SSDC

mrt 23, 2022

Philips Service Design Challenge: vijf studenten bedenken een oplossing om de afvalberg in de gezondheidszorg te verminderen

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

Medisch afval was al een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Door de coronapandemie is er nog een extra afvalberg van tienduizenden tonnen bijgekomen. Dat vormt - volgens de WHO - een extra bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu [1].

 

Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Door het zo gemakkelijk mogelijk te maken medisch afval in te zamelen, zodat materialen kunnen worden hergebruikt.

 

Met dit idee wonnen vijf studenten van de Delhi Technological University de 2021-editie van de Service Design Challenge, geïnitieerd door Philips Experience Design. Vanwege COVID-beperkingen werd een deel van de prijs - een werkervaringsplek op de Philips High Tech Campus in Eindhoven - ingeruild voor een online stage.

 

En dat opende spannende nieuwe deuren; zowel voor de studenten als voor Philips.

Team Radar

De vijf leden, Akshita Mishra, Akash Seth, Arnav Gupta, Raghav Byala en Ipshita Singh, gaan samenwerken met ziekenhuizen in de Benelux en elders in de wereld om na te gaan of hun concept toepasbaar is in de klinische praktijk.

Medisch afval logisch ontwerp

De studenten ontwikkelden een nieuwe service met de naam Radar X. Het doel: het proces van het weggooien en inzamelen van medisch afval zo efficiënt en economisch mogelijk maken. Met Radar X ontwierpen de studenten gedecentraliseerd netwerk voor het inzamelen van medisch afval, zoals gebruikte naalden.

"Medisch afval was voor ons een logisch onderwerp om ons op te richten; India produceert elk jaar 2 miljard ton afval, waarvan 15 procent medisch afval. Het grootste deel daarvan belandt op stortplaatsen, zoals de enorme locatie in het hart van onze stad, Delhi."

medisch afval

"Toen we met het project begonnen, had iedereen het over de vaccinatiesnelheid, er was niet zo veel aandacht voor wat er daarna met de spuiten moest gebeuren. Als iedereen twee keer wordt gevaccineerd, zou dat een enorme berg afval betekenen.

 

We realiseerden ons dat we dit probleem niet in zijn geheel zouden kunnen oplossen, maar we konden wel kijken naar waar we de grootste impact zouden kunnen maken. Omdat het een service design challenge is moesten we een oplossing vinden in een service, een dienst. En dus niet in het ontwerpen van een product, zoals een pleister die gebruikt zou kunnen worden om mensen te vaccineren."

De behoeften van gebruikers beter begrijpen dankzij Design Thinking

Het team ontdekte dat, ondanks strikte richtlijnen, scherp afval vaak vermengd raakt met algemeen afval. "Spuiten komen terecht bij verbrandingsovens, waardoor gevaarlijke giftige stoffen in het milieu vrijkomen. En als spuiten op stortplaatsen terechtkomen, komen ze vaak illegaal in omloop en ze worden hergebruikt, wat levensgevaarlijk is."

 

Afvalwerkers lopen ook maar al te vaak verwondingen op door naaldenprikken als gevolg van onjuiste scheiding: "En ook meespeelt; door logistieke problemen zijn ze vaak gedwongen om biomedisch afval met hun blote handen te verzamelen."

 

De principes van design thinking hielpen de studenten om de behoeften van de gebruikers beter te begrijpen. "Onze grootste uitdaging was om de bestaande take, make, waste-mentaliteit' te vervangen en in te ruilen voor een circulair alternatief. We begrepen dat circulair niet altijd hetzelfde is als recyclen; het gaat om optimaal gebruik maken van hulpbronnen."

 

De kans waar het winnende team mee kwam, was het gebruik maken van gezamenlijke diensten om het biomedisch afvalprobleem aan te pakken. Radar X is een complete oplossing voor de inzameling van scherpe naalden voor instellingen in de gezondheidszorg. De dienst heeft tot doel het verwijderingsproces van medisch afval efficiënter en economischer te maken door een gedecentraliseerd netwerk te bouwen dat de behandeling verdeelt over verschillende sterilisatie-installaties, in plaats van te vertrouwen op één centrale inzamelingseenheid:

Video thumbnail Team Radar

Gedrag beïnvloeden om problemen op te lossen

Een van de belangrijkste lessen die de studenten tijdens het project hebben geleerd, is hoe het ontwerpen van een dienst kan helpen om gedrag te beïnvloeden, wat op zijn beurt kan helpen om een echt probleem op te lossen. "Een groot deel van het probleem waar we ons op richtten kan worden opgelost door het menselijk gedrag te veranderen. We moesten bijvoorbeeld de psychologie van verpleegkundigen begrijpen; wat kunnen we doen om hen te stimuleren om afval te scheiden? Bij service design gaat het er eigenlijk om het iemand gemakkelijk te maken de keuze te maken die jij wilt dat hij maakt - in dit geval het scheiden van spuiten van ander afval."

 

Van de 70 studententeams van 41 scholen en universiteiten maakte team Radar X de meeste indruk op de jury. 'De medische sector produceert een enorme hoeveelheid afval, en het probleem is duidelijk erger geworden door de COVID-pandemie', aldus het juryrapport. Radar X doet goed werk door dat aan te pakken. We prijzen de moed om een complex en 'onaantrekkelijk' probleem aan te pakken dat niettemin onmiddellijke aandacht en actie vereist.

 

Hoewel het team de oplossing in een lokale context heeft ontwikkeld en 'een levensvatbare oplossing voor dat scenario heeft geleverd', is het concept in potentie ook in de rest van de wereld toepasbaar. Daarom nodigde Philips de winnaars uit om het concept verder te ontwikkelen tijdens een afstudeerstage.

Samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen

"We waren zo onder de indruk van dit concept, dat we hen hebben uitgenodigd om te onderzoeken of we daadwerkelijk nieuwe diensten en bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen om het hergebruik van medische verbruiksartikelen binnen Philips aan te jagen", aldus Elena Pupazan, Strategic Design lead for Circular Economy, die de challenge namens Philips coördineerde.

 

"Een belangrijk element is om rechtstreeks met ziekenhuizen samen te werken om erachter te komen hoe zij werken met herbruikbare producten, hoe zij omgaan met medisch afval en - het allerbelangrijkste - hoe dat op een duurzamere manier kan worden gedaan. Verschillende ziekenhuizen over de hele wereld hebben al toegezegd met de studenten samen te werken om hen bij dit onderzoek te helpen, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam en het AZ Damiaan in Oostende."

 

De studenten ervaren de stage als 'super spannend': "Niet alleen krijgen we ondersteuning van de professionals van Philips, maar we krijgen ook de kans om direct samen te werken met ziekenhuizen in de VS, Europa en India om te begrijpen hoe zij omgaan met biomedisch afval. We hebben van onze coach te horen gekregen dat onze dienst eigenlijk heel haalbaar is; het enige wat nu nog nodig is, is de daadwerkelijke uitvoering. Nu kunnen we dus niet wachten om verder te gaan en te zien of het kan bestaan in de klinische praktijk."

 

Lees ook het interview met de winnaars van 2021:  
Grote problemen in hapklare brokken: zo kan design de wereld veranderen

 

[1] https://www.who.int/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-urgent-need-to-improve-waste-management-systems

masthead Stort

Philips Service Design Challenge: five students develop a solution to reduce healthcare waste

Biomedical waste is already a major sustainability challenge. The global