Philips women lead

jan 25, 2022

Vrouwelijk leiderschap: "Succes wordt niet gemeten aan perfectie, maar aan vooruitgang"

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

Gendergelijkheid in leiderschap is iets dat even belangrijk als uitdagend is. Philips streeft naar een gelijke balans tussen mannen en vrouwen in leidinggevende posities - maar is er nog niet.

 

Een van de initiatieven om de balans te verbeteren, is Philips Women Lead; hier kunnen vrouwen binnen het bedrijf met elkaar in contact komen en professioneel groeien om verder te komen in hun carrière. Nikoo Shahrestani is medeoprichtster van het lokale Philips Women Lead-initiatief op de innovatie- en productiecampus Best.

 

Bij het coachen van collega's om door te groeien tot leiders van de toekomst, neemt Nikoo een aantal van haar levenslessen mee die ze tijdens haar internationale carrière heeft opgedaan.

Nikoo Shahrestani

Negatief resultaat kan positief zijn

Een van de belangrijkste lessen leerde ze al tijdens haar masteropleiding Werktuigbouwkunde. "Mijn hoofd werkt als dat van een typische ingenieur - vrij structureel en soms zelfs een beetje perfectionistisch."

 

Aan de universiteit van Toronto werkte ze aan een project voor vroege opsporing van kanker met behulp van microapparaten, 'lab-on-a-chip' genaamd. "Ik bracht veel tijd door in de cleanroom om keramiek te introduceren als nieuwe materiaalbron. De essentiële vraag was: kunnen we een bloeddruppel laten bewegen op een keramisch oppervlak voor deze apparaten?

 

Ik had al veel apparaten gefabriceerd, met verschillende oppervlakte-eigenschappen, en geen positief resultaat. Mijn deadline naderde snel en ik voelde me gestrest. Als immigrant met als enige doel in het buitenland te studeren, voelde het als een enorme mislukking om na twee jaar nog geen positief resultaat te hebben.”

 

Het lampje ging branden toen ze bij haar professor zat: “Hij zei: 'Hoe bedoel je dat je geen resultaten hebt? Dit is een geweldig resultaat. Als er geen beweging in zit, bewijst dat dat niemand anders keramiek voor dit gebruik zou moeten overwegen.’”

Succes wordt afgemeten aan vooruitgang, niet aan perfectie

Verrassend genoeg lukte het Nikoo vlak voor de deadline wel om een positief resultaat te boeken: "Een paar weken na dit gesprek lukte het met wel om het oppervlak zodanig aan te passen dat de druppel ging bewegen. Dat was een ontzettend bevredigend gevoel. Wat me tot vandaag is bijgebleven, is de les die zeer waardevol is voor elke perfectionist. Succes wordt niet afgemeten aan perfectie, maar aan vooruitgang."

 

Dit besef plantte ook een zaadje voor haar betrokkenheid bij het Philips Women Lead-programma, jaren later: "De notie dat perfectionisme je ervan kan weerhouden om te leren is misschien contra-intuïtief, maar waar. Ik denk dat vrouwen vaker dan mannen hun mond niet open durven doen, omdat ze bang zijn iets verkeerds te zeggen, of zelfs niet gehoord te worden. Vooral als ze de enige vrouw in de kamer zijn, wat vaak kan gebeuren in onze door mannen gedomineerde omgeving; diversiteit is belangrijk."

Carrièrepaden ontstaan niet per ongeluk, je kunt je eigen pad bepalen

Vijf jaar geleden kwam Nikoo bij Philips werken en verhuisde ze naar Nederland. "Sindsdien ben ik betrokken geweest bij Quality Operations, Quality & Regulatory Program Management en nu Mergers & Acquisitions. Een van de mooie dingen van Philips is dat talenten worden herkend, erkend en gestimuleerd.


Natuurlijk moet je soms geluk hebben dat je op het juiste moment op de juiste plek bent als zich een functie voordoet. Maar ik ben ervan overtuigd dat je je eigen carrièrepad kunt uitstippelen op basis van je passie en wensen. Als je gepassioneerd bent om te leren, te groeien en een grotere impact te hebben, dan zullen kansen je pad kruisen in een organisatie als deze."

