Nieuwscentrum
masthead rozemarijn weijers l

okt 26, 2020

Een fascinatie voor algoritmes, puzzels oplossen en het menselijk lichaam

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

Tussen een eerste idee voor een product en het daadwerkelijk op de markt brengen, zitten veel verschillende stappen. Rozemarijn Weijers (29) leidt een team van specialisten dat een belangrijke schakel is in dat proces. Haar team onderzoekt momenteel een nieuwe mobiele röntgentechnologie. Voor Rozemarijn komen daarin haar fascinatie voor algoritmes en het menselijk lichaam samen.

Wat is je rol binnen Philips?
"Mijn officiële functie is Scientist - Advanced Development for Mobile X-ray systems. Op dit moment houdt dat in dat ik een team leid, dat onderzoek doet naar de toepassing van een nieuwe innovatie in de praktijk." 

Rozemarijn Weijers

"Ik kan er in deze fase nog niet heel veel over vertellen, maar het gaat over mobiele röntgensystemen die worden gebruikt in operatiekamers, en hoe je patiënten nog beter in beeld kunt brengen om bijvoorbeeld heel nauwkeurig implantaten te plaatsen. Dat is bedacht bij onze innovatie- en researchafdeling. Vervolgens is het aan ons om te bekijken hoe we dat in een product zouden kunnen verwerken, en om te onderzoeken in hoeverre dat aansluit bij de vraag vanuit ziekenhuizen."

Dat klinkt als een behoorlijk divers team.
"Absoluut! We hebben specialisten op het gebied van algoritmes, marketing, design en IT, maar ook een klinisch specialist die voorheen werkte als chirurg. Samen werken we vanuit verschillende disciplines aan het onderzoek."

We hebben specialisten op het gebied van algoritmes, marketing, design en IT, maar ook een klinisch specialist die voorheen werkte als chirurg. Samen werken we vanuit verschillende disciplines aan het onderzoek.

Rozemarijn Weijers

Scientist

Wat is de grootste uitdaging in deze studie?

"Het aantonen van de nauwkeurigheid van het systeem. Een röntgencamera geeft in principe een 2D beeld, maar als je deze opnames slim combineert, dan kun je 3D-beelden gaan samenstellen en zelfs corrigeren voor bewegingen van de patiënt en het systeem. Dit moet heel nauwkeurig op elkaar worden afgestemd, omdat chirurgen die systemen straks gaan gebruiken om bijvoorbeeld een schroef in een ruggengraat te plaatsen."

Rozemarijn Weijers

Is het niet ingewikkeld om een team aan te sturen met zo veel verschillende expertises?

"Het is juist ontzettend leuk, leerzaam. We zijn een klein, hecht team, we weten altijd van elkaar waar we mee bezig zijn. Je werkt toch anderhalf tot twee jaar intensief met elkaar samen aan zo'n project, dus dan raak je vanzelf goed op elkaar ingespeeld."

 

Hoe ben je in deze rol terecht gekomen?

"Twee jaar geleden kwam ik als management trainee bij Philips binnen. Ik heb eerst biomedische technologie gestudeerd, en daar kwam ik erachter dat ik het geweldig vind om algoritmes te ontwikkelen. Dat kwam overigens voor mezelf behoorlijk als een verrassing, want in eerste instantie wilde ik deze studie misschien niet gaan doen omdat daar te veel programmeren in zat. Tijdens de eerste cursus programmeren en scripten ontdekte ik pas hoe leuk dat eigenlijk is. Het zijn net kleine puzzeltjes; je werkt met logica om een probleem op te lossen."

Algoritmes zijn net kleine puzzeltjes; je werkt met logica om een probleem op te lossen.

Rozemarijn Weijers

Scientist

"Biomedische technologie was best een theoretische studie. Ik heb er daarom nog een master werktuigbouwkunde naast gedaan, vanwege de praktische insteek van deze studie. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd op het onderwerp medische robotica, waarin ik beide studies perfect kon combineren."

 

"Dat ik de techniek in wilde, dat stond eigenlijk wel al vast. Maar ik ben er in de loop van mijn studie wel achter gekomen dat de medische component voor mij onmisbaar is. Het menselijk lichaam heeft me altijd heel erg verwonderd. Met een carrière in de gezondheidstechnologie kan ik voor mijn gevoel echt iets goeds doen met mijn leven."

Rozemarijn Weijers

Wat zou je studenten mee willen geven die ook een carrière ambiëren in deze richting?

"Handel vanuit je eigen passie. Dat helpt heel veel als je je doel wilt bereiken. Jouw enthousiasme en positieve energie wordt door mensen om je heen herkend. Als je laat zien waar je passie voor hebt, dan nemen anderen je vanzelf mee in projecten die daarbij aansluiten."

