eBerg

nov 09, 2021

Europe's Black Employee Resource Group: een veilige plek om open en kwetsbaar te zijn over inclusie en diversiteit - voor iedereen

Gemiddelde leestijd: 5-7 minuten

Wat kun je als bedrijf doen om diversiteit echt te omarmen en om inclusief te zijn? Philips heeft de ambitie dat alle medewerkers gelijk worden behandeld en gewaardeerd om wie ze zijn - ongeacht hoe ze eruitzien, waar ze in geloven of van wie ze houden.
 
Maar hoe breng je deze ambitie in de praktijk? Stephano Bel, Director Talent Acquisition en ck Andrade, Portfolio Marketing Leader Healthcare Technology, zijn beiden betrokken bij een nieuw initiatief dat aan dit doel wil bijdragen: Europe's Black Employee Resource Group (eBERG).

Open en kwetsbaar

"Je kunt eBERG zien als een veilige plek waar mensen zich open en kwetsbaar kunnen opstellen", vertelt ck. Een soortgelijke Employee Resource Group - BERG - bestaat al binnen Philips in de VS en was de inspiratie voor eBERG. Het idee om een lokaal initiatief te lanceren ontstond toen ze naar Nederland verhuisde en Kiran Dellimore, Lenneke van Genugten en Nancy Kasvosve ontmoette, die hetzelfde idee deelden.

 

"In Noord-Amerika is er meer bewustzijn en gevoeligheid rond onderwerpen als racisme en diversiteit. Toen ik hier kwam, realiseerde ik me dat er eigenlijk veel dingen zijn waar mensen in Nederland niet over praten. Het eerste wat we moesten doen was een veilige plek creëren om dat wél te gaan doen."

Ik realiseerde me dat dat er eigenlijk veel dingen zijn waar mensen in Nederland niet over praten. Het eerste wat we moesten doen was een veilige plek creëren om dat wél te gaan doen.

ck Andrade

Portfolio Marketing Leader Healthcare Technology

Stephano Bel sloot zich al in een vroeg stadium bij het initiatief aan: "Het gevoel anders te zijn vanwege mijn huidskleur was sterker toen ik aan mijn carrière begon, dan toen ik een kind was. Het kostte wat tijd om erachter te komen waarom." 

eBerg image 1

"Als kind kreeg ik altijd te horen dat je als zwart persoon extra hard moet werken. En dus werkte ik heel hard. Tot een collega me vertelde dat ik misschien wel te hard werkte aan dingen die mijn carrière niet per se vooruithielpen. In plaats daarvan adviseerde hij me om me op andere dingen te richten, zoals netwerken; iets wat niet echt een deel van mijn opvoeding was. Toen ik hoorde dat de Black Employee Resource Group in Nederland van start zou gaan, heb ik meteen contact gezocht met het team, omdat het me goed leek om mijn ervaringen te bespreken met mensen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt."

Vrouw in tech

eBERG is niet alleen een groep voor zwarte mensen om ervaringen uit te wisselen, maar een veilige haven voor iedereen om alle zaken te bespreken die te maken hebben met inclusion & diversity. "De helft van de mensen in eBERG zijn bondgenoten”, aldus ck. “Het gaat om mensen die wit zijn of een andere etniciteit hebben, en inclusion & diversity bij Philips een warm hart toedragen. Ik heb geleerd dat identiteit over meer gaat dan de kleur van je huid. Inclusief is een breed concept en ieder van ons moet daar een rol in spelen om het te laten werken. Mijn grootste uitdaging op het gebied van inclusion & diversity is niet alleen dat ik zwart ben, maar ook dat ik een vrouw in technologie ben. Ik ben mijn hele leven al een minderheid geweest in verschillende groepen."

Toen ik hoorde dat de Black Employee Resource Group in Nederland zou worden gelanceerd, heb ik meteen contact gezocht met het team, omdat het me goed leek om ervaringen als deze met andere mensen te bespreken.

