Oefen MRI

jun 07, 2023

Prinses Máxima Centrum en Philips: 5 jaar samenwerken voor kinderen met kanker

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Een oefen MRI-scanner om kinderen voor te bereiden op een echte scan, een klaslokaal inrichten om kinderen onderwijs te bieden en helpen met het ontwikkelen van een app waarbij kinderen thuis de mate van pijn kunnen doorgeven. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Philips, de Philips Foundation en het Prinses Máxima Centrum elkaar de afgelopen vijf hebben gevonden in het verbeteren van de zorg voor kinderen met kanker.

Het Máxima vierde afgelopen maandag het vijfjarig bestaan. Sinds de opening in 2017 worden alle kinderen met kanker in Nederland in dit centrum behandeld en is het onderzoek naar kinderkanker geconcentreerd in Utrecht. De missie van het Prinses Máxima Centrum is ieder kind met kanker genezen met een optimale kwaliteit van leven. 


Philips en de Philips Foundation zijn al sinds de oprichting van het Máxima betrokken bij deze missie die naadloos aansluit bij de missie van de leider in gezondheidstechnologie, want Philips streeft ernaar het leven van mensen beter te maken. Samen met de Philips Foundation en het Prinses Máxima Centrum wordt er daarom steeds gekeken naar nieuwe manieren om de zorg en de kwaliteit van leven van kinderen met kanker te verbeteren.

 

De samenwerking kent enkele bijzondere mijlpalen. Hieronder volgt een kort overzicht met enkele hoogtepunten:

mensen gekleed in operatie kleding die op een grote rode knop drukken

Intra-operatieve MRI OK

Het Prinses Máxima Centrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis en het UMC Utrecht openden eind 2022 een intra-operatieve MRI-operatiekamer. Deze speciale operatiekamer met Philips-apparatuur helpt de behandeling van kinderen met een hersentumor te verbeteren. Een MRI direct aansluitend op de operatiekamer biedt de mogelijkheid om tijdens de ingreep snel nieuwe MRI-scans van het operatiegebied te maken om te bevestigen dat de operatie goed is uitgevoerd en verloopt. Er zijn wereldwijd slechts enkele plekken met een soortgelijke combinatie van MRI  naast de operatiekamer van Philips. De operatiekamer is gerealiseerd met steun van donateurs van de Prinses Máxima Centrum Foundation. 

dokters die oefenen met een mri

De KLIK Pijnmonitor-app

Het Prinses Máxima Centrum ontwikkelde mede dankzij de steun van de Philips Foundation de KLIK Pijnmonitor-app. Kinderen met kanker of hun ouders kunnen thuis zelf 24 uur per dag 'pijnscores' rapporteren en daardoor snel in contact komen met zorgverleners van het Máxima. Deze app geeft een fijn gevoel aan gezinnen, omdat ze weten dat er vanuit het ziekenhuis iemand beschikbaar is om mee te kijken en advies te geven. De zorgprofessionals hebben de KLIK Pijnmonitor app ervaren als een goede toevoeging aan de zorg voor kinderen met kanker die een behandeling tegen kanker ondergaan.

klaslokaal opstelling in het maxima medisch centrum

Inrichting klaslokaal

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar die behandeld worden in het Máxima kunnen naar de Máxima-school. Dit gaat jaarlijks om ongeveer 900 kinderen en tieners. Tijdens hun opname in het Máxima krijgen kinderen dagelijks les van consulenten in één van de twee klaslokalen. De klaslokalen zijn ingericht met steun van Philips om het onderwijs te faciliteren.

Proef-MRI

Philips leverde in 2018 een MRI aan het Máxima die gebruikt kan worden om een MRI-scan te oefenen. Met deze scanner maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met de werkwijze van een MRI. Ze ervaren verschillende stappen, zoals het oefenen met stil liggen en wennen aan de geluiden die een MRI maakt. Een pilotstudie van het Prinses Máxima Centrum laat zien dat 72 procent van de kinderen van 4 tot 7 jaar na het oefenen, zónder narcose het MRI-onderzoek kan ondergaan. Een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van kinderen met kanker. 

een juffrouw en kind tekenen voor het nachtwacht schilderij

Diverse kunstprojecten

Philips gelooft dat kunst een positieve invloed kan hebben op het welzijn van mensen. In 2021 werd daarom een levensgrote replica van De Nachtwacht tentoongesteld in het centrum. Dit bezoek was onderdeel van de ‘Nachtwacht on tour’, waarbij het Rijksmuseum en Philips vanaf juli 2020, toen door COVID de musea gesloten waren, een levensgrote Nachtwacht naar verpleeghuizen en ziekenhuizen door heel Nederland brachten. En eerder dit jaar faciliteerde Philips de workshop ‘The big picture’ in het Máxima om de kinderen meer te leren over Johannes Vermeer, zijn kunst en de invloed van kunst op welzijn.  