 

"Wat ook goed is om te weten, is dat er binnen Philips voor starters de mogelijkheid bestaat om als management trainee aan de slag te gaan. Ik was geïnteresseerd in een onderzoeksrol met doorgroeimogelijkheden, maar ik heb geen PhD, dan is zo'n traineeship ideaal. Je kunt dan ervaring opdoen in drie verschillende projecten, die telkens tien maanden duren. Alleen beviel bij mij het tweede project zo goed, dat ik het voor langere tijd ben gaan doen.

Het menselijk lichaam heeft me altijd heel erg verwonderd. Met een carrière in de gezondheidstechnologie kan ik voor mijn gevoel echt iets goeds doen met mijn leven.

Rozemarijn Weijers

Scientist

Weet je al wanneer jullie project is afgerond?

"Dat is altijd afhankelijk van verschillende factoren, maar we verwachten dat dit halverwege volgend jaar zal zijn. Dan sluiten we de klinische studie af en kunnen we als het goed is een prototype laten zien aan de markt. Daar kijken we met zijn allen wel heel erg naar uit, natuurlijk."

A fascination for algorithms, solving puzzles and the human body

There are many different steps between an initial idea for a product and its actual availability in the market. Rozemarijn Weijers (29) leads a team of specialists that is an important link in that process. Her team is currently investigating a new mobile X-ray technology. For Rozemarijn, this is where her fascination for algorithms and the human body come together. 

What is your role within Philips? 

"My official job title is Scientist - Advanced Development for Mobile X-ray systems. At the moment, this means that I lead a team, which researches the application of a new innovation in practice.”

Rozemarijn Weijers

"I can't say very much about it at this stage, but it's about mobile X-ray systems used in operating room, and how you can visualise patients even better; for example, in order to place very precise implants. Our innovation and research department came up with this idea. Then it's up to us to look at how we could incorporate that into a product, and to see to what extent it meets the demand from hospitals.” 

 

That sounds like a pretty diverse team. 

"Absolutely! We have specialists in the field of algorithms, marketing, design and IT, as well as a clinical specialist who used to work as a surgeon. Together we work on the research from different disciplines."

We have specialists in the fields of algorithms, marketing, design and IT, as well as a clinical specialist who used to work as a surgeon. Together we work on the research from different disciplines.

Rozemarijn Weijers

Scientist

What would you say is the biggest challenge in this study? 

"Demonstrating the accuracy of the system. In principle, an X-ray camera provides a 2D image, but if you combine these images in a clever way, you can start compiling 3D images and even correct them for movements of the patient and the system. This needs to be fine- tuned, because surgeons will soon be using these systems to insert a screw into a spine, for example.”

Rozemarijn Weijers

Isn't it complicated to manage a team with so many different areas of expertise?

"It's a lot of fun, it's educational. We are a small, closely knit team, we always know what the other one is doing. You work intensively together on such a project for a year and a half to two years, so you automatically become well-attuned to each other. " 

 

How did you end up in this role? 

"Two years ago I joined Philips as a management trainee. I first studied biomedical technology, and there I found out that I love developing algorithms. That came as quite a surprise to me, because at first I didn't want to do this study because there was too much programming in it. During the first course of programming and scripting, I discovered how much fun that really is. They're like little puzzles; you work with logic to solve a problem.”

Algorithms are like little puzzles; you work with logic to solve a problem.

Rozemarijn Weijers

Scientist

"Biomedical technology was quite a theoretical study. I therefore added a master's degree in mechanical engineering, because of the practical approach of this study. In the end, I graduated on the subject of medical robotics, in which I was able to combine both studies perfectly.” 

 

"I knew for certain that I wanted to go into technology already. But in the course of my studies I did find out that the medical component was indispensable to me. The human body has always amazed me. With a career in health technology, I feel I can really do something good with my life." 

Rozemarijn Weijers

What advice would you give students who also aspire to a career in this direction? 

"Act from your own passion. That helps a lot if you want to achieve your goal. Your enthusiasm and positive energy is recognised by those around you. If you show what your passionate about, others will automatically take you along in projects that fit in with it.” 

 

"What's also good to know is that within Philips there is the possibility for starters to work as a management trainee. I was interested in a research role with career opportunities, but I don't have a PhD, so such a traineeship is ideal. You can then gain experience in three different projects, each lasting ten months. I only liked the second project so much that I started doing it for a longer period of time." 

The human body has always amazed me very much. With a career in health technology, I feel I can really do something good with my life.

Rozemarijn Weijers

Scientist

Do you already know when your project will be completed? 

"That always depends on several factors, but we expect by the middle of next year. Then we will complete the clinical study and, if all goes well, we will be able to present a prototype to the market. Needless to say that we are all very much looking forward to that." 

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2020/20201026-een-fascinatie-voor-algoritmes-puzzels-oplossen-en-het-menselijk-lichaam.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.