Nieuwscentrum
Basel Aal Bannoud

feb 03, 2022

Als vluchteling aan de slag bij Philips

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

“Het is al best moeilijk om als vluchteling aan een baan te komen, maar als hoger opgeleide is het extra ingewikkeld om in je eigen vakgebied en op je eigen niveau te werken.” Basel Aal Bannoud spreekt uit ervaring. In Syrië werkte hij als journalist en hoofdredacteur, totdat hij in 2012 moest vluchten vanwege de oorlog.

 

Nu neemt hij deel aan een programma dat onder meer als doel heeft om honderd mensen met een vluchtelingenachtergrond in dienst te nemen. Want het opdoen van werkervaring is ontzettend belangrijk om een professionele doorstart te kunnen maken.

 

“Voor een journalist of communicatiespecialist zijn je taalbeheersing en je netwerk je belangrijkste vaardigheden. Maar als je naar een vreemd land verhuist, ben je die allebei kwijt. Bij Philips krijg ik de kans om ervaring op te doen die me weer verder kan helpen in mijn volgende stap in mijn carrière.”

Bij Philips krijg ik de kans om ervaring op te doen die me weer verder kan helpen in mijn volgende stap in mijn carrière.

Basel Aal Bannoud

Talent Acquisition Specialist

Onverwacht naar Nederland

Net als veel vluchtelingen uit Syrië was Basel eigenlijk niet van plan om naar Europa te vluchten. “Ik heb jarenlang als journalist in Syrië gewerkt, uiteindelijk als hoofdredacteur van een Engelstalige krant voor buitenlanders, zoals diplomaten, toeristen en studenten.”

 

Vanaf 2011 werd het er steeds gevaarlijk om zijn beroep uit te oefenen. “Ik werd zelfs een paar keer uitgenodigd op het kantoor van de geheime dienst om uitleg te geven over bepaalde karikaturen of opiniestukken die we hadden gepubliceerd. Ook werd de druk om regeringspropaganda te publiceren steeds groter.”

Basel Aal Bannoud

“Als journalist zit je natuurlijk boven op het nieuws, dus heb je al gauw in de gaten als de situatie verslechtert. Begin 2012 merkten we dat het echt oorlog aan het worden was en dat was het moment waarop ik moest besluiten om weg te gaan uit Syrië. Niet veel later gingen er geen vluchten meer van en naar Damascus en werd de krant waar ik hoofdredacteur van was gesloten.”

 

De beslissing om te vluchten was extra moeilijk omdat de vrouw van Basel drie maanden zwanger was. “Zoals veel vluchtelingen uit Syrië ben ik in eerste instantie naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrokken. In Dubai kon ik nog wel werk vinden in mijn vakgebied. Bovendien had ik de hoop dat ik mijn vrouw snel zou kunnen laten overkomen.”

 

Dat liep anders. “Ik heb bij negen verschillende bedrijven gewerkt, in tijdelijke contracten, maar het is nooit gelukt om een verblijfsvergunning te krijgen voor mijzelf en mijn gezin.”

Begin 2012 merkten we dat het echt oorlog aan het worden was. Niet veel later gingen er geen vluchten meer van en naar Damascus en werd de krant waar ik hoofdredacteur van was gesloten.

Basel Aal Bannoud

Talent Acquisition Specialist

De geboorte van zijn zoon maakte hij niet mee, contact met zijn gezin was alleen mogelijk via een videoverbinding. Toen de oorlogssituatie erger werd in de wijk waar zijn vrouw woonde, zat er nog maar één ding op: “Mijn vrouw en zoon staken de grens met Turkije over en zijn via een rubberboot naar Griekenland gevlucht, waarna ze uiteindelijk in Nederland terecht kwamen.”

 

Zes maanden later volgde de gezinshereniging en zag Basel zijn zoon, inmiddels 3 jaar oud, voor het eerst. “Dat vergeet ik nooit meer, het was bij de AZC in Sint Annaparochie. Mijn zoontje vertelde tegen alle kinderen in de opvang ‘Kijk, ik heb een vader!’. Het was heel emotioneel.”

Eerste nacht bij het AZC

Basel met zijn vrouw en zoontje, vlak na de gezinshereniging in het AZC

Vastberaden om een goede baan te vinden

Basel was vastberaden om in Nederland een goede baan te vinden. “Een van de doelen van de inburgeringscursus is dat je binnen drie jaar Nederlands beheerst op niveau A2. Dat is net genoeg om tegen je huisarts te vertellen dat je buikpijn hebt en om een caissière in de winkel te begroeten.

 

Ik vond het heel belangrijk om de taal beter te beheersen en heb binnen achttien maanden Nederlands op B2-niveau geleerd, dat is wat je nodig hebt om op academisch niveau te kunnen studeren.”

