Nieuwscentrum

dec 05, 2023

Philips ondertekent de Green Deal 'Samen werken aan duurzame zorg' 

  • Namens Philips heeft Léon Kempeneers, Managing Director van Philips Benelux de Green Deal getekend om kennis te delen en bij te dragen aan de duurzame transitie in de zorg.
  • De Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en verminderen van milieubelasting door medicatie.
  • Ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de zorgsector met deze Green Deal in op het verduurzamen van de sector.

“Sinds 2020 zijn wij wereldwijd CO2 neutraal in onze operatie*’’, zegt Léon Kempeneers, Managing Director bij Philips Benelux. “Wij zijn al ruim 20 jaar bezig met duurzaamheid en EcoDesign, en de laatste 10 jaar ook met circulariteit. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd als bedrijf, delen we graag met de gezondheidszorg en onze partners. Concreet, kunnen we de zorg duurzamer maken met onze producten. Ik nodig Nederlandse ziekenhuizen daarom ook uit om met ons in gesprek te gaan over duurzaamheid en daarnaast duurzaamheidscriteria in overweging te nemen bij hun aankopen.” 

Ondertekeningen

Duurzaamheid bij Philips

Afgelopen jaren zijn meerdere producten ontwikkeld door Philips die helpen om de impact op het milieu te verminderen. Zo verbruikt de CT-scanner Philips Spectral CT 7500 bijvoorbeeld 62,5% minder energie dan vergelijkbare systemen [1]. De Philips BlueSeal magneettechnologie voor MRI-scanners maakt gebruik van een ontwerp ,waarbij de magnetische componenten volledig afgedicht zijn zodat deze slechts zeven liter helium nodig hebben vergelijking met ongeveer 1.500 liter bij andere systemen [2]. Bovendien verbruiken MRI-scanners met onze AI-applicatie SmartSpeed tot 53% minder energie per patiëntscan [2].


Daarnaast neemt Philips in overleg met zorginstellingen gebruikte grote medische systemen zoals CT en MRI-scanners terug voor refurbishment, en krijgen deze als het ware een tweede leven. Deze systemen kunnen een grote bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen in de zorg leveren door hergebruik van materialen en grondstoffen. In Nederland staan ziekenhuizen steeds vaker open voor het gebruik van refurbished systemen. Onlangs hebben Tergooi Medisch Centrum en de Transparant Kliniek in Nederland een refurbished systeem in gebruik genomen.

 

“In Europa en de VS hebben we dit jaar een aantal ziekenhuizen geholpen om hun impact op het milieu in kaart te brengen, ik hoop daar snel een Nederlands ziekenhuis aan te kunnen toevoegen”, zegt Léon Kempeneers. “We hebben aanbevelingen gedaan hoe deze ziekenhuizen duurzamer kunnen worden door te kijken naar energieverbruik, hun zorgprocessen maar ook het creëren van een duurzame cultuur. Onlangs hebben we een onderzoek gepresenteerd met VanderBilt University Medical Center dat laat zien dat duurzaamheid en kostenbesparingen hand in hand gaan. Ziekenhuizen in Nederland zijn nog terughoudend met duurzaamheid, dit blijkt ook uit onze Future Health Index. Ik hoop dat deze Green Deal aanzet tot actie en dat we samen met de zorg kunnen werken aan een duurzame sector. Wij leveren daar graag een bijdrage aan.”

Partnerschap en onderzoek naar duurzaamheid

Duurzame initiatieven kunnen zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief zijn. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Philips en het Amerikaanse Vanderbilt University Medical Center naar aanleiding van een partnerschap voor het verduurzamen van de radiologieafdeling. Circulaire bedrijfsmodellen, waaronder upgrades, kunnen de eigendomskosten van een MR-systeem met wel 23% verminderen en de koolstofemissie met 17%. Voor CT-systemen kunnen refurbished systemen en apparatuur-upgrades respectievelijk bijdragen aan het verminderen van de eigendomskosten met wel 10% en 8%, en de koolstofemissies met 6% en 4%. Lees hier meer over het onderzoek.

In Europa en de VS hebben we dit jaar een aantal ziekenhuizen geholpen om hun impact op het milieu in kaart te brengen, ik hoop daar snel een Nederlands ziekenhuis aan te kunnen toevoegen

Léon Kempeneers

Managing Director, Philips Benelux

Oog voor mens én planeet

Als onze planeet niet gezond is, kan de mens dat dan wel zijn? Deze vraag staat centraal in Philips’ nieuwe campagne ‘Oog voor mens én planeet’. De impact van de gezondheidszorg op het milieu is aanzienlijk. De Nederlands zorg is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk [3]. Als we patiënten op de best mogelijke manier willen blijven verzorgen, moeten we met dezelfde aandacht en urgentie voor onze planeet zorgen. Bij Philips voelen we ons verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen en de gezondheid van de planeet. 

