Nieuwscentrum
masthead artikel noah 4 l

sep 13, 2019

Toon Gerbrands deelt zijn beste tips met Noah: ‘Durf te vragen, maar ook nee te zeggen’

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

For English see below

Noah (17) kan door omstandigheden niet meer thuis wonen en daarom woont hij in een huis van een jeugdzorgorganisatie. Voor jongeren in zijn situatie is het niet altijd eenvoudig om in een team te voetballen en daar wil hij iets aan doen. Zijn droom: het opzetten van een eigen elftal. Young Impact, de PSV Foundation en de Philips Foundation helpen hem hierbij. Zo kreeg hij bijvoorbeeld een voetbalclinic van professionele trainers van de PSV Foundation. Maar als er iemand weet hoe je in de sport iets moet bereiken als je ambitie hebt, is dat natuurlijk Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV en voormalig volleybalcoach. Om Noah op weg te helpen, heeft Gerbrands tijd in zijn agenda gemaakt om de jongen tips te geven bij het verwezenlijken van zijn droom. 

Noah in het PSV stadion

“Ik wil graag weten hoe je een team een team houdt”, zegt Noah na de eerste kennismaking. Gerbrands brandt meteen los. Niet met een antwoord, maar met wedervragen. “Je moet altijd eerst nadenken. Wat voor soort team is het? Wat willen ze er zelf voor doen om in het team te kunnen spelen?” Hij haalt het succesvolle amputatievoetbalteam van de PSV Foundation aan. “De spelers daarvan komen uit heel Nederland. Ze willen graag bij ons voetballen, dus de reistijd hebben ze ervoor over.”

Als je 10 vragen voor jezelf bedenkt en daar ook het antwoord op hebt, kom je heel krachtig over.

Toon Gerbrands

Algemeen directeur van PSV

Ook vraagt hij Noah hoe hij aan shirts voor zijn team denkt te komen. “En als je die dan hebt, ben je er nog niet. Je moet je afvragen: ‘Van wie zijn die shirts dan?’ Van de spelers of van het team?” Noah is meteen stellig: “Die zijn van het team. Je mag het shirt gebruiken, maar het is van het team.” Gerbrands knikt goedkeurend, maar heeft ook dan meteen een vraag paraat: “Dat betekent ook dat je regels moet maken over de shirts. Wie er wast bijvoorbeeld.” 

Randvoorwaarden scheppen

Randvoorwaarden scheppen, een plan maken. Het komt keer op keer terug in het gesprek.  “Daarom werp ik al deze vragen op”, geeft Gerbrands aan. “Als je 10 vragen voor jezelf bedenkt, waar je dan ook een antwoord op hebt, kom je meteen heel krachtig over. En daarna moet je een beetje creatief worden, dan kom je echt een heel eind.”

Toon Gerbrands deelt zijn beste tips met Noah

En waar Noah dacht met 15 spelers uit te kunnen komen, zegt de directeur én oud volleybalcoach dat hij er eigenlijk minimaal 18 nodig heeft. “En een extra keeper.” Vervolgens vraagt Gerbrands waar Noah wil trainen, op welke avond en wie de trainer wordt. Voor een trainer is Noah al bezig, maar een veld heeft hij nog nergens gevraagd. “Ik wilde dat eigenlijk via de gemeente doen.” Het plan voor een veld is er dus wel, maar de vraag is nog niet gesteld. Gerbrands: “Dat moet je gewoon doen hoor, vragen of het kan. Alleen is het dan wel handig als je weet wanneer je wilt spelen.” En hij geeft Noah de tip om vooral naar tijdstippen te kijken dat de velden niet bezet zijn door de teams van lokale voetbalclubs. “Of stel voor om tegen bestaande clubs oefenwedstrijden te spelen op hun trainingsmomenten. Heb je een veld én een tegenstander.” Dan kijkt de algemeen directeur naar Harm Oppers, van de PSV Foundation. “Heb je Harm al gevraagd of hij een veld voor je heeft?” Noah lacht even en stelt de vraag meteen. Oppers: “Ik zie zeker mogelijkheden ja, dus daar gaan we naar kijken.”

