Collin Tittle

mrt 23, 2021

"Dankzij onze robotarm maken we slimme scheerapparaten"

Gemiddelde leestijd: 7-9 minuten

"Zolang ik me kan herinneren, wilde ik al dingen maken die echt iets betekenen in het dagelijks leven van mensen. Het is niet zo dat er als kind al van droomde om specifiek aan scheerapparaten te werken, maar ik weet wel dat ik uitvinder wilde worden. En dan vooral om dingen uit te vinden die mensen in huis hebben. Dingen die je blij maken, waardoor je je verzorgd voelt."

Senior System Architect Collin Tittle is één van de getalenteerde ingenieurs die scheer- en verzorgingsproducten voor mannen ontwikkelen - samen met 300 collega's in Research & Development in het Friese Drachten.

Wat doet een System Architect?
"Je kunt een System Architect zien als een spin in het web van innovatie. Een nieuw product op de markt draait niet alleen technologische innovatie; het vereist onderzoek onder consumenten, maar ook de benodigde logistiek, productie, marketing, en ga zo maar door. Het is mijn rol om mensen bij elkaar te brengen. Als we een nieuw product willen maken, bouw ik bruggen tussen deze disciplines om te zien of we het ook echt kunnen realiseren."

Een nieuw product op de markt draait niet alleen technologische innovatie; het vereist onderzoek onder consumenten, maar ook de benodigde logistiek, productie, marketing, en ga zo maar door. Het is mijn rol om mensen bij elkaar te brengen.

Collin Tittle

Senior System Architect

Welke opleiding heeft je hier gebracht?
"Op de universiteit heb ik een bachelor in natuurkunde gedaan, en een master in elektrotechniek en computertechniek met een specialisatie in nanotechnologie. Tijdens mijn bachelor ontdekte ik dat ik erg geïnteresseerd was in toegepaste natuurkunde. Daarmee zou ik namelijk apparaten kunnen ontwikkelen die echt impact hebben op levens van mensen. "

"Na mijn afstuderen kwam ik erachter dat Philips op zoek was naar jong technisch talent om verzorgingsproducten te ontwikkelen. En dat lag precies in lijn met de ambities die ik al lang had. We werken hier op de grens van wat natuurkundig mogelijk is."

Aan wat voor soort innovaties werk je?
"Bij het ontwikkelen van innovaties op het gebied van scheren heb je twee uitdagingen: aan de ene kant wil je zo dicht mogelijk bij de huid komen, tegelijkertijd wil je de huid intact laten. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen met onze scheerapparaten, dan kunnen we ze dus helpen om snel hun favoriete look te krijgen."

Bij het ontwikkelen van innovaties op het gebied van scheren heb je twee uitdagingen: aan de ene kant wil je zo dicht mogelijk bij de huid komen, tegelijkertijd wil je de huid intact laten. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen met onze scheerapparaten, dan kunnen we ze dus helpen om snel hun favoriete look te krijgen.

Collin Tittle

Senior System Architect

"Iets wat me echt aantrekt aan het onderzoeksgebied van aan persoonlijke verzorging, is de overgang naar meer verbonden technologie. Ga maar na; onze telefoons, horloges, maar ook fietsen, auto's en huishoudelijke apparaten zijn steeds meer verbonden met het internet en gebruiken data voor een betere en gepersonaliseerde ervaring. Veel van onze innovatie-inspanningen zijn er dan ook op gericht om verzorgingsproducten te verbeteren met behulp van sensoren en data."

Collin Tittle

Hoe kan een scheerapparaat met een internetverbinding de scheerervaring precies verbeteren?
"De scheerervaring wordt niet alleen bepaald door het type apparaat dat je gebruikt, maar ook door de manier waarop je het gebruikt. Onze apparaten verzamelen daar gegevens over en helpen je vervolgens ook om je scheertechniek te verbeteren of om huidproblemen te voorkomen."

Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe werkt dat in de praktijk?
"Als mensen een scheerapparaat gebruiken, hebben ze de neiging om te aaien, heen en weer te gaan of juist op en neer. Maar scheerapparaten werken het beste als je een cirkelvormige beweging maakt. Dat is een beetje contra-intuïtief, dus wat we als Philips willen doen, is gebruikers helpen om hun techniek te verfijnen."

