Nieuwscentrum
masthead Hans de Jong President Philips Nederland Peter van Trijen l

mrt 05, 2020

Innovation Origins: “Wie zegt dat AI een hype is, maakt een historische vergissing”

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

For English see below

Innovation Origins, een onafhankelijk journalistiek platform dat zich richt op innovatie, interviewde Hans de Jong, President van Philips Nederland. Volgens hem is innoveren: keuzes maken, samenwerken en vooroplopen in het omarmen van nieuwe technieken.

Gezondheidstechnologiebedrijf

“Philips heeft een duidelijke keuze gemaakt: wij zijn een gezondheidstechnologiebedrijf. Wij richten ons op oplossingen voor gezond leven en preventie tot diagnose, behandeling en zorg vanuit huis. Onze focus ligt op Cardiologie, Oncologie, Longen en Moeder- en Kindzorg. Om als organisatie tot totaaloplossingen te komen op deze gebieden hebben wij niet alleen slimme techneuten, maar ook psychologen, designers en software- ontwikkelaars in huis.”

Bij elk van onze innovaties moeten we ons het volgende afvragen: wat hebben mensen hieraan, hoe wordt hun leven beter als gevolg van onze werkzaamheden?

Hans de Jong

President Philips Nederland

“Om de laatste ontwikkelingen te volgen en kennis te delen, werken we nauw samen met universiteiten en ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is e/MTIC: een samenwerking tussen Philips, Technische Universiteit Eindhoven, slaapcentrum Kempenhaeghe, Catherina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum. En we hebben ook contact met patiëntenorganisaties. Zij hebben zicht op de wensen en behoeften van patiënten. Bij elk van onze innovaties moeten we ons het volgende afvragen: wat hebben mensen hieraan, hoe wordt hun leven beter als gevolg van onze werkzaamheden?”

Download afbeelding

Innovatie met een breed draagvlak

Hans vertelt: “Moderne innovatie gaat uit van concrete behoeftes of oplossen van problemen. Als engineers alleen bezig zijn met het verbeteren van bijvoorbeeld röntgenbeelden en een apparaat ontwikkelen dat artsen – die er dag in dag uit mee moeten werken – onhandig vinden in het gebruik, heb je in feite een hoop tijd, geld en moeite verspild.”

Mensen realiseren zich niet altijd, dat het slagen van innovatie niet alleen ervan afhangt of de technologie werkt. Ook de acceptatie van de techniek is zeer belangrijk.

Hans de Jong

President Philips Nederland

“Mensen realiseren zich niet altijd, dat het slagen van innovatie niet alleen ervan afhangt of de technologie werkt. Ook de acceptatie van de techniek is zeer belangrijk. Daarom probeer je in een zo vroeg mogelijk stadium zo veel mogelijk partijen om tafel te krijgen die er iets van kunnen vinden, zogenaamde co-creatie. Een goed voorbeeld hiervan is de Philips Azurion, een medisch systeem waarmee de arts een patiënt kan opereren via de lies of pols. Bij de ontwikkeling hiervan hebben we samengewerkt met tientallen vooraanstaande cardiologen uit de hele wereld.”

Artificial Intelligence is geen hype

Als Innovation Origins de vraag stelt: wat gebeurt er momenteel waar we niet omheen kunnen, antwoordt Hans stellig: “Eén van de ontwikkelingen waar we niet omheen kunnen is Artificial Intelligence, dat is over een paar jaar overal. AI is geen hype. Deze techniek staat voor mij in het rijtje met de stoommachine, elektriciteit en internet. Net als deze technieken is AI een echte enabler, het maakt meer zaken mogelijk. Als je denkt dat je succes mede in data of data-processing ligt, onderneem nu actie. Want het kost tijd en wie nu leert, leert het meest. Het is naïef om te zeggen dat dit over een paar jaar ook nog wel kan. Dan kan het zomaar te laat zijn.”

Download afbeelding

Innovation Origins: “Those who think AI is a hype, make a historical mistake”

Innovation Origins, an independent journalism platform that focuses on innovation, interviewed Hans de Jong, President of Philips Netherlands. According to him, innovation is making choices, working together and leading the way in embracing new techniques. 

Health technology company

“Philips has made a clear choice: we are a health technology company. We focus on solutions for healthy living and prevention to diagnosis, treatment and home care. Our focus is on cardiology, oncology, respiratory care and maternal and child care. In order to achieve all-encompassing solutions in these areas, we have not only smart technologists, but also psychologists, designers and software developers in our organization.”

With each of our innovations, we have to ask ourselves the question: what do people gain from this, how does their life get better as a result of our work?

Hans de Jong

President Philips Nederland

“In order to follow the latest developments and share knowledge, we work closely with universities and hospitals. An example of this is e/MTIC: a collaboration between Philips, Eindhoven University of Technology, Kempenhaeghe Sleep Centre, Catherina Hospital and Maxima Medical Centre. And we are also in contact with patient organizations. They have insights into the wishes and needs of patients. With each of our innovations, we ask ourselves the following question: what benefit does it bring to people, how will their lives be better as a result of our work?”

Download afbeelding

Innovation with a broad support base

Hans explains: "Modern innovation is based on concrete needs or problem solving. If, for example,  engineers are working on improving X-ray images alone and develop a device that doctors - who have to work with it day in and day out - find awkward to use, you've actually wasted a lot of time, money and effort”.

People don't always realize that the success of innovation doesn't just depend on whether the technology works. Acceptance of the technology is also very important.

Hans de Jong

President Philips Nederland

“People don't always realize that the success of innovation doesn't just depends on whether the technology works. Acceptance of the technology is also very important. That's why we try to get as many parties as possible around the table at the earliest possible stage, so-called co-creation. A good example of this is the Philips Azurion, a medical system that allows the doctor to operate a patient via the groin or wrist. In developing this system, we worked with dozens of leading cardiologists from all over the world.”

Artificial Intelligence is not a hype

When Innovation Origins asks the question: what's a current development we can't ignore, Hans answers firmly: "One of the developments that we can't ignore is Artificial Intelligence, which will be everywhere in a few years time. AI is not a hype. For me, this technology is in line with the steam engine, electricity and internet. Just like these techniques, AI is a real enabler, it makes more things possible. If you think your success is partly due to data or data processing, take action now. It takes time and those who learn now, learn the most. It is naive to say that in a few years' time you can still start with it. Then it could just be too late.”

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.