Nieuwscentrum

Philips LumiGuide wint 'Best of the Best' Red Dot Design award

jun 25, 2024 | 3 minuten leestijd

Een Red Dot Award winnen is natuurlijk een hele eer, maar naar huis gaan met de ‘Best of the Best’ award is echt een fantastische prestatie. De oplossing die licht gebruikt om katheters in het lichaam in 3d weer te geven tijdens een minimaal invasieve procedure won afgelopen maandag de begeerde ‘Best of the Best’ award in de categorie ‘Innovatieve Producten’. Philips ontving daarnaast meerdere prijzen in deze ontwerpwedstrijd voor product- en industrieel design, merk- en communicatiedesign en ontwerpprogramma's.

Red Dot Awards

Van links naar rechts: Femke van Belzen, Fabian Benedikter, Anne Stas, Inge Wagemakers, Volker Verschoor, Peter Skillman, Alessandra di Tullio, die de hoogste Red Dot-onderscheiding voor 'Innovatieve Producten' in ontvangst nemen, tijdens de uitreiking van de Red Dot Awards in Essen, Duitsland (24 juni).

Bij minimaal invasieve operaties moeten artsen doorgaans vertrouwen op live röntgenbeelden (fluoroscopie) om interventieapparaten zoals katheters in het lichaam van de patiënt te manipuleren. Dit brengt echter stralingsrisico’s met zich mee voor zowel patiënten als artsen en levert alleen grijswaarden, 2D-beelden op. LumiGuide, aangedreven door Philips' unieke Fiber Optic RealShape (FORS) technologie, verandert dit door artsen in staat te stellen hun geleidingsdraden en katheters in 3D en kleur te zien vanuit elke hoek, in real-time en met minimale straling.

Sneller en minder straling

 

Deze technologie vereenvoudigt de navigatie in kronkelige vaten, waardoor complexe ingrepen zoals aortareparaties 37% sneller kunnen worden uitgevoerd [1] en 70% minder röntgenstraling vereisen [2]. LumiGuide is Philips' tweede generatie oplossing met FORS en werkt exclusief met de compatibele interventiesystemen van het bedrijf, zoals Azurion. De FORS-technologie van Philips, die LumiGuide aandrijft, is al gebruikt bij de behandeling van bijna 1000 patiënten [3].

LumiGuide

Mobiele radiografie

 

Naast LumiGuide was er nog Philips medisch beeldvormingsoplossing dat in 2024 een Red Dot Design Award ontving. De Digital Radiography 7000 M mobiele radiografieoplossing van Philips viel ook in de prijzen. Aangedreven door een interne lithium-ion batterij, kan de Radiography 7000 M naar het bed van een patiënt worden gereden, waar het binnen enkele seconden beschikbaar is voor diagnostische beeldvorming.

De Radiography 7000 M is ontworpen met manoeuvreerbaarheid, workflowoptimalisatie, gebruiksgemak, patiëntgerichtheid, reproduceerbaarheid en veelzijdigheid in gedachten. Daardoor is het een werkpaardoplossing voor drukke spoedeisende hulp en routine beeldvorming aan het bed, waar röntgenstraling de hoeksteen van de diagnose blijft. Het apparaat is vooral nuttig in de kindergeneeskunde, vanwege de kleurrijke en vriendelijke afbeeldingen.

7000 M mobile radiography solution

Innovatie, design en duurzaamheid

 

LumiGuide en de Radiography 7000 M belichamen de Philips-benadering van patiëntgerichte innovatie, die begint met de erkenning en begrip van gebruikersbehoeften. De ontwerpteams van het bedrijf houden zich vervolgens strikt aan drie belangrijke innovatieprincipes om de impact van een innovatie te maximaliseren: schaal creëren, werken vanuit klantbehoeften en samen oplossingen co-creëren met klanten.

Duurzaamheid, in termen van de totale milieu-impact (Scope 1, 2 en 3-emissies), is vanaf het begin ingebouwd, samen met ontwerpen voor circulariteit (hergebruik, reparatie en recycling). Het resultaat zijn gebruiksvriendelijke oplossingen die gemakkelijk te gebruiken, te leren en op te zetten zijn, goed integreren in bestaande workflows en rekening houden met de behoeften van de planeet.

Impactvolle innovatie moet niet alleen gebaseerd zijn op de stem van de klant, maar ook op een voortdurende relatie met academische, klinische en industriële partners om het samen te creëren, en publiek-private partnerschappen om de effectiviteit ervan in reële scenario’s te bewijzen.

- Peter Skillman, Global Head of Design bij Philips

“Impactvolle innovatie moet niet alleen gebaseerd zijn op de stem van de klant, maar ook op een voortdurende relatie met academische, klinische en industriële partners om het samen te creëren, en publiek-private partnerschappen om de effectiviteit ervan in reële scenario’s te bewijzen.” – Peter Skillman, Global Head of Design bij Philips.