Stephano Bel

Director Talent Acquisition

Ironisch genoeg was het de presentatie van een witte man, over onbewuste vooroordelen, die ck deed beseffen dat ze een rolmodel wilde zijn voor anderen: "Hij zei dat hij zich realiseerde dat zijn carrière in een stroomversnelling was geraakt omdat hij eruitzag zoals iedereen verwachtte dat een succesvol persoon eruitziet. Toen dacht ik: hoe hard ik ook werk, ik heb niet dezelfde kans op succes in mijn vakgebied, omdat de wereld geen voorstander is van mensen zoals ik, die nog niet tot de 'in'-groep behoren. Dat is voor mij een belangrijk doel van mijn deelname aan eBERG: nieuwe rolmodellen creëren en er zelf een zijn voor anderen met een vergelijkbare achtergrond. Dit helpt bij het realiseren van een bedrijf met gelijke kansen voor iedereen.”

 

eBERG begon met een webcast met onder andere senior leiders, zoals de president van Philips in Nederland en leden van het Executive Committee van Philips, met honderden kijkers afkomstig van elk niveau van de organisatie in Europa en daarbuiten. "Het was zo opmerkelijk, dat mensen zich veilig voelden om hun meest persoonlijke ervaringen te delen", aldus ck. "Niet alleen zwarte mensen in de zaal; ook onze witte leiders en collega's vroegen 'hoe kan ik leren wat er nodig is en wat kan ik doen om verandering in gang te zetten?'" Stephano: "Die dagelijkse ondersteuning hebben we inderdaad in actie gezien bij Astrid Balsink, Global Head Inclusion and Diversity, en bij de leiders en leden van BERG North America. Zij hebben ons vanaf het begin van eBERG gesteund en zijn steeds ons klankbord geweest."

eBerg image 2

"Ik ben er trots op dat we het oké hebben gemaakt om te praten over ras en inclusie", aldus Stephano. Op de vraag welke acties de groep zal ondernemen met de uitkomsten, antwoordt hij: "Wanneer je niet hebt kunnen praten over een onderwerp, is erover praten al een actie."

 

Een van de onderwerpen die werden besproken tijdens een eBERG-vergadering was microagressie. ck: "Een voorbeeld; ik kreeg ooit van een collega te horen dat mijn woordenschat indrukwekkend was. Ik dacht: je weet dat ik gepromoveerd ben, en je complimenteert mij met het gebruik van ingewikkelde woorden? Soms zijn mensen zich er niet eens van bewust dat wat ze zeggen negatief is. Als zwarte persoon overkomt je dit elke dag meerdere keren. We hopen dat we samen leren hoe we beter inclusief kunnen zijn in onze gesprekken."

 

"Ook een waargebeurd verhaal", voegt Stephano toe: "In een van mijn vorige banen liep iemand naar me toe in de gang en zei: 'Wow, geweldig dat je hier mag werken!' Sommige mensen beseffen niet dat door dat te zeggen, je eigenlijk benadrukt dat het niet normaal is dat een zwart persoon een baan heeft bij het bedrijf. Microagressie is moeilijk te bestrijden, omdat mensen die van plan zijn te discrimineren zich kunnen verdedigen door te zeggen dat ze eigenlijk aardig wilden zijn."

eBerg image 3

Psychologische veiligheid

Wat is de uiteindelijke missie van eBERG? ck: "Dat alle mensen, ongeacht hun achtergronden, zich psychologisch veilig en gelukkig voelen bij Philips en hun beste ‘ik' naar het werk kunnen brengen, op alle niveaus binnen de organisatie." Stephano denkt er net zo over: "Als het om diversiteit gaat, is er altijd meer wat we kunnen doen om onze werkplek te verbeteren. Daarom hebben ck en ik er uiteindelijk voor gekozen om dit te doen en zelfs de schijnwerpers op te zoeken. En om eerlijk te zijn is dat voor ons beiden niet het meest natuurlijke om te doen. We hopen dat we met eBERG diverse perspectieven kunnen bieden op verschillende initiatieven en activiteiten binnen Philips."

Er gebeuren al dingen. Mensen pingen me op het werk, ze zeggen 'bedankt voor wat je doet'. Mensen die mijn video's hebben gezien vertellen me dat ze bij Philips zijn gekomen vanwege mij, ze noemen me hun rolmodel. Het werkt!

ck Andrade

Portfolio Marketing Leader - Healthcare Technology

"En weet je wat?", zegt ck, "er gebeuren al dingen! Mensen pingen me op het werk, ze zeggen 'bedankt voor wat je doet'. Mensen die mijn video's hebben gezien vertellen me dat ze bij Philips zijn gaan werken vanwege mij, ze noemen me hun rolmodel. Het werkt! Dat maakt het zeker de moeite waard om uit je comfortzone te stappen."

