Group picture

jul 07, 2023

5 jaar e/MTIC: Op fietsafstand van elkaar samenwerken om innovaties in de zorg te versnellen

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Vijf partners zetten op 14 juni 2018 hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst van het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC). Sindsdien ziet de wereld van e/MTIC er heel anders uit. Zo krijgt het samenwerkingsverband lokale en nationale erkenning, werkt er een nieuwe generatie onderzoekers aan innovaties voor de gezondheidszorg, staan nieuwe partners te popelen om het ecosysteem te vergroten en dragen de oprichters geen stropdas meer. Dat laatste symboliseert niet alleen het informele karakter van e/MTIC, maar ook het succes: op fietsafstand van elkaar samenwerken om innovaties in de zorg te versnellen. Tijdens de lustrum-viering op woensdag 5 juli, keken de partners terug op de behaalde successen en vooruit naar de toekomst.

Slimmer innoveren als Brainport partners

Gedreven door de druk op de gezondheidszorg, bevestigde Philips op 14 juni 2018 samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), het Catharina ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het Kempenhaeghe Slaap en Epilepsie centrum binnen e/MTIC zijn ambities om innovaties in de zorg te versnellen. “Achter een nieuwe productintroductie kan zomaar 10 jaar onderzoek, testen en ontwikkeling zitten”, aldus Sjoerd Mentink, Program Manager Public Private Partnerships bij Philips. Dit kan slimmer, dachten de Brainport partners en bundelden de krachten in e/MTIC.

Achter een nieuwe productintroductie kan zomaar 10 jaar onderzoek, testen en ontwikkeling zitten.

Sindsdien werken de partners samen om klinische innovaties te versnellen. En met succes. Zo werd er in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis en de TU/e onderzocht of patiënten thuis konden herstellen na abdominale chirurgie. Dit leidde tot de introductie van een draagbare sensor voor patiënten thuis. De partners werkten ook samen in het opstellen van betrouwbare databases van patiënt-data, wat de basis vormt voor data-gedreven innovaties en betere producten. Naast onderzoek en innovatie, biedt e/MTIC de infrastructuur en juridische kaders die nodig zijn om samen te kunnen innoveren.

Carmen van Vlinsteren presenteert

Carmen van Vilsteren reflecteert op 5 jaar e/MTIC

Informele karakter als kracht

De kracht van e/MTIC zit hem in de hechte samenwerking tussen de universiteit, ziekenhuizen en het bedrijfsleven. Al deze partijen zijn nodig om innovaties in de gezondheidszorg te realiseren. Volgens Carmen van Vilsteren, Director e/MTIC, is het lokale, informele karakter van de samenwerking een belangrijk pluspunt. “Het feit dat deze partners op fietsafstand van elkaar zitten maakt afstemming met elkaar gemakkelijk, waardoor we sneller kunnen innoveren. Daarnaast zien we dat medewerkers roteren tussen de partners in de regio en heeft een deel van onze meer dan 100 PhD-kandidaten en hun begeleiders binnen e/MTIC een deeltijdaanstelling bij een van de partners. Dit stimuleert wederzijds begrip.” In de afgelopen vijf jaar is er veel veranderd, erkent Carmen. “Toen we vijf jaar geleden startten, werden we gezien als een lokaal initiatief. Ondertussen worden we erkend als een strategisch samenwerkingsverband dat als voorbeeld kan dienen voor innoveren in de gezondheidszorg.”

e/MTIC is een strategisch samenwerkingsverband dat als voorbeeld kan dienen voor innoveren in de gezondheidszorg.

Carmen van Vilsteren

Director e/MTIC

Tijd voor erkenning en toekomstperspectief

In het Auditorium van de TU/e werd op 5 juli teruggekeken op vijf jaar e/MTIC, en werd de nieuwe generatie onderzoekers erkend om hun verdiensten. Zo kreeg Esmée de Boer van de TU/e de beste Pitch Award voor haar werk aan een niet-invasief hulpmiddel voor hemodynamische bewaking. De beste Poster award werd uitgereikt aan Mark Ramaekers van het Catharina ziekenhuis voor het project waarin Computer Aided Decision Support (CAD) en 3D gebruikt wordt voor modellering van alvleesklierkanker. De Best Supervisor Award ging naar Mathias Funk van de TU/e, en de IP Award naar het slaap-team geleid door Pedro Fonseca bij Philips en Sebastiaan Overeem van Kempenhaeghe.