"Een van de mooie projecten waar ik binnen Philips aan heb mogen werken, was het ontwikkelen van een robotarm die de scheerbewegingen van mensen simuleert. Dat project gaf ons verschillende waardevolle inzichten die we uiteindelijk hebben gebruikt als input voor de Philips 7000-serie; dat je een persoonlijk scheerplan geeft op basis van je scheertechniek. Het was eigenlijk het eerste slimme scheerapparaat ter wereld, een gepersonaliseerde en AI-aangedreven scheeroplossing voor de gevoelige huid."

Collin Tittle

Dat klinkt zeker als een aansprekend project. Zou je zeggen dat dit het mooiste was waar je binnen Philips aan hebt gewerkt?
"Als ingenieur vind ik geweldig om te werken aan technische projecten. Maar aan het eind van de dag geeft het me toch de meeste voldoening om die kennis te gebruiken om verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen. Het is niet de techniek die centraal staat in alles wat we doen, dat is altijd de klant. Verschillende disciplines bij elkaar brengen, iets vinden wat voor iedereen werkt zodat we samen nieuwe producten op de markt kunnen brengen; dat is onbetaalbaar."

Als ingenieur vind ik geweldig om te werken aan technische projecten. Maar aan het eind van de dag geeft het me toch de meeste voldoening om die kennis te gebruiken om verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen. Het is niet de techniek die centraal staat in alles wat we doen, dat is altijd de klant.

Collin Tittle

Senior System Architect

Welk advies zou je geven aan jongeren met technische talent?
"Probeer verschillende dingen. Werk samen met mensen met verschillende achtergronden. Zelfs als je weet waar je interesse ligt of waar je goed in bent, kan het nooit kwaad om je horizon te verbreden en te leren van mensen met een andere achtergrond. Philips is een geweldige plek om te werken als je de vrijheid waardeert om nieuwe gebieden, rollen en posities te ontdekken."

Elke dag proberen we manieren te vinden om het leven te verbeteren, soms in kleine stapjes, soms met grote sprongen. Binnen Philips werken veel talenten aan technologische innovaties op het gebied van zorg en gezondheid. In de serie Young Innovators komen deze vernieuwers aan het woord en vertellen ze waar ze aan werken, wat hen motiveert en wat hun ambities zijn voor de toekomst.
 
Lees ook deze eerdere artikelen:
 
“Ik wil gewoon heel graag bijdragen aan innovatieve oplossingen voor de zorg”; Eline van Haaften promoveerde cum laude op haar 27e cum en kreeg verschillende onderscheidingen.
 
“De jongen die wolf riep”; Rohan Joshi promoveerde op alarmmoeheid op de IC. Bij Philips werkt hij aan innovaties om te vroeg geboren baby's te monitoren.
 
“Als wetenschapper houd ik van techniek, maar techniek zonder toepassing is niks”; in zijn promotieonderzoek maakte Rogier Wildeboer gebruik van machine learning om verschillende echotechnieken te combineren om prostaatkanker op te sporen.
 
Een fascinatie voor algoritmes, puzzels oplossen en het menselijk lichaam; Rozemarijn Weijers leidt een team van specialisten dat onderzoek naar de toepassing van een nieuwe mobiele röntgentechnologie in de praktijk.
 
“We staan met Artificial Intelligence in de gezondheidszorg aan het begin van wat er mogelijk is”; als Senior Scientist AI ontwikkelt Nicola Pezzotti nieuwe toepassingen van artificial intelligence die de gezondheidszorg verbeteren én te begrijpen zijn voor mensen.

“Ik geloof dat we de kwaliteit van leven echt kunnen gaan verbeteren door meer monitoring en betere preventie”; designer Renee Noortman ziet het als haar missie om innovatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van patiënten.

 

Lena Jaschke deed als echte 'tech woman' een stap opzij, van softwareontwikkeling naar HR: "Met programmeren kun je levens redden"

Collin Tittle

"Thanks to our robot arm we develop smart shavers"

"As long as I can remember, I always wanted to make things that were meaningful to people's lives. It's not that I exactly dreamed of working on electric shavers, but I do remember quite clear that I wanted to be an inventor. And more specifically, to invent things that people have in their house. Things that bring you joy, that make you feel taken care of."

As a Senior System Architect, Collin Tittle is one of the talented engineers that work on the development of male shaving and grooming products; together with 300 colleagues in R&D in Drachten.

What does a system architect do?

