Nieuwscentrum
masthead stroke communications tool l

nov 07, 2019

Design Talk van Atike Pekel over ‘Beroerte-communicatie app, ontwerpen voor elke seconde om levens te redden’

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

Philips Experience Design speelt een cruciale rol in de missie van Philips: het leven verbeteren van 3 miljard mensen in 2030. Het team van meer dan 500 ontwerpers in 15 studio's over de hele wereld creëert producten, diensten en oplossingen die echt betekenisvol zijn voor de mensen die ze kopen of gebruiken. Jaarlijks worden hiervoor tientallen iF, Red Dot en andere vooraanstaande internationale designprijzen ontvangen. Speciaal voor Dutch Design Week 2019 was in het Philips Museum een selectie te zien van recente prijswinnende ontwerpen. De designers boden het publiek een uniek kijkje achter de schermen, met een expositie vol schetsontwerpen, prototypes en design talks. Dat leverde een prachtige serie aan blogs en video’s op. Deze week de tweede: de beroerte-communicatie app, ontworpen voor elke seconde om levens te redden.

 

Wereldwijd vormen beroertes de op een na belangrijkste doodsoorzaak en de op twee na belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Een beroerte treedt op wanneer de hersenen niet genoeg bloed en zuurstof krijgen. Dit kan komen door een stolsel of een gebarsten bloedvat, waarna het niet lang duurt voordat hersencellen beginnen te sterven. Je gezicht kan gaan hangen, je kunt zwakte in een arm voelen of moeite hebben met praten. Het voelt alsof een deel van je hersenen ineens offline is gegaan. Per minuut sterven bijna 2 miljoen hersencellen, daarom telt elke seconde bij de behandeling. Afhankelijk van het type beroerte, moet een slachtoffer van een beroerte binnen 4,5 uur worden behandeld. Dit maakt daadwerkelijk verschil in het uiteindelijk herstel.

 

Daarom heeft het Philips Experience Design Team met de partners van het Karolinska Universitair Ziekenhuis een app voor beroerte-communicatie ontwikkeld. Deze geeft de juiste informatie op het juiste moment, zodat klinisch personeel efficiënt kan communiceren en snel kan handelen. Het Philips-team ondernam een co-creatieproces met klinisch personeel om gebruikersproblemen en –behoeften in kaart te brengen, richtte focusgroepen voor conceptontwikkeling in en testte de bruikbaarheid in ziekenhuissimulaties om deze baanbrekende oplossing van idee naar werkend prototype te brengen.

 

Atike Pekel legt in verschillende video’s en een (Engelstalige) blog  uit hoe het team tot dit prototype kwam. De integrale vertaling van haar blog naar het Nederlands staat hieronder.

Design Talk by Atike Pekel on : Stroke Communication Tool, designing for every single second to save lives

Philips Experience Design plays a crucial role in Philips' mission: to improve the lives of 3 billion people by 2030. The team of more than 500 designers in 15 studios around the world creates products, services and solutions that are truly meaningful to the people who buy or use them. Every year, dozens of iF, Red Dot and other leading international design awards are received. Especially for Dutch Design Week 2019, the Philips Museum showed a selection of recent award-winning designs. The designers offered the public a unique look behind the scenes, with an exhibition full of sketches, prototypes and design talks. This resulted in a beautiful series of blogs and videos. This week the second one: Stroke Communication Tool, designing for every single second to save lives.

 

Worldwide, stroke is the second leading cause of death and the third leading cause of disability. A stroke occurs when your brain doesn’t get the blood and oxygen it needs. This may be due to a clot or to a burst blood vessel. Either way, it’s not long before brain cells start to die. Your face might droop, you might feel weakness in your arm or you might have trouble talking. It will feel like some part of your brain quickly went offline. Once a stroke begins, you lose almost 2 million brain cells every minute, therefore, every second counts when it comes to stroke treatment. Depending on the stroke type, a stroke victim needs to be treated within 4.5 hours after onset. How fast you’re treated, makes all the difference in how you'll recover.  