Oog voor mens en planeet

*Onze activiteiten omvatten alle productielocaties, kantoren, magazijnen, zakenreizen en logistiek van Philips. We gebruiken voor onze volledige elektriciteitsbehoefte duurzaam opgewekte elektriciteit en compenseren de resterende uitstoot van broeikasgassen.

[1] In vergelijking met een gelijkwaardig CT-model van een van de marktleiders.

[2] Van toepassing op Ambition S. Philips SmartSpeed energieverbruik versus scannen op basis van Philips SENSE. Gebaseerd op COCIR en een intern gesimuleerde omgeving. Resultaten kunnen variëren op basis van locatieomstandigheden. 

[3] RIVM (2022) https://www.rivm.nl/publicaties/effect-van-nederlandse-zorg-op-milieu-methode-voor-milieuvoetafdruk-en-voorbeelden-voor

Philips signs Green Deal 'Working together on sustainable healthcare'

  • On behalf of Philips, Léon Kempeneers, Managing Director of Philips Benelux signed the Green Deal to share knowledge and contribute to the sustainable transition in healthcare.
  • The Green Deal 'Working together on sustainable care' consists of five themes: health promotion, knowledge and awareness, reduction CO2 emissions, circularity and reducing environmental impact of medication.
  • Supported by the Ministry of Health, Welfare and Sport, the healthcare secto is committed to making the sector more sustainable with this Green Deal.

"Since 2020, Philips has been globally CO2 neutral in our operations*", said Léon Kempeneers, Managing Director at Philips Benelux. "We have been working on sustainability and EcoDesign for over 20 years, and for the last 10 years on circularity. We are happy to share the lessons we have learned as a company in recent years with the healthcare industry and our partners. Specifically, we can make healthcare more sustainable with our products. I therefore also invite Dutch hospitals to engage with us on sustainability and to consider sustainability criteria in their purchases."

Signatures

Sustainability at Philips

In recent years, several products have been developed by Philips that help reduce its environmental impact. its Philips Spectral CT 7500 uses 62.5% less energy [1], and the Philips MR – Ingenia Ambition 1.5T, which uses a breakthrough design where the magnetic components are completely sealed and only need seven liters of helium over its lifetime compared to roughly 1,500 liters with other Philips systems [2]. Additionally, with Philips MR SmartSpeed, the Ingenia Ambition 1.5T uses up to 53% less power per patient scan [2].


In addition, Philips takes back used large medical systems such as CT and MRI scanners for refurbishment in consultation with healthcare facilities, giving them a second life. These systems have a major contribution towards sustainability goals in healthcare by reusing materials. In the Netherlands, hospitals are increasingly open to using refurbished systems. Recently, Tergooi Medical Center and the Transparent Kliniek in the Netherlands commissioned a refurbished system.


"In Europe and the U.S we supported a number of hospitals to assess their environmental impact, I hope to add a Dutch hospital soon," says Léon Kempeneers. "We have made recommendations on how these hospitals can become more sustainable by looking at energy consumption, their care processes but also creating a sustainable culture. We recently presented a study with VanderBilt University Medical Center that shows that sustainability and cost savings go hand in hand. Hospitals in the Netherlands are still cautious about sustainability, this is also shown in our Future Health Index. I hope that this Green Deal stimulates action and that we can work together with the healthcare sector to create a sustainable sector. We are happy to contribute to that."

Partnership and research on sustainability

Sustainable initiatives can be both environmentally friendly and cost-effective. That's according to a joint study by Philips and the U.S. Vanderbilt University Medical Center following a partnership to make radiology departments more sustainable. The assessment indicated that circular business models, such as upgrades, can reduce total cost of ownership of an MR system by up to 23% and carbon emissions by 17%, and for CT, refurbished systems and equipment upgrades can contribute to reducing costs of ownership by up to 10% and 8% respectively, and reducing carbon emissions by 6% and 4% respectively.

*Our operations include all Philips production sites, offices, warehouses, business travel and logistics. We use 100% renewable energy and offset the remaining greenhouse gas emissions.

[1] When compared to an equivalent CT model of one of the industry leaders

[2] Applicable to Ambition S. Philips SmartSpeed power consumption versus Philips SENSE-based scanning. Based on COCIR and an in-house simulated environment. Results can vary based on site conditions.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. Met wereldwijd circa 70.700 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2022 een omzet van 17,8 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Onderwerpen

Contact

Pieter de Meer

Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Tel.: +31 6 25 26 90 65

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Beeldmateriaal

Groepsfoto

Deel op social media

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.