Nieuwscentrum
Thomas van der Laan

apr 06, 2022

De bijzondere carrièrewending van Philips’ gezondheidsinfluencer Thomas

Gemiddelde leestijd: 5-7 minuten

Het lijkt misschien een onmogelijke opgave; zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van duizenden Philips-collega’s in Nederland. Thomas van der Laan heeft die baan. Zijn passie voor gezond leven heeft hij daarmee om kunnen zetten in een professionele missie, maar dat was niet altijd vanzelfsprekend.

“Sport en gezondheid liepen altijd al als een rode draad door mijn leven. Toch heb ik eigenlijk nooit overwogen om een studie in die richting te volgen; ik ben een studie bedrijfskunde gaan doen omdat ik graag carrière wilde maken in het bedrijfsleven. Niet wetende dat er ook binnen een bedrijf als Philips functies zijn waarin je je volledig met gezondheid kan bezighouden.”

Thomas van der Laan

Van procesontwikkeling tot gezondheid en welzijn

Thomas startte een paar jaar geleden binnen Philips als expert op het gebied van procesontwikkeling: “Ik was met name bezig met het digitaliseren van processen in onze productielocaties; als we nog iets op papier deden, hoe konden we ook digitaal doen? Dat werk gaf wel voldoening, maar toch was er altijd een stemmetje in mijn hoofd; in mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met gezondheid. Zou ik daar niet ook mijn werk van kunnen maken? Ik zag wel dat er binnen Philips erg veel aandacht wordt besteed aan ‘Health & Safety’, dus de gezondheid en veiligheid van collega’s.”

Hij trok zijn stoute sportschoenen aan en schreef een e-mail naar de HR-afdeling. “Ik wilde beginnen met kleine stapjes, mezelf kenbaar maken bij de mensen die zich binnen Philips met dit onderwerp bezighouden. Mijn passie voor gezondheid delen. Ik schreef dat ik in mijn vrije tijd als persoonlijk trainer werk op het gebied van gezonde voeding en dat ik bezig was met een opleiding al vitaliteitscoach en stress- en burnout-coach.”

Ik wilde beginnen met kleine stapjes, mezelf kenbaar maken bij de mensen die zich binnen Philips met dit onderwerp bezighouden. Mijn passie voor gezondheid delen.

Thomas van der Laan

Health & Safety Officer

Het balletje werd aan het rollen gebracht, en rolde al snel harder en harder. “Het team dat ik aanschreef was toen bezig met een plan om het onderwerp ‘Recovery During Work’ onder de aandacht te brengen. We zaten allemaal al een tijdje thuis vanwege corona, er kwamen regelmatig signalen dat collega’s in de loop van de werkdag moe werden en het moeilijk vonden om de juiste focus te vinden.”

Gezondheidsinfluencer

Het idee om een serie kort video’s te maken met Thomas als ‘gezondheidsinfluencer’ werd geboren: in verschillende afleveringen liet hij zien hoe de juiste voeding, werkomgeving en routines kunnen helpen om de hele werkdag energiek te blijven. “Daarna kreeg ik de vraag of ik workshops wilde geven: over het behouden van focus tijdens je werkdag, over het belang van beweging; die kansen greep ik graag aan.”

Toen er een functie binnen het team vrij kwam, hoefde Thomas niet te twijfelen. “Ik ben nu Health & Safety officer, met een focus op gezondheid en veiligheid. Mijn doel is om werknemers veilig en gezond te houden. Een grote uitdaging is nu dat collega’s niet altijd weten hoe Philips daarbij kan helpen. Ik breng de risico’s in kaart en probeer onder andere een brug te bouwen tussen wat Philips aanbiedt en de concrete behoefte van werknemers. Dit gaat over thema’s zoals ziekteverzuim, werksfeer of iets meer tastbaars zoals werkplekinrichting.”

Thomas van der Laan

Wanneer zijn werk echt af is? “Als iedereen binnen Philips zich volledig bewust is van het belang van fysieke en mentale gezondheid en ook weet hoe ze daar hulp bij kunnen krijgen. Als we een warme, positieve werkcultuur hebben waarin mensen voor hun eigen gezondheid durven op te komen. Er is zo veel ondersteuning beschikbaar; maar je moet wel zelf het initiatief nemen om daar de vruchten van te plukken. Het is zo belangrijk dat iedereen goed op zichzelf let, maar ook op elkaar.

Iedereen die ik over dit onderwerp spreek, geef ik ook het advies mee om te reflecteren: kijk naar jezelf en vraag je af of je de beste versie van jezelf bent die je kunt zijn. Als dat niet zo is, dan is er heel veel mogelijk, als je er maar gebruik van maakt. Daar ben ik zelf ook achter gekomen, en ik gun iedereen hetzelfde.”

Er is zo veel beschikbaar; maar je moet wel zelf het initiatief nemen om daar de vruchten van te plukken. Het is zo belangrijk dat iedereen goed op zichzelf let, maar ook op elkaar.

Thomas van der Laan

Health & Safety Officer

Bij Philips vinden we het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, goed in hun vel zitten en zichzelf kunnen ontwikkelen. In de serie Philips & Ik gaan we op zoek naar collega’s die iets bijzonders doen op het gebied van Inclusiviteit & Diversiteit, gezondheid en welzijn of persoonlijke ontwikkeling.
 
