Office shot

nov 22, 2022

De menselijke maat bij Philips: ”It’s OK not to be OK”

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Iedereen zit graag lekker in zijn vel. Jouw werkgever speelt daarin ook een belangrijke rol. Dat is de reden waarom binnen Philips veel aandacht wordt besteed aan Health & Wellbeing.

“Collega’s vinden het soms moeilijk om over mentale of fysieke klachten met anderen te praten”, zegt Marjolein Janssen, Programma Manager Health & Wellbeing bij Philips. “Ze zien het vaak als een zwakte of falen. En dat is onterecht. Ik zie het juist als een teken van kracht, voor jezelf durven opkomen.”

Samen sporten

Eén van de voorbeelden waarbij Philips medewerkers stimuleert om te sporten is de Eindhoven Marathon. Marjolein: “Wij ondersteunen collega’s die in oktober aan deze Marathon hebben deelgenomen. Zij konden zich inschrijven voor verschillende afstanden en op elk niveau werden zij geïnspireerd om mee te doen en om sport en beweging een structureel onderdeel te laten zijn van hun leven. Om goed voorbereid aan de start te verschijnen kregen zij tijdens een kennissessie tips en trucs van professionele lopers en werd uitgelegd hoe je een trainingsschema opzet en blessures voorkomt.”

Marjolein Janssen

Marjolein Janssen, Programma Manager Health & Wellbeing

Trek tijdig aan de bel

Fysieke ondersteuning is slechts een onderdeel van het verhaal. Philips zet zich ook in om medewerkers te helpen op mentaal vlak. Het is bekend dat signalen niet of laat worden herkend. En wanneer collega’s ermee doorlopen, kan dat weer leiden tot lichamelijke of mentale klachten.

Marjolein: “Door erover te praten, het te delen met collega’s of andere professionals en op tijd aan de bel te trekken kun je dat voorkomen. Belangrijk is natuurlijk wel dat er een open sfeer is, waarin mensen zich vrij voelen om dit soort zaken te bespreken. Op die manier kun je elkaar helpen en ervoor zorgen dat mensen ‘binnenboord’ blijven.”

Ondersteuning op allerlei manieren

Het ‘Health & Wellbeing’-programma bevat diverse professionals waar medewerkers met vragen, voor advies of een luisterend oor terecht kunnen. Denk aan de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of een preventiemedewerker. Verder heeft Philips het E-miles en V-milesprogramma.

Dit zijn workshops en trainingen waar medewerkers hun inzetbaarheid kunnen vergroten en hun vitaliteit kunnen verbeteren. Ook zijn er meerdere diverse coachingsmogelijkheden, seminars en masterclasses op het gebied van vitaliteit en gezondheid.

Marjolein: “Soms is het lastig om een bepaalde verandering bij jezelf te herkennen. En áls je al iets merkt, is er vaak een drempel om het bespreekbaar te maken. Door erover te praten kom je voor jezelf op. Neem jezelf serieus en negeer dergelijke signalen niet. It’s OK not to be OK.”

Marjolein Janssen

The human dimension at Philips: ”It’s OK not to be OK”

Everyone likes to feel comfortable. Your employer also plays an important role in this. This is why a lot of attention is paid to Health & Wellbeing at Philips.

“Colleagues sometimes find it difficult to discuss mental or physical complaints with others” according to Marjolein Janssen, Program Manager Health & Wellbeing. “They often consider it a weakness or failure. This is unjustified. On the contrary, I consider it to be a sign of strength, daring to stand up for yourself.”

Exercising together

The Eindhoven Marathon is one of the examples where Philips encourages employees to exercise. Marjolein: “We supported colleagues who participated in this Marathon in October. They were able to sign up for different distances and they were encouraged to participate at every level and make sports and exercise a structural part of their lives. To be well prepared at the start, they received tips and tricks from professional runners during a knowledge session and it was explained how to set up a training schedule and prevent injuries.”

Marjolein Janssen

Marjolein Janssen, Program Manager Health & Wellbeing

Sound the alarm in time

Physical support is only one part of the story. Philips is also committed to helping employees mentally. Signs are usually recognized much too late. When colleagues keep their thoughts and feelings to themselves it can lead to physical or mental complaints.

Marjolein: “Talking about it, sharing with your colleagues or other professionals and sounding the alarm in time can prevent this. It is of course important to have an open atmosphere where people feel free to discuss these kinds of matters. This way you can help each other ensure that people stay ‘on board’.”

Support in various ways

The ‘Health & Wellbeing’ program includes various professionals who employees can turn to with questions, for advice or a listening ear. Think of the company physician, company social worker or a prevention officer. Philips also has the E-miles and V-miles program.

These are workshops and trainings where employees can increase their employability and improve their vitality. There are also several different coaching options, seminars and master classes regarding vitality and health.

Marjolein: “Sometimes it is hard to recognize a certain change in yourself. And if you do notice anything, there is often a barrier to making it discussable. By talking about it you stand up for yourself. Take yourself seriously, don’t ignore these signs. It’s OK not to be OK.”

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.