Realtime 3D

okt 06, 2023

Dutch Design Week: Hoe Philips designers artsen beter laten zien tijdens een hartoperatie

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Om een hartoperatie goed te kunnen uitvoeren, moet een arts eerst een goed beeld hebben van het hart. Philips ontwierp een ultrakleine ‘echosonde’ op het uiteinde van een katheter, om via de bloedvaten van een patiënt een 3D- beeld van het hart te krijgen. Dankzij deze zogeheten VeriSight Pro hebben artsen gedurende de operatie een beter beeld van het hart. Tijdens de Dutch Design Week van 21 tot 29 oktober laten Philips designers online en in het Philips Museum aan de hand van dit voorbeeld zien hoe het ontwerpproces voor dit soort medische producten er binnen Philips uitziet.

Suboptimale beeldvorming

Als Philips designer bezoek je regelmatig ziekenhuizen en artsen om inzicht te krijgen in de behoeften van de gebruikers. “Op deze manier kunnen we al aan de voorkant toetsen of onze oplossingen niet alleen innovatief, maar ook relevant en praktisch zijn in het ziekenhuis”, aldus Volker Verschoor, User Experience Designer bij Philips.

Bij minimaal invasieve hartchirurgie voert een arts, in tegenstelling tot een openhartoperatie, een operatie uit door een kleine incisie, meestal in de lies. De arts wordt hierbij ondersteund door livebeeld van het hart. Een veelgebruikte methode om tijdens deze operatie het hart in beeld te brengen is om via de slokdarm een echosonde naar binnen te brengen die dicht bij het hart ligt. Voor deze procedure moet de patiënt meestal onder narcose. Als alternatief kan er een echo van het hart gemaakt worden vanaf de borst van de patiënt, maar dit zorgt voor minder scherpe beelden. “In beide gevallen, geen optimale situatie voor de arts, en de patiënt.”

Artsen vertrouwen geven

Philips bracht daarom in 2022 de VeriSight Pro op de markt met de kleine echosonde op het einde van de katheter. Met een diameter van 3 mm kan deze via de bloedvaten van de patiënt naar de binnenkant van het hart worden geleid. Dankzij het kleine formaat kunnen artsen met deze nieuwe sonde tijdens de operatie niet alleen een 2D- maar ook 3D- echobeelden maken van het hart van de patiënt. “Artsen hebben hierdoor een beter beeld, kunnen met meer vertrouwen beslissingen nemen en uiteindelijk ook meer patiënten behandelen.”

Met VeriSight Pro, hebben Artsen een beter beeld, kunnen met meer vertrouwen beslissingen nemen en uiteindelijk ook meer patiënten behandelen.

Gebruiksvriendelijk ontwerp

Het designteam werkte samen met artsen in het ziekenhuis om het product zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Voor sommigen is het interpreteren van echobeelden al nieuw en voor anderen is 3D echo een nieuwe manier van beeldvorming. “Het is dus van belang dat de artsen begeleid worden in het begrijpen van de beelden. Daarnaast moet het katheter intuïtief en blind te bedienen zijn, waardoor de arts tijdens de operatie, zonder afgeleid te zijn, in het hart kan rondkijken”, vervolgt Volker over één van de uitdagingen in het ontwerp.

VeriSight video

iF Design Award en Red Dot Design Award 2023

Het uiteindelijke ontwerp leverde Philips een iF Design Award op en in 2023 een Red Dot Design Award, een van de meest prestigieuze Design Awards wereldwijd. Naast de hoogontwikkelde technologie werd het gebruiksvriendelijke ontwerp van het product geroemd door de jury als ‘ingenieuze tactiele en ergonomische kenmerken die een bijzonder eenvoudige bediening mogelijk maken’.

Ontmoet Philips Designers tijdens Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week ontmoet je de Philips designers achter het project “VeriSight Pro”. Bezoek het Philips Museum tussen 21 en 29 oktober of schrijf je in voor de Online Design Talk op 23 oktober en leer meer over de ervaringen en lessen van de top designers bij Philips. Meer informatie over de Philips projecten tijdens Dutch Design Week, vind je hier.

