarmee kan worden voorkomen dat patiënten terug moeten voor een nieuwe ingreep. Interventionele artsen kunnen zo complexere procedures uitvoeren op een minimaal invasieve manier, waaronder oncologie, beroerte- en traumazorg.

CT-scans tijdens een operatie

Jeroen: "Een CT-scanner is normaal gesproken een grote ring waar patiënten in gaan liggen. Onze taak was om een systeem te ontwikkelen waarbij de hele CT-scanner om de operatietafel - en dus de patiënt - heen kan schuiven."

Young Innovators Angio CT - 1

Door de CT-scanner op rails te zetten en te laten gebruiken in combinatie met andere beeldvormende apparatuur, zoals het Azurion angiografiesysteem, kunnen chirurgen tijdens een operatie een CT-scan maken om snel een nauwkeurige 3D-scan van de patiënt te maken.

Een CT-scanner is normaal gesproken een grote ring waar je als patiënt doorheen gaat. Aan ons was het de taak om een systeem te ontwikkelen waarbij de gehele CT-scanner juist om de operatietafel heen kan schuiven.

Jeroen van Pelt

Electronics Designer

Jeroen en Joost zijn onderdeel van Philips Engineering Solutions, een team van ingenieurs en technisch adviseurs die zowel door Philips als externe klanten worden ingeschakeld voor het realiseren van medische en high-tech-innovaties.

Als electrical engineer heeft Jeroen zich binnen het project vooral beziggehouden met de stroomvoorziening: "Ik ben vooral gespecialiseerd in het ontwerpen van printplaten, maar bij dit project kwam nog veel meer kijken; het hele systeem van elektriciteit en de nodige dataverbindingen voorzien, dit terwijl het gehele systeem dus over een rails heen en weer beweegt. Hier is de normale CT-scanner niet op ingericht, dat was een behoorlijke uitdaging."

Young Innovators Angio CT - 2

Joost is gespecialiseerd in besturingstechniek: "Ik houd me bezig met de aansturing van systemen. Met sensoren meten wat een systeem doet en daarop bijsturen, om zo de CT-scanner zo snel en nauwkeurig mogelijk op de juiste plek te krijgen."

Combinatie van diagnose en behandeling in dezelfde procedure

De grootste verbetering voor artsen en patiënten zit hem in de combinatie van diagnose en behandeling in dezelfde procedure.

"Azurion maakte al gebruik van röntgenbeelden, waarmee je als arts kunt volgen waar je met een katheter heen gaat en waar je aan het opereren bent. Met een CT-scan kun je een 3D-beeld van hoge kwaliteit maken van de patiënt met een grotere doorsnede.

Dat betekent dat je het effect al kunt zien tijdens de ingreep. En daarmee voorkom je mogelijk een extra ingreep, of dat een patiënt tijdens een operatie naar een andere ruimte moet worden gereden voor een CT-scan."

Met een CT-scan kun je een 3D-beeld maken van de patiënt met een grotere doorsnede. Dat betekent dat je al tijdens de operatie kunt zien of de patiënt effectief is behandeld. En daarmee voorkom je mogelijk een extra ingreep.

Joost Groenen

Development Engineer

Van printplaat naar kabelrups

Om dat voor elkaar te krijgen, was een verrijdbare CT-scanner nodig. En daar waren behoorlijk wat aanpassingen aan de CT-technologie voor nodig, aldus Jeroen: "Daar komt best wel wat bij kijken, alleen al op het gebied van elektrotechniek. Ik was altijd gewend om op printplaatniveau te werken en nu werkte ik ineens met een groot systeem, met een kabelrups waar in totaal een paar honderd meter aan kabel in zit."

Allebei vinden ze de diversiteit het mooiste aan hun werk. Joost: "Wij werken soms aan Philips-projecten, soms voor externe klanten. Elke keer is het weer compleet anders en daar leer je heel veel van. De ene keer werk je aan product voor de semiconductormarkt met nanometer nauwkeurigheid waar elk detail gecontroleerd wordt. De volgende keer werk je aan een groot medisch systeem wat goed en veilig moet functioneren in een ziekenhuisomgeving tussen de patiënten en medisch personeel."

