Nieuwscentrum
Radiologist Remote Reading

feb 21, 2024

De focus op eenvoud in een jaar vol verandering in de gezondheidszorg

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

2024 wordt het jaar van radicale eenvoud. Die voorspelling deden Atul Gupta, Chief Medical Officer IGT & PD bij Philips, en Peter Skillman, Head of Design bij Philips, toen zij de vraag kregen wat 2024 in petto heeft voor zorginnovators en clinici. Waar Gupta de nadruk legt op de mogelijkheden van augmented reality (AR) en combineren van nieuwe technologie voor zorgprofessionals in de operatiekamer, ziet Skillman toegevoegde waarde in simpele en gebruiksvriendelijke interfaces om het werk makkelijker te maken.

Artsen en verpleegkundigen besteden, stelt Skillman, 25 tot 35 procent van hun werkdag aan het invoeren of beheren van gegevens. Die tijd zouden ze ook kunnen spenderen aan het verzorgen van patiënten. Een deel van het probleem is volgens hem hoe complex het bedienen van apparaten kan zijn. “Neem bijvoorbeeld het monitoren van ziekenhuispatiënten. Er zijn de afgelopen 20 jaar zoveel functies toegevoegd dat ze ingewikkeld te bedienen zijn.” De oplossing ligt in het bouwen van interfaces van zorgapparaten die lijken op een mobiele telefoon, waardoor ze intuïtiever en toegankelijker worden voor zorgprofessionals.

Voorspellen met data

Skillman denkt dat zorgtechnologie in 2024 artsen zal helpen bij het voorspellen van noodgevallen. “We gebruiken enorme hoeveelheden gegevens van onze apparaten om modellen te bouwen die noodgevallen kunnen voorspellen voordat ze gebeuren”, zegt hij. Het vooraf signaleren van mogelijke veranderingen in de gezondheid van de patiënt en het voorstellen van preventieve acties betekent dat zorgverleners symptomen eerder kunnen aanpakken en een noodgeval in de eerste plaats kunnen voorkomen. Skillman: “Deze fundamentele verandering in onze aanpak verbetert niet alleen de resultaten voor patiënten en stelt velen van hen in staat eerder naar huis te gaan, maar helpt ook om het stressniveau van clinici en de kosten voor de gezondheidszorg te verlagen.”

Designproces versnellen

Een andere waarneembare trend is de opmars van kunstmatige intelligentie. Ook in design, war AI het designproces versnelt. Het kostte voorheen veel tijd om patiëntpersona’s te creëren en hun behoeften volledig te begrijpen. “Met kunstmatige intelligentie kunnen we met onze patiëntgegevens in seconden virtuele patiënten bouwen, een prototype van een nieuwe oplossing bouwen en heel snel te testen met een virtuele patiënten. Dit betekent een verschuiving van traditionele ontwerpmethoden naar meer flexibele en aanpasbare benaderingen”, besluit hij.

Sneller behandelen

Atul Gupta denkt dat moderne technieken zoals augmented reality een grote verandering kunnen realiseren in operatiekamers. “Een opzienbare statistiek. Dit jaar is de kans dat jij of ik een operatie nodig hebben ergens tussen de 2,5% in Europa en 15% in de VS”, zegt Gupta. “Dat klinkt eng, zeker met de wereldwijde gezondheidszorgsystemen onder meer druk dan ooit. Maar het goede nieuws is dat we goed op weg zijn om complexe invasieve procedures - radicaal eenvoudiger en intuïtiever te maken. Dit betekent dat wij als interventieclinici en chirurgen je sneller en nauwkeuriger dan ooit tevoren kunnen behandelen.”

Complexe procedures

Hij ziet een duidelijke trend in AR en ‘spatial computing’ voor betere zorg. Gupta: “Als je erover nadenkt, is je lichaam een 3D-structuur, maar tot voor kort konden we je binnenkant alleen zien met 2D-schermen. In 2024 zullen chirurgen zichzelf kunnen trainen om complexe procedures in 3D uit te voeren - en in realtime met behulp van de nieuwste augmented reality-headsets.”

Hij noemt daarbij het voorbeeld van de onlangs geïntroduceerde Apple Vision Pro, maar is ook realistisch dat het nog jaren duurt voordat deze bril routinematig wordt gedragen tijdens operaties. “En op de lange termijn kan ik patiënten in de VS behandelen terwijl ik een AR-headset draag, terwijl een expert in bijvoorbeeld Tokio meekijkt door haar headset en klinische adviezen met me deelt.”

