Nieuwscentrum
CoP data AI

mei 08, 2023

10 jaar wereldwijde inspiratie in Data Science en Kunstmatige Intelligentie

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Je zou het een museum kunnen noemen. De lijst met onderwerpen voor de tweewekelijkse kennissessies van de Philips Data & AI Community of Practice (CoP) bevat een heel mooi overzicht van wat er de afgelopen tien jaar allemaal is gebeurd op het gebied van Data Science en kunstmatige intelligentie (AI). Dit gezelschap van bijna 1.100 Philips-collega’s vierde onlangs zijn tiende verjaardag. En volgens de leden van het organisatiecomité bevatte dit decennium veel hoogtepunten.

De lange lijst van kennissessies is een bron van herkenning op het gebied van kunstmatige intelligentie, data science en machine learning. Enerzijds zijn het algemene sessies over data & AI, maar het overgrote deel gaat over concrete toepassingen binnen de gezondheidszorg.  Zo ging de eerste sessie op 9 april 2013 over het gebruik van Data&AI in ambulante en thuiszorgsettings. De lange lijst bevat ook onderwerpen als datavisualisatie, data & AI-strategie en de digital twin.

Samenwerken over grenzen heen

Het genootschap begon in 2013 als een kleine club om periodiek informatie en kennis over AI met elkaar te delen. "We zijn deze CoP begonnen omdat we een toegenomen interesse en investering zagen in big data en analytics", zegt Mauro Barbieri, een van de oprichters. "We wilden de mogelijkheid creëren om samen te werken en kennis te delen over de grenzen van projecten en afdelingen heen."

Daarnaast ging de CoP ook over de grenzen van Philips heen, zoals Milan Petkovic toevoegt: "We organiseerden een aantal jaarlijkse Data & AI symposia met gerenommeerde externe sprekers. Zelfs peetvaders van AI zoals Joshua Bengio of Yann LeCun die ook het Philips management hielpen om het belang van de Data & AI transformatie van Philips te begrijpen."

Verandering van richting

De oprichters van toen, Steffen Pauws, Milan Petkovic en Mauro Barbieri, zijn nog steeds lid van het organisatiecomité. Zij zagen de club steeds verder groeien en deels van richting veranderen. Mauro: "Het begon als een initiatief van Research, maar breidde zich uit over het hele bedrijf." De club bestaat nu uit bijna 1.100 collega's, waarvan de helft bij I&S werkt en de andere helft bij andere afdelingen, zoals businesses, markets, IT, market intelligences, finance en andere functionele teams.

Verbinden met elkaar

In de loop der jaren werd de CoP groter, maar na een paar jaar werd het ritme van de sessies wat minder. De CoP kreeg echter een grote impuls door het uitbreken van de coronapandemie. Mensen moesten thuis werken, maar zochten toch de verbinding met elkaar. Vanaf dat moment werden de kennissessies tweewekelijks gepland en verliepen ze digitaal, zodat ook geïnteresseerde collega's uit andere delen van de wereld konden aanschuiven.

Wereldwijde missie

De missie van deze club is inderdaad een wereldwijde missie. De collega's willen op mondiaal niveau samenwerken om echt impact te maken met data en AI in de zorg. "Dat kun je niet in je eentje doen, achter je bureau; het is de kracht van Philips dat gelijkgestemden over de hele wereld samen aan deze onderwerpen kunnen werken", aldus Ymke de Jong. "Het is echt een community die bestaat uit mensen met expertise. Philips is een groot bedrijf, maar via de CoP weten ze elkaar te vinden en te verbinden om wereldwijde kennis en expertise te benutten."

Interessante hoogtepunten

Het organisatiecomité kan wat nieuw organisatietalent gebruiken, al hebben ze weinig moeite met het vinden van nieuwe onderwerpen. De helft van de sprekers meldt zichzelf namelijk met een interessant onderwerp, voor de andere helft vertrouwt het organisatiecomité op het netwerk van de leden. Waar het in het begin vooral ging om de technische kant van data, gaat het nu veel meer om de toepassing ervan in verschillende disciplines.

In de afgelopen 10 jaar zijn er veel hoogtepunten geweest. Wat is bij sommige leden van het organisatiecomité blijven hangen?

Mauro: "Mijn persoonlijke hoogtepunt is het aangaan van vruchtbare samenwerkingen in data analytics voor diensten met collega's die ik niet kende, dankzij de zichtbaarheid die de CoP biedt."

Steffen Pauws: "Elk voorzitterschap van een sessie met een collega-spreker is een hoogtepunt. Zelfs de allereerste 2013-sessie van de CoP was voor mij een persoonlijk hoogtepunt."

