Nieuwscentrum
Philips & ik

sep 24, 2021

‘Als je jezelf blijft ontwikkelen en lekker in je vel zit, kun je de beste versie van jezelf zijn’

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Philips werd onlangs weer verkozen tot één van de populairste werkgevers van Nederland. Maar wat zorgt er nu eigenlijk voor dat mensen graag bij Philips werken - nu en in de toekomst?

 

“Wie je ook spreekt binnen Philips; onze missie – het verbeteren van miljarden mensenlevens – motiveert en inspireert iedereen”, aldus Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux. “Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Mensen willen graag werk doen dat een positieve impact heeft op de maatschappij.”

Trots op de missie van Philips

Suzanne ziet het als haar uitdaging om die gezamenlijke missie samen met haar HR-team om te zetten in een positieve ervaring op de werkvloer. Voor alle ruim 11.000 Philips-collega’s in de Benelux. “Het is mooi dat mensen trots zijn op Philips en haar missie als geheel. Maar in een grote organisatie als Philips is het niet vanzelfsprekend dat iedereen het gevoel heeft daar altijd een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Suzanne Verzijden

“We proberen daarom een cultuur te creëren waarin drie dingen centraal staan. Allereerst is het belangrijk dat elke Philips-collega inziet wat zij of hij bijdraagt aan onze missie om 2,5 miljard mensenlevens te verbeteren, en dat die bijdrage gewaardeerd wordt.

 

Daarnaast zetten we sterk in op inclusiviteit en diversiteit; pas als mensen mogen zijn wie ze zijn en als ze gezien en gehoord worden, kunnen ze zich gewaardeerd voelen. “Life is better when you are you”. Daar hoort ook bij dat we op een hybride manier met elkaar samen kunnen werken, waarbij flexibiliteit voor iedereen van groot belang is.”

 

“Tenslotte richten we ons binnen HR op de persoonlijke & carrièreontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld: continue feedback, op een 360 graden manier, stimuleert persoonlijke groei en schept nieuwe mogelijkheden voor medewerkers om hun carrière te accelereren.”

 

Al deze factoren dragen er gezamenlijk aan bij dat mensen graag voor Philips werken, is de overtuiging van Suzanne. “We horen ook vaak terug dat mensen erg graag bij ons werken. Als je jezelf blijft ontwikkelen en lekker in je vel zit, kun je de beste versie van jezelf zijn. Nu en in de toekomst.”

We horen ook vaak terug dat mensen erg graag bij ons werken. Als je jezelf blijft ontwikkelen en lekker in je vel zit, kun je de beste versie van jezelf zijn. Nu en in de toekomst.

Suzanne Verzijden

Head of HR Benelux

Arbeidsvoorwaarden

Philips biedt medewerkers daarom verschillende mogelijkheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, welzijn en inclusiviteit en diversiteit. Zo krijgt elke medewerker in Nederland vijf dagen per jaar om te besteden aan persoonlijke ontwikkeling of zorg voor een naaste. Ook opleidingsbudget, vrijwilligerswerk onder werktijd en carrièrecoaching behoren onder meer tot de standaard arbeidsvoorwaarden.

 

“Natuurlijk kijken mensen ook naar primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris. Maar als je een salaris verdubbelt, worden mensen daar niet twee keer zo gemotiveerd of blij van.”

 

In de serie Philips & ik gaan we op op zoek naar collega’s die iets bijzonders doen op het gebied van inclusiviteit & diversiteit, gezondheid en welzijn, of persoonlijke ontwikkeling.

Philips & ik

‘If you keep developing yourself and feel good about yourself, you can be the best version of yourself’

Recently, Philips was elected again as one of the most popular employers in the Netherlands. But what exactly makes people want to work at Philips - now and in the future?

 

"Whoever you speak to within Philips; our mission - to improve billions of people's lives - motivates and inspires everyone," says Suzanne Verzijden, Head of HR Philips Benelux. "I think that is the most important thing. People want to do work that has a positive impact on society."

Proud of Philips' mission

Suzanne sees it as her challenge, together with her HR team, to turn this shared mission into a positive experience in the workplace. For all of the 11,000 Philips colleagues in the Benelux. "It's great that people are proud of Philips and its mission. But in a large organization like Philips, it is not self-evident that everyone feels they can always contribute to it."

Suzanne Verzijden

"We are therefore trying to create a culture in which three things are central. First of all, it is important that every Philips colleague understands how he or she contributes to our mission to improve 2.5 billion lives, and that this contribution is appreciated.

 

In addition, we are strongly committed to inclusion and diversity; only when people are allowed to be who they are, and when they are seen and heard. They can also they feel valued. "Life is better when you are you. This also includes being able to work together in a hybrid way, where flexibility is very important for everyone."

 

"Finally, within HR we focus on the personal and career development of people. For example, continuous feedback, in a 360-degree way, encourages personal growth and creates new opportunities for employees to accelerate their careers."

 

All these factors collectively contribute to people liking working for Philips, Suzanne is convinced. "We also often hear back that people really like working for us. If you continue to develop yourself and feel good about yourself, you can be the best version of yourself. Now and in the future."

We also often hear back that people really like working for us. If you continue to develop yourself and feel comfortable in your own skin, you can be the best version of yourself - now and in the future. Now and in the future.

Suzanne Verzijden

Head of HR Benelux

Employment conditions

Philips therefore offers its employees various opportunities for personal development, well-being and inclusion & diversity. For example, every employee in the Netherlands receives five days per year to spend on personal development or care for a loved one. Training budgets, volunteering during working hours and career coaching are also part of the standard terms of employment.

 

"Of course, people also look at renumeration, such as salary. But if you double a salary, it doesn't make people twice as motivated or happy."

 

In the series Philips & I, we speak to colleagues who are doing something special in the areas of inclusion & diversity, health and well-being, or personal development.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.