 

This is why the Philips Experience Design Team designed and partners at Karolinska University Hospital developed a stroke communications app to produce the right information at the right time, enabling clinical staff to communicate efficiently and act fast. The Philips team undertook a co-creation process with clinical staff to understand user issues and needs, conducted focus groups for concept development, completed usability and simulated use tests at a hospital, to bring this game-changing solution from idea to a working prototype.

 

Atike Pekel explains in several videos and a blog (in English)  how the team came to this prototype. The complete translation of the blog into Dutch is shown below.

Beroerte-communicatie app, ontwerpen voor elke seconde om levens te redden

Wereldwijd is een beroerte de op een na belangrijkste doodsoorzaak en de op twee na belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Een beroerte treedt op wanneer je hersenen niet het bloed en de zuurstof krijgen die ze nodig hebben. Dit kan te wijten zijn aan een stolsel of aan een barst in het bloedvat. Hoe dan ook, het duurt niet lang voordat de hersencellen beginnen te sterven. Je gezicht kan hangen, je kan zwakte in je arm voelen of je kan moeite hebben met praten.

 

Zodra een beroerte begint, verlies je bijna 2 miljoen hersencellen per minuut, dus elke seconde telt als het gaat om de behandeling van een beroerte. Afhankelijk van het type beroerte, moet een slachtoffer van een beroerte binnen 4,5 uur na het begin worden behandeld. Hoe snel je wordt behandeld, maakt het verschil in hoe je je kunt herstellen. 

De klinische uitdaging

In de meest acute zorg bij een beroerte zijn bij aankomst in het ziekenhuis veel specialisten en zorgverleners betrokken bij de patiënt: van beroerteverpleegkundigen tot CT-technici, neuroradiologen en beroerte-neuroloog. De uitdaging is dat al deze specialisten en zorgverleners moeten samenwerken om een zo nauwkeurig mogelijke diagnose te stellen om de beste behandeling in de kortst mogelijke tijd te leveren. Zij moeten communiceren, zij moeten informatie delen en zij moeten samen beslissingen nemen.

 

Op dit moment is de informatie verspreid over meerdere afdelingen en over vele databases die afdelingsgebonden zijn. Samengevat: alle kritische specialisten en zorgverleners zijn verspreid over het ziekenhuis, dus het kan moeilijk zijn om de juiste mensen te bereiken om de meest accurate kennis te delen om zo een gezamenlijke beslissing voor de patiënt te nemen. Typisch, na de noodoproep, zou een clinicus 4 of 5 verschillende afdelingen moeten bellen om de patiënt en de situatie steeds opnieuw te beschrijven en zo tijd te verliezen in het proces.

 

Sommige clinici beschreven het eigenlijk bijna als ‘Chinees gefluister’, waarbij de situatie aan de ene clinicus, dan aan de andere en dan aan de andere wordt verteld, waarbij veel informatie verloren gaat door de communicatiestroom. In zo'n tijdgevoelige situatie, waar tijd echt van essentieel belang is, hebben ze zeker de juiste informatie nodig om de beste en snelste behandeling te bieden.

 

Daarom heeft het Philips Experience Design (Philips XD)-team samen met collega's van Philips Research, andere teamleden van Philips en partners van het Karolinska University Hospital een app voor beroertecommunicatie ontworpen en ontwikkeld om het proces te stroomlijnen voor een snellere en optimale behandeling door het verstrekken van de juiste informatie op het juiste moment, zodat het klinisch personeel efficiënt kan communiceren en snel kan handelen. 

De tool

De Stroke Communication Tool is een werkend prototype dat gebruikt kan worden door clinici die deelnemen aan de diagnose en behandeling van beroertes. De app is ontworpen om real-time informatie te verstrekken aan de leden van het zorgteam via hun smartphones en tablets op strategische locaties langs de zorgstroom. De app bevat functies zoals demografische gegevens van de patiënt, testresultaten, beeldvorming, medicatieoverzicht, waar de patiënt zich in de zorg bevindt, welke stappen er nu volgen, meldingen op maat van verschillende soorten specialisten en zorgverleners, een berichtendienst en nog veel meer.

