Nieuwscentrum

Philips Foundation en Stichting GelijkGezond slaan handen ineen om gezondheidsverschillen te verkleinen

mei 02, 2024 | 2 minuten leestijd

Gezondheidsverschillen kleiner maken. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking tussen de Philips Foundation en Stichting GelijkGezond. De samenwerking richt zich op het vergroten van het aantal gezonde levensjaren voor mensen met een minimuminkomen door structurele ondersteuning te bieden en knelpunten buiten het medische domein aan te pakken.

Philips Foundation en Stichting GelijkGezond slaan handen ineen om gezondheidsverschillen te verkleinen

In Nederland zijn de gezondheidsverschillen tussen mensen met verschillende inkomensniveaus aanzienlijk. Zo hebben mannen die behoren tot de laagste 20% inkomensgroep gemiddeld meer dan 9 jaar lagere levensverwachting dan mannen die behoren tot de hoogste 20% inkomensgroep, blijkt uit cijfers van CBS StatLine (2023). Oftewel, mannen met een lager inkomen hebben over het algemeen een korter leven dan mannen met een hoger inkomen. Het verschil in gezonde levensverwachting bedraagt zelfs 22 jaar. Voor vrouwen was het verschil in levensverwachting bijna 8 jaar, tonen de cijfers van het CBS. Deze kloof blijft groeien en vraagt om dringende actie.

Stichting GelijkGezond heeft de ambitie om het aantal (gezonde) levensjaren van mensen met een minimum inkomen te verhogen en daarmee gezondheidsverschillen te verkleinen. GelijkGezond organiseert structurele ondersteuning door betrokken hulpverleners beter te faciliteren, met extra tijd, (financiële) regelruimte en organisatiekracht. Hierbij organiseert GelijkGezond vooraf de (financiële) middelen en draagt de zorgverzekeraar achteraf bij op basis van daadwerkelijk gedaalde zorgkosten.
 

Aanpak van problemen buiten het medisch domein

 

Veel van de problemen waarmee patiënten doorgaans bij hun huisarts terechtkomen, kunnen grotendeels in het sociale domein worden opgelost. Denk aan mensen met stressklachten als gevolg van schuldenproblematiek, maar die de toegang tot schuldhulpverlenging niet kunnen vinden, of aan mensen die niet de financiële ruimte hebben om de eigen betalingen voor fysiotherapie of tandarts te dragen, waardoor een klein probleem uiteindelijk tot ernstiger klachten kan leiden.

Stichting GelijkGezond heeft de ambitie deze mensen te ondersteunen bij het oplossen van de onderliggende problematiek. Zorgprofessionals, zoals huisartsen, wijkverpleging en ambulante GGZ, vormen de basis in de signalering van problemen en krijgen door de samenwerking met Stichting GelijkGezond de mogelijkheid om bredere hulp dan medische zorg aan hun patiënten te bieden. De organisatie werkt hiervoor nauw samen met gemeenten en bouwt voort op bestaande programma’s in Nederland, zoals Welzijn op Recept, Krachtige Basiszorg en de Schuldhulproute.

Dankzij de steun van de Philips Foundation aan Stichting GelijkGezond wordt er een belangrijke stap gezet om deze gezondheidskloof in Nederland te verkleinen. Joris van Eijck, initiatiefnemer van Stichting GelijkGezond: “Achter de statistieken schuilen mensen met werkelijke problemen, zoals gebrek aan (gezonde) huisvesting, werkloosheid, schulden, gezondheidsproblemen, mentale uitdagingen, eenzaamheid en/of armoede. In het bestaande zorgsysteem worden zij vaak over het hoofd gezien. Dankzij de steun van de Philips Foundation kan Stichting GelijkGezond deze mensen structurele ondersteuning bieden door professionals beter uit te rusten met extra tijd, (financiële) flexibiliteit en organisatorische capaciteit.”

Door samenwerking met de Philips Foundation, benut GelijkGezond ook de kennis van Philips. Dit omvat economische aspecten van gezondheidszorg, het opbouwen van sterke gezondheidssystemen en inzichten in de Nederlandse zorgsector.

De samenwerking toont de toewijding aan het realiseren van sociale impact. Dit initiatief draagt bij aan de doelstelling van de Philips Foundation om een positieve verandering teweeg te brengen voor mensen met beperkte toegang tot zorg.

Philips Foundation and Stichting GelijkGezond join forces to reduce health disparities in the Netherlands

Reducing health disparities. That is the goal of the new collaboration between the Philips Foundation and Stichting GelijkGezond. The partnership focuses on increasing the number of healthy life years for people with a minimum income by providing structural support and addressing bottlenecks outside the medical domain.

Equal Health Netherlands

In the Netherlands, the health disparities between people with different income levels are significant. For instance, men belonging to the lowest 20% income group have, on average, more than a 9-year lower life expectancy than men from the highest 20% income group, according to figures from CBS StatLine [1]. In other words, men with lower incomes generally have shorter lives than those with higher incomes. The difference in healthy life expectancy is even 22 years. For women, the difference in life expectancy was almost 8 years, the figures from CBS show. This gap continues to grow and calls for urgent action.

Stichting GelijkGezond – a Dutch non-governmental organization – aims to increase the number (of healthy) life years for people with a minimum income and thereby reduce health disparities. GelijkGezond organizes structural support by better facilitating involved caregivers, with extra time, (financial) leeway, and organizational structure. In this arrangement, GelijkGezond organizes the (financial) resources in advance, and the health insurer contributes afterward based on the actual reduction in healthcare costs.

Addressing issues outside the medical domain

 

Many of the problems that patients typically bring to their general practitioners can largely be solved in the social domain. Consider individuals with stress symptoms due to debt issues who are unable to access debt assistance, or those who do not have the financial means to afford co-payments for physiotherapy or dental care, which can cause a minor issue to develop into more serious complaints.

Stichting GelijkGezond is committed to supporting these individuals in addressing their underlying issues. Healthcare professionals, such as general practitioners, community nursing, and ambulatory mental health services, are fundamental in identifying problems and, through collaboration with Stichting GelijkGezond, have the opportunity to offer broader assistance beyond medical care to their patients. The organization works closely with municipalities and builds on existing programs in the Netherlands.

Thanks to the support of the Philips Foundation for Stichting GelijkGezond, an important step is being taken to reduce this health gap in the Netherlands.

Joris van Eijck, initiator of Stichting GelijkGezond, said: “Behind the statistics are people with real problems, such as lack of (healthy) housing, unemployment, debt, health issues, mental challenges, loneliness, and/or poverty. In the existing healthcare system, they are often overlooked. Thanks to the support of the Philips Foundation, Stichting GelijkGezond can provide these people with structural support by better equipping professionals with extra time, (financial) flexibility, and organizational capacity.”

Through collaboration with the Philips Foundation, GelijkGezond also leverages Philips' knowledge. This includes economic aspects of healthcare, building strong health systems, and insights into the Dutch healthcare sector.

The collaboration demonstrates a commitment to creating social impact. This initiative contributes to Philips Foundation's goal of driving a positive change for people with limited access to care.

Sources

 

[1] CBS Statline (2023). Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Contactpersoon

Pieter de Meer-PR & Communications Manager Health Systems Benelux-
Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel dit artikel met je netwerk

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2024/philips-foundation-en-stichting-gelijkgezond-slaan-handen-ineen-om-gezondheidsverschillen-te-verkleinen.html Link gekopieerd

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.