Reanimatie-cursus Eindhoven

jun 28, 2023

Reanimatiedag van Philips en Eindhoven Hartveilig essentieel voor behoud dekkend netwerk in Eindhoven

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Eerst de theorie en dan oefenen op een levensechte pop, zodat je goed bent voorbereid op noodsituaties. In het Philips Stadion in Eindhoven kregen 240 mensen afgelopen weekend een gratis reanimatiecursus of een herhalingscursus. Deze dag was nodig om het dekkend netwerk in Eindhoven in stand te kunnen houden.

In 2021 was Eindhoven de eerste stad in Nederland met een dekkend netwerk voor hulp bij een hartstilstand. De stad werd ‘hartveilig’, dankzij hulp van de Philips Foundation, Philips, stichting Eindhoven Hartveilig en AEDpartner. Ruim 800 vrijwilligers kregen toen in het Philips Stadion een reanimatietraining met als doel burgerhulpverlener te worden en werden op 44 extra openbare plekken AED’s geplaatst om snel hulp te kunnen bieden als het nodig is.

Overleven

“Sinds 2021 zijn er een heleboel oproepen geweest en deze AED’s hebben ervoor gezorgd dat mensen het hebben overleefd”, zegt Henny Pietersma van de stichting Eindhoven Hartveilig. Volgens haar is deze opfriscursus essentieel voor het behoud van de 6-minuten-zone (*). “Zonder herhalingscursus en nieuwe mensen wordt het aantal burgerhulpverleners in Eindhoven steeds minder, waardoor de AED’s niet opgeroepen kunnen worden. Bij een reanimatie is het van belang dat de AED naar het slachtoffer wordt gebracht. Als dat niet gebeurt, kost dat levens.”

ECR event video

Routine

De deelnemers aan de reanimatiedag hadden verschillende redenen om deel te nemen. Ilias is burgerhulpverlener, omdat hij dan veel sneller bij een reanimatie kan zijn. Hij woont in een wijk met veel ouderen en vindt het belangrijk om hulp te kunnen bieden als dat nodig is. “Deze opfriscursus is belangrijk voor de routine. Het is toch iets wat je uit een boekje leert, maar het is beter om het eens in de zoveel tijd op een pop toe te kunnen passen, zodat je er rustig over kunt nadenken.”

Gezondheid

Jeroen, werknemer van Philips, denkt al jaren na over het worden van burgerhulpverlener. Als leider van het voetbalteam van zijn zoontje vindt hij het belangrijk en heeft er meerdere keren over nagedacht om zich aan te melden. Het moment was nu daar om daad bij het woord te voegen. Hij vindt het een mooie kans om vanuit zijn werkgever deze cursus te mogen volgen. “Werken bij Philips draait om gezondheid en levens beter maken. Deze cursus past dus heel goed bij wat wij doen bij Philips.”

Volgens Henny Pietersma van Eindhoven Hartveilig was het een geslaagde dag. “Reanimatiecursussen zijn sowieso leuk om te doen, maar het is veel belangrijker dat er levens worden gered en dat de dekking in Eindhoven voor de komende jaren weer is behaald.”

 

* Over de ‘6-minutenzone’ 
In een ‘6-minutenzone’ bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in. Hiermee vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood. Voor een goed werkende ‘6-minutenzone’ zijn nodig: een actief oproepsysteem, veel burgerhulpverleners en voldoende AED's. Een ‘6-minutenzone’ is een dynamisch concept, samenwerking is de basis. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van Philips Foundation, Philips, stichting Eindhoven Hartveilig, AEDpartner, is er een solide basis gelegd voor een dekkend netwerk in de stad Eindhoven. Een ‘6-minutenzone’ is afhankelijk van beschikbaarheid van burgerhulpverleners en response op oproepen. Hier heeft Philips geen invloed op. 

Reanimatie-cursus Eindhoven

CPR training day by Philips and Eindhoven Hartveilig essential to maintain coverage network in Eindhoven

First the theory and then practicing on a real-life dummy to be prepared for emergencies. At the Philips Stadium in Eindhoven, 240 people received a free CPR course or refresher course last weekend. This day was necessary to maintain the coverage network in Eindhoven.

In 2021, Eindhoven was the first city in the Netherlands with a covering network for cardiac arrest assistance. The city became 'heart safe', thanks to help from the Philips Foundation, Philips, Eindhoven Hartveilig foundation and AEDpartner. Over 800 volunteers then received CPR training at the Philips Stadium with the goal of becoming aid worker, and AEDs were placed in 44 additional public locations to provide quick help when needed.  

Survival

"Since 2021, there have been a lot of calls and these AEDs have ensured that people have survived," said Henny Pietersma of the Eindhoven Hartveilig foundation. According to her, this refresher course is essential for maintaining the 6-minute zone (*). "Without a refresher course and new people, the number of civilian rescuers in Eindhoven will become less and less, so the AEDs cannot be called up. During a resuscitation, it is important that the AED is brought to the victim. If that doesn't happen, it costs lives."

ECR event video

Routine

The participants had various reasons for participating. Ilias is an aid worker because it allows him to get to CPR much faster.He lives in a neighborhood with many elderly people and feels it is important to be able to offer help when needed. "This refresher course is important for routine.It's something you learn from a book anyway, but it's better to be able to apply it to a doll once in a while so you can think about it calmly."

Health

Jeroen, an employee of Philips, has been thinking about becoming an aid worker for years. As the leader of his son's football team, he thinks it's important and has thought several times about signing up.The time has now come to put his money where his mouth is.He considers it a great opportunity from his employer to take this course."Working at Philips is all about health and making lives better. So this course fits very well with what we do at Philips."

According to Henny Pietersma of Eindhoven Hartveilig, it was a successful day. "CPR courses are fun to do anyway, but it is much more important that lives are saved and that coverage in Eindhoven has been achieved again for the coming years."
 

* About the '6-minute zone' 
In a '6-minute zone', people provide the right help within 6 minutes in case of cardiac arrest. They call 112, start CPR and deploy an AED.This significantly increases the victim's chance of survival. Quick help makes the difference between life and death. A well-functioning ‘6-minute zone’ requires: an active call system, many citizen responders and enough AEDs. A "6-minute zone" is a dynamic concept, cooperation is the basis. Thanks to the joint efforts of Philips Foundation, Philips, Stichting Eindhoven Hartveilig, AEDpartner, a solid foundation has been laid for a covering network in the city of Eindhoven. A '6-minute zone' depends on the availability of civil responders and response to calls. Philips has no influence on this.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.