 

"Ik denk dat we hier bij Philips iets bijzonders aan de hand hebben. Er vindt absoluut een cultuuromslag plaats. Niet alleen omdat we de kans krijgen om mensen te mobiliseren, wat wordt ondersteund door senior leiders, maar ook omdat senior leiders zoals onze CEO Frans van Houten en Kees Wesdorp, onze eBERG Exco-ambassadeur, echt hard werken om inclusie en diversiteit onderdeel te maken van ons DNA."

Ik denk dat we hier bij Philips iets bijzonders aan het doen zijn, er is absoluut een cultuuromslag aan de gang.

ck Andrade

Portfolio Marketing Leader - Healthcare Technology

Bij Philips vinden we het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, goed in hun vel zitten en zichzelf kunnen ontwikkelen. In de serie Philips & Ik gaan we op zoek naar collega’s die iets bijzonders doen op het gebied van inclusie & diversiteit, gezondheid en welzijn of persoonlijke ontwikkeling.

 

Lees ook:


“Als je jezelf blijft ontwikkelen en lekker in je vel zit, kun je de beste versie van jezelf zijn”, een interview met Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, over wat er nu eigenlijk voor zorgt dat mensen graag bij Philips willen werken.


“Als bezoek niet mag, dan is een kaartje de beste manier om een positieve impact te maken; een soort knuffel in een envelop”, Philips-medewerker Raquel Schroyen zette haar vrijwilligersuren in om eenzame ouderen kaartjes te sturen en begon zo het omvangrijke initiatief Hartjespost.

eBerg

Europe’s Black Employee Resource Group: a safe space to be open and vulnerable about inclusion and diversity – for everyone

What can a company do to truly embrace inclusion and diversity? Philips has the ambition that every employee is treated equally and valued for who they are - regardless of how they look, what they believe or who they love.

 

But how do you put this ambition into practice? Stephano Bel, Director Talent Acquisition and ck Andrade, Portfolio Marketing Leader- Healthcare Technology are both involved in a new initiative that aims to contribute to this goal: Europe’s Black Employee Resource Group (eBERG).

Open and vulnerable

“You can see eBERG as a safe space where people can be open and vulnerable,” said ck. A similar Employee Resource Group -- BERG already exists within Philips in the US and was the inspiration for eBERG. The idea of launching a local initiative came to mind when she moved to the Netherlands and met Kiran Dellimore, Lenneke van Genugten and Nancy Kasvosve, who shared the same idea.

 

“In North America, there is a greater day-to-day awareness and sensitivity around topics like racism and diversity. When I came here, I realized that there were a lot of things that people in the Netherlands didn’t talk about. The first thing that we needed to do was create a safe haven to have conversations about it.”

I realized that there were a lot of things that people in the Netherlands didn’t talk about. The first thing that we needed to do was create a safe haven to have conversations about it.

ck Andrade

Portfolio Marketing Leader Healthcare Technology

Stephano Bel joined the initiative at an early stage: “When I started my career, it became clear to me that the feeling of being different because of the color of my skin was stronger than when I was a child. It took some time to figure out why.”

eBerg image 1

“As a kid I was always told that as a black person, you have to work extra hard. And so, I worked really hard. Until a colleague told me that maybe, I worked too hard on things that didn’t do me good in my career. Instead, he advised me to focus on other things, like networking, which is something that wasn’t really a part of my upbringing. When I heard that the Black Employee Resource Group would be launched in the Netherlands, I immediately reached out to the team, because I thought it would be good to discuss my experiences with people who have encountered similar situations.”

Woman in tech

eBERG is not just a group for black people to exchange experiences, but a safe haven for everyone to discuss all matters related to inclusion and diversity. ck: “Half of the people in eBERG are allies - people who are white or other ethnicities who support Inclusion & Diversity at Philips. I’ve learned that identity is about more than the color of your skin and inclusion is a broad concept in which each of us needs to play our part to make it work. My biggest inclusion and diversity challenge is not just being black, but also being a woman in tech. I have been a minority in different groups all my life.”

