Nieuwscentrum
Guus Pennings

jun 14, 2023

Philips en PSV blijven onlosmakelijk verbonden met elkaar door voetbaloverstijgend partnership

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Sinds de oprichting in 1913 zijn Philips en de Philips Sport Vereniging (PSV) niet los van elkaar te zien. Hoewel de rol van Philips is veranderd naar leider in de gezondheidstechnologie staat de maatschappelijke betrokkenheid nog steeds centraal. Ook in de samenwerking met PSV. Guus Pennings, Manager Brand & Sponsorships bij Philips, vertelt in de juni/juli-editie van magazine GERARD over de bijzondere band tussen Philips en PSV en hoe dit partnership leidt tot campagnes die het leven van sporters en de samenleving positief beïnvloeden.

Philips en PSV zijn, volgens Pennings, niet los van elkaar te zien. “Philips is Eindhoven en omgekeerd. Van de 11.000 medewerkers in Nederland, werkt het merendeel op de productie- en innovatielocaties in Best en Eindhoven.” In 2021 sloten Philips en PSV een nieuw tienjarig contract. “Dat lijkt heel vanzelfsprekend, want Philips en PSV hóren bij elkaar. Ik denk dat Philips in financiële zin ook nu nog steeds de grootste sponsor van PSV is. Alleen is onze rol nu anders: van sponsor zijn wij strategisch partner geworden. Philips is onderdeel van het Brainportpartnership. Daarnaast staat ons shield als badge op het shirt. En het stadion blijft ook gewoon Philips Stadion heten.”

Volgens Pennings zet Philips twee elementen centraal in de samenwerking met PSV. Ten eerste is het belangrijk om de positie als leider in gezondheidstechnologie te benadrukken door innovaties beschikbaar te stellen aan PSV. Pennings: “Denk daarbij dat wij al onze nieuwe ontwikkelingen ter beschikking stellen aan PSV om beter, fitter en vitaler te worden en uiteindelijk beter te presteren.” De tweede pijler betreft het verbeteren van levens van mensen. Dit gaat meer over de sociale campagnes die het voetbal overstijgen.

Medische innovaties

Een voorbeeld van het toepassen van medische innovaties bij PSV is dat clubarts Wart van Zoest de Lumify gebruikt. Dat is een door Philips ontwikkeld mobiel echoapparaat, waarmee Van Zoest al tijdens een wedstrijd of direct erna in de kleedkamer een echo kan maken van een blessure. Dit voorkomt dat de speler eerst naar het ziekenhuis moet voor een diagnose. Pennings: “Voor Philips is het belangrijk dat juist de clubarts van PSV dat apparaat gebruikt en daar ook een enthousiaste ambassadeur van is.”

“In feite is de rol van Philips niet eens zo heel veel anders dan 110 jaar geleden”, zegt Pennings. “PSV is tenslotte opgericht om het welzijn van de medewerkers van Philips en hun gezinnen te bevorderen. Jaren geleden prijsde Philips via PSV de televisietoestellen aan. Of zonnebanken. Of strijkijzers. Nu zijn dat onze producten uit de gezondheidstechnologie. Allemaal met als uitgangspunt om het welzijn en dus de prestaties van de spelers van PSV zo optimaal mogelijk te maken. Hoe mooi is het als je daar een wezenlijke bijdrage kunt leveren. Dát is de essentie van ons partnership.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Het meest recente aansprekende voorbeeld van de maatschappelijke betrokkenheid in dit partnership is de Bloedverwanten-campagne, van Philips en PSV voor bloedbank Sanquin. Een campagne die extra in de belangstelling kwam door de ziekte en het overlijden van PSV-perschef Thijs Slegers. Pennings: “De campagne werd gelanceerd in de fase dat iedereen in de veronderstelling was dat Thijs beter zou worden. Toen bleek dat dit niet zo was en Thijs de persoonlijke oproep deed om donor te worden, nam de campagne een enorme vlucht. We hebben toen onze aanpak ook direct bijgesteld. Philips wilde Thijs z’n oproep faciliteren en we stelden ons budget, onze kanalen en onze collega’s ter beschikking om duizenden nieuwe donoren te vinden.”

