Nieuwscentrum
WEF 2024

jan 23, 2024

Philips pleit voor toegankelijke en duurzame gezondheidszorg tijdens World Economic Forum 2024

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

De gezondheidszorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen die het nodig heeft. Dat was de hoofdboodschap van diverse sprekers van Philips vorige week tijdens het World Economic Forum in Davos. In verschillende artikelen, sessies en paneldiscussies legden onze collega’s de nadruk op duurzaamheid en innovatie om die toegankelijkheid te bewerkstelligen. “We moeten samenwerken om verandering mogelijk te maken”, zei CEO Roy Jakobs bijvoorbeeld tijdens een sessie.

Op de website van het World Economic Forum verschenen in de aanloop naar het evenement twee opiniestukken namens Roy Jakobs en Deeptha Khanna, Chief Business Leader, Personal Health bij Philips. Het eerste artikel heeft de titel ‘AI in healthcare: Buckle up for change, but read this before takeoff’ en richt zich op het omarmen van de kracht van AI in de gezondheidszorg op een verantwoorde en rechtvaardige manier. “We moeten AI omarmen en de onmiddellijke voordelen benutten, maar weloverwogen stappen nemen om de risico's te beperken”, schrijven de auteurs.

Het tweede opiniestuk, "Women’s healthcare needs are changing: How do we meet them where they are?", is geschreven door Deeptha. Het artikel bespreekt de enorme verschillen in de behandeling van de behoeften van vrouwen en het belang van het leveren van zorg aan hen die op maat gemaakt en schaalbaar is. Deeptha: “We moeten luisteren naar vrouwen, de unieke gezondheidsbelemmeringen waarmee ze te maken hebben begrijpen en onszelf uitdagen om te innoveren op manieren die hen helpen waar ze zijn.”

Fast tracking equitable healthcare: unleashing the economic potential of healthy women

Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer en Chief Business Leader of Enterprise Informatics, nam deel aan een paneldiscussie hoe je technologie kunt inzetten om zorg toegankelijker te maken. Hij noemde daarbij het voorbeeld van Philips Lumify, waar kunstmatige intelligentie het gebruik simpeler maakt. Het apparaat is sneller toegankelijk, zonder maandenlange training, voor minderbedeelde gemeenschappen wereldwijd.

Volgens Shez is er nog veel werk aan de winkel om de gaten in de gezondheid te dichten. Meer dan ooit worden gemeenschappen over de hele wereld geconfronteerd met uitdagingen die een rechtvaardige toegang tot zorg in de weg staan; van beleids- en financieringsbarrières tot distributieproblemen.

“Dit is waar we een enorme kans hebben: om AI-gestuurde innovaties en informatica op het gebied van gezondheid te ontwikkelen die een blijvende, positieve impact hebben op mensen in gebieden met weinig middelen.”

Bekijk de video waarin Shez uitlegt wat de kracht van AI is en hoe belangrijk de juiste partnerschappen zijn om de technologie te laten slagen.

WEF 2024

Why healthcare must lead in climate mitigation

Deze sessie ging over de dringende behoefte aan klimaatgerichte gezondheidszorgmodellen en de decarbonisatie van de gezondheidszorg. Robert Metzke, hoofd Duurzaamheid, sprak in deze sessie over de uitdagingen om duurzaamheid bespreekbaar te maken in de gezondheidszorg, omdat de zorg veel uitdagingen heeft. Volgens Robert is een gezondheidsgerichte aanpak nodig om de klimaatverandering tegen te gaan.

Robert: “We kunnen niet doorgaan met het behandelen van patiënten terwijl we de planeet vervuilen. Daarom werken we bij Philips samen met wereldwijde belanghebbenden, waaronder toonaangevende ziekenhuizen en zorgaanbieders, om ervoor te zorgen dat gezondheidszorg betaalbaar, duurzaam en toegankelijk is voor iedereen - niet alleen voor de gelukkigen.”

Bekijk de video om te leren waarom het vergroenen van de toeleveringsketen daarbij cruciaal is. 

WEF 2024

From Aspiration to Action: how innovative public private partnerships advance progress on the SDG's

In dit panelgesprek spraken de deelnemers over wat er nodig is om effectieve publiek-private partnerschappen te stimuleren om maatschappelijke doelen te bereiken. Jan-Willem Scheijgrond, Vice-President Government and Public Affairs, nam deel namens Philips en sprak over het proces achter de partnerschappen bij Philips.

