Nieuwscentrum
mastheadumify l

okt 21, 2020

De unieke rol van design bij het oplossen van wereldproblemen
De unieke rol van design bij het oplossen van wereldproblemen

Gemiddelde leestijd: 6-8 minuten

English version below

Als officiële ambassadeur van Dutch Design Week 2020 gaf onze eigen Chief Design Officer Sean Carney dit weekend een keynote presentatie op de openingsdag. Een deel van deze inspirerende presentatie is hieronder te lezen.

Sean Carney

Denk eens aan een moment waarop je verkeerd werd begrepen. 

 

Misschien had iemand je niet helemaal goed gehoord, was er een belangrijke informatie verloren geraakt of kon je niet op tijd komen voor een afspraak. Het overkomt ons allemaal weleens. En meestal is het gewoon vervelend. Het betekent dat we een deadline missen, of een trein, of dat ons kind naar school gaat zonder haar/zijn gymschoenen.

 

Stel je nu voor dat we het over je gezondheid hebben. En in plaats van een ontbrekende gymschoen, is het een symptoom dat over het hoofd werd gezien. Of een misverstand tussen jou en je arts. Of een diagnose die niet werd gesteld. 

 

Dit kan je leven veranderen. Het gebeurt de hele tijd, overal, elke dag. En vaak worden we niet verkeerd begrepen omdat er een gebrek is aan de juiste technologie, maar omdat de menselijke connectie ontbreekt.

Vaak worden we niet verkeerd begrepen omdat er een gebrek is aan de juiste technologie, maar omdat de menselijke connectie ontbreekt.

Sean Carney

Chief Design Officer

Dit is waar designers een belangrijke rol spelen. Wij zijn gemaakt en getraind om menselijke verbindingen te ontdekken en mogelijk te maken. 

 

En dat heeft de wereld nu meer nodig dan ooit. 

Wereldwijde uitdagingen

We leven in een tijd van een ongekende pandemie. We hebben gezien hoe een virus dat begon in één stad - die voor sommigen in eerste instantie te ver weg leek om een gevaar te zijn - zich verspreidde over de hele wereld en grote gevolgen had voor iedereen in de wereld. 

 

Daarnaast worden we geconfronteerd met sociaal-economische uitdagingen. De kloof tussen bevolkingsgroepen wordt groter en ook dat heeft gevolgen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Tenslotte heeft klimaatverandering een enorme impact op de mensheid als geheel en ons leven op deze planeet.

philips high risk pregnancy toolkit

Ontwerpers kunnen een leidende rol spelen

Steeds meer beginnen we te begrijpen dat grote gebeurtenissen niet 'ergens anders' plaatsvinden. Ze raken ons allemaal, en we moeten allemaal deel uitmaken van de oplossing. 

 

Ik geloof dat designers precies daarin een leidende rol kunnen spelen. Sterker nog: we hebben de unieke vaardigheden en expertise hebben om dit te doen.

Ik geloof dat designers precies daarin een leidende rol kunnen spelen. Sterker nog: we hebben de unieke vaardigheden en expertise hebben om dit te doen.

Sean Carney

Chief Design Officer

Er zijn drie benaderingen waarmee wij, als designers, ervaringen kunnen ontwerpen die mensen met elkaar verbinden. 

De empathische benadering

Iedereen die een opleiding als designer heeft gehad, heeft geleerd hoe belangrijk het is om je te verplaatsen in de eindgebruiker.

 

Maar laten we eerlijk zijn; dit vergeten we nog weleens. Bij Philips proberen we elke dag te leven naar het concept van radicale empathie. We sturen onze designers naar de operatiekamer als ze ervaringen ontwerpen voor minimale invasieve chirurgie. We sturen designers op pad om clinici te observeren die MRI-scans uitvoeren, zodat ze de klinische workflow en het ontwerp beter kunnen begrijpen, zodat ze deze ook kunnen verbeteren. 

 

We sturen designers dus het veld in, zodat ze de mensen waarvoor ze ontwerpen begrijpen.