Laat het groeien

Een plan maken, randvoorwaarden scheppen en om hulp vragen. Het zijn al drie goede tips die Noah op zak heeft, maar Gerbrands heeft er nog één: “Je moet ook nee durven zeggen. Stel je hebt straks genoeg spelers voor twee teams… Dat lijkt heel mooi, maar je hebt ook meteen twee velden nodig, twee keer zoveel shirts, noem alles maar op. Dus je kunt het beter laten groeien in plaats van meteen te hoog inzetten.”

Toon Gerbrands deelt zijn beste tips met Noah
Hoe gaat u om met uw drukke planning?

Noah

En of Noah al heeft nagedacht over welke titel hij wil voeren. “Ambassadeur denk ik”, is het antwoord. Gerbrands: “Maar eigenlijk ben jij de directeur. Of de voorzitter. En zo kun je je dan ook voorstellen als je om shirts, velden, sponsors en trainers vraagt. Dan heb je ook echt de rol als voorzitter.” Het gesprek zit er daarmee bijna op, maar Noah wil nog één ding weten: hoe de algemeen directeur eigenlijk omgaat met zijn drukke planning. “Ik doe het niet alleen”, vertelt Gerbrands. “Bij de club hebben we natuurlijk veel mensen in dienst die werk verrichten. Maar jij moet het in het klein eigenlijk net zo doen als wij. Als jij alles in je eentje doet, word je hartstikke moe. Daarom moet jij het plan maken en dan een paar mensen om je heen verzamelen en de taken verdelen. Jouw teamleden kunnen straks voetballen, maar daar mogen ze ook best iets voor terugdoen. En dan is het aan jou om ervoor te zorgen dat alles klopt.” En met die woorden en zijn hoofd vol tips en adviezen, stapt Noah het kantoor van Gerbrands uit, op weg naar het waarmaken van zijn ambitie.

 

Meer lezen over Noah?
 

Deel 1: Noah jaagt met behulp van Philips en PSV zijn droom na: een eigen voetbalteam

Deel 2: Noah pakt door!

Deel 3: Noah en zijn team trainen met de PSV Foundation: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 78.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2018 een omzet van 18,1 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over Philips Foundation

De Philips Foundation is een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die in juli 2014 is opgericht als het centrale platform voor de MVO-activiteiten van Philips. In het verlengde van Duurzaam Ontwikkelingsdoelstelling 3 (Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden) en 17 (Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling) van de Verenigde Naties, heeft de Philips Foundation als missie de ongelijkheid in de gezondheidszorg terug te dringen door achtergestelde gemeenschappen toegang te bieden tot hoogwaardige gezondheidszorg. Dit doen we door gebruik te maken van de expertise, innovatieve producten en oplossingen van Philips, door samen te werken met belangrijke partners over de hele wereld en door financiële steun te bieden aan samenwerkingsactiviteiten. Meer informatie over de Philips Foundation is te vinden op www.philips-foundation.com.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over Young Impact

Young Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. Allemaal.

Dat zij de energie en het talent hebben om impact te maken. Impact op anderen, op de wereld, op henzelf.Wij verbinden ze. Laten ze elkaar inspireren. Het ene verhaal is de inspiratie voor een volgend verhaal. Samen zetten we iets in beweging, samen maken we positieve impact. Stap voor stap. Verhaal voor verhaal. Grote impact start met een kleine beweging. Het enige wat ze nodig hebben is een vonk, dat kleine beetje energie dat ambitie en talent in beweging zet. Wij zijn die vonk, we start something. Wij zijn Young Impact. https://youngimpact.nl

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over PSV Foundation

PSV draagt al meer dan honderd jaar op een positieve manier bij aan de hedendaagse maatschappij. De maatschappelijke sportvereniging voor Philips-medewerkers is uitgegroeid tot een internationale voetbalclub waar betrokken ondernemen hoog in het vaandel staat. Sinds januari 2017 zijn deze maatschappelijke activiteiten van PSV ondergebracht in de PSV Foundation. De PSV Foundation wil verbondenheid stimuleren, voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden en een gevoel van trots creëren. Het doel van de stichting is het aanmoedigen en ondersteunen van iedereen die deelgenoot is van een programma van de maatschappelijke stichting.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Toon Gerbrands shares his best tips with Noah: 'Dare to ask, but also to say no'

