Nieuwscentrum

‘Dat we iets met AI kunnen, wil niet automatisch zeggen dat we het ook moeten’

jun 27, 2024 | 5 minuten leestijd

“Als Star Trek-liefhebber ben ik altijd al gefascineerd geweest door ‘sick bay’, de technologisch geavanceerde ziekenboeg in deze serie”, zegt Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer en Chief Business Leader van Enterprise Informatics bij Philips. “Artsen kregen met één druk op de knop een volledig inzicht in de geschiedenis van de patiënt en konden een slimme virtuele assistent raadplegen voor real-time ondersteuning bij diagnose en behandeling. Sommigen zeggen dat die toekomst nog ver weg is, maar als je het mij vraagt, gaan we gestaag die kant op met de vooruitgang in technologie.”

Shez Partovi

Sciencefiction die werkelijkheid wordt. Het is een passende metafoor voor brAInpower, de expositie over Artificial Intelligence (AI) in het Philips Museum. Partovi staat op het podium om de officiële opening van de tentoonstelling te vieren. Bezoekers worden meegenomen in de indrukwekkende geschiedenis, het heden en de toekomst van Philips en AI. Met interactieve demo’s, bijzondere collectiestukken en video's gaat de expositie in op de impact van AI op ons dagelijks leven en in de gezondheidszorg.

Creatieve mogelijkheden

 

Iedereen heeft het op dit moment over AI. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat OpenAI in november 2022 een nieuwe tool lanceerde: ChatGPT. Dit was een echte eye-opener. Ineens realiseerden we ons waartoe AI in staat is en hoe razendsnel het zich ontwikkelt. Sinds die tijd zijn er verschillende andere generatieve AI-tools geïntroduceerd: Dall-E, MidJourney, Claude en Google’s Gemini. We kunnen nu met onze eigen ogen zien wat AI kan doen. Het kan muziek componeren, boeken schrijven en video's maken – allemaal vanuit enkele prompts. Partovi: “Het is echt bijna niet te geloven.”

Shez Partovi

Wat er nu zo verbluffend is aan generatieve AI? “Het is juist het generatieve deel”, volgens Partovi. Het bouwt voort op enorme hoeveelheden data die ingevoerd zijn in het model en breidt dat zelf verder uit. AI bouwt eigenlijk verder op de grote hoeveelheid informatie die wij mensen hebben verzameld op internet en sociale media. “We staan pas aan het begin van het ontdekken wat er mogelijk is met deze technologie”, zegt hij. Tijdens zijn speech laat hij op een leuke manier zien wat de kracht is van AI door het publiek in het Nederlands toe te spreken, door kunst te laten maken door AI én door te communiceren met zijn virtuele assistent.

Enorme kans

 

Partovi erkent de opwinding, maar benadrukt dat AI verder gaat dan creatieve uitspattingen. Volgens Partovi is AI alomtegenwoordig en kan het de druk op de gezondheidszorg verlichten. “AI biedt ons een enorme kans om de gezondheidszorg te verbeteren”, verklaart hij. Partovi verwijst naar zijn ervaringen als jonge arts in een Canadees ziekenhuis, waar hij vaak overweldigd wordt door de vele beslissingen die hij dagelijks moet nemen. “Niets kan me voorbereiden op de constante stress en de overweldigende hoeveelheid beslissingen die we dagelijks moeten nemen.”

Shez Partovi Kunstmatige Intelligentie

Druk verlagen

 

Zijn verhaal is exemplarisch voor zorgprofessionals wereldwijd. De gezondheidszorg staat onder druk door een toenemende zorgvraag, stijgende kosten en minder zorgverleners. Technologie zoals AI kan helpen die druk te verlagen. “Het is onze missie om zorgverleners tijd terug te geven”, stelt hij. “AI kan helpen bij het samenbrengen van gefragmenteerde data en dat resulteert in bruikbare inzichten. We vereenvoudigen workflows, verkorten proceduretijden en verbeteren de efficiëntie met AI. Dit geeft ons tijd terug.”