Young Innovators Angio CT

Ook krijgen ze veel vrijheid in hun rol. "Binnen een project kun je vaak zelf de rol pakken die je graag zou willen”, aldus Jeroen. Als elektronica-ontwerper krijg ik ook genoeg kansen om me op andere gebieden te ontwikkelen. Zo heb ik bij veel projecten van alles geleerd over architectuur, daardoor leer je begrijpen hoe een systeem in elkaar zit."

Steile leercurve

De steile leercurve die de twee ervaren komt ook deels door de kennis en expertise die er binnen Philips Engineering Solutions aanwezig is, vertelt Joost: "We hebben veel ervaring in huis, een mix van theoretische en praktische specialisten, als je een vraag hebt is er altijd wel iemand die deze kan beantwoorden. En, zeker niet onbelangrijk, er is ruimte om ook zelf te laten zien wat je kunt en een richting op te bewegen die je zelf wilt."

Elke dag proberen we manieren te vinden om het leven te verbeteren, soms in kleine stapjes, soms met grote sprongen. Binnen Philips werken veel talenten aan technologische innovaties op het gebied van zorg en gezondheid. In de serie Young Innovators komen deze vernieuwers aan het woord en vertellen ze waar ze aan werken, wat hen motiveert en wat hun ambities zijn voor de toekomst.

Lees ook deze eerdere artikelen:

“Ik wil gewoon heel graag bijdragen aan innovatieve oplossingen voor de zorg”; Eline van Haaften promoveerde cum laude op haar 27e cum en kreeg verschillende onderscheidingen.
 
“De jongen die wolf riep”; Rohan Joshi promoveerde op alarmmoeheid op de IC. Bij Philips werkt hij aan innovaties om te vroeg geboren baby's te monitoren.
 
“Als wetenschapper houd ik van techniek, maar techniek zonder toepassing is niks”; in zijn promotieonderzoek maakte Rogier Wildeboer gebruik van machine learning om verschillende echotechnieken te combineren om prostaatkanker op te sporen.
 
Een fascinatie voor algoritmes, puzzels oplossen en het menselijk lichaam; Rozemarijn Weijers leidt een team van specialisten dat onderzoek naar de toepassing van een nieuwe mobiele röntgentechnologie in de praktijk.
 
“We staan met Artificial Intelligence in de gezondheidszorg aan het begin van wat er mogelijk is”; als Senior Scientist AI ontwikkelt Nicola Pezzotti nieuwe toepassingen van artificial intelligence die de gezondheidszorg verbeteren én te begrijpen zijn voor mensen.
 
“Ik geloof dat we de kwaliteit van leven echt kunnen gaan verbeteren door meer monitoring en betere preventie”; designer Renee Noortman ziet het als haar missie om innovatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van patiënten.
 
Lena Jaschke deed als echte 'tech woman' een stap opzij, van softwareontwikkeling naar HR: “Met programmeren kun je levens redden”
 
Collin Tittle is één van de getalenteerde ingenieurs die scheer- en verzorgingsproducten voor mannen ontwikkelen: “Dankzij onze robotarm maken we slimme scheerapparaten”

Als Clinical Data Scientist versnelt Ymke de Jong innovatietrajecten met data en AI. Op die manier zorgt ze ervoor dat de oplossingen die worden ontwikkeld ook praktisch toepasbaar zijn in de gezondheidszorg – en het liefst zo snel en impactvol mogelijk.

Young Innovators Angio CT header

How engineers played a vital role in creating a medical breakthrough

Sometimes combining existing technologies can deliver a medical breakthrough. Recently Philips announced a new solution that combines CT imaging with an angiography system. Thanks to this combination, interventional physicians can perform more complex procedures in a minimally invasive way, including oncology, stroke, and trauma care.
 
Jeroen van Pelt (Electronics Designer) and Joost Groenen (Development Engineer) have been working on a vital technical element of this solution; creating a CT scanner that is able to move on rails. This would allow the CT scanner to be used in combination with an angiography system at the same patient table. This engineering solution helped to change the paradigm of bringing different modalities to the patient.

CT scans during surgery

Jeroen: “A CT scanner is normally a large ring that patients go into. Our task was to develop a system allowing the entire CT scanner to slide around the operating table – and thus the patient."

Young Innovators Angio CT - 1

By putting the CT scanner on rails and allowing it to be used in combination with other imaging equipment such as the Azurion angiography system, surgeons can perform a CT scan during surgery, in order to quickly take an accurate 3D scan of the patient.