 

Een van de belangrijkste functies is een klok waarmee ze kunnen zien hoeveel tijd er verstreken is sinds de patiënt een beroerte heeft gehad. Het is zo ontworpen dat de kleuren veranderen, zodat de urgentie per actie duidelijk wordt gecommuniceerd.

 

De app bevat ook aanvullende informatie, zoals de leeftijd, het tijdstip van het begin van de beroerte, de neurologische scores en de medicijnen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Het presenteert ook het protocol op een duidelijke en eenvoudige manier, waarbij de clinicus in één oogopslag kan zien welke stappen hij nu moet nemen en welke volgende stap hij moet zetten. De applicatie vertelt niet alleen hoe het met de patiënt gaat, maar laat ook zien welke zorgteamleden tijdens die specifieke ziekenhuisdienst oproepbaar zijn. Voorafgaand aan de klinische studie moest eenvoudigweg een generiek nummer voor elke afdeling gebeld worden en kenden de clinici niet de specifieke persoon die aan het geval van een beroerte zou worden toegewezen. Het verbeteren van de ervaring van het personeel op deze persoonlijke manier was zeer belangrijke voor het versterken van een goed presterend beroerte-team.

De co-creatie en het ontwerpproces

Het Philips-team heeft samen met het Karolinska-ziekenhuis een diepgaand proces doorlopen om inzicht te krijgen in de problemen en behoeften en om de problemen en uitdagingen waarmee de zorgverleners in hun dagelijkse werkstroom worden geconfronteerd duidelijk te definiëren. We wilden er zeker van zijn dat we samen hun uitdagingen konden oplossen, niet alleen vanuit het oogpunt van de ontwerper. We wilden de oplossing mét hen ontwerpen, niet alleen vóór hen.

 

De inzichten die we verzamelden, werden tijdens het ontwerpproces vertaald naar verschillende prototypes met verschillende types van betrouwbaarheid, van laag tot hoog. Na elk prototype hebben we het ontwerp aangepast en opnieuw gevalideerd. Gedurende het hele proces van begin tot eind, voerden we focusgroepen voor conceptontwikkeling uit: een werksessie om de vereisten en de beoogde workflow te doorlopen. Ook voerden we gebruikstesten uit, met tot slot een gesimuleerde gebruikstest in het ziekenhuis, om deze baanbrekende oplossing van idee naar een werkend prototype te brengen.

 

Onze ontwerp iteraties en prototypes hielpen ons om de meest geschikte oplossing te bepalen. Het doel van het ontwerp was om de relevante en real-time informatie van de patiënt en de status van de patiënt in het zorgproces op een zinvolle manier te voorzien, zodat de gebruikers op tijd kunnen handelen.

 

We hebben verschillende manieren onderzocht om het zorgproces te visualiseren, zodat de gebruiker in één oogopslag de status van de patiënt kan begrijpen. We begonnen met een lineaire weergave van de procedure en kwamen uit op een cirkelvormige procedure. We begrepen dat het overzicht van de belangrijkste zorggebeurtenissen beter werkte bij een cirkelvormige voortgang. In elke sessie verfijnden we de hoeveelheid informatie en stappen in de procedure om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige status. In het begin hadden onze stromen te veel gedetailleerde procedurele informatie. We begrepen dat onze clinici alleen bepaalde informatie nodig hadden op zeer specifieke tijdstippen in het diagnose- en behandelingsproces.