De campagne gaf de samenwerking tussen Philips en PSV een heel andere dimensie. Pennings: “We riepen mensen op om te geven. Voor een ander. Maar ook geven om elkaar. We leven in een tijd dat er veel bloed nodig is in de zorg. Philips en PSV hebben een bloedband, het PSV-bloed stroomt door onze aderen: er waren heel wat redenen voor handen om deze actie met Sanquin tot een succes te maken.”

Dit artikel is een samenvatting van het artikel uit de GERARD, het themanummer van FRITS magazine over Gerard Philips. Lees meer over de samenwerkingen van Philips en PSV in het volledige artikel ‘De bloedband tussen Philips en PSV’.  

Guus Pennings

Philips and PSV remain inseparable through football-transcending partnership

Since its founding in 1913, Philips and the Philips Sport Vereniging (PSV) have been inseparable. Although Philips' role has changed to leader in health technology, social commitment is still central. Also in the cooperation with PSV. Guus Pennings, Manager Brand & Sponsorships at Philips, talks in the June/July edition of magazine GERARD about the special bond between Philips and PSV and how this partnership leads to campaigns that positively impact the lives of athletes and society.

Philips and PSV, according to Pennings, cannot be separated. "Philips is Eindhoven and vice versa. Of the almost 11,000 employees in the Netherlands, the majority work at the production and innovation sites in Best and Eindhoven." In 2021, Philips and PSV signed a new 10-year contract. “That seems very natural, because Philips and PSV belong together. I think that in a financial sense Philips is still PSV's biggest sponsor. Only our role is different now: from sponsor we have become a strategic partner. Philips is part of the Brainport Partnership. Our shield is also a badge on the jersey. And the stadium will continue to be called Philips Stadium.”

According to Pennings, Philips puts two elements at the heart of its partnership with PSV. First, it is important to emphasize the position as leader in health technology by making innovations available to PSV. Pennings: "Think of us making all our new developments available to PSV to become better, fitter and more vital and ultimately perform better." The second pillar is about improving people's lives. This is more about the social campaigns that transcend soccer.

Medical innovations

An example of the application of medical innovations at PSV is that club doctor Wart van Zoest uses the Lumify. This is a mobile ultrasound machine developed by Philips, with which Van Zoest can make an ultrasound of an injury during a match or immediately after in the dressing room. This prevents the player from first having to go to the hospital for a diagnosis. Pennings: "For Philips, it is important that PSV's club doctor uses that device and is also an enthusiastic ambassador for it."

"In fact, Philips' role is not even that much different from 110 years ago," says Pennings. "After all, PSV was founded to promote the welfare of Philips employees and their families. Years ago, Philips advertised television sets through PSV. Or tanning beds. Or irons. Now it's our health technology products. All with the aim of making the well-being and thus the performance of PSV's players as optimal as possible. How nice it is if you can make a substantial contribution to that. That is the essence of our partnership."

Social commitment

The most recent appealing example of the social involvement in this partnership is the Bloedverwanten campaign, by Philips and PSV for blood bank Sanquin. A campaign that received extra attention due to the illness and death of PSV press chief Thijs Slegers. Pennings: "The campaign was launched in the phase when everyone assumed that Thijs would get better. When it turned out that this was not the case and Thijs made a personal appeal to become a donor, the campaign took off. We immediately adjusted our approach. Philips wanted to facilitate Thijs' appeal and we made our budget, our channels and our colleagues available to find thousands of new donors."

The campaign gave the collaboration between Philips and PSV a whole new dimension. Pennings: "We called on people to give. For another. But also to give to each other. We live in a time when a lot of blood is needed in healthcare. Philips and PSV have a blood tie, the PSV blood flows through our veins: there were a lot of reasons to make this action with Sanquin a success."

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2023/20230614-philips-en-psv-blijven-onlosmakelijk-verbonden-met-elkaar-door-voetbaloverstijgend-partnership.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.