 

“Toen ik werk begon te zoeken kreeg ik al snel een kans om aan de slag te gaan als redacteur bij de NPO. Er was een online platform waarop content van de omroepen werd vertaald in het Engels en Arabisch en vervolgens gedeeld op social media. Na een paar maanden mocht ik er ook eigen artikelen en video’s maken.”

 

Basel had echter pech: door bezuinigingen op de publieke omroep kreeg hij na drie jaar tijdelijke contracten geen vast dienstverband. Bij de gemeente Utrecht was hij dicht bij het ondertekenen van een contract als bedrijfsadviseur, maar de coronacrisis gooide daar roet in het eten.

Kans om iets terug te doen voor de Nederlandse maatschappij

Bij Philips kan hij nu twee van zijn sterke kanten combineren: communicatie en coördinatie. “We willen honderd mensen met een vluchtelingenachtergrond aannemen. Dat houdt onder meer in dat we actief naar buiten moeten treden om in contact te komen met de juiste kandidaten. Ook moet je actief netwerken met onder meer lokale overheden en NGO’s.”

De mensen die we aannemen hebben verschillende achtergronden; van communicatie tot administratie, maar ook mensen met een technische achtergrond, ingenieurs en programmeurs.

Basel Aal Bannoud

Talent Acquisition Specialist

“Het programma loopt onder meer in Engeland, Turkije, Latijns-Amerika, Australië, maar de meeste aanstellingen hebben we wel in Nederland en Duitsland. De mensen die we aannemen hebben verschillende achtergronden; van communicatie tot administratie, maar ook mensen met een technische achtergrond, ingenieurs en programmeurs.”

 

Het vluchtelingenprogramma werd gelanceerd tijdens de Dutch Business Summit on Refugees in 2019; Philips deed toe samen met vijftien andere bedrijven de belofte om vluchtelingen in binnen- en buitenland sneller aan het werk te helpen. Het programma wordt in Nederland ondersteund door Werkgelegenheidsplan van Philips, een ontwikkelprogramma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat al 38 jaar loopt.

Basel Aal Bannoud

Wat is volgens Basel het belangrijkste onderdeel van het programma? “Vluchtelingen krijgen moeilijk een baan in hun nieuwe land. Het is vreselijk ingewikkeld om diploma’s uit het land van herkomst te laten valideren. Ook krijg je vaak te horen dat je te oud bent voor de arbeidsmarkt of om je te laten omscholen.

 

Deze functie geeft me erg veel voldoening, omdat ik andere mensen kan helpen die in een soortgelijke situatie zitten als ik. Bovendien ervaar ik het als een kans om iets terug te doen voor de Nederlandse maatschappij.”

Bij Philips vinden we het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, goed in hun vel zitten en zichzelf kunnen ontwikkelen. In de serie Philips & Ik gaan we op zoek naar collega’s die iets bijzonders doen op het gebied van Inclusiviteit & Diversiteit, gezondheid en welzijn of persoonlijke ontwikkeling.
 
Lees ook:
 
“Als je jezelf blijft ontwikkelen en lekker in je vel zit, kun je de beste versie van jezelf zijn”, een interview met Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, over wat er nu eigenlijk voor zorgt dat mensen graag bij Philips willen werken.
 
Raquel Schroyen zette haar Philips-vrijwilligersuren in om kaartjes te sturen naar eenzame ouderen: “Iedereen vindt het leuk om een kaartje te krijgen. Het is een soort knuffel in een envelop.”
 

Stephano Bel en ck Andrade richtten een Europese Black Employee Resource Group op; een veilige plek om open en kwetsbaar te zijn over inclusiviteit en diversiteit – voor iedereen.

 

Arlette van Wissen heeft een missie: ervoor te zorgen dat de algoritmes die Philips ontwikkelt zo veel mogelijk ‘bias-free’ zijn, dus vrij van vooroordelen. “We moeten vooroordelen niet meeprogrammeren.”

 

Philips Women Lead is een initiatief om gendergelijkheid in leiderschap te bevorderen; vrouwen binnen het bedrijf kunnen hier met elkaar in contact komen en professioneel groeien om verder te komen in hun carrière. “We zijn het aan onszelf verplicht om te verbeteren.”

Basel Aal Bannoud

Starting to work as a refugee at Philips

"It is already quite difficult to get a job as a refugee, but as someone with a higher education, it is extra complicated to work in your own field and at your own level." Basel Aal Bannoud speaks from experience. Back in Syria, he worked as a journalist and editor-in-chief, until he had to flee in 2012 because of the war.


Now he is participating in a program that aims, among other things, to employ 100 people with a refugee background. Because gaining work experience is extremely important to be able to make a professional restart.

 

"For a journalist or communication specialist, your language proficiency and your network are your most important skills. But when you move to a foreign country, you lose both of them. At Philips I have the opportunity to gain experience that can help me further in my next step in my career."

