Nieuwscentrum
masthead Hinke 3 l

mei 28, 2019

Philips’ Female Tech Heroes: “Vrouwen, spreek je uit en laat zien wat je hebt bereikt!”

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

For English see below

Female Tech Heroes is een nieuw initiatief van High Tech Campus Eindhoven. Een netwerk voor en door vrouwen die in tech werken of een carrière in dit vakgebied ambiëren. Iets dat door Philips van harte wordt ondersteund. De start van dit netwerk werd tijdens Dutch Technology Week gevierd met een evenement voor 600 vrouwen. Voormalig eurocommissaris Neelie Kroes deed de aftrap. Vanuit Philips waren het Hinke Malda (Head of Innovation Strategy, Philips Research) en Eva Deckers (Director Data Enabled Design, Philips Design) die de bezoekers inspireerden. Hinke met een persoonlijke keynote over het varen van je eigen koers. Eva nam een groep van vijftig vrouwen mee in een introductie op data enabled design. Met als gemene deler: laten we trots zijn op wat we doen! 

 

“Ik kan zelf”, het waren ongeveer de eerste woorden die Hinke uitsprak toen ze kon praten. En daarmee trapt ze ook haar keynote af. Het blijken geen loze woorden, als ze haar publiek meeneemt door haar carrière. Ze studeerde scheikunde in Groningen en kreeg daar de kans om te promoveren bij Professor Ben Feringa. “Maar ik wilde onder de vleugels van Ben uit, mijn eigen vleugels uitslaan en verder kijken dan Groningen.” En dus vloog ze uit, op eigen kracht. Spijt heeft ze daar nooit van gehad, al krabde ze zich wel heel kort achter haar oren toen Feringa jaren later de Nobelprijs voor Scheikunde won. “En tegen hem had ik nee gezegd!” vertelt ze lachend. Maar het varen van je eigen koers, houdt ze haar publiek voor, is het allerbelangrijkst.

Vaar je eigen koers.

Hinke Malda

Head of Innovation Strategy Philips Research

Eva Hinke

Marketingervaring

En dat deed ze ook na haar promotie. Ze verliet de academische wereld voor een baan bij een chemiebedrijf en besloot daar verschillende rollen uit te proberen. Niet alleen in wetenschappelijke hoek, maar ook in de marketing deed ze ervaring op. “Het is belangrijk om te weten wat er allemaal bij een product komt kijken”, vindt ze. “En als je geen idee hebt hoe je iets in de markt moet zetten, moet je je misschien afvragen of je wel met het juiste onderzoek of de juiste productontwikkeling bezig bent.” 

 

Zelf doen dus, zelf ervaren, zelf leren. Ook al liep ze binnen dit bedrijf ook voor het eerst aan tegen de onzichtbare grenzen van het vrouw zijn binnen een commercieel bedrijf. “Ik kreeg een leidinggevende functie en daarin werd ik niet direct geaccepteerd. Anderen, voornamelijk mannen, vonden dat zij geschikter waren. Maar als je volhoudt, moedige gesprekken voert en laat zien dat je resultaat boekt, verstomt dat geluid vanzelf. En meestal vrij snel.” 

Eva afbeelding

Weg vrijgemaakt 

Eva heeft die ervaring niet, vertelt ze. Aan Hinke, maar ook aan de groep vrouwen die haar workshop volgen. Bij Philips Design is de verhouding sowieso 50/50, zegt ze en ze is nooit belemmerd in wat ze wilde bereiken. “Maar ik ben me ervan bewust dat het voor anderen anders kan liggen en ook dat andere vrouwen voor mij de weg hebben vrijgemaakt.” Voordat ze op de inhoud van haar werk ingaat, wil ze daarom eerst weten hoe de deelnemers de dag ervaren. Zij geven aan zich aan elkaar te kunnen optrekken. Het is prettig om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren én tegelijkertijd met hun vakgebied bezig zijn. “Dat is dan toch de waarde van zo’n evenement”, zegt Eva. “Ik vertel graag mijn positieve verhaal om te laten zien hoe het ook kan. Het zou fijn zijn als het niet meer nodig was, maar ik realiseer me dat de werkelijkheid voor sommigen toch anders ligt.”

Ik vertel graag mijn positieve verhaal om te laten zien hoe het ook kan.

