Nieuwscentrum
masthead people centric hospital L

dec 11, 2019

Design Talk van Srdj Jovicic over een mensgericht ziekenhuis

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

Het ontwerpen van een plaats voor belangrijke gebeurtenissen in het leven

Philips Experience Design speelt een cruciale rol in de missie van Philips: het leven verbeteren van 3 miljard mensen in 2030. Het team van meer dan 500 ontwerpers in 15 studio's over de hele wereld creëert producten, diensten en oplossingen die echt betekenisvol zijn voor de mensen die ze kopen of gebruiken. Jaarlijks worden hiervoor tientallen iF, Red Dot en andere vooraanstaande internationale designprijzen ontvangen. Speciaal voor Dutch Design Week 2019 was in het Philips Museum een selectie te zien van recente prijswinnende ontwerpen. De designers boden het publiek een uniek kijkje achter de schermen, met een expositie vol schetsontwerpen, prototypes en design talks. Dat leverde een prachtige serie aan video’s op. Deze week de zevende: People Centric Community Hospital, Designing a place of significant life events (mensgericht ziekenhuis dat de gemeenschap ondersteunt, het ontwerpen van een plaats voor belangrijke gebeurtenissen in het leven).

 

Ziekenhuizen zijn plaatsen waar levens worden geboren en gered en soms eindigen. Om hiervoor een betekenisvolle ruimte te creëren, geloven we dat een diepgaand begrip nodig is van het karakter van een plaats, en de verlangens en overtuigingen van de mensen. Philips Experience Design werd gevraagd om een innovatieve en mensgerichte oplossing te ontwikkelen voor een nieuw gespecialiseerd ziekenhuis voor cardiale zorg in Riyadh. Het doel was om een cultuurbewuste en innovatieve omgeving te creëren.

 

Het ontwerpteam benaderde de uitdaging door het ziekenhuis te verkennen als een plaats van belangrijke levensgebeurtenissen, vergelijkbaar met het ontwerpen van een huis, buurt of stad. Ze vroegen zich af waarom ziekenhuizen overal ter wereld op elkaar lijken, ook al zijn onze omgeving en cultuur heel verschillend. Dit inzicht leidde tot de inzet van een multidisciplinair team, met niet alleen architecten en ontwerpers, maar ook gebruikers- en trendonderzoekers, data-analisten, antropologen, cultureel adviseurs, clinici, operationele en technologische experts. Hiermee is uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd om kansen en kritieke factoren te bepalen voor de reis die een patiënt in het ziekenhuis aflegt.

 

Met deze geïntegreerde multidisciplinaire aanpak kon het team zich tijdens het ontwerpproces concentreren op de ervaring van de patiënt en het personeel en niet alleen een ziekenhuis maar ook een levendig gezondheidszorgsysteem ontwikkelen dat de gemeenschap ondersteunt.

 

Srdj Jovicic en enkele mede-designers leggen in verschillende (Engelstalige) video’s uit hoe het designproces verliep.

 

VIDEO’s:

MRI scanner

Design Talk by Srdj Jovicic on the People Centric Community Hospital

Designing a place of significant life events

Philips Experience Design plays a crucial role in Philips' mission: to improve the lives of 3 billion people by 2030. The team of more than 500 designers in 15 studios around the world creates products, services and solutions that are truly meaningful to the people who buy or use them. Every year, dozens of iF, Red Dot and other leading international design awards are received. Especially for Dutch Design Week 2019, the Philips Museum showed a selection of recent award-winning designs. The designers offered the public a unique look behind the scenes, with an exhibition full of sketches, prototypes and design talks. This resulted in a beautiful series of blogs and videos. This week the seventh one: People Centric Community Hospital, designing a place of significant life events. 

 

Hospitals are places where lives are born, saved and at times where life ends. In order to design a meaningful public service, we believe one has to develop a deep understanding of the character of a place, its identity, desires and beliefs of its people. Philips Experience Design was asked to provide an innovative and people-centric solution for a new specialized hospital for cardiac care in Riyadh. The goal of the design was to create an environment that is both culturally sensitive and innovative in care delivery.  

 

The Design Team approached the challenge by exploring the hospital as a place of significant life events, similar to designing a home, neighborhood, or a city. They asked themselves why hospitals across the globe all look alike, if even though our environments and cultures are very distinct and diverse. As such, they decided to leverage a multidisciplinary team including not only architects and designers but also user and trend researchers, data analysts, anthropologists, cultural advisors, clinicians, operational and technology experts to conduct extensive qualitative and quantitative research to identify opportunity areas and critical points through a patient journey.  

 

Using an integrated multidisciplinary approach, the Design Team were able to focus on the patient and staff experience throughout the design process and develop not only a hospital, but a vibrant healthcare system that supports the community. 

 

Srdj Jovicic and other members of this team explain the design process in several videos.

 

VIDEO’s:

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.