“Het is mooi te zien dat er zo veel initiatieven zijn waarmee we een steentje kunnen bijdragen aan de missie van het Prinses Máxima Centrum”, zegt Nanda Huizing, hoofd Brand, Communications en Digital bij Philips Benelux. “Met onze apparatuur ondersteunen we de zorgprofessionals in hun werkzaamheden, maar het is minstens net zo belangrijk dat we helpen de kwaliteit van leven van kinderen met kanker te verbeteren. De verschillende initiatieven maken de samenwerking tussen Philips, de Philips Foundation en het Prinses Máxima Centrum zo waardevol en mooi.” 

a practce MRI

Princess Máxima Center and Philips: 5 years working together for children with cancer

A training MRI scanner to prepare children for a real scan, setting up a classroom to provide children with education and helping to develop an app where children can communicate the degree of pain at home. These are just a few examples of how Philips, the Philips Foundation and the Princess Máxima Center have found each other over the past five years in improving care for children with cancer. 


The Máxima celebrated its fifth anniversary last Monday. Since its opening in 2017, all children with cancer in the Netherlands have been treated at this center and pediatric cancer research has been concentrated in Utrecht. The mission of the Princess Máxima Center is to cure every child with cancer with an optimal quality of life. 


Philips and the Philips Foundation have been involved in this mission since the founding of the Máxima, which fits seamlessly with the mission of the leader in health technology, as Philips strives to make people's lives better. Together with the Philips Foundation and the Princess Máxima Center, we are therefore constantly looking for new ways to improve the care and quality of life of children with cancer.


The collaboration has some special milestones. Below is a brief overview with some highlights:

people exited to push a big red button while in operational clothes

Intra-operative MRI OR

The Princess Máxima Center, Wilhelmina Children's Hospital and UMC Utrecht opened an intra-operative MRI operating room in late 2022. This special operating room with Philips equipment helps improve the treatment of children with brain tumors. An MRI directly adjacent to the operating room offers the opportunity to quickly take new MRI scans of the surgical area during the procedure to confirm that the surgery was performed and progressed properly. There are only a few sites worldwide with a similar combination of MRI next to Philips' operating room. The operating room was realized with the support of donors from the Princess Máxima Center Foundation.

The KLIK Pain Monitor app

Thanks in part to support from the Philips Foundation, the Princess Máxima Center developed the KLIK Pain Monitor app. Children with cancer or their parents can self-report 'pain scores' at home 24 hours a day and thus quickly get in touch with healthcare providers at the Máxima. This app gives families a nice feeling because they know that someone is available from the hospital to watch and offer advice. Healthcare professionals have found the KLIK Pain Monitor app to be a good addition to the care of children with cancer undergoing cancer treatment.

class room inside the maxima

Furnishing classroom

Children between the ages of 4 and 18 who are treated at the Máxima can attend the Máxima School. This involves about 900 children and teenagers each year. During their admission to the Máxima, children are taught daily by counselors in one of two classrooms. The classrooms are furnished with support from Philips to facilitate education.

Practicing with MRI

Philips delivered an MRI to the Máxima in 2018 that can be used to practice an MRI scan. With this scanner, children are introduced to how an MRI works in an approachable way. They experience different steps, such as practicing lying still and getting used to the sounds an MRI makes. A pilot study of the Princess Máxima Center shows that 72 percent of the children aged 4 to 7 years can undergo the MRI examination without anesthesia after practice. An important contribution to the quality of life of children with cancer.

teacher and kid drawring in front of the nachtwacht painting

Various art projects

Philips believes that art can have a positive impact on people's well-being. Therefore, in 2021, a life-size replica of The Night Watch was exhibited at the center. This visit was part of the "Night Watch on tour," in which the Rijksmuseum and Philips brought a life-size Night Watch to nursing homes and hospitals throughout the Netherlands from July 2020, when museums were closed due to COVID. And earlier this year, Philips facilitated "The big picture" workshop at the Máxima to teach children more about Johannes Vermeer, his art and the impact of art on well-being.


"It's great to see so many initiatives through which we can contribute to the mission of the Princess Máxima Center," says Nanda Huizing, Head of Brand, Communications and Digital at Philips Benelux. "With our equipment we support healthcare professionals in their work, but it is just as important that we help improve the quality of life of children with cancer. The various initiatives make the collaboration between Philips, the Philips Foundation and the Princess Máxima Center so valuable and beautiful."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.