Nieuwscentrum
masthead Noah1 l

jul 09, 2019

Noah (17) jaagt met behulp van Philips en PSV zijn droom na: een eigen voetbalteam

Gemiddelde leestijd: 5-7 minuten

For English see below

‘Dreamchaser’. Het was lange tijd de term die voormalig PSV-voetballer en veelvoudig international Memphis Depay gebruikte om zichzelf kort te omschrijven. Memphis maakt intussen, sprekend met zijn voeten en rappend met zijn mond, zijn dromen waar. Maar wat als je zelf geen stervoetballer bent, maar wel een grote voetbaldroom hebt? Niet voor jezelf, maar voor anderen? Terwijl je het zelf in je nog jonge leven ook niet altijd even makkelijk hebt gehad en het eigenlijk nog steeds niet eenvoudig ís? Maar je wel boordevol ambitie en levenslust zit? Dan wend je je tot Young Impact met je verhaal en challenge, zodat je heel snel en gericht aan je doel kunt werken. Dat is precies wat Noah (17) deed. Nadat Young Impact bij de jeugdzorgorganisatie waar hij verblijft langskwam voor een workshop, maakte hij zijn challenge aan op de website van Young Impact. Zijn droom maakte indruk. Young Impact wilde hem helpen en schakelde de Philips Foundation in, die hem komende tijd ook koppelt aan de PSV Foundation. Dit is zijn verhaal, zijn droom. En straks, als hij op gang is, zijn resultaat.

 

Over wat hij wil, kan hij kort zijn. Hij wil een voetbalteam oprichten. Het liefst een hele competitie, inclusief toernooien, waarmee hij geld kan inzamelen voor een goed doel. Maar een team dat aan een competitie kan deelnemen, zou al een goed begin zijn. Klinkt simpel; ga bij een voetbalclub en begin gewoon. Zou je zeggen. Maar niet voor Noah. Al gaat hij zelf vanaf komend seizoen wél weer lekker spelen bij een clubteam in zijn buurt, het is voor kinderen en jongeren in zijn situatie niet altijd weggelegd. En juist dat wil hij bereiken: dat andere jongeren die noodgedwongen niet meer thuis kunnen wonen en zelf niet bij een club kunnen, ook kunnen voetballen.

Iedere jongere moet kunnen sporten en op die manier ook aan zijn gezondheid kunnen denken.

Noah (17)

Voetbal voor iedereen

“Ik woon sinds november 2018 in de buurt van Eindhoven in een huis van een jeugdzorgorganisatie onder begeleiding van een aantal medewerkers. We wonen hier met negen jongeren in totaal, allemaal kunnen we niet meer thuis wonen. De redenen waarom variëren, maar in het algemeen kun je zeggen dat onze ouders niet voor ons kunnen zorgen en er ook geen andere mensen zijn die dat op zich kunnen nemen”, vertelt hij. En als je op deze manier onder de hoede bent van Jeugdzorg, is voetballen bij een team soms een verre droom. “Mensen beseffen zich dat niet altijd, maar daar heb je geld voor nodig. Niet alleen voor de contributie, maar je moet ook kleding en schoenen kopen bijvoorbeeld. Daarvoor kun je een beroep doen op Stichting Leergeld. Maar als je al voor iets anders dat je graag wilt doen een aanvraag hebt gedaan, kun je weer niet voetballen.” 

 

Daarnaast is het soms lastig om in teamverband te spelen, omdat veel woonverbanden maar tijdelijk zijn. Jongeren stromen door naar andere woonvoorzieningen op andere plaatsen of gaan terug naar huis. Daardoor stromen ze in of uit tijdens een voetbalseizoen. Dat is bij reguliere teams ook niet altijd mogelijk. En waar bij teams in clubverband ouders vaak rijden of een was draaien na de wedstrijd, is dat bij jongeren die opgevangen worden door Jeugdzorg vaak ook lastig. Noah: “En ik wil juist dat iedereen die dat wil, lekker kan voetballen.”