Sneller en eenvoudiger

Een tweede trend die volgens Gupta belangrijker wordt in chirurgische procedures betreft robotica. Hij doelt hierbij op de krachtige mix van AR/VR, kunstmatige intelligentie, procesautomatisering en slimme apparaten die allemaal met elkaar communiceren. Gupta: “Door nieuwe technologie met elkaar te combineren in de operatiekamer, stelt het ons in staat enkele van de meest voorkomende en levensbedreigende ziekten veel sneller en eenvoudiger te behandelen. En over een paar jaar zal ik in staat zijn deze intelligente technologie te besturen met alleen hand- en oogbewegingen, en mijn stem.”

Focus op eenvoud

De vraag wordt vanuit twee verschillende vakgebieden beantwoord, maar er is een duidelijke rode lijn zichtbaar in beide antwoorden. Het belooft een jaar van radicale veranderingen te worden in de gezondheidszorg met een focus op eenvoud, efficiëntie en het verbeteren van de patiëntenzorg. De inzet van geavanceerde technologieën zoals AR, AI en robotica zal een sleutelrol spelen in deze transformatie, waar zowel patiënten als zorgverleners van zullen profiteren.

Radiologist remote reading

The focus on simplicity in a year full of change in healthcare

2024 will be the year of radical simplicity. That prediction was made by Atul Gupta, Chief Medical Officer IGT & PD at Philips, and Peter Skillman, Head of Design at Philips, when they were asked what 2024 has in store for healthcare innovators and clinicians. While Gupta emphasizes the possibilities of augmented reality (AR) and combining new technology for healthcare professionals in the operating room, Skillman sees added value in simple and user-friendly interfaces to make work easier.

According to Skillman, doctors and nurses spend 25 to 35% of their workday entering or managing data. That time could also be spent caring for patients. Part of the problem, he says, is how complex operating devices can be. “Take, for example, monitoring hospital patients. So many features have been added over the past 20 years that they are complicated to operate.” The solution lies in building care device interfaces that resemble a mobile phone, making them more intuitive and accessible for healthcare professionals.

Predicting with data

Skillman believes that healthcare technology will help doctors predict emergencies in 2024. “We use huge amounts of data from our devices to build models that can predict emergencies before they happen,” he says. Signaling possible changes in a patient's health in advance and suggesting preventative actions means that caregivers can address symptoms earlier and prevent an emergency in the first place. Skillman: “This fundamental change in our approach not only improves outcomes for patients and enables many of them to go home sooner, but also helps to reduce the stress levels of clinicians and the costs of healthcare.”

Accelerating the design process

Another observable trend is the rise of artificial intelligence. Also in design, where AI accelerates the design process. It used to take a lot of time to create patient personas and fully understand their needs. “With artificial intelligence, we can build virtual patients with our patient data in seconds, build a prototype of a new solution, and test it very quickly with a virtual patient. This means a shift from traditional design methods to more flexible and adaptable approaches,” he concludes.

Faster treatment

Atul Gupta believes that modern techniques such as augmented reality can bring about a significant change in operating rooms. “A striking statistic. This year, the chance that you or I will need surgery is somewhere between 2.5% in Europe and 15% in the US,” says Gupta. “That sounds scary, especially with global healthcare systems under more pressure than ever. But the good news is that we are well on our way to making complex invasive procedures - radically simpler and more intuitive. This means that we, as interventional clinicians and surgeons, can treat you faster and more accurately than ever before.”

Complex procedures

He sees a clear trend in AR and ‘spatial computing’ for better care. Gupta: “If you think about it, your body is a 3D structure, but until recently, we could only see your insides with 2D screens. In 2024, surgeons will be able to train themselves to perform complex procedures in 3D - and in real-time using the latest augmented reality headsets.”

He mentions the recently introduced Apple Vision Pro as an example but is also realistic that it will take years before this headset is routinely worn during operations. “And in the long term, I will be able to treat patients in the US while wearing an AR headset, while an expert in, for example, Tokyo looks on through her headset and shares clinical advice with me.”

Faster and simpler

A second trend that Gupta believes will become more important in surgical procedures involves robotics. He refers to the powerful mix of AR/VR, artificial intelligence, process automation, and smart devices all communicating with each other. Gupta: “By combining new technology in the operating room, it enables us to treat some of the most common and life-threatening diseases much faster and simpler. And in a few years, I will be able to control this intelligent technology with just hand and eye movements, and my voice.”

Focus on simplicity

The question is answered from two different disciplines, but there is a clear common thread visible in both answers. It promises to be a year of radical changes in healthcare with a focus on simplicity, efficiency, and improving patient care. The deployment of advanced technologies such as AR, AI, and robotics will play a key role in this transformation, benefiting both patients and healthcare providers.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Pieter de Meer

Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Tel.: +31 6 25 26 90 65

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.