Due to circumstances, Noah (17) can no longer live at home and therefore he lives in a house of a youth care organization. For young people in his situation it is not always easy to play football in a team and he wants to do something about that. His dream: to set up his own team. Young Impact, the PSV Foundation and the Philips Foundation are helping him with reaching his goal. Amongst other things, he had a football clinic by professional trainers from the PSV Foundation for example. But if anyone knows how to achieve something in sport if you have ambition, that's of course Toon Gerbrands, general manager of PSV and former volleyball coach. In order to help Noah on his way, Gebrands has made time in his agenda to give the boy tips on how to realize his dream. 

Toon Gerbrands deelt zijn beste tips met Noah

"I would like to know how you make sure your team operates as a team", says Noah after the first introduction. Gerbrands immediately starts sharing his thoughts. And those are not answers, but questions. "You always have to think it all over first. What kind of team is it? What do they want to do themselves to be able to play in the team?" He cites the successful amputation football team of the PSV Foundation. "The players come from all over the Netherlands. They want to play football with us, so they are willing to spend time on travelling to get to us."

If you come up with 10 questions for yourself and have the answer to them, you will come across as very powerful.

Toon Gerbrands

General manager of PSV and former volleyball coach

He also asks Noah how he intends to get shirts for his team. "And when you do, you're not there yet. You have to ask yourself: 'Who do the shirts belong to?' To the players or the team?" Noah, sounding very convinced: "They belong to the team. You can use the shirt, but it belongs  to the team." Gerbrands nods approvingly and then adds: "That also means that you have to make rules about the shirts. Who washes them, for example." 

Make a plan

Create preconditions, make a plan. It comes back again and again in the conversation.  "That's why I raise all these questions," says Gerbrands. "If you think of 10 questions for yourself, and define the answers to them too, you immediately come across as very powerful. And then you have to get a little creative. That will bring you a long way."

Noah in het PSV stadion

And where Noah thought that he could achieve his plan with 15 players, the director and former volleyball coach tells him that he actually needs at least 18 players. "And an extra goalkeeper." Gerbrands then asks where Noah wants to train, on what night and who the trainer will be. Noah is already looking for a trainer, but he hasn't asked for a field yet. "I actually wanted to do that through the municipality." So the plan for a field is there, but the question hasn't been asked yet. Gerbrands: "You just have to do that, ask if it's possible. However, it is useful if you know when you want to play." And he gives Noah the advice to look at times when the pitches are not occupied by the teams of local football clubs. "Or suggest playing practice games against existing clubs at their training moments. Then you have a field and an opponent!" Then the general director looks at Harm Oppers, of the PSV Foundation. "Have you already asked Harm if he has a field for you?" Noah laughs and asks the question immediately. Oppers: "I certainly see possibilities yes, so that's what we're going to look at."

Let it grow

Make a plan, create conditions and ask for help. Noah already has three good tips in his pocket, but Gerbrands has another one: "You must also dare to say no. Suppose you have enough players for two teams... That sounds great, but you also need two pitches to play on, twice as many shirts, you name it… So you'd better let it grow instead of betting too high right away."

Toon Gerbrands deelt zijn beste tips met Noah
How do you deal with your busy schedule?

Noah

And did Noah already think about the title he wants to use? “Ambassador I think", is the answer. Gerbrands: "But actually you are the director. Or the chairman. And so you can present yourself when you ask for shirts, fields, sponsors and trainers. Then you really have the role of chairman." The conversation is almost over, but Noah wants to know one more thing: how the managing director actually deals with his busy schedule. "I'm not doing it alone", Gerbrands says. "Of course, we employ a lot of people at the club who do a lot of work. But you have to do it in miniature just like we do. If you do everything on your own, you get really tired. That's why you have to make the plan and then gather a few people around you and divide up the tasks. Your team members will be able to play soccer, but they can also do something in return. And then it's up to you to make sure that everything is right." And with those words and his head full of tips and advice, Noah gets out of Gerbrands' office, on his way to achieving his ambition.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.