Designprincipes bij licentiepartners

 

De gezondheidstechnologie van Philips is niet het enige gebied waarin het bedrijf deze ontwerpprincipes toepast. Het Philips Experience Design-team helpt ook de merklicentiehouders van Philips om dezelfde hoge kwaliteit, aandacht voor detail en duurzaamheid te bereiken. In totaal ontvingen producten en oplossingen met het Philips-merk 43 Red Dot-awards in de 2024 competitie.

De Red Dot Design Award is een jaarlijkse internationale competitie die excellentie in design en business erkent. Met jaarlijks ongeveer 20.000 inzendingen is het een van de grootste designwedstrijden ter wereld.

Philips LumiGuide wins 'Best of the Best' Red Dot Design award

Winning a Red Dot Award is impressive. Going home with the 'Best of the Best' award is even more impressive and an accolade that every company or brand hopes for. The Philips solution that uses light to display catheters inside the body in 3D during a minimally invasive procedure won the coveted 'Best of the Best' award in the 'Innovative Products' category at the Red Dot ceremony on June 24. Philips also received multiple awards in this design competition for product and industrial design, brand and communication design and design programs.

Red Dot Awards

From left to right: Femke van Belzen, Fabian Benedikter, Anne Stas, Inge Wagemakers, Volker Verschoor, Peter Skillman, Alessandra di Tullio, receiving the highest Red Dot distinction for 'Innovative Products', at the Red Dot awards ceremony in Essen, Germany (June 24th).

Minimally invasive surgeries typically require physicians to rely on live X-ray images (fluoroscopy) to manipulate interventional devices such as catheters in the patient's body. However, this poses radiation risks to both patients and physicians and provides only grayscale, 2D images. LumiGuide, powered by Philips' unique Fiber Optic RealShape (FORS) technology, changes this by allowing physicians to see their guidewires and catheters in 3D and color from any angle, in real-time and with minimal radiation.

Faster and less radiation

 

This technology simplifies navigation in tortuous vessels, allowing complex procedures such as aortic repair to be performed 37% faster [1] and requiring 70% less X-ray radiation [2]. LumiGuide is Philips' second-generation solution with FORS and works exclusively with the company's compatible interventional systems, such as Azurion. Philips' FORS technology, which powers LumiGuide, has already been used in the treatment of nearly 1,000 patients [3].

LumiGuide

Mobile radiography

 

In addition to LumiGuide, the Philips' Digital Radiography 7000 M mobile radiography solution received a Red Dot Design Award. Powered by an internal lithium-ion battery, the Radiography 7000 M can be wheeled to a patient's bedside, where it is available for diagnostic imaging within seconds.

The Radiography 7000 M was designed with maneuverability, workflow optimization, ease of use, patient-centricity, reproducibility and versatility in mind. This makes it a workhorse solution for busy emergency departments and routine bedside imaging, where X-rays remain the cornerstone of diagnosis. The device is especially useful in pediatrics because of its colorful and friendly images.

7000 M mobile radiography solution

Innovation, design and sustainability

 

LumiGuide and the 7000 M embody Philips' approach to patient-centered innovation, which begins with recognizing and understanding user needs. The Philips design team strictly adheres to three key innovation principles to maximize the impact of an innovation: create scale, start with customer needs and co-create solutions with customers.

Sustainability, in terms of end-to-end carbon footprint (Scope 1, 2 and 3 emissions), is built in from the outset, as well as designing for circularity (reuse, repair and recycling). The result is user-friendly solutions that are easy to use, understand and set up, and that integrate well into existing workflows.
 

High-impact innovation must not only be founded on the voice of the customer, it must also be based on a continuous relationship with academic, clinical, and industrial partners to co-create it, and public-private partnerships to prove its effectiveness in real-world scenarios.

- Peter Skillman, Global Head of Design at Philips

“High-impact innovation must not only be founded on the voice of the customer, it must also be based on a continuous relationship with academic, clinical, and industrial partners to co-create it, and public-private partnerships to prove its effectiveness in real-world scenarios.” – Peter Skillman, Global Head of Design at Philips.

Design principles at licensing partners

 

Philips health technology is not the only area in which the company applies these design principles. The Philips Experience Design team also helps Philips brand licensees achieve the same high quality, attention to detail and sustainability. In total, Philips-branded products and solutions received 43 Red Dot awards in the 2024 competition.

The Red Dot Design Award is an annual international competition that recognizes excellence in design and business. With approximately 20,000 entries each year, it is one of the largest design competitions in the world.

Voor meer informatie

Tommie Dijstelbloem-Woordvoerder Philips Benelux-
Tommie Dijstelbloem
Woordvoerder Philips Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel dit artikel met je netwerk

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2024/philips-lumiguide-wint-best-of-the-best-red-dot-design-award.html Link gekopieerd

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.