 

Nu, meer dan ooit, is het van vitaal belang dat we als designers begrijpen wat de dagelijkse realiteit is van onze eindgebruikers. 

 

Een voorbeeld van hoe we deze radicale empathische benadering hebben toegepast, is bij het opzetten van Community Life Centers in achtergestelde gemeenschappen in Afrika. In een wereld waarin degene die het hardste roept vaak het meeste krijgt, moeten wij, als designers, opkomen voor mensen zonder stem. We moeten ontwerpen voor iedereen, niet alleen de bevoorrechte groepen.

In een wereld waarin degene die het hardste roept vaak het meeste krijgt, moeten wij, als designers, opkomen voor mensen zonder stem. We moeten ontwerpen voor iedereen, niet alleen de bevoorrechte groepen.

Sean Carney

Chief Design Officer

philips community life center

Een systemische aanpak

De moedige reactie van onze gezondheidszorgsystemen op de huidige pandemie laat maar weer eens zien dat we een tekort hebben aan medisch personeel en medische apparatuur. 

 

Een recent rapport van de World Health Organiztion (WHO) laat zien dat er een wereldwijd tekort is van bijna 6 miljoen verpleegkundigen. Dit is slechts een van de vele tekorten waarmee de gezondheidszorg wordt geconfronteerd, vooral omdat we ziekenhuizen over de hele wereld onder grote druk zien staan.

 

Het wordt duidelijk dat we een systemische ontwerpbenadering nodig hebben om het hele gezondheidszorgsysteem te verbeteren. We moeten dringend overstappen van een focus op producten naar een focus op gezamenlijke waardecreatie. Waarde zit niet in de dingen dat we verkopen, maar in gedeelde oplossingen die we gezamenlijk als onderdelen van een systeem creëren.

Een partneraanpak

Naarmate de uitdagingen waar we voor staan steeds complexer worden en meer verbonden raken, moet ook onze rol als designers veranderen. Geen enkele individuele designer kan ooit alle elementen van een bepaald onderwerp volledig begrijpen. 

 

Uiteindelijk kunnen we het niet alleen. We moeten samenwerken met alle belangrijke stakeholders in het hele ecosysteem om ervoor te zorgen dat de gezondheidservaringen die we ontwerpen duurzaam en effectief zijn op de langere termijn. 

 

Het is dus cruciaal dat wij vanuit ons vak als designers de mogelijkheden vinden om samen te werken en mensen te verbinden. 

Project ATLAS

Ontwerpen met een doel

Terwijl we in deze wereldwijde pandemie zitten, hebben we sterker dan ooit de behoefte om te werken aan een gezamenlijk doel en een gezamenlijke urgentie. Ik hoop dat we met zijn allen in staat zijn om oplossingen te ontwerpen voor iedereen, niet alleen voor de happy few.

Terwijl we in deze wereldwijde pandemie zitten, hebben we sterker dan ooit de behoefte om te werken aan een gezamenlijk doel en een gezamenlijke urgentie.

Sean Carney

Chief Design Officer

Ik hoop dat we onze focus gezamenlijk kunnen verleggen van uitsluitend producten naar oplossingen die die we samen creëren in nieuwe, gedeelde waardesystemen.

 

Tot slot: ik hoop dat dit verhaal je laat inzien dat je verandering niet alleen voor elkaar hoeft te krijgen. We kunnen dit samen doen.

The unique role of design in solving global issues
De unieke rol van design bij het oplossen van wereldproblemen

As an official ambassador of Dutch Design Week 2020, our own Chief Design Officer gave a keynote this weekend at the opening day. This is an abstract of his inspirational presentation.

Sean Carney

I’d like you to think of a time when you were misunderstood. 

 

Maybe someone misheard you, and a vital piece of information was lost. Maybe you couldn’t get to somewhere in time. Or you couldn’t find the right person to speak to. It happens to most of us every single day. And usually, it’s just a nuisance. It means we miss a deadline, or a train, or our child goes to school without her gym shoes.

 

Now imagine that we’re talking about your health. And instead of a missing gym shoe, it’s a missed symptom. Or a misunderstanding with your doctor. Or a missed diagnosis. 

