Nieuwscentrum
Robert Metzke

dec 01, 2023

Hoofd Duurzaamheid bij Philips: ‘Ook overheden zijn aan zet om klimaatverandering tegen te gaan’

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Strengere internationale regelgeving en het faciliteren van investeringen in groene energie. Het zijn twee voorbeelden uit een open brief waarin 130 grote bedrijven stellen dat wereldleiders meer kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Philips is een van de ondertekenaars van de brief en in aanloop naar COP28, de VN-klimaattop in Dubai, sprak EenVandaag met Robert Metzke, Global Head of Sustainability bij Philips.

De bedrijven geven in de open brief aan dat ze actie ondernemen om hun ecologische voetafdruk te verlagen, maar dat ze voor de afbouw van fossiele brandstoffen ook duidelijkheid van overheden nodig hebben om dat te realiseren. Het liefst met een harde deadline: in rijke landen mogen energiesystemen in 2035 geen CO2 meer uitstoten, in opkomende economieën is dat in 2040. En dat terwijl sommige landen juist willen doorgaan met fossiele brandstoffen.

Hele keten vergroenen

“Deze brief is een oproep aan wereldleiders om actie te ondernemen. Het is belangrijk dat ze verder kijken dan hun neus lang is”, zegt Robert Metzke. “Veel bedrijven kijken al naar hun eigen productieproces om de CO2-uitstoot te verminderen, maar het gaat verder dan alleen bij de productie van apparaten. Het is ook belangrijk om de uitstoot te verminderen bij toeleveranciers en in de markten waar je de producten plaatst. Wat doe je in de hele keten, van begin tot eind? Daar moet veel meer aandacht voor komen.” Volgens hem is er dus echt meer nodig en moet het sneller om de wereld echt te vergroenen.

Besparen door hergebruik

Philips opereert sinds 2020 wereldwijd CO2-neutraal en gebruikt 100 procent groene stroom uit windmolenparken en zonneparken. Metzke staat EenVandaag te woord vanuit de fabriek in Best. Dit is een van de grootste refurbished fabrieken wereldwijd waar Philips gebruikte medische apparatuur opknapt en als fabrieksnieuw weer op de markt brengt. “Ongeveer de helft van de emissies in de wereld, komt door het gebruik van materialen. In grote apparaten, zoals onze MRI-scanners, zitten veel spullen die je eerst uit de grond moet halen en moet bewerken. Als je die kunt hergebruiken, kun je veel CO2 besparen”, zegt hij.

Tijd dringt

Metzke maakt zich grote zorgen: “Als technologiebedrijf werkt Philips nauw samen met ziekenhuizen en in de gezondheidszorg krijgt klimaatverandering inmiddels echt een gezicht. 2023 was het heetste jaar tot nu toe. Met name ouderen, kwetsbaren en zieke mensen voelen de negatieve gevolgen van hittegolven in steden op hun gezondheid. En daardoor raken artsen en zorgverleners ook weer verder belast. De tijd dringt, dus de ambitie moet hoog zijn om te voorkomen dat hele maatschappijen ontwricht worden.” Hij roept overheden op om ook hun verantwoordelijkheid te pakken. “Wij hebben als industrie een rol om klimaatverandering tegen te gaan. We zijn bereid te doen wat we kunnen doen, maar overheden: bedenk ook wat jullie kunnen doen.”

Oprechte oproep

De journalist in het item vraagt zich af of deze oproep van de bedrijven wel gemeend is, of dat we te maken hebben met greenwashing en bedrijven net doen of ze duurzaam zijn. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is de oproep oprecht. “Bedrijven zoals Philips zitten niet zwaar in de energieafhankelijkheid en kunnen dit zeggen, maar ze zijn oprecht bezig om hun ketens te vergroenen.” Volgens hem is een duidelijk klimaatbeleid ook echt nodig, want bedrijven hebben die duidelijkheid nodig. “Het is een noodzaak voor bedrijven voor hun toekomstige investeringen.”

Robert Metzke

Head of Sustainability at Philips: 'Governments also need to take action to combat climate change'

Stricter international regulations and facilitating investments in green energy are two examples from an open letter in which 130 major companies state that world leaders can do more to combat climate change. Philips is one of the signatories of the letter, and in the lead-up to COP28, the UN climate summit in Dubai, EenVandaag spoke with Robert Metzke, Global Head of Sustainability at Philips.

The companies state in the open letter that they are taking action to reduce their ecological footprint but need clear direction from governments to phase out fossil fuels. Preferably with a firm deadline: energy systems in wealthy countries should emit no CO2 by 2035, and in emerging economies, that target is set for 2040. This is in contrast to some countries that want to continue using fossil fuels.

Greening the entire chain

"This letter is a call to world leaders to take action. It is important that they look beyond the immediate future," says Robert Metzke. "Many companies are already examining their production processes to reduce CO2 emissions, but it goes beyond just the production of devices. It is also important to reduce emissions from suppliers and in the markets where you place the products. What do you do throughout the entire chain, from start to finish? Much more attention needs to be paid to that." According to him, more is really needed, and it needs to happen faster to truly green the world.

Savings through reuse

Since 2020, Philips has been operating globally as carbon-neutral, using 100% green energy from wind farms and solar parks. Metzke speaks to EenVandaag from the Best factory, one of the world's largest refurbished factories where Philips refurbishes used medical equipment and reintroduces it to the market as new. "About half of the world's emissions come from the use of materials. In large devices, such as our MRI scanners, there are many components that need to be extracted from the ground and processed first. If you can reuse them, you can save a lot of CO2," he says.

Time is running out

Metzke is deeply concerned: "As a technology company, Philips works closely with hospitals, and in healthcare, climate change is now truly tangible. 2023 was the hottest year to date. Especially the elderly, vulnerable, and sick people feel the negative effects of heatwaves in cities on their health. And as a result, doctors and healthcare providers are further burdened. Time is running out, so the ambition must be high to prevent entire societies from being disrupted." He calls on governments to take responsibility as well. "We, as an industry, have a role to play in combating climate change. We are willing to do what we can, but governments, please consider what you can do too."

A genuine call

The journalist in the EenVandaag-item wonders if this call from companies is sincere or if we are dealing with greenwashing, with companies pretending to be sustainable. According to GreenLeft-European Parliament member Bas Eickhout, the call is sincere. "Companies like Philips are not heavily dependent on energy and can say this, but they are genuinely working to green their chains." According to him, clear climate policies are really needed because companies need that clarity. "It is a necessity for companies for their future investments."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

René Loman

René Loman
Woordvoerder a.i. Philips Benelux
Tel.: +31 6 51 85 22 26

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.