 

We werkten aan een alternatieve weergave van de combinatie van de tijdsvensters van de behandeling met de KPI's van het ziekenhuis om een gevoel van urgentie te creëren zonder stress te veroorzaken. Ons eerste idee was om real-time statistieken te geven over hoe goed ze het doen in vergelijking met de richtlijnen voor beroertes en KPI's tijdens de beroerte op het hoofdscherm. Het zorgde echter alleen maar voor verwarring en afleiding. We kregen feedback van clinici dat ze zich alleen op de patiëntenzorg willen richten. De informatie is pas nuttig voor de workflow en kwaliteitsverbetering nadat de behandeling is gegeven. Uiteindelijk hebben we de enige belangrijke KPI's zeer subtiel op de cirkelvormige tijdlijn gehouden. Het uitgebreide rapport werd na elke beroerte als een apart document geleverd, zodat het aan het elektronisch patiëntendossier kon worden gekoppeld en ook kon worden gebruikt voor verdere analyse.

Het gesimuleerde testgebruik in context en het klinisch onderzoek

Toen we eenmaal een werkend prototype hadden, besloten we dat dit het cruciale moment was om de app in zijn context te testen. Tijdens een deel van deze gesimuleerde test huurden we een acteur in die een patiënt speelde die net een beroerte had gehad. De klinische teams kregen vervolgens de kans om de applicatie te proberen, te testen en te gebruiken. We hebben veel geleerd van deze oefening. Met name bij het heroverwegen en herontwerpen van toekomstige workflows en gedragingen is het van cruciaal belang om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces te testen in context, vooral als het gaat om de oplossing die veel belanghebbenden in gedachten heeft en tijd-kritische acties vereist. Het is ook niet nodig om te wachten op een volledig functionerend prototype om te testen. Een eenvoudige rolspelende activiteit, ondersteund door een eenvoudig prototype, is voldoende om veel aannames te valideren. 

 

Het ontwerpproces eindigde met een klinische studie, waarbij het prototype gedurende 9 maanden op de werkvloer van het ziekenhuis werd gebruikt.

Verandermanagement was ons belangrijkste inzicht

De grootste les die we uit dit project hebben getrokken, is dat verandermanagement cruciaal is. Het gaat er niet alleen om samen te werken met belanghebbenden in de zorg, het samen met hen te ontwerpen en een nieuw prototype in een ziekenhuis te implementeren. Al deze elementen kunnen zich voordoen, maar als je niet anticipeert op het menselijke element van dit alles door middel van verandermanagement, kan het een succes of een mislukking worden. Verandermanagement is de sleutel tot verandering. Het vraagt clinici om een nieuwe toepassing te gebruiken in hun huidige workflow. Het gaat erom nieuwe manieren te vinden om een nieuw element aan te passen aan een bestaande workflow van artsen. Samengevat gaat het niet alleen om verandermanagement voor het individu, maar eigenlijk voor het hele team, over meerdere afdelingen heen; een team dat vaak veel groter is dan het oorspronkelijke kleinere kernteam dat deelnam aan het co-creatieproces. In dit geval hadden we meer dan 30 neurologen en meer dan 50 verpleegkundigen die moesten worden opgeleid om de applicatie te gebruiken.

Werken bij Philips Experience Design

Ik vind het heerlijk om bij Philips Experience design te werken vanwege de diversiteit en de getalenteerde mensen met wie ik het voorrecht heb om elke dag samen te werken. Elke dag als ik naar mijn werk kom, leer ik iets - het kan iets met design zijn of het kan iets met design te maken hebben of het kan ook iets met inhoud te maken hebben - dit voortdurend leren geeft me echt energie en het motiveert me echt om hier te werken.

 

Waar ik echt van houd is dat we het leven van mensen beïnvloeden en dat we echt proberen om het te verbeteren. Ik hou ervan te weten dat ik daar een rol in heb. Ik ben betrokken bij dat proces en wat ik doe is relevant. Daar ben ik trots op en het geeft me gemoedsrust.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2019/20191107-design-talk-van-atike-pekel-over-beroerte-communicatie-app-ontwerpen-voor-elke-seconde-om-levens-te-redden.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.