Tim Hulsen: "Ik ben nog maar kort lid maar heb nu al een sessie mogen voorzitten en twee externe sprekers mogen regelen voor later dit jaar. Mijn hoogtepunten moeten dus nog komen!"

Ymke: "Mijn hoogtepunt was de eindejaarssessie met John Glaser, van Harvard Medical School over 'tech giants moving to healthcare'. Veel collega's namen deel en er ontstond een levendige discussie die collega's uit verschillende disciplines met elkaar verbond. John triggerde de juiste onderwerpen, terwijl er een paneldiscussie volgde waarin verschillende strategische invalshoeken van Philips aan bod kwamen."

Welcome student Hackathon

10 years of global inspiration in Data Science and Artificial Intelligence

You could call it a museum. The list of topics for the bi-weekly knowledge sessions of the Philips Data & AI Community of Practice (CoP) contains a very nice overview of what has been going on in the field of Data Science and Artificial Intelligence (AI) over the past decade. This society of nearly 1,100 Philips colleagues celebrated its tenth anniversary recently. And according to the members of the organizing committee it contained many highlights.

The long list of knowledge sessions is a source of recognition in the field of artificial intelligence, data science and machine learning. On the one hand, they are general sessions on data & AI, but the vast majority deals with concrete applications within healthcare.  For example, the first session on April 9, 2013 was about the use of Data&AI in ambulatory and home healthcare settings. The long list also includes topics such as data visualization, data & AI strategy, and the digital twin.  

Collaborate beyond boundaries

The society began in 2013 as a small club to periodically share information and knowledge on AI with each other. "We started this CoP because we saw an increased interest and investment in big data and analytics," said Mauro Barbieri, one of the founders. "We wanted to create the opportunity to collaborate and share knowledge beyond the boundaries of projects and departments."

Consequently, the CoP went also beyond Philips’ boundaries as Milan Petkovic adds: “We organized a number of yearly Data & AI symposiums with distinguished external speakers and even godfathers of AI such as Joshua Bengio or Yann LeCun that helped also Philips management to understand the importance of the Data & AI transformation of Philips.”

Change of direction

The founders of the time, Steffen Pauws, Milan Petkovic and Mauro Barbieri, are still members of the organizing committee. They saw the club continue to grow and partly change direction. Mauro: "It started as an initiative from Research but expanded throughout the company." The club now consists of almost 1,100 colleagues, half of whom work in I&S and the other half in other departments, like businesses, markets, IT, market intelligences, finance and other functional teams.

Connecting to each other

Over the years, the CoP grew larger, but after a few years, the rhythm of the sessions decreased somewhat. However, the CoP got a big boost with the outbreak of the corona pandemic. People were obliged to work from home, but still sought the connection with each other. From then on, the knowledge sessions were scheduled bi-weekly and ran digitally so that interested colleagues from other parts of the world could also join.

Global mission

Indeed, the mission of this club is a global one. The colleagues want to work together on a global level to make real impact with data and AI in healthcare. “You can't do that on your own, behind your desk; it is the strength of Philips that like-minded people all over the world can work together on these topics,” said Ymke de Jong. "It really is a community consisting of people with expertise. Philips is a big company, but through the CoP they know how to find each other and connect to leverage global knowledge and expertise."

Interesting highlights

The organizing committee could use some new organizing talent, although they have little trouble finding new topics. In fact, half of the speakers report themselves with an interesting topic; for the other half, the organizing committee relies on the members' network. Whereas in the beginning it was mainly about the technical side of data, now it is much more about its application in different disciplines.

In the past 10 years, there have been many highlights. What has stuck with some members of the organizing committee?

Mauro: "My personal highlight is establishing fruitful collaborations in data analytics for services with colleagues I was not aware of, thanks to the visibility the CoP provides."

Steffen Pauws: "Every presidency of a session with a fellow speaker is a highlight. Even the very first 2013 session of the CoP was a personal highlight for me."

Tim Hulsen: "I have only recently joined but have already got the opportunity to chair a session and arrange two external speakers for later this year. So, my highlights are still to come!"

Ymke: "My highlight was the year-end session with John Glaser, from Harvard Medical School on 'tech giants moving to healthcare.' Many colleagues participated and a lively discussion ensued connecting colleagues from different disciplines. John triggered the right topics whereas a panel discussion ensued covering several strategic angles from Philips."

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2023/20230508-10-jaar-wereldwijde-inspiratie-in-data-science-en-kunstmatige-intelligentie.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.