Nikoo Shahrestani

Vrouwen staan te popelen om een gelijkwaardiger omgeving te creëren, maar er zijn mannen nodig om het waar te maken

Op Internationale Vrouwendag 2018 sloot Nikoo zich aan bij het Philips Women Lead-programma. "Door dit te doen, had ik het gevoel dat ik zowel mijn netwerk binnen Philips kon uitbreiden, als een positieve impact kon hebben binnen onze gemeenschap.

 

Initiatieven als deze zijn nog steeds nodig om het bewustzijn te vergroten, bewust te verbeteren en diversiteit boven aan onze agenda te hebben staan. Onze fabriek in Best kan bijvoorbeeld profiteren van een grotere inbreng van vrouwen. Daarom moeten we meer vrouwen aantrekken en behouden, om ervoor te zorgen dat we een diverse en veilige omgeving voor vrouwen hebben.

 

Vrouwen willen de diversiteit graag verbeteren, maar we hebben onze mannelijke collega's nodig om dat voor elkaar te krijgen. In een omgeving waar een hoger percentage van de leiders mannen zijn, hebben we hun steun nodig om een impact te hebben."

Als je iets wilt, vraag er dan om

Bij Philips Women Lead leerde Nikoo dat het oké is om ergens om te vragen als je het wilt. "Ik had eens een discussie met een collega die me vertelde dat ze vond dat ze in een hogere salarisschaal zou moeten zitten. Ik vroeg haar of ze dit ooit bij haar manager had aangekaart; dat had ze niet.

 

Neem geen dingen aan; als je iets wilt, vraag er dan om. Mannen doen dat de hele tijd. Soms verwachten we dat anderen een wens automatisch begrijpen. Overigens geldt dit voor beide kanten; ik denk dat mannelijke leiders zich ook bewust moeten zijn van het feit dat vrouwen andere soorten gedrag vertonen en hen moeten helpen zich uit te spreken."

We zijn het aan onszelf verplicht om te verbeteren

Tot slot maakte Philips Women Lead voor Nikoo duidelijk dat persoonlijke ontwikkeling voor sommigen een hogere prioriteit moet hebben. "We brengen zoveel tijd door op het werk, maar soms hebben we het gevoel dat we het te druk hebben om tijd te besteden aan persoonlijke ontwikkeling. We hebben events, paneldiscussies en carrièredagen gehad; elke dag is een kans om beter te zijn dan gisteren. Grijp die kans.

 

Het is een van de redenen waarom ik in eerste instantie bij Philips ben gaan werken; samen zijn we op een missie om het leven beter te maken. Als Philips-medewerker maak je daar ook deel van uit. Persoonlijke ontwikkeling is goed voor je mentale en fysieke gezondheid, dus maak er tijd voor vrij."

Bij Philips vinden we het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, goed in hun vel zitten en zichzelf kunnen ontwikkelen. In de serie Philips & Ik gaan we op zoek naar collega’s die iets bijzonders doen op het gebied van Inclusiviteit & Diversiteit, gezondheid en welzijn of persoonlijke ontwikkeling.
 
Lees ook:
 
“Als je jezelf blijft ontwikkelen en lekker in je vel zit, kun je de beste versie van jezelf zijn”, een interview met Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, over wat er nu eigenlijk voor zorgt dat mensen graag bij Philips willen werken.

 

Raquel Schroyen zette haar Philips-vrijwilligersuren in om kaartjes te sturen naar eenzame ouderen: “Iedereen vindt het leuk om een kaartje te krijgen. Het is een soort knuffel in een envelop.”

 

Stephano Bel en ck Andrade richtten een Europese Black Employee Resource Group op; een veilige plek om open en kwetsbaar te zijn over inclusiviteit en diversiteit – voor iedereen.

 

Arlette van Wissen heeft een missie: ervoor te zorgen dat de algoritmes die Philips ontwikkelt zo veel mogelijk ‘bias-free’ zijn, dus vrij van vooroordelen. “We moeten vooroordelen niet meeprogrammeren.”

Philips women lead

Female leadership: ‘Success is not measured by perfection, but progress’

Gender equality in leadership is both important and challenging at the same time. Philips strives to have an equal balance between men and women in leadership positions - but is not there yet.

One of the initiatives to improve the balance, is Philips Women Lead; here, women in the company can connect and grow professionally to advance in their careers. Nikoo Shahrestani co-founded the local Philips Women Lead chapter on the innovation and production Campus Best.

In coaching colleagues to become leaders of the future, Nikoo carries some of her own valuable life lessons that she learned during her international vocational and professional career.