Verschil maken

 

Op het podium in het Philips Museum deelt hij vol enthousiasme welke AI-oplossingen van Philips nu al een verschil maken. Dankzij SmartSpeed kunnen ziekenhuizen meer patiënten per dag scannen. Advanced Visualization Workspace helpt radiologen bij het analyseren van beeldstudies. Met behulp van AI maakt het de juiste informatie zichtbaar op het scherm. SmartExam standaardiseert en versnelt het plannen, scannen en verwerken van MR-beeldvorming. Hij gaat dieper in op technologie om alarmmoeheid op de intensive care tegen te gaan en vertelt hoe AI in Lumify moeders wereldwijd betere zorg geeft door het echografie-proces te versimpelen en daardoor meer vrouwen toegang geeft tot de zorg die ze nodig hebben, bijvoorbeeld in afgelegen gebieden.

Ethiek

 

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar Partovi benadrukt het belang van ethisch verantwoord gebruik van deze technologie. “We krijgen maar één kans om het goed te doen. Het feit dat we iets met AI kunnen doen, betekent niet automatisch dat we het moeten doen.” In de brAInpower-expositie zijn daarom ook ethische dilemma’s te zien om bezoekers aan het denken te zetten. “We hebben ons bij Philips al vroeg gecommitteerd aan het verantwoord gebruik van AI en we omarmen daarom de AI Principles.”

Duidelijker antwoord

 

Voor Partovi zijn deze principes essentieel om AI succesvol toe te passen in de gezondheidszorg. En als dat goed gebeurt, kan AI een antwoord zijn op de vele uitdagingen in de zorg. “Als we in deze richting doorgaan, kunnen we betere zorg bieden aan meer patiënten op een efficiëntere manier, afgestemd op het unieke verhaal van elke patiënt.” De hoofdvraag van de brAInpower-expositie is: ‘Wat kan AI voor jou betekenen?’. Voor de gezondheidszorg wordt dat antwoord steeds duidelijker.

Betere zorg

 

Partovi wordt zichtbaar enthousiaster als hij vertelt over de vele toepassingsmogelijkheden van AI in de gezondheidszorg. Het kan helpen om de resultaten voor patiënten te verbeteren, met betere diagnoses of gepersonaliseerde behandelingen. Het kan ook artsen tijd teruggeven zodat ze zich kunnen richten op wat het belangrijkst is. “Dat is enorm belangrijk, want het is de grootste uitdaging in de gezondheidszorg van dit moment. Met innovaties in AI kunnen we betere zorg bieden aan meer mensen.”

Shez Partovi

Virtuele assistent

 

Daarnaast geeft Partovi ook antwoord op de vraag wat AI persoonlijk voor hem kan betekenen. Hij denkt terug aan zijn tijd als jonge arts in het ziekenhuis, waar hij constant aan zichzelf twijfelde omdat hij op basis van beperkte informatie belangrijke beslissingen moest nemen. “Ik zou willen dat ik toen een virtuele assistent naast me had, die me kon helpen bij het nemen van beslissingen onder tijdsdruk.”

Om dat te illustreren vraagt hij op het podium aan zijn eigen virtuele assistent of het klopt dat de patiënt moet worden gegipst. Zijn assistent antwoordt: “Dat klopt. Op basis van een analyse van 15.000 vergelijkbare breuken, blijkt dat deze niet vanzelf geneest. Deze patiënt moet in het gips.” Met een ‘boks’ bedankt Partovi zijn digitale evenknie. En zo kan AI helpen de gezondheidszorg te verbeteren.

Wil je meer weten over AI? Bezoek www.philips.nl/brainpower of de brAInpower-expositie in het Philips Museum in Eindhoven.

"Just because we can do something with AI doesn't mean we should"

"As a Star Trek fan, I have always been fascinated by 'sick bay', the technologically advanced medical facility in the series," says Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer and Chief Business Leader of Enterprise Informatics at Philips. "Doctors had complete insight into the patient's history with a single press of a button and could consult a smart virtual assistant for real-time support in diagnosis and treatment. Some say that future is still far off, but if you ask me, we're steadily moving in that direction with advances in technology."

Shez Partovi

Science fiction becoming reality. It's a fitting metaphor for brAInpower, the exhibition on Artificial Intelligence (AI) at the Philips Museum. Partovi stands on stage to celebrate the official opening of the exhibition. Visitors are taken through the impressive history, present, and future of Philips and AI. With interactive demos, special collection pieces, and videos, the exhibition explores the impact of AI on our daily lives and healthcare.

Creative Possibilities

 

Everyone is talking about AI at the moment. One of the main reasons for this is that OpenAI launched a new tool in November 2022: ChatGPT. It was a real eye-opener. Suddenly, we realized what AI is capable of and how rapidly it is developing. Since then, various other generative AI tools have been introduced: Dall-E, MidJourney, Claude, and Google's Gemini. We can now see with our own eyes what AI can do. It can compose music, write books, and create videos—all from a few prompts. Partovi: "It's almost unbelievable."

