Nieuwscentrum

Een rijke geschiedenis aan AI om licht te brengen in de duisternis van alle data

jun 18, 2024 | 3 minuten leestijd

“Philips bracht licht door de gloeilamp om te kunnen zien in het donker. Artificial intelligence is de nieuwe oplossing om licht te brengen in beeldgegevens, zodat we nog meer kunnen zien”, zegt Joland Rutgers, Vice President en Head of Innovation Excellence bij Philips. Hij benadrukt de waarde van AI voor het genereren van inzichten uit grote hoeveelheden gegevens. “AI biedt mogelijkheden om inzichten te genereren uit data die we anders niet zouden zien, zoals patronen, trends, afwijkingen en voorspellingen. Deze inzichten zouden anders verborgen blijven.”

Joland Rutgers en Emile Aarts

In een inspirerende sessie in het Philips Museum bespreekt Rutgers de geschiedenis, het heden en de toekomst van AI met Emile Aarts, emeritus-hoogleraar computerwetenschappen op de Tilburg University en voormalig Chief Scientific Officer bij Philips. Deze sessie is onderdeel van de brAInpower-expositie met het doel om Philips-collega’s mee te nemen in de rijke historie van het bedrijf. “Philips loopt al lang voorop met innovaties. Er is geen uitvinding met AI op de markt, waar Philips niet ergens in de tijd aan heeft gewerkt”, zegt Aarts daar stellig over.

Verleden en het heden

 

De carrière van Emile wordt voor een groot gedeelte gevuld met zijn werkzaamheden bij Philips, waar hij van dichtbij meemaakte waaraan Philips werkte en wat Philips visie was om apparaten deel te laten uitmaken van het dagelijkse leven. Daarnaast is hij als hoogleraar betrokken bij verschillende onderzoeken naar AI. Waar Emile in deze sessie vanuit zijn ervaring vooral spreekt over de ontwikkelingen in het verleden, maakt Joland de connectie naar het huidige Philips en de waarde van AI voor betere zorg.

Belangrijke bijdrage

 

Het gesprek tussen beide heren richt zich op ontwikkelingen in rekenkracht, dataopslag, spraaktechnologie en de interactie tussen mens en machine. Aarts vertelt vol enthousiasme over de geschiedenis van Philips in AI, vanaf de eerste mainframes en chips tot aan de huidige oplossingen voor de gezondheidszorg. De innovaties van Philips leverden een belangrijke bijdrage met voorbeelden van Philips-innovaties als PETER en PASCAL (de eerste mainframes van Philips), LOCOS (een techniek voor het maken van chips), de CD (een doorbraak in digitale opslag en in de distributie van software met CD-roms), spraakverwerking, de iCat (een sociale robot), en de huidige AI-gedreven oplossingen voor de gezondheidszorg.

Ideale toepassing

 

Joland beaamt dat, want volgens hem speelt AI nu al een cruciale rol in zogeheten Picture Archiving & Communication Systems (PACS). Dit zijn systemen waar Philips al sinds de jaren 80 aan werkt en die medische beelden opslaan en delen tussen verschillende zorgverleners en locaties. Met AI kan het systeem de beeldvorming verbeteren, de diagnose ondersteunen met inzichten, de workflow optimaliseren en de patiëntervaring verhogen. Joland: “PACS is ideaal om AI in te zetten, vanwege de beschikbare data, de connectie met gebruikers en de beschikbaarheid vanuit de cloud.”

De weg naar succes

 

Het is slechts een voorbeeld van Philips-producten waar AI wordt ingezet om betere zorg voor meer mensen te faciliteren. Het bedrijf ziet immers de kansen en uitdagingen van AI in de gezondheidszorg en innoveert al jaren op diverse vlakken met AI. Maar ondanks de rijke geschiedenis aan innovaties, is niet iedere ontwikkeling direct een succes geworden. Volgens Joland en Emile ligt dat aan een combinatie van factoren, maar zijn er wel duidelijke patronen te herkennen om van AI-toepassingen een succes te maken.

Voordelen voor patiënten

 

De beide heren concluderen dat de geschiedenis leert dat samenwerken met anderen, innovatie in het DNA hebben, het optimaliseren van design, het experimenteren en het nemen van verantwoordelijkheid belangrijk zijn voor het succes van AI. “We moeten het omarmen, maar op een verantwoorde manier. We moeten de voordelen voor patiënten zo groot mogelijk maken, maar moeten dat wel verantwoord doen”, zegt Joland. “Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van de juiste data op het juiste moment. Dat gaat over ethische aspecten, onder meer het risico van data bias en het waarborgen van patiëntveiligheid. Dat is enorm belangrijk om op te focussen.”