Noah (17) jaagt met behulp van Philips en PSV zijn droom na: een eigen voetbalteam

Steen in het water

En met iedereen, bedoelt Noah ook iedereen. Hij heeft een oprechte hekel aan uitsluiting, van wie dan ook. Nationaliteit, geslacht; voor hem doet het er niet toe. Iedereen moet kunnen meedoen. En hij wil graag een steen in het water gooien om daarmee een kringeffect te bereiken. Dat is ook het idee van Young Impact. Young Impact, opgericht in 2016 door Patrick Anthonissen, gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. Allemaal. Dat zij de energie en het talent hebben om impact te maken. Impact op anderen, op de wereld, op henzelf.  Young Impact en Philips Foundation delen het geloof dat er altijd een manier is om het leven beter te maken en willen met deze samenwerking jongeren verbinden en inspireren om samen een positieve impact te maken. Philips Foundation steunt Young Impact dan ook al sinds de oprichting en richt zich vooral op groepen waarbij veel zaken niet vanzelfsprekend zijn. 

 

Maar niet vanzelfsprekend, betekent absoluut niet onmogelijk. Noah heeft al eenstappenplan klaar, nog voordat hij ook maar met iemand van de Philips Foundation of de PSV Foundation heeft gesproken. Eerst wil hij jongeren binnen de jeugdzorgorganisatie waar hij verblijft werven om zich in te schrijven voor zijn team. Daarna wil hij iedereen laten kennismaken. “Ik vind het belangrijk dat een team ook echt een team is en dat iemand die er later bij komt ook volledig wordt opgenomen in de groep.” De stap daarna is trainen en dan kijken of ze wedstrijden kunnen spelen. Zelf zal hij niet altijd mee spelen, omdat hij wel de kans heeft om bij een club te voetballen. “Maar dat ik niet altijd meedoe, wil niet zeggen dat ik er niet ben. Ik zet dit op en ben en blijf betrokken. Maar er moet iets ontstaan dat niet van mij afhankelijk is. Een stichting met donateurs bijvoorbeeld.” Toekomstmuziek, maar Noah hoort de begintonen al. “Iedere jongere moet kunnen sporten en op die manier ook aan zijn gezondheid kunnen denken.” 

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 77.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2018 een omzet van 18,1 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over Philips Foundation

De Philips Foundation is een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die in juli 2014 is opgericht als het centrale platform voor de MVO-activiteiten van Philips. In het verlengde van Duurzaam Ontwikkelingsdoelstelling 3 (Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden) en 17 (Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling) van de Verenigde Naties, heeft de Philips Foundation als missie de ongelijkheid in de gezondheidszorg terug te dringen door achtergestelde gemeenschappen toegang te bieden tot hoogwaardige gezondheidszorg. Dit doen we door gebruik te maken van de expertise, innovatieve producten en oplossingen van Philips, door samen te werken met belangrijke partners over de hele wereld en door financiële steun te bieden aan samenwerkingsactiviteiten. Meer informatie over de Philips Foundation is te vinden op www.philips-foundation.com.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over Young Impact

Young Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. Allemaal.

Dat zij de energie en het talent hebben om impact te maken. Impact op anderen, op de wereld, op henzelf.Wij verbinden ze. Laten ze elkaar inspireren. Het ene verhaal is de inspiratie voor een volgend verhaal. Samen zetten we iets in beweging, samen maken we positieve impact. Stap voor stap. Verhaal voor verhaal. Grote impact start met een kleine beweging. Het enige wat ze nodig hebben is een vonk, dat kleine beetje energie dat ambitie en talent in beweging zet. Wij zijn die vonk, we start something. Wij zijn Young Impact.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Over PSV Foundation