The Best Pitch Award

Esmée de Boer ontving de Best Pitch Award voor haar onderzoek

De partners concluderen: e/MTIC legde in de afgelopen jaren een solide basis voor de toekomst. “We bouwen voort op de roadmaps per klinisch domein, het opgebouwde vertrouwen en de kwaliteit en inzet van de onderzoekers in het samen exploreren van de toekomstmogelijkheden”, aldus Sjoerd. “Dit betekent ook het openstellen van de samenwerking voor andere partners in de Brainportregio die onze e/MTIC-ambitie delen.”

The Best Pitch Award

5 years e/MTIC: Working together within biking distance to accelerate healthcare innovations

Five partners signed the cooperation agreement of the Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC) on June 14, 2018. Since then, the world of e/MTIC looks very different. The partnership is receiving local and national recognition, the next generation of researchers is working on healthcare innovations, new partners are eager to expand the eco-system, and the founders no longer wear a tie. The latter symbolizes the informal nature of e/MTIC, as well as its success: working together within biking distance of each other to accelerate healthcare innovations. During the anniversary celebration on Wednesday, July 5, the partners looked back on the achieved successes and forward to the future.

Smarter innovation with Brainport partners

On June 14 2018, Philips, the Eindhoven University of Technology (TU/e), Catharina Hospital, Máxima Medical Center and Kempenhaeghe Sleep and Epilepsy Center signed the cooperation agreement within e/MTIC to realize its ambitions to accelerate innovations in healthcare. "A new product introduction can easily take 10 years of research, testing and development," said Sjoerd Mentink, Program Manager Public Private Partnerships at Philips. This can be done smarter, the Brainport partners thought and joined forces in e/MTIC.

A new product introduction can easily take 10 years of research, testing and development.

Since then, the partners have been working together to accelerate clinical innovations. And with success. For example, in cooperation with the Catharina Hospital and TU/e, research was conducted to determine whether patients could recover at home after abdominal surgery. This led to the introduction of a wearable sensor for patients at home. The partners also collaborated in creating reliable databases of patient data, which forms the basis for data-driven innovations and better products. In addition to research and innovation, e/MTIC provides the infrastructure and legal frameworks needed to innovate together.

Carmen van Vlinsteren presenteert

Carmen van Vilsteren reflects on the past 5 years of e/MTIC

Informal character is a strength

The strength of e/MTIC lies in the close collaboration between the university, hospitals and industry. All these parties are needed to realize innovations in healthcare. According to Carmen van Vilsteren, Director e/MTIC, the local, informal character of the cooperation is a big plus. "The fact that these partners are located within biking distance of each other makes iterations easier. In addition, we see that employees rotate between partners in the region, and some of our over 100 PhD candidates and their supervisors within e/MTIC have part-time appointments with one of the partners. This fosters mutual understanding." A lot has changed in the past five years, Carmen acknowledges. "When we started five years ago, we were seen as a local initiative. Meanwhile, we are recognized as a strategic collaboration that can serve as a model for innovation in health care."

e/MTIC is a strategic partnership that can serve as an example for innovation in healthcare.

Carmen van Vilsteren

Director e/MTIC

Time for recognition and future perspective

In the Auditorium of the TU/e, e/MTIC looked back on five years of e/MTIC and acknowledged the new generation of researchers for their achievements. For example, Esmée de Boer of the TU/e received the best Pitch Award for her work on a non-invasive tool for hemodynamic monitoring. The Best Poster award was presented to Mark Ramaekers of Catharina Hospital for the project using Computer Aided Decision Support (CAD) and 3D for modeling pancreatic cancer. The Best Supervisor Award went to Mathias Funk of TU/e, and the IP Award to the sleep team led by Pedro Fonseca at Philips and Sebastiaan Overeem of Kempenhaeghe.

The Best Pitch Award

Esmée de Boer pitches her research

The partners conclude: e/MTIC laid a solid foundation for the future in the past five years. "We are building on the roadmaps per clinical domain, the trust that was built and the quality and commitment of the researchers in exploring future possibilities together," said Sjoerd. "This also means opening up the collaboration to other partners in the Brainport region who share our e/MTIC ambition."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.