Ymke de Jong

sep 28, 2021

“Wij kunnen hier de digitale transformatie van de zorg versnellen”

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

Elke innovatie legt een lange weg af, van eerste idee tot product of oplossing. Als Clinical Data Scientist versnelt Ymke de Jong innovatietrajecten met data en AI. Op die manier zorgt ze ervoor dat de oplossingen die worden ontwikkeld ook praktisch toepasbaar zijn in de gezondheidszorg – en het liefst zo snel en impactvol mogelijk.

 

“Data-gedreven oplossingen, inclusief data science en AI, hebben veel impact op de gezondheidszorg. En dat gaat alleen maar meer worden. Met data science en AI kunnen we de gezondheidszorg slimmer en efficiënter maken, de ervaringen van patiënten en zorgmedewerkers verbeteren terwijl we de kosten laag houden.”

Van AI-algoritme naar implementatie en adoptie

Er worden dan ook al veel nieuwe oplossingen ontwikkeld die gebruik maken van data science en AI. “De uitdaging van dit moment is: hoe brengen we deze innovaties van het lab naar de klinische praktijk?”, vertelt Ymke. “Een collega van het ziekenhuis zei het onlangs mooi: ‘In de data science en AI wordt hard gewerkt aan het maken van een perfect algoritme. Implementatie in het ziekenhuis heeft minder aandacht, maar daar komen de echte problemen naar voren.’”

Ymke de Jong

Ymke is de stuwende kracht achter het bench-to-bedside-team, dat research en de zorgpraktijk bij elkaar brengt. Daarvoor is niet alleen technische expertise nodig, zoals het ontwikkelen van algoritmes, datamanagement, data-interoperabiliteit: “We werken ook met specialisten op het gebied van innovatieproces en change management. Zij denken na over hoe je nieuwe technologie zo goed mogelijk in de zorgpraktijk kunt implementeren.”

Samenwerken in multi-disciplinaire teams

Het project is onderdeel van het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), het samenwerkingsverband tussen Philips, TU/e en de drie lokale ziekenhuizen: Catherina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Kempenhaeghe.

 

“Als je een nieuwe data science-toepassing ontwikkelt en implementeert, dan heb je mensen nodig met verschillende expertises en achtergronden, zowel binnen Philips als binnen het ziekenhuis. Je werkt dus telkens in projecten met verschillende samenstellingen, afhankelijk van het domein en de fase van het innovatie traject; van het bureau van de scientist tot aan het bed van de patiënt.”

Ymke de Jong

De teams werken telkens in een cyclus van zes maanden in een ‘fast track for AI development’ aan een actuele klinische uitdaging; altijd met het doel om digitale innovatie in de zorg te versnellen.

 

“We hebben zo al verschillende praktijkproblemen in kaart gebracht, gebouwd en getest. Het team werkt tegelijkertijd aan een project dat Philips op de strategische agenda heeft staan en aan een project dat voor het ziekenhuis een probleem adresseert. Op deze manier leren de organisaties van elkaar op verschillende vlakken en brengen we digitale innovaties naar de klinische praktijk.”

 

Het grootste een voordeel: “Door uit te gaan van relevante klinische behoefte en continu clinici te betrekken, zal de kans op adoptie naar verwachting veel groter zijn."

Van digitale tweeling naar data scientist in IT

Met een achtergrond in biomedical engineering en een focus op computational biology lag het voor de hand dat Ymke uiteindelijk terecht zou komen in de gezondheidstechnologie: “Het menselijk lichaam is ontzettend complex, we begrijpen dat nog lang niet helemaal. Met behulp van data krijgen we een steeds beter beeld van hoe ons lichaam functioneert. Ook kunnen we zo metingen aan het lichaam vertalen in zinvolle informatie op grond waarvan de specialisten kunnen besluiten over de beste therapie voor iedere patiënt.

Ymke de Jong

Dat zie je bijvoorbeeld heel goed terug in het concept van de digital twin van spieren, waar ze onderzoek naar gedaan heeft. Met zo’n digitale ‘tweeling’ van een patiënt kun je heel goed zien hoe spieren werken, hoe ze reageren op behandelingen.”

Data als fundament

De grootste uitdaging bij bijna elke data-project is, volgens Ymke, de beschikbaarheid van de hoge kwaliteit data voor zowel onderzoek als implementatie in de klinische praktijk. “Voor research heb je grote hoeveelheden data nodig om modellen te trainen en bias te voorkomen. e/MTIC speelt hierin een belangrijke rol.”

 

“Als je met meerdere partijen samenwerkt, kun je de schaalgrootte bereiken die je nodig hebt om AI-modellen te ontwikkelen en uiteindelijk de zorg te verbeteren. Of, zoals een arts het onlangs heel mooi zei: ‘In relatief korte tijd hebben we laten zien dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen.’”

Als je met meerdere partijen samenwerkt, kun je de schaalgrootte bereiken die je nodig hebt om AI-modellen te ontwikkelen en de zorg te verbeteren. Of, zoals een arts het onlangs heel mooi zei: ’In relatief korte tijd hebben we laten zien dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen.’

Ymke de Jong

Clinical Data Scientist

“En precies dat is waarom het zo belangrijk is dat we in de regio Eindhoven hierin samenwerken. Je kunt e/MTIC zien als een proeftuin voor het delen van data. Wij kunnen hier gezamenlijk de digitale transformatie van de zorg versnellen.”