PSV draagt al meer dan honderd jaar op een positieve manier bij aan de hedendaagse maatschappij. De maatschappelijke sportvereniging voor Philips-medewerkers is uitgegroeid tot een internationale voetbalclub waar betrokken ondernemen hoog in het vaandel staat. Sinds januari 2017 zijn deze maatschappelijke activiteiten van PSV ondergebracht in de PSV Foundation. De PSV Foundation wil verbondenheid stimuleren, voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden en een gevoel van trots creëren. Het doel van de stichting is het aanmoedigen en ondersteunen van iedereen die deelgenoot is van een programma van de maatschappelijke stichting.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Noah (17) pursues his dream of having his own football team with the help of Philips and PSV

Dreamchaser. For a long time this was the term that former PSV footballer and multiple international Memphis Depay used to describe himself in a nutshell. Meanwhile Memphis, speaking with his feet and rapping with his mouth, makes his dreams come true. But what if you're not a star footballer yourself, but you do have a big football dream? Not for yourself, but for others? When you haven't always had it easy in your young life either, and it's still not easy? But you are full of ambition and zest for life? Then you turn to Young Impact with your story and challenge, so you can work on your goal fast and focused. That is exactly what Noah (17) did. After Young Impact visited the youth care organization where he is staying, he created his challenge on the website of Young Impact. His dream made an impression. Young Impact wanted to help him and called in the Philips Foundation, which is also linking him to the PSV Foundation. This is his story, his dream. And later, when he's up and running, his result.

 

He can be brief about what he wants. He wants to set up a football team. Preferably a whole competition, including tournaments, with which he can raise money for a good cause. But a team that can take part in a competition would be a good start. Sounds simple; join a football club and just start. Or so you might say. But not for Noah. Although he will be playing at a club team in his neighborhood from next season, it is not always possible for children and young people in his situation. And that's exactly what he wants to achieve: that other young people, who are forced to live out of their homes and are unable to join a club themselves, can also play football. 

Every young person must be able to play sports and look after his health.

Noah (17)

Football for everyone

"Since November 2018, I have been living near Eindhoven in a house of a youth care organization under the supervision of a number of employees. We live here with nine young people in total, all of whom we can no longer live at home. The reasons why vary, but in general you can say that our parents can't take care of us and there are no other people who can take care of that", he says. And when you're in the care of youth care in this way, playing football with a team can sometimes be a distant dream. "People don't always realize that, but you need money to do it. Not only for contribution, but you also have to buy clothes and shoes, for example.  You can call on ‘Stichting Leergeld’ for this.  But if you have already applied for something else that you would like to do, you cannot play soccer again."  

 

In addition, it is sometimes difficult to play as a team, because many housing associations are only temporary.  Young people move on to other housing facilities in other places or return home.  As a result, they enter or leave during a football season.  This is not always possible with regular teams either.  And while in club teams, parents often drive or wash after the match, this is often difficult for young people who are cared for by Youth Care.  Noah: "And I want everyone who wants to, to be able to play soccer." 

Noah (17) jaagt met behulp van Philips en PSV zijn droom na: een eigen voetbalteam

Stone in the water

And by everyone, Noah means everyone.  He sincerely hates exclusion from anyone.  Nationality, gender; for him it doesn't matter.  Everyone should be able to participate.  And he wants to throw a metaphorical stone in the water to achieve a ripple effect.  That is also the idea of Young Impact.  Young Impact, founded in 2016 by Patrick Anthonissen, believes that young people can change the world in a positive way.  All of them.  That they have the energy and the talent to make an impact.  Impact on others, on the world, on themselves.   Young Impact and Philips Foundation share the belief that there is always a way to make life better and want to use this collaboration to connect and inspire young people to make a positive impact together.  Philips Foundation has been supporting Young Impact since it was founded and focuses mainly on groups where many things are not self-evident.  

 

But 'not for granted' certainly does not mean 'impossible'.  Noah has already prepared a step-by-step plan, even before he has spoken to anyone from the Philips Foundation or the PSV Foundation.  First of all, he wants to recruit young people from the youth care organization where he is staying to sign up for his team.  Then he wants to introduce everyone.  "I think it's important that a team really is a team and that someone who joins later is fully included in the group.  The next step is to train and see if they can play matches. 

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.