De mens centraal

 

“In veel domeinen in de gezondheidszorg is Philips een leider”, vult Emile aan. “En als leider moet je voortbouwen op wat er in het verleden is gedaan en wat er in de toekomst nodig is.” De uitvindingen met AI zorgen daarbij voor veel nieuwe mogelijkheden. Een mooie kans is daarbij weggelegd om met AI zorg mogelijk te maken in gebieden waar dat niet vanzelfsprekend is. Emile: “Met de juiste partners en de people-centric benadering kan Philips weer een leadership-positie claimen op dit gebied. Om het in de woorden van Gilles Holts te zeggen: ‘huur de juiste mensen in, maak ze gelukkig en geef ze de vrijheid om te experimenteren en te innoveren’.”

Benieuwd naar wat AI voor jou kan betekenen? Lees meer op philips.nl/brainpower over AI bij Philips. Of bezoek de brAInpower-expositie om meer te leren over het verleden, het heden en de toekomst van AI en de toepassingen in gezondheidszorg.

AI-tijdlijn

 

Klik op de afbeelding om het bestand te openen en scroll door de geschiedenis van AI en de AI-erfenis van Philips.

A rich history of AI to illuminate the darkness of data

“Philips brought light through the lightbulb to see in the dark. Artificial intelligence is the new solution to illuminate data, allowing us to see even more,” says Joland Rutgers, Vice President and Head of Innovation Excellence at Philips. He emphasizes the value of AI in generating insights from vast amounts of data. “AI offers possibilities to generate insights from data that we otherwise wouldn’t see, such as patterns, trends, anomalies, and predictions. These insights would otherwise remain hidden.”

In an inspiring session at the Philips Museum, Rutgers discusses the past, present, and future of AI with Emile Aarts, emeritus professor of computer science at Tilburg University and former Chief Scientific Officer at Philips. This session is part of the brAInpower exhibition, aiming to engage Philips colleagues with the rich history of the company. “Philips has long been at the forefront of innovations. There isn’t an AI invention on the market that Philips hasn’t worked on at some point,” stated Aarts.

Past and present

 

A significant part of Emile's career is filled with his work at Philips, where he closely witnessed what Philips was working on and their vision to integrate devices into everyday life. Additionally, as a professor, he is involved in various AI research projects. While Emile primarily speaks from his experience about past developments in this session, Joland connects it to the current Philips and the value of AI for better healthcare.

Significant contribution

 

The conversation between the two men focuses on developments in computing power, data storage, speech technology, and human-machine interaction. Aarts enthusiastically recounts Philips' history in AI, from the first mainframes and chips to current healthcare solutions. Philips' innovations made significant contributions, with examples such as PETER and PASCAL (Philips' first mainframes), LOCOS (a chip-making technique), the CD (a breakthrough in digital storage and software distribution with CD-ROMs), speech processing, the iCat (a social robot), and current AI-driven healthcare solutions.

Ideal application

 

Joland agrees, stating that AI already plays a crucial role in so-called Picture Archiving & Communication Systems (PACS). Philips has been working on these systems since the 1980s, which store and share medical images between different healthcare providers and locations. With AI, the system can improve imaging, support diagnosis with insights, optimize workflow, and enhance the patient experience. Joland: “PACS is ideal for implementing AI due to the available data, the connection with users, and the cloud availability.”

The road to success

 

This is just one example of Philips products where AI is used to facilitate better care for more people. The company sees the opportunities and challenges of AI in healthcare and has been innovating in various AI areas for years. However, despite a rich history of innovations, not every development has been an immediate success. According to Joland and Emile, this is due to a combination of factors, but there are clear patterns for making AI applications successful.

Benefits for patients

 

The two men conclude that history teaches that collaborating with others, having innovation in the DNA, optimizing design, experimenting, and taking responsibility are essential for AI success. “We must embrace it, but in a responsible way. We need to maximize the benefits for patients, but do so responsibly,” says Joland. “Consider using the right data at the right time. This involves ethical aspects, including the risk of data bias and ensuring patient safety. That is extremely important to focus on.”

People-centric approach

 

“In many healthcare domains, Philips is a leader,” adds Emile. “And as a leader, you must build on what has been done in the past and what is needed in the future.” AI inventions offer many new possibilities. A great opportunity lies in enabling care with AI in areas where it is not readily available. Emile: “With the right partners and a people-centric approach, Philips can reclaim a leadership position in this field. To quote Gilles Holts: ‘Hire the right people, make them happy, and give them the freedom to experiment and innovate.’”

Visit the brAInpower exhibition in the Philips Museum to learn more about the past, present, and future of AI and its applications in healthcare.

AI timeline

 

Click on the image to open the file and scroll through the history of AI and Philips' AI legacy.

Voor meer informatie

Tommie Dijstelbloem-Woordvoerder Philips Benelux-
Tommie Dijstelbloem
Woordvoerder Philips Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel dit artikel met je netwerk

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2024/een-rijke-geschiedenis-aan-ai-om-licht-te-brengen-in-de-duisternis-van-alle-data.html Link gekopieerd

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.