 

This can be life changing. It happens all the time, every single day. And so often, these missed connections are not because we lack the right technology. It is because some human connection is missing.

And so often, these missed connections are not because we lack the right technology. It is because some human connection is missing.

Sean Carney

Chief Design Officer

This is where designers come in. Designers are wired and trained to discover and design human connection. And it’s needed now more than ever. 

Global challenges

We're living through an unprecedented global pandemic and are witnessing how a virus that started in one city – which for some may at first have seemed too far away to be a danger – spread across the world and impacted every single person in the world. 

 

We are facing systemic socio-economic challenges, which has further amplified the discrepancy gap in access to quality healthcare for vulnerable communities. Not to mention, the fact that climate change continues to impact humanity and life on the planet as a whole. 

philips high risk pregnancy toolkit

Designers can play a leading role

It means that we are starting to understand that major events just don’t happen “over there.” We are all affected by these challenges. And we must all be part of the solution. 

 

This is where I believe designers can play a leading role. More than that: I believe we uniquely have the skill, the craft and the expertise to do so. 

This is where I believe designers can play a leading role. More than that: I believe we uniquely have the skill, the craft and the expertise to do so.

Sean Carney

Chief Design Officer

In the world we live in today, we must design with new purpose and urgency to ultimately improve the world. But, faced with such colossal challenges, where do we even begin? I believe there are three approaches we as designers can take.

An empathic approach

When you trained to be a designer, you would have learned that to create the most effective solutions, you must empathize with your end user. At Philips, every day we try to live and breathe by the concept of radical empathy. We send our designers into the surgery room, if they’re designing experiences for minimal invasive surgery. We send our designers to shadow the clinicians who are providing MRI scans so they can better understand the clinical workflow and design to improve it. We send our designers into the field, so they can develop radical empathy for the people they are designing for.

 

Now more than ever, it’s vital that as designers we understand and relate to the reality people face when using our product or service. We need to walk in their shoes and shadow and observe them as they go about their tasks. 

 

One example of how we used radical empathy in our approach at Philips is how we helped set up Community Life Centers in underserved communities in Africa. In a world where the loudest still often get the most, we, as designers, need to advocate for those without a voice. We must design for everyone, not just the privileged few.

In a world where the loudest still often get the most, we, as designers, need to advocate for those without a voice. We must design for everyone, not just the privileged few.

Sean Carney

Chief Design Officer

philips community life center

A systemic approach

By simply looking at healthcare systems around the world respond heroically to this global pandemic, the shortage in medical workers and medical equipment has become even more apparent. A recent report of the World Health Organization shows global shortfall of almost 6 million nurses. This is just ONE of the many shortages the healthcare system faces, particularly as we see hospitals under considerable strain around the world. It becomes clear that we need a systemic design approach to improve the entire healthcare system. 

 

We urgently need to move from a focus on products to a focus on systems where the value is no longer in the thing we sell, but in the shared solution we create together in new value systems.

A partner approach

As the challenges we face become increasingly complex and interconnected, so our role as designers also must change: No single designer, or even team of designers, can ever hope to understand all the elements of any particular subject. Ultimately, we cannot do it alone. We must partner with all critical stakeholders in the entire ecosystem to ensure the healthcare experiences we design are sustainable and effective for the longer term. 

 

So it’s crucial that we as designers leverage our craft to find these opportunities to partner up and design for human connection.

Project ATLAS

Designing with purpose

As we live through this global pandemic, we are hungry to use our design expertise and craft with a newly found purpose and urgency. I hope we are all able to design for everyone, not just for the privileged few.

As we live through this global pandemic, we are hungry to use our design expertise and craft with a newly found purpose and urgency.

Sean Carney

Chief Design Officer

I hope we can collectively shift our focus from solely on products to systems, where the value is no longer in the thing we sell but in the shared solution we create together in new value systems. And lastly, I hope you clearly see the importance of not feeling like you need to drive change and impact alone. We can do this together.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2020/20201021-de-unieke-rol-van-design-bij-het-oplossen-van-wereldproblemen.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.