Nieuwscentrum

International Women’s Day 2024: Bewustwording belangrijke voorwaarde voor inclusieve zorg

mrt 14, 2024 | 2 minuten leestijd

De gezondheidszorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen die het nodig heeft. Toch is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Zo hebben vrouwen in armere landen een aanzienlijk grotere kans om te overlijden aan complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling. Of worden symptomen van hartfalen bij vrouwen minder snel herkend. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatieve zorg? Deze vraag stond bij Philips centraal in een reeks van inhoudelijke sessies rondom het thema “Inspire Inclusion” van International Women’s Day op 8 maart.

Internation Women's Day 2024

In de afgelopen tien jaar is er meer aandacht gekomen voor de kloof tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Zo is bekend dat mannen en vrouwen even vaak een hartaanval krijgen, maar dat vrouwen meer kans hebben om eraan te overlijden. Dit komt onder andere door een gebrek aan onderzoek onder vrouwen, waardoor risicofactoren onbekend zijn en vrouwen minder gerichte therapie ontvangen. “Klachten, diagnostiek en behandeling van hartproblemen verschillen wezenlijk tussen mannen en vrouwen,” bevestigt Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan het Radboudumc. Zij pleit er dan ook voor om meer naar deze verschillen te kijken. “Want: dan ga je ook meer zien.”

Klachten, diagnostiek en behandeling van hartproblemen verschillen wezenlijk tussen mannen en vrouwen.

- Prof. Dr. Angela Maas, Radboudumc

Ook Arlette van Wissen, Senior Scientist AI bij Philips, benadrukt het belang van bewustzijn over vooroordelen in medisch onderzoek. Arlette is binnen Philips verantwoordelijk voor een verantwoorde en duurzame toepassing van AI in technologische innovaties. Technologie kan zorgverleners ondersteunen in het stellen van een diagnose, een efficiënte en effectieve behandeling, maar ook in preventie en monitoring van patiënten. “AI heeft de potentie om de gezondheidszorg toegankelijker, betaalbaarder en effectiever te maken. Het kan echter ook onbedoeld tot verkeerde conclusies leiden en bestaande ongelijkheden versterken. Als je je daar bewust van bent, kun je prioriteit geven aan het verkrijgen van data die een goede afspiegeling is van de hele doelgroep.”

Bij een inclusieve gezondheidszorg gaat het niet alleen om de beschikbaarheid van zorg: het gaat ook om het aanpakken van bredere barrières, zoals gezondheidseducatie en fysieke afstand tot ziekenhuizen. Als gezondheidstechnologiebedrijf, kan Philips een belangrijke rol spelen bij het uitbreiden van gelijke toegang tot gezondheidszorg, door meer patiënten in contact te brengen met de zorg die ze nodig hebben en het tegelijkertijd makkelijker maken voor zorgverleners om zorg te verlenen.

Lumify

Een voorbeeld hoe innovatieve technologie kan worden toegepast om ook de fysieke toegang tot de zorg te verbeteren, is de Philips Lumify draagbare echo. Dagelijks sterven wereldwijd bijna 800 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling. Een groot deel van deze sterfgevallen is in relatief arme landen, waar te weinig zorgverleners zijn opgeleid om een echo te maken en interpreteren. Philips werkt met steun van de Bill & Melinda Gates Foundation aan de ontwikkeling van een draagbaar echoapparaat met AI. De AI-assistent meet en interpreteert zelf de beelden van de echo, en geeft vervolgens belangrijke informatie over de gezondheid van de moeder en de baby. Dankzij dit draagbaar echo-apparaat met AI zijn zullen meer zorgverleners in staat zijn een echo te maken en te interpreteren. Zo krijgen meer vrouwen goede begeleiding tijdens de zwangerschap, wat sterfgevallen kan voorkomen.

Naast deze sessies, werd er rondom International Women’s Day ook bewustzijn gecreëerd over hoe je genderverschillen in het productontwikkelingsproces verweeft, hoe een inclusieve cultuur kan bijdragen aan betere gezondheidstechnologie, hoe je een veilige omgeving creëert waar iedereen gelijke kansen krijgt en wat de innovaties, trends en inzichten zijn in de gezondheidszorg voor vrouwen.

International Women's Day 2024: Awareness is key to accelerate inclusive healthcare

Health care should be accessible and affordable to all who need it. Yet this is not always obvious. For example, women in low- income countries are more likely to die from preventable causes related to pregnancy and childbirth. Or the fact that symptoms of heart failure in women are less likely to be recognized then in men. How can we ensure that everyone has access to quality care? This was the central question in a series of “Inspire Inclusion” sessions at Philips organized around this year’s International Women’s Day.

Internation Women's Day 2024

In the past decade, more attention has been drawn to the gender equity gap in healthcare. It is known that men and women have heart attacks at similar rates, but women are more likely to die as a result. This is partly due to a lack of research among women, which makes that risk factors are unknown, and women receive less targeted therapy. "Complaints, diagnostics and treatment of heart problems differ substantially between men and women," says Angela Maas, professor of women's cardiology at Radboudumc. She therefore advocates to consciously be aware of these differences. "Simply because then you see more."

Complaints, diagnostics and treatment of heart problems differ substantially between men and women.

- Prof. Dr. Angela Maas, Radboudumc

Arlette van Wissen, Senior Scientist AI at Philips, also emphasizes the importance of awareness about bias in medical research. Arlette is responsible within Philips for responsible and sustainable application of AI in technological innovations. Technology can support healthcare providers in diagnosis, efficient and effective treatment, as well as prevention and monitoring of patients. "AI has the potential to make healthcare more accessible, affordable and effective. However, it can also unintentionally lead to wrong conclusions and reinforce existing inequities. If you are aware of this, you can prioritize gathering data that is a good representation of the target audience."


Equitable and inclusive healthcare is not just about the availability of care: it is also about addressing broader barriers, such as health education and physical distance to hospitals. As a health technology company, Philips can play an important role in expanding equal access to healthcare, connecting more patients to the care they need while making it easier for healthcare providers to deliver care.

Lumify

An example of how innovative technologies can be applied to improve physical access to care is the Philips Lumify wearable ultrasound. Every day, nearly 800 women worldwide die from complications during pregnancy and childbirth. A large proportion of these deaths are in relatively poor countries, where too few healthcare providers are trained to perform and interpret ultrasound. Philips is working with support from the Bill & Melinda Gates Foundation to develop a portable ultrasound machine with AI. The AI assistant measures and interprets images from the ultrasound itself, and then provides important information about the health of the mother and baby. Thanks to this wearable ultrasound with AI, more healthcare providers will be able to take and interpret an ultrasound. This way, more women will receive proper guidance during pregnancy, which could prevent deaths.


In addition to these sessions, awareness was raised on how to weave gender differences into the product development process, how an inclusive culture can contribute to better health technology, how to create a safe environment where everyone has equal opportunities, and what the innovations, trends and insights in women's health care are.

Media contact

Tommie Dijstelbloem-Woordvoerder Philips Benelux-
Tommie Dijstelbloem
Woordvoerder Philips Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel op social media

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.