"Think of a system architect as a spider in the web of innovation. Bringing a new product to market does not just involve technological innovation; it requires doing research amongst consumers, but also logistics, production, marketing, and so on. It is my role to bring people together. If we want to create a new product, I build bridges between these disciplines to see if we can make it happen."

Bringing a new product to market does not just involve technological innovation; it requires doing research amongst consumers, but also logistics, production, marketing, and so on. It is my role to bring people together.

Collin Tittle

Senior System Architect

What education brought you here?
"In university I did a bachelor’s in physics, and a master’s in electrical and computer engineering with a specialization in nanotechnology. During my bachelor I found that I was very interested in applied physics, that would allow me to develop devices that could change lives."

"After graduation I learned that Philips was looking for young engineering talent to develop grooming products, which was exactly in line with the aspirations that I had for a long time."

What types of innovations do you get to work on?

"In general, our innovations in shaving try to address two challenges: getting as close to the skin as possible, while not damaging the skin. If we can make that happen with our shavers, then we are helping our customers to get their preferred look as quick as possible."

In general, our innovations in shaving try to address two challenges: getting as close to the skin as possible, while not damaging the skin. If we can make that happen with our shavers, then we are helping our customers to get their preferred look as quick as possible.

Collin Tittle

Senior System Architect

"One thing that really excites me about personal care is the transition towards more connected technology. We live in a world that is increasingly connected; our phones, watches, but also bikes, cars and household equipment is more and more connected, using data for a better and personalized experience. A lot of our innovation efforts go into making our grooming products better through connected technology."

Collin Tittle

Exactly how can connected technology improve the shaving experience?
"The shaving experience is not only determined by the type of device you use, but also by the way you use it. Data that is gathered by our devices can really help to improve shaving techniques or avoid skin issues."

Can you give an example? How does that work in practice?
"When people use a shaver, they tend to stroke, go back and forth or up and down. But shavers work best when you make a circular motion. That is a bit counterintuitive so what we want to do as Philips is help users refine their technique."

"One of the exciting projects that I worked on within Philips was developing a robot arm that would move in a certain pattern that resembled human motion. That gave us some very valuable insights that we eventually used as input for a the Philips 7000 series, that was actually the world’s first smart shaver, a personalized and AI-powered shaving solution for the sensitive skin."

Collin Tittle

That sounds truly exciting. Would you say that this was your most exciting project within Philips?
"As an engineer I definitely enjoy working on technical projects. But at the end of the day, what I like best is using that knowledge to bring different stakeholders together. It's not the technique that is central to what we do, it is always the customer. Bringing disciplines together, finding something that works for everyone so we can jointly bring new products to market, that is priceless."

As an engineer I definitely enjoy working on technical projects. But at the end of the day, what I like best is using that knowledge to bring different stakeholders together. It's not the technique that is central to what we do, it is always the customer.

Collin Tittle

Senior System Architect

What advice would you give to engineering talents?
"Try different things. Work with people from different backgrounds. Even if you know where your interest lies or what you are good at, it never hurts to expand your horizon and learn from people with a different background. Philips is a great place to work if you appreciate the freedom to exploit new areas, roles and positions."


Every day we are looking for ways to improve life - sometimes in small steps, sometimes in big leaps. Within Philips, many talents are working on technological innovations for care and health. In the Young Innovators series, these innovators have their say; what are they working on? What drives them? What are their ambitions for the future?

Also check out these previous episodes:
 
“The boy who cried wolf”; Rohan Joshi was promoted on alarm fatigue in the IC. At Philips, he is working on innovations to monitor premature babies.
 
“As a scientist I like technique, but technique without application is nothing”; in his doctoral research Rogier Wildeboer used machine learning to combine different ultrasound techniques to detect prostate cancer.
 
A fascination for algorithms, solving puzzles and the human body; Rozemarijn Weijers leads a team of specialists investigating the application of a new mobile X-ray technology in practice.
 
With Artificial Intelligence in healthcare, we are at the beginning of what is possible; as a Senior Scientist, Nicola Pezzotti develops AI methods that improve healthcare, are applicable in practice, and easy to understand for humans.

"I believe we can really improve the quality of life through more monitoring and better prevention"; designer Renee Noortman sees it as her mission to make innovation meet the needs of patients as well as possible.

Lena Jaschke decided to take a step aside; as a 'true tech woman' she decided to move from software development to HR. "Coding can save lives"

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.