RealTime 3D

Dutch Design Week: How Philips designers help doctors see better during heart surgery

To perform heart surgery, a doctor must first have a good view of the heart. Philips designed an ultra-small ultrasound "probe" on the end of a catheter to provide 3D imaging of the heart through a patient's blood vessels. Thanks to the VeriSight Pro, doctors have a better view of the heart during surgery. During Dutch Design Week from October 21 to 29, Philips designers will use this example to show online and at the Philips Museum what the design process for this type of medical products looks like within Philips.

Sub-optimal imaging

As a Philips designer, you regularly visit hospitals and doctors to understand users' needs. "This way we can already test up front whether our solutions are not only innovative, but also relevant and practical in the hospital," said Volker Verschoor, User Experience Designer at Philips.

In minimally invasive cardiac surgery, unlike open-heart surgery, a doctor performs surgery through a small incision, usually in the groin. The doctor is supported during this surgery by live images of the heart. A common method of imaging the heart is to insert an ultrasound probe through the esophagus that is close to the heart. This procedure usually requires the patient to be under anesthesia. Alternatively, an echo of the heart can be made from the patient's chest, but this provides less sharp images. "In both cases, not an optimal situation for the physician, and the patient."

Giving doctors confidence

To overcome these limitations, Philips launched the VeriSight Pro in 2022, which uses an ultra-small ultrasound probe on the end of a catheter. At 3 mm in diameter, it can be guided through the patient's blood vessels to the inside of the heart. Thanks to its small size, this new probe allows doctors to take not only a 2D but also 3D ultrasound images of the patient's heart during surgery. "Doctors will therefore have a better image, are able to make decisions with more confidence, and ultimately treat more patients."


VeriSight Pro gives doctors a better image during surgery, allowing them to make more confident decisions, and ultimately treat more patients.

User-friendly design

The design team worked with doctors at the hospital to make the product as user-friendly as possible.  For some, interpreting ultrasound images is already new and for others, 3D ultrasound is a new way of imaging. "So, it is important that the doctors are guided in understanding the images. Moreover, the catheter should be operated intuitively and blindly, allowing the doctor to look around inside the heart during surgery, without being distracted," Volker continued about one of the challenges in the design.

VeriSight video

iF Design Award en Red Dot Design Award 2023

Het uiteindelijke ontwerp leverde Philips een iF Design Award op en in 2023 een Red Dot Design Award, een van de meest prestigieuze Design Awards wereldwijd. Naast de hoogontwikkelde technologie werd het gebruiksvriendelijke ontwerp van het product geroemd door de jury als ‘ingenieuze tactiele en ergonomische kenmerken die een bijzonder eenvoudige bediening mogelijk maken’.

Ontmoet Philips Designers tijdens Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week ontmoet je de Philips designers achter het project “VeriSight Pro”. Bezoek het Philips Museum tussen 21 en 29 oktober of schrijf je in voor de Online Design Talk op 26 oktober en leer meer over de ervaringen en lessen van de top designers bij Philips. Meer informatie over de Philips projecten tijdens Dutch Design Week, vind je hier.

iF Design Award and Red Dot Design Award 2023

The final design earned Philips an iF Design Award and, in 2023, a Red Dot Design Award, one of the most prestigious design awards worldwide. In addition to the highly developed technology, the product's user-friendly design was praised by the jury as having ‘ingenious tactile and ergonomic features that enable particularly easy operation.’

Meet Philips Designers during Dutch Design Week

During Dutch Design Week, meet the Philips designers behind the "VeriSight Pro" project. Visit the Philips Museum between October 21 and 29 or sign up for the Online Design Talk on October 23 to learn more about the experiences and lessons from the top designers at Philips. More information about the Philips projects during Dutch Design Week can be found here.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.