Shez Partovi

What is so astounding about generative AI? "It's precisely the generative part," according to Partovi. It builds on huge amounts of data fed into the model and further expands on it. AI essentially builds on the vast amount of information that we humans have gathered on the internet and social media. "We are only at the beginning of discovering what is possible with this technology," he says. During his speech, he demonstrates the power of AI in a fun way by addressing the audience in Dutch, creating art through AI, and communicating with his virtual assistant.

Enormous Opportunity

 

Partovi acknowledges the excitement but emphasizes that AI goes beyond creative expressions. According to Partovi, AI is ubiquitous and can alleviate the pressure on healthcare. "AI offers us an enormous opportunity to improve healthcare," he explains. Partovi refers to his experiences as a young doctor in a Canadian hospital, where he was often overwhelmed by the many decisions he had to make daily. "Nothing could prepare me for the constant stress and the overwhelming number of decisions we had to make every day."

Shez Partovi Kunstmatige Intelligentie

Reducing Pressure

 

His story is exemplary for healthcare professionals worldwide. Healthcare is under pressure due to increasing demand, rising costs, and fewer healthcare providers. Technology like AI can help alleviate that pressure. "It is our mission to give healthcare providers time back," he states. "AI can help bring fragmented data together, resulting in actionable insights. We simplify workflows, shorten procedure times, and improve efficiency with AI. This gives us time back."

Making a Difference

 

On stage at the Philips Museum, he enthusiastically shares which AI solutions from Philips are already making a difference. Thanks to SmartSpeed, hospitals can scan more patients per day. Advanced Visualization Workspace helps radiologists analyze imaging studies, making the right information visible on the screen with the help of AI. SmartExam standardizes and speeds up the planning, scanning, and processing of MRI imaging. He delves into technology to combat alarm fatigue in intensive care and explains how AI in Lumify provides better care for mothers worldwide by simplifying the ultrasound process, thereby giving more women access to the care they need, especially in remote areas.

Ethics

 

The possibilities are endless, but Partovi emphasizes the importance of the ethical use of this technology. "We only get one chance to do it right. Just because we can do something with AI doesn't automatically mean we should." The brAInpower exhibition also showcases ethical dilemmas to get visitors thinking. "At Philips, we committed early on to the responsible use of AI, and we embrace the AI Principles."

Clearer Answers

 

For Partovi, these principles are essential for successfully applying AI in healthcare. And if done correctly, AI can be an answer to the many challenges in healthcare. "If we continue in this direction, we can provide better care to more patients in a more efficient way, tailored to the unique story of each patient." The main question of the brAInpower exhibition is: 'What can AI do for you?' For healthcare, that answer is becoming increasingly clear.

Better Care

 

Partovi becomes visibly more enthusiastic as he talks about the many applications of AI in healthcare. It can help improve patient outcomes with better diagnoses or personalized treatments. It can also give doctors time back to focus on what matters most. "That is enormously important because it is the biggest challenge in healthcare at the moment. With innovations in AI, we can provide better care to more people."

Shez Partovi

Virtual Assistant

 

Additionally, Partovi answers the question of what AI can personally mean for him. He recalls his time as a young doctor in the hospital, constantly doubting himself because he had to make important decisions based on limited information. "I wish I had a virtual assistant back then to help me make decisions under time pressure."

To illustrate this, he asks his virtual assistant on stage if it's true that the patient needs a cast. His assistant replies: "That's correct. Based on an analysis of 15,000 similar fractures, it appears this one won't heal on its own. This patient needs a cast." With a fist bump, Partovi thanks his digital counterpart. And this is how AI can help improve healthcare.

Want to know more about AI? Visit www.philips.nl/brainpower or the brAInpower exhibition at the Philips Museum in Eindhoven.

Voor meer informatie

Tommie Dijstelbloem-Woordvoerder Philips Benelux-
Tommie Dijstelbloem
Woordvoerder Philips Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue
Pieter de Meer-PR & Communications Manager Health Systems Benelux-
Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel dit artikel met je netwerk

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2024/dat-we-iets-met-ai-kunnen-wil-niet-automatisch-zeggen-dat-we-het-ook-moeten.html Link gekopieerd

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.