At Philips I have the opportunity to gain experience that can help me further in my next step in my career.

Basel Aal Bannoud

Talent Acquisition Specialist

An unexpected journey to the Netherlands

Like many refugees from Syria, Basel had no intention of fleeing to Europe. "I worked for years as a journalist in Syria, eventually as editor-in-chief of an English newspaper for foreigners, such as diplomats, tourists and students."

 

From 2011, it became increasingly dangerous to practice his profession. "I was even invited to the Secret Service office a few times to explain certain caricatures or opinion pieces that we had published. Also, the pressure to publish government propaganda was continuously increasing."

Basel Aal Bannoud

"As a journalist you are of course on top of the news, so you quickly notice if the situation is deteriorating. At the beginning of 2012, we noticed that it was really going to be a war and that was when I had to decide to leave Syria. Not much later there were no more flights to and from Damascus and the newspaper I was editor of was closed."

 

The decision to flee was especially difficult because Basel's wife was three months pregnant. "Like many refugees from Syria, I initially left for the United Arab Emirates. In Dubai I would still be able to find work in my field. In addition, I had the hope that I would be able to bring my wife over soon."

 

That went differently. "I worked for nine different companies, on temporary contracts, but never managed to get a residence permit for myself and my family."

At the beginning of 2012, we noticed that there was really going to be a war. Not much later there were no more flights to and from Damascus and the newspaper I was editor of was closed.

Basel Aal Bannoud

Talent Acquisition Specialist

He did not experience the birth of his son; contact with his family was only possible via a video connection. When the war situation worsened in the neighborhood where his wife lived, there was only one thing left to do: "My wife and son crossed the border into Turkey and fled to Greece on a dinghy, after which they eventually ended up in the Netherlands."

 

Six months later, the family reunited and Basel saw his son, now 3 years old, for the first time. "I will never forget that: it was at the asylum center in Sint Annaparochie. My son told all the children in the shelter "Look, I have a father!" It was very emotional."

Eerste nacht bij het AZC

Basel with his wife and son, just after the family reunification in the asylum seekers' center

Determined to find a good job

Basel was determined to find a good job in the Netherlands. "One of the goals of the integration course is that you can speak Dutch at level A2 within three years. That's just enough to tell your doctor you have a stomachache and to greet a cashier in the store.

 

I thought it was very important to have a better command of the language and I learned Dutch at B2 level within eighteen months, which is what you need to be able to study at an academic level."

 

"When I started looking for work, I quickly got a chance to work as an editor at the NPO. There was an online platform where content from the stations was translated into English and Arabic and then shared on social media. After a few months, I was also allowed to make my own articles and videos."

 

However, Basel was unlucky: due to cutbacks in public broadcasting, he did not receive a permanent contract after three years of temporary contracts. At the municipality of Utrecht, he was close to signing a contract as a business consultant, but the corona crisis threw a spanner in the works.

Opportunity to give something back to Dutch society

At Philips, he can now combine two of his strengths: communication and coordination. "We want to hire 100 people with a refugee background. This means, among other things, that we have to actively reach out in order to get in touch with the right candidates. You also need to actively network with local authorities and NGOs, among others."

The people we hire come from different backgrounds; from communication to administration, but also people with a technical background, such as engineers and programmers.

Basel Aal Bannoud

Talent Acquisition Specialist

"The program runs in England, Turkey, Latin America, Australia, among others, but we do have most hires in the Netherlands and Germany. The people we hire come from different backgrounds; from communication to administration, but also people with a technical background, such as engineers and programmers."

 

The refugee program was launched during the Dutch Business Summit on Refugees in 2019; Philips, along with fifteen other companies, pledged to help refugees find work faster at home and abroad. The program is supported in the Netherlands by the Philips Employment Plan, a development program for people with a distance to the labor market that has been running for 38 years.

Basel Aal Bannoud

What is the most important part of the program according to Basel? "Refugees are finding it difficult to find a job in their new country. It is terribly complicated to have diplomas from the country of origin validated. You are also often told that you are too old for the labor market or to retrain.

 

This position gives me great satisfaction, because I can help other people who are in a similar situation as me. Moreover, I experience it as an opportunity to give something back to Dutch society."

At Philips we think it is important that people can be themselves, feel good about themselves and are able to develop themselves. In the Philips & Ik series we look for colleagues who are doing something special in the field of Inclusivity & Diversity, health and well-being or personal development.
 
Also read:
 
"If you continue to develop yourself and feel good about yourself, you can be the best version of yourself", an interview with Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, about what actually makes people want to work at Philips.
 
Raquel Schroyen used her Philips volunteer hours to send cards to lonely elderly people: "Everyone likes receiving a card. It's like a hug in an envelope."
 
Stephano Bel and ck Andrade founded a European Black Employee Resource Group; a safe place to be open and vulnerable about inclusiveness and diversity – for everyone.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.