When I heard that the Black Employee Resource Group would be launched in the Netherlands, I immediately reached out to the team, because I thought it would be good to discuss experiences like these with other people.

Stephano Bel

Director Talent Acquisition

Ironically, it was the presentation on unconscious bias of a white man that made ck realize that she wanted to be a role model for others: “He said that he realized that his career got fast-tracked because he looked like what everyone expected a successful person to be. That was when I thought: no matter how hard I work, I don’t have the same chance of ready success in my field, because the world doesn’t favor people like me, who are not yet part of the ‘in’ group. That is, for me, a key goal of participating in eBERG: to create new role models and to be one myself for others with a similar background. This helps create a company with equal opportunity for everyone”

 

eBERG started with a webcast that included senior leaders, such as the President of Philips in the Netherlands and Philips Executive Committee members, with hundreds of viewers coming from every level of the organization in Europe and beyond. “It was so remarkable, that people felt safe to share their most personal experiences”, said ck. “Not just black people in the audience;  our white leaders and colleagues also asked, ‘how can I learn what is needed and what can I do to initiate change?’” Stephano: “Indeed, we’ve seen this day-to-day support in action with Astrid Balsink, Global Head Inclusion and Diversity, and the leaders and members of BERG North America who haves championed us and been our sounding board since the beginning of eBERG.”

eBerg image 2

“I’m proud of the fact that we made it okay to talk about race and inclusion,” noted Stephano. When asked what actions the group will take with the outcomes, he replies: “When you haven’t been able to talk about a topic, talking about it is already an action.”

 

One of the topics that was discussed during an eBERG meeting was micro aggression. ck: “An example, I remember being told by a colleague that my vocabulary was quite impressive. I thought, you know I have a PhD and you are complimenting me on using complex words? Sometimes people are not even aware that what they are saying is negative. As a black person, this will happen to you several times every day. We hope that we learn together how to be better at being more inclusive in our conversations”

 

“Also, true story,” Stephano adds “In one of my previous jobs, a person walked up to me in the hallway and said ‘Wow, great that you can work here!’ Some people don’t realize that by saying that, you actually emphasize that is not normal for a black person to have a job at the company. Microagression is hard to fight, because people who intend to discriminate can defend themselves by saying that they were actually trying to be nice.”

eBerg image 3

Psychological safety

What is the ultimate mission of eBERG? ck: “That people of all backgrounds feel psychologically safe and happy at Philips and can bring their best self to work so that our inclusion and diversity will grow at all levels of Philips.” Stephano feels the same: “When it comes to diversity, there is always more that we can do to enhance our workplace. That is why ck and I eventually chose to do this and step into the spotlight, which is not a natural thing for us to do. Our hope is that eBERG can become a valuable resource for diverse perspectives on Philips initiatives and activities at large.”

Things are already happening. People ping me at work, they say ‘thanks for what you are doing.’ People who’ve seen my videos tell me they joined Philips because of me, they call me their role model. It works!

ck Andrade

Portfolio Marketing Leader - Healthcare Technology

“And you know what?” says ck, “Things are already happening. People ping me at work, they say ‘thanks for what you are doing’. People who’ve seen my videos tell me they joined Philips because of me, they call me their role model. It works! That is definitely worth stepping out of your comfort zone for.”

 

“I think that we have something special here happening at Philips, there is definitely a culture shift going on. Not just because we get the opportunity to mobilize people, which is supported by senior leaders, but also because senior leaders like our CEO Frans van Houten and Kees Wesdorp, our eBERG Exco Ambassador, are really working hard to make inclusion and diversity part of our DNA.”

I think that we have something special here happening at Philips, there is definitely a culture shift going on.

ck Andrade

Portfolio Marketing Leader - Healthcare Technology

At Philips we think it is important that people can be who they are, feel good about themselves and can develop. In the Philips & I series we talk to colleagues who do something special in the field of inclusion & diversity, health and well-being or personal development.

 

Read also:
 
‘If you keep developing yourself and feel good about yourself, you can be the best version of yourself.’ Suzanne Verzijden, Head of HR Philips Benelux, thinks that is the most important thing that working at Philips enables you to do.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.