Eva Deckers

Director Data Enabled Design Philips Design

Dat blijkt ook aan het einde van de dag als foto’s van de Raden van Bestuur van grote bedrijven worden getoond; op een enkele uitzondering na alleen maar mannen! Zowel Hinke als Eva schrikken er toch even van. “We zijn te bescheiden als vrouwen”, vindt Hinke. “Maar we mogen best laten zien wat we doen en wat we hebben bereikt!” En hoe bereik je dan dingen? “Door je innerlijke kompas te volgen. Bedenk wat jou drijft in het leven. Wat motiveert je? Wie ben je? Waarom doe je wat je doet? Spreek je uit en laat zien wat je wilt!” Eva beaamt dat: “We moeten gewoon trots zijn op wat we doen. Daarom vond ik het juist belangrijk om inhoudelijk te laten zien wat ik doe en niet de nadruk op diversiteit te leggen. Het mag best over de inhoud gaan!” 

Eva afbeelding

Philips' Female Tech Heroes: "Women, speak up and show what you have achieved!"

Female Tech Heroes is a new initiative of High Tech Campus Eindhoven. A network for and by women who work in tech or aspire a career in this field. Something that Philips wholeheartedly supports. The start of this network was celebrated during Dutch Technology Week with an event for 600 women. Former European Commissioner Neelie Kroes kicked off the event. From Philips Hinke Malda (Head of Innovation Strategy, Philips Research) and Eva Deckers (Director Data Enabled Design, Philips Design) inspired the visitors. Hinke with a personal keynote about sailing your own course. And Eva took a group of fifty women along in an introduction on data enabled design. Hinke and Eva had a message for all women: let's be proud of what we do! 

 

"I can do it myself", were about the first words Hinke said when she could talk. And that's how she kicks off her keynote. They don't turn out to be empty words, when she takes her audience through her career. She studied chemistry in Groningen and got the chance to get a PhD with Professor Ben Feringa. "But I wanted to go out under Ben's wing, spread my own wings and look beyond Groningen.” So she flew out, on her own strength. She never regretted that, although she scratched her head very briefly when Feringa won the Nobel Prize for Chemistry years later. "And to him I had said no!" she says laughing. But setting your own course, she tells her audience, is the most important thing.

Set your own course.

Hinke Malda

Head of Innovation Strategy Philips Research

Eva Hinke

Marketing experience

And so she did after her promotion. She left the academic world for a job at a chemical company and decided to try out different roles there. She gained experience not only in science, but also in marketing. "It's important to know what it takes to bring a product to market," she says. "And if you have no idea how to do that, you might have to ask yourself whether you are doing the right research or the right product development.”

 

So do it yourself, experience it yourself, learn it yourself. Even though within this company she first encountered the invisible boundaries of being a woman within a commercial company. "I was appointed to a managerial position and was not immediately accepted. Others, mainly men, thought they were more suitable. But if you persevere, have courageous conversations and show that you are achieving results, you will overcome that. And usually quite quickly." 

Eva afbeelding

Paving the way 

Eva doesn't have that experience, she says. To Hinke, but also to the group of women who attend her workshop. At Philips Design, the ratio is 50/50 anyway, she says, and she has never been hindered in what she wanted to achieve. "But I'm aware that it can be different for others and also that other women have paved the way for me.” Therefore, before she goes into the content of her work, she wants to know how the participants experience the day. They all enjoy being in others company, to exchange experiences, learn from each other and at the same time be active in their field of expertise. "That's the value of such an event," says Eva. "I like to tell my positive story to show what it can be like. It would be nice if events like these were no longer necessary, but I realize reality for some can be different.”

I like to tell my positive story to show what it can be like.

Eva Deckers

Director Data Enabled Design Philips Design

This is also apparent at the end of the day when photos of the boards of directors of large companies are shown; with a few exceptions, only men! Both Hinke and Eva are a bit shocked by it. "We're too modest as women," says Hinke. "We have to show what we do and what we have accomplished!" And how do you achieve things? "By following your inner compass. Think about what drives you in life. What motivates you? Who are you? Why do you do what you do? Speak up and show what you want!" Eva agrees: "We should just be proud of what we do. That's why I found it so important to show what I'm doing in terms of content and not put the emphasis on diversity. It can be about the content, that is what matters most!"

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.