Nikoo Shahrestani

A negative result can be positive

One of the most important lessons already came during her master’s in Mechanical Engineering. “I have a typical engineering mind – quite structural and sometimes even a bit perfectionist.”

 

At the University of Toronto she worked on a project for early cancer detection using micro devices called ‘lab-on-a-chip’. “I spent a lot of time in the cleanroom to introduce ceramics as a new source of material. The essential question was: can we make a droplet of blood move on a ceramic surface for these devices?

 

I had already fabricated many devices, with different surface properties, and no positive result. My deadline was approaching quickly, and I felt stressed. As an immigrant with a sole purpose of studying abroad, not having a positive outcome after two years felt like a huge failure.”

 

The light bulb turned on when she was sitting with her professor: “He said: ‘What do you mean you don’t have results? This is a great result. If there is no movement, it proves that no one else should consider ceramics for this use.’”

Success is not measured by perfection, but progress

Surprisingly, just before the deadline, Nikoo did manage to get a positive result: “A few weeks after this conversation, I was able to modify the surface and the droplet moved. It was the most satisfying feeling. What stayed with me until today is the lesson that is very valuable for any perfectionist. Success is not measured by perfection, but progress.”

 

This realization also planted a seed for her involvement in the Philips Women Lead program, some years later: “The notion that perfectionism can prevent you from learning may be counter-intuitive, but true. I believe that women more often than men, don’t dare to speak up, because they are afraid to say something wrong, or even not be heard. Especially if they are the only woman in the room, which can often happen in our male-dominant environment; diversity matters.”

Career paths don’t happen accidentally, you can own yours

Five years ago, Nikoo joined Philips and moved to the Netherlands. “Since then, I have been involved in Quality Operations, Quality & Regulatory Program Management and now Mergers & Acquisitions. One of the great things about Philips is that talents are identified, acknowledged, and empowered.

 

Of course, sometimes you must be lucky to be at the right spot at the right time when a position comes along. But I am convinced that you can create your own career path based on your passion and desires. When you are passionate about learning, growing, and making a bigger impact, then opportunities will cross your path in an organization like this.”

Nikoo Shahrestani

Women are eager to create a more equal environment, but men are needed to make it happen

On International Women’s Day 2018, Nikoo joined the Philips Women Lead program. “By doing so, I felt that I could both expand my network within Philips, and have a positive impact within our community.

 

Initiatives such as this are still necessary to raise awareness, consciously improve, and have diversity on the top of our agendas. As an example, our factory in Best can benefit from higher level of female contributions. That is why we need to step up and attract and retain more women, to make sure that we have a diverse, and safe environment for females.

 

Women are eager to improve on diversity, but we need our male colleagues to make it happen. In an environment where higher percentage of leaders are male, we need their support to make an impact.”

If you want something, ask for it

At Philips Women Lead, Nikoo learned that it is okay to ask for something if you want it. “I once had a discussion with a colleague who told me that she felt she should be in a higher pay grade. I asked her if she ever raised this with her manager; she had not.

 

Don’t assume things; if you want something, ask for it. Men do it all the time. Sometimes we expect others to automatically understand a desire. By the way, this goes both ways; I think male leaders also need to be aware that women have different types of behaviors and help them speak up.”

We owe it to ourselves to improve

Finally, Philips Women Lead made it clear for Nikoo that personal development must be a higher priority for some. “We spend so much time at work, but sometimes we tend to feel like we are too busy to spend time on personal development. We have had events, panel discussions and career days; every day is a chance to be better than yesterday. Seize that opportunity.

 

It’s one of the reasons why I initially joined Philips; together we are on a mission to make life better. As a Philips employee, you are part of this too. Personal development is good for your mental and physical health, so make time for it.”

At Philips, we think it's important that people can be themselves, feel good about themselves and develop themselves. In the series Philips & Me, we look for colleagues who are doing something special in the field of Inclusiveness & Diversity, health and well-being or personal development.
 
Also read:
 
"If you keep developing yourself and feel good about yourself, you can be the best version of yourself", an interview with Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, about what actually makes people want to work at Philips.

 

Stephano Bel and ck Andrade founded a European Black Employee Resource Group; a safe place to be open and vulnerable about inclusivity and diversity - for everyone.

 

Arlette van Wissen is on a mission; to make the algorithms developed by Philips as 'bias-free' as possible. “Biases in data and AI models can be life-threatening.”

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.