Lees ook:
 
“Als je jezelf blijft ontwikkelen en lekker in je vel zit, kun je de beste versie van jezelf zijn”, een interview met Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, over wat er nu eigenlijk voor zorgt dat mensen graag bij Philips willen werken.
 
Raquel Schroyen zette haar Philips-vrijwilligersuren in om kaartjes te sturen naar eenzame ouderen: “Iedereen vindt het leuk om een kaartje te krijgen. Het is een soort knuffel in een envelop.”
 
Stephano Bel en ck Andrade richtten een Europese Black Employee Resource Group op; een veilige plek om open en kwetsbaar te zijn over inclusiviteit en diversiteit – voor iedereen.
 
Arlette van Wissen heeft een missie: ervoor te zorgen dat de algoritmes die Philips ontwikkelt zo veel mogelijk ‘bias-free’ zijn, dus vrij van vooroordelen. “We moeten vooroordelen niet meeprogrammeren.”
 
Philips Women Lead is een initiatief om gendergelijkheid in leiderschap te bevorderen; vrouwen binnen het bedrijf kunnen hier met elkaar in contact komen en professioneel groeien om verder te komen in hun carrière. “We zijn het aan onszelf verplicht om te verbeteren.”

“Het is al best moeilijk om als vluchteling aan een baan te komen, maar als hoger opgeleide is het extra ingewikkeld.” Basel Aal Bannoud neemt hij deel aan een programma dat als doel heeft om mensen met een vluchtelingenachtergrond in dienst te nemen.

Thomas van der Laan

The extraordinary career turn of Philips' health influencer Thomas

It may seem like an impossible task; to take care of the health and safety of thousands of Philips colleagues in the Netherlands. Thomas van der Laan has that job. He has turned his passion for healthy living into a professional mission – eventually.

"Sports and healthy living have played a central role in my life. Still I never really considered studying in that direction; I started studying business administration because I wanted to make a career in business. I didn’t know then that even within a company like Philips there are positions in which you can fully engage with health."

Thomas van der Laan

From process development to health and well-being

Thomas started at Philips a few years ago as a process development expert: "I was mainly involved in digitizing processes in our production sites; if we still used paper to support certain processes, I tried to figure out how we could do it digitally. That work was satisfying, but there was always a little voice in my head: outside office hours, I’m always engaged in health. Wouldn’t there be a way to make that my job too? I did notice that within Philips a lot of attention is paid to the the health and safety of colleagues."

He decided to go for it, and wrote an e-mail to the HR department. "I wanted to start with small steps, make myself known to the people within Philips who are working on this subject. Share my passion for health. I wrote that in my spare time I work as a personal trainer in the field of healthy nutrition and that I was in the process of training as a vitality coach and stress and burnout coach."

I wanted to start with small steps, make myself known to the people within Philips who are working on this subject. Share my passion for health.

Thomas van der Laan

Health & Safety Officer

Soon, things started moving. "The team I was writing to was then working on a plan to raise awareness of the topic of 'recovery during work'. We had all been at home for a while due to corona, there were regular signals that colleagues were getting tired during the course of the workday, finding it difficult to find the right focus."

Influencer

The idea to make a series of short videos with Thomas as an 'influencer' was born. In several episodes he showed how the right diet, work environment and routines can help to stay energetic throughout the working day. "After that, I was asked if I wanted to give workshops: about maintaining focus during your workday, about the importance of exercise; I was happy to take those opportunities."

When a position became available within the team, Thomas didn't hesitate. "It's called Health & Safety officer; my goal is to keep employees safe and healthy. A big challenge now is that colleagues don't always know how Philips can help with that. I identify the risks and try, among other things, to build a bridge between what Philips has to offer and the concrete needs of some employees. This concerns issues such as absenteeism due to illness, the working atmosphere or something more tangible such as workplace design.”

Thomas van der Laan

When is his work really finished? "When everyone within Philips is fully aware of the importance of physical and mental health and also knows how to get help with it. When we have a warm, positive work culture in which people dare to stand up for their own health. There is so much support available; but you have to take the initiative yourself to reap the benefits. It is so important that everyone looks after themselves, but also each other.

Everyone I talk to about this issue, I also give the advice to reflect. Look at yourself and ask yourself if you are the best version of yourself that you can be. If you're not, there's a lot you can do, if you take advantage of it. I found that out myself, and I wish the same for everyone."

There is so much support available; but you have to take the initiative yourself to reap the benefits. It is so important that everyone looks after themselves, but also each other.

Thomas van der Laan

Health & Safety Officer

At Philips we think it is important that people can be themselves, feel good about themselves and are able to develop themselves. In the Philips & Ik series we look for colleagues who are doing something special in the field of Inclusivity & Diversity, health and well-being or personal development.
 
Also read:
 
"If you continue to develop yourself and feel good about yourself, you can be the best version of yourself", an interview with Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, about what actually makes people want to work at Philips.
 
Raquel Schroyen used her Philips volunteer hours to send cards to lonely elderly people: "Everyone likes receiving a card. It's like a hug in an envelope."
 
Stephano Bel and ck Andrade founded a European Black Employee Resource Group; a safe place to be open and vulnerable about inclusiveness and diversity – for everyone.

 

"It is already quite difficult to get a job as a refugee, but as someone with a higher education, it is extra complicated to work in your own field and at your own level." Basel Aal Bannoud is participating in a program that aims to employ people from refugee backgrounds.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2022/20220406-de-bijzondere-carrierewending-van-philips-gezondheidsinfluencer-thomas.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.