Voor Philips was het bijvoorbeeld logisch om te kijken welke producten er zijn en hoe ze bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelen, maar kwam er langzaam achter dat er meer bij kwam kijken om die doelen te behalen. Bekijk de video om te leren hoe meetbare doelen ervoor zorgen dat Philips wilde leren van andere bedrijven en daardoor partners vond om doelen gezamenlijk te behalen:

WEF 2024

Over het World Economic Forum

Het World Economic Forum is een evenement waar het bedrijfsleven en de politiek jaarlijks bijeenkomen om met elkaar te praten over grote, maatschappelijke problemen. De delegatie vanuit Philips reisde naar Zwitserland om te praten over een duurzame en rechtvaardige gezondheidszorgagenda. Het ging bijvoorbeeld over de dringende behoefte aan klimaatgerichte gezondheidszorgmodellen, innovaties om gezondheidszorg voor vrouwen te verbeteren en het belang van partnerschappen om ESG-doelstellingen te behalen.

WEF 2024

Philips Advocates for Accessible and Sustainable Healthcare at the World Economic Forum 2024

The healthcare system must be accessible and affordable for all who need it. This was the key message from various speakers at Philips during last week's World Economic Forum in Davos. In various articles, sessions, and panel discussions, our colleagues emphasized sustainability and innovation to achieve this accessibility. "We must collaborate to make change possible," said CEO Roy Jakobs during one of the sessions.

Leading up to the event, two opinion pieces were published on the World Economic Forum website on behalf of Roy Jakobs and Deeptha Khanna, Chief Business Leader, Personal Health at Philips. The first article, titled 'AI in healthcare: Buckle up for change, but read this before takeoff' focuses on embracing the power of AI in healthcare in a responsible and just manner. The authors emphasize the need to embrace AI and reap its immediate benefits while taking thoughtful steps to limit risks.

The second opinion piece, "Women’s healthcare needs are changing: How do we meet them where they are?" written by Deeptha, discusses the significant differences in treating women's healthcare needs and the importance of delivering tailored and scalable care. Deeptha emphasizes, "We must listen to women, understand the unique health barriers they face, and challenge ourselves to innovate in ways that assist them where they are."

Fast-tracking equitable healthcare: unleashing the economic potential of healthy women

Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer and Chief Business Leader of Enterprise Informatics, participated in a panel discussion on leveraging technology to make healthcare more accessible. He highlighted the example of Philips Lumify, where artificial intelligence simplifies usage, making it quickly accessible without months of training for underserved communities worldwide.

According to Shez, there is still much work to be done to bridge gaps in healthcare. Communities worldwide are facing challenges hindering just access to healthcare, from policy and funding barriers to distribution issues. "This is where we have a tremendous opportunity: to develop AI-driven innovations and health informatics that have a lasting positive impact on people in resource-limited areas."

Watch the video where Shez explains the power of AI and the importance of the right partnerships for technology to succeed.

WEF 2024

Why healthcare must lead in climate mitigation

This session addressed the urgent need for climate-focused healthcare models and the decarbonization of healthcare. Robert Metzke, Head of Sustainability, spoke about the challenges of making sustainability a conversation in healthcare, given the industry's complexities. According to Robert, a health-centric approach is needed to combat climate change.

Robert states, "We cannot continue treating patients while polluting the planet. That's why, at Philips, we collaborate with global stakeholders, including leading hospitals and healthcare providers, to ensure healthcare is affordable, sustainable, and accessible to everyone—not just the fortunate ones."

Watch the video to learn why greening the supply chain is crucial.

WEF 2024

From Aspiration to Action: how innovative public private partnerships advance progress on the SDG's

In this panel discussion, participants discussed what is needed to foster effective public-private partnerships to achieve societal goals. Jan-Willem Scheijgrond, Vice-President Government and Public Affairs, represented Philips and spoke about the process behind Philips' partnerships.

For Philips, it initially made sense to examine their products and how they contribute to societal goals. However, they gradually realized that more was needed to achieve these goals. Watch the video to learn how measurable goals ensure Philips learns from other companies, leading to the discovery of partners to jointly achieve goals.

WEF 2024

About the World Economic Forum

The World Economic Forum is an event where business and politics come together annually to discuss significant societal problems. The delegation from Philips traveled to Switzerland to discuss a sustainable and just healthcare agenda. Topics included the urgent need for climate-focused healthcare models, innovations to improve healthcare for women, and the importance of partnerships in achieving ESG goals.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

René Loman

René Loman
Woordvoerder a.i. Philips Benelux
Tel.: +31 6 51 85 22 26

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.