Nieuwscentrum

Robbert Puijk wint de Frederik Philipsprijs voor zijn onderzoek naar behandeling uitgezaaide darmkanker

jun 19, 2024 | 2 minuten leestijd

De Frederik Philipsprijs 2024 voor het beste proefschrift is uitgereikt aan Robbert Puijk voor zijn proefschrift 'Colorectal liver metastases: partial hepatectomy or thermal ablation’. Hij onderzocht hoe je het beste uitzaaiingen van darmkanker in de lever kunt behandelen. Volgens de jury zijn dit soort proefschriften nodig om de capaciteit te kunnen laten meegroeien met de toenemende vraag naar minimaal invasieve behandelingen.

Robbert Puijk

Robbert Puijk deed zijn promotieonderzoek aan het Amsterdam UMC. Op dit moment is hij bezig met zijn laatste opleidingsjaar tot interventieradioloog. Samen met zijn team heeft hij de internationale gerandomiseerde COLLISION-studie opgezet en uitgevoerd. Deze studie vergelijkt twee bestaande lokale behandelmethoden voor mensen met colorectale levermetastasen (CLRM): partiële hepatectomie, waarbij een deel van de lever chirurgisch wordt verwijderd, en thermale ablatie, waarbij hitte via een naald wordt gebruikt om kankercellen te vernietigen.

Robbert Puijk wint de Frederik Philipsprijs

Minder complicaties

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het wegsnijden van een stuk van de lever of het gebruik van hitte om de kankercellen te doden, allebei effectieve manieren zijn om de uitzaaiingen te behandelen. “Uit de voorlopige resultaten van de internationale studie blijkt dat de overleving gelijkwaardig is bij chirurgie en ablatie, maar dat ablatie veel minder en minder erge complicaties veroorzaakt en een kortere opnameduur heeft”, zegt hij over de resultaten. Het onderzoek keek ook naar het optimaliseren van een CT-geleide ablatieprocedure; onder andere het belang van adequate anesthesie (propofol sedatie of algehele narcose) en van sequentiële toediening van intra-arterieel contrast via een katheter in de arterie hepatica om de effectiviteit van de ablatie te vergroten.

Behandeling verbeteren

 

Het proefschrift werd al cum laude beoordeeld en levert nu ook de Frederik Philipsprijs op. De prijs erkent zijn bijdrage aan de medische wetenschap en de potentie van zijn onderzoek om de behandelingsprotocollen en overlevingskansen van patiënten met levermetastasen te verbeteren. Voor Puijk is de prijs een belangrijke en eervolle erkenning voor zijn proefschrift. Puijk: “Ik ben blij en vereerd met deze waardering, en bovenal dankbaar dat ik met mijn werk de wereldwijde oncologische zorg kan optimaliseren voor zowel de patiënten als zorgprofessionals.”

Robbert Puijk Wins the Frederik Philips Award for His Research on Treating Metastatic Colorectal Cancer

The 2024 Frederik Philips Award for the best dissertation has been awarded to Robbert Puijk for his dissertation "Colorectal liver metastases: partial hepatectomy or thermal ablation." He researched the best ways to treat liver metastases from colorectal cancer. According to the jury, such dissertations are necessary to enable the capacity to grow with the increasing demand for minimally invasive treatments.

Robbert Puijk wint de Frederik Philipsprijs

Robbert Puijk conducted his PhD research at Amsterdam UMC. He is currently in his final year of training to become an interventional radiologist. Together with his team, he set up and carried out the international randomized COLLISION study. This study compares two existing local treatment methods for people with colorectal liver metastases (CRLM): partial hepatectomy, where a part of the liver is surgically removed, and thermal ablation, where heat is used via a needle to destroy cancer cells.

Robbert Puijk wint de Frederik Philipsprijs

Fewer Complications

 

The research showed that both cutting out a part of the liver and using heat to kill cancer cells are effective ways to treat metastases. "Preliminary results from the international study indicate that survival is equivalent with surgery and ablation, but ablation causes far fewer and less severe complications and has a shorter hospital stay," he said about the results. The research also looked into optimizing a CT-guided ablation procedure; including the importance of adequate anesthesia (propofol sedation or general anesthesia) and the sequential administration of intra-arterial contrast via a catheter in the hepatic artery to increase the effectiveness of the ablation.

Improving Treatment

 

The dissertation was already graded cum laude and now also earns the Frederik Philips Award. The prize recognizes his contribution to medical science and the potential of his research to improve treatment protocols and survival rates of patients with liver metastases. For Puijk, the award is an important and honorable recognition of his dissertation. Puijk: "I am pleased and honored with this recognition, and above all grateful that with my work I can optimize global oncological care for both patients and healthcare professionals."

Voor meer informatie

Pieter de Meer-PR & Communications Manager Health Systems Benelux-
Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel dit artikel met je netwerk

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2024/robbert-puijk-wint-de-frederik-philipsprijs-voor-zijn-onderzoek-naar-behandeling-uitgezaaide-darmkanker.html Link gekopieerd

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.