 

Elke dag proberen we manieren te vinden om het leven te verbeteren, soms in kleine stapjes, soms met grote sprongen. Binnen Philips werken veel talenten aan technologische innovaties op het gebied van zorg en gezondheid. In de serie Young Innovators komen deze vernieuwers aan het woord en vertellen ze waar ze aan werken, wat hen motiveert en wat hun ambities zijn voor de toekomst.
 
Lees ook deze eerdere artikelen:
 
“Ik wil gewoon heel graag bijdragen aan innovatieve oplossingen voor de zorg”; Eline van Haaften promoveerde cum laude op haar 27e cum en kreeg verschillende onderscheidingen.
 
“De jongen die wolf riep”; Rohan Joshi promoveerde op alarmmoeheid op de IC. Bij Philips werkt hij aan innovaties om te vroeg geboren baby's te monitoren.
 
“Als wetenschapper houd ik van techniek, maar techniek zonder toepassing is niks”; in zijn promotieonderzoek maakte Rogier Wildeboer gebruik van machine learning om verschillende echotechnieken te combineren om prostaatkanker op te sporen.
 
Een fascinatie voor algoritmes, puzzels oplossen en het menselijk lichaam; Rozemarijn Weijers leidt een team van specialisten dat onderzoek naar de toepassing van een nieuwe mobiele röntgentechnologie in de praktijk.
 
“We staan met Artificial Intelligence in de gezondheidszorg aan het begin van wat er mogelijk is”; als Senior Scientist AI ontwikkelt Nicola Pezzotti nieuwe toepassingen van artificial intelligence die de gezondheidszorg verbeteren én te begrijpen zijn voor mensen.

 

“Ik geloof dat we de kwaliteit van leven echt kunnen gaan verbeteren door meer monitoring en betere preventie”; designer Renee Noortman ziet het als haar missie om innovatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van patiënten.
 
Lena Jaschke deed als echte 'tech woman' een stap opzij, van softwareontwikkeling naar HR: “Met programmeren kun je levens redden”

 

Collin Tittle is één van de getalenteerde ingenieurs die scheer- en verzorgingsproducten voor mannen ontwikkelen: “Dankzij onze robotarm maken we slimme scheerapparaten”

Ymke de Jong

“We can accelerate the digital transformation of healthcare”

Every innovation has a long journey, from the first idea to a product or a solution. As a Clinical Data Scientist, Ymke de Jong accelerates innovation by using data and AI. She ensures that newly developed solutions also have a practical application in healthcare - and are preferably implemented quickly and as impactfully as possible.

 

“Data-driven solutions, including data science and AI, have a major impact on healthcare, which will only increase. With data science and AI, we can make healthcare smarter and more efficient, improving patient and staff experience while keeping costs low.”

From algorithm to implementation and adoption

Already many new solutions that use of data science and AI are being developed. "The challenge right now is: How do we bring these innovations from the lab to the clinical environment?", says Ymke. "A colleague from the hospital recently said: 'In data science and AI, a lot of work is being done to create a perfect algorithm. Implementation in the hospital receives less attention, but that is where you see the real problems.”

Ymke de Jong

Ymke is the driving force behind the bench-to-bedside team, which brings together researchers and healthcare professionals. Innovation does not only require technical expertise, such as developing algorithms, data management and data interoperability: “We also work with experts on the innovation process and change management. They think about how you can best implement new technology in a healthcare environment."

Collaborating in multi-disciplinary teams

The bench-to-bedside project is part of the Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), a partnership between Philips, TU/e and the three local hospitals: Catharina Hospital, Máxima Medical Center and Kempenhaeghe.

 

“When you develop and implement a new data science application, you need people with different skills and backgrounds, both within Philips and within the hospital. You therefore always work in projects with different formations, depending on the domain and the phase of the innovation process; from the scientist's desk to the patient's bed."

Ymke de Jong

The teams work in a six-month cycle in a 'fast track for AI development' on a clinical challenge; always with the aim of accelerating digital innovation in healthcare.

 

"We have already mapped, built and tested solutions for various practical problems. The team is simultaneously working on a project that Philips has on its strategic roadmap and on a project that addresses a problem for the hospital. The different organizations can learn from each other and we bring digital innovations to clinical practice."

 

The biggest advantage: "By starting from relevant clinical need and continuously involving clinicians, we expect the chances of adoption to be much higher."

From digital twin to data scientist in IT

With a background in biomedical engineering and a focus on computational biology, it was obvious that Ymke would eventually end up in health technology: "The human body is incredibly complex, we don't fully understand it yet. With the help of data, we increasingly get a better picture of how our body functions. We can also translate the data from different measuring devices into meaningful information on the basis of which physicians can decide on the best therapy for each patient.

Ymke de Jong

This shows, for example, in the concept of the digital twin of muscles on which I worked. With such a digital 'twin' of a patient, it is very easy to see how muscles work and how they respond to treatments."

Data as a foundation

According to Ymke, the biggest challenge in almost every data project is the availability of high quality data for both research and implementation in clinical practice. "Research requires large amounts of data to train models and prevent bias. e/MTIC plays an important role in supporting research and implementation."

 

“If you work with multiple parties, you can achieve the scale you need to develop AI models and ultimately improve healthcare. Or, as one doctor put it recently: 'In a relatively short time, we have shown that we can achieve more together than alone.'"

If you work with multiple parties, you can achieve the scale you need to develop AI models and, ultimately, improve healthcare. Or, as one doctor put it recently: 'In a relatively short time, we have shown that we can achieve more together than alone.'

Ymke de Jong

Clinical Data Scientist

“And that is exactly why it is so important that we work together in the Eindhoven region. You can see e/MTIC as a testing ground for sharing data. We can collectively accelerate the digital transformation of healthcare.”

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.