A CT scanner is normally a large ring that patients go into. Our task was to develop a system allowing the entire CT scanner to slide around the operating table – and thus the patient.

Jeroen van Pelt

Electronics Designer

Jeroen and Joost are part of Philips Engineering Solutions, a team of engineers and technical advisors deployed by both Philips and external customers to implement medical and high-tech innovations.
 
As an electrical engineer, Jeroen mainly focused on the power supply in the project: “I mainly specialize in designing printed circuit boards, but this project involved a lot more: Providing the entire system with electricity and the necessary data connections, while the entire system moves back and forth on rails. The normal CT scanner is not set up for this, which was quite a challenge."

Young Innovators Angio CT - 2

Joost specializes in control technology: "I'm involved in system control. This means using sensors to measure what a system does and adjusting accordingly, in order to get the CT scanner to the right place as quickly and accurately as possible."

Combining diagnosis and treatment in the same procedure

The greatest improvement for physicians and patients lies in the combination of diagnosis and treatment in the same procedure. “Azurion was already using X-ray images allowing phycisians to see where they are going with a catheter and where they are operating. A CT scan allows you to generate a high quality 3D image of the patient with a larger area. This means that you can already see during the the effect during the intervention. And as such, you may avoid an extra procedure, or that a patient has to be moved to another room during an operation for a CT scan."

A CT scan allows you to generate a 3D image of the patient with a larger area. This means that you can already see during the operation whether the patient is treated effectively. And as such, you may avoid an extra procedure.

Joost Groenen

Development Engineer

From PCB to cable chain

To achieve this, CT scanner on rails was needed. And that required quite a few adjustments to the CT technology, as Jeroen explains: “There is quite a lot involved in this, in the field of electrical engineering alone. I always used to work at circuit board level and now I was suddenly working with a large system, with a cable chain containing several hundreds of meters of cable."
 
They both think that variety is the best thing about their job. Joost says: “We sometimes work on Philips projects, sometimes for external customers. Every time, it is completely different, and you learn a lot from that. One time you're working on a product for the semiconductor market with nanometer accuracy, where every detail is checked. While, the next time, you will be working on a large medical system that must function properly and safely in a hospital environment between patients and medical staff."

Young Innovators Angio CT

They also enjoy a lot of freedom in their role. "Within a project you can often take on the role that you'd like to play," says Jeroen. "As an electronics designer, I also receive plenty of opportunities to evolve in other areas. For example, I've learned a lot about architecture in many projects, which helps you understand how a system works."

Steep learning curve

The steep learning curve that they both experienced is also partly due to the knowledge and expertise that are available within Philips Engineering Solutions, as Joost explains: “We have a lot of in-house experience, a mix of theoretical and practical specialists, so that, if you have a question, there is always someone who can answer it. And, last but not least, there is room to show what you can do and to develop in a direction that you want."

 

Every day we are looking for ways to improve life - sometimes in small steps, sometimes in big leaps. Within Philips, many talents are working on technological innovations for care and health. In the Young Innovators series, these innovators have their say; what are they working on? What drives them? What are their ambitions for the future?


Also check out these previous episodes:
 
“The boy who cried wolf”; Rohan Joshi was promoted on alarm fatigue in the IC. At Philips, he is working on innovations to monitor premature babies.
 
“As a scientist I like technique, but technique without application is nothing”; in his doctoral research Rogier Wildeboer used machine learning to combine different ultrasound techniques to detect prostate cancer.
 
A fascination for algorithms, solving puzzles and the human body; Rozemarijn Weijers leads a team of specialists investigating the application of a new mobile X-ray technology in practice.
 
With Artificial Intelligence in healthcare, we are at the beginning of what is possible; as a Senior Scientist, Nicola Pezzotti develops AI methods that improve healthcare, are applicable in practice, and easy to understand for humans.


"I believe we can really improve the quality of life through more monitoring and better prevention"; designer Renee Noortman sees it as her mission to make innovation meet the needs of patients as well as possible.

Lena Jaschke decided to take a step aside; as a 'true tech woman' she decided to move from software development to HR. "Coding can save lives"

Collin Tittle is one of the talented engineers who develop shaving and grooming products for men: “Thanks to our robotic arm we develop smart shavers”

As a Clinical Data Scientist, Ymke de Jong accelerates innovation processes with data and AI. In this way, she ensures that the solutions that are developed are also practically applicable in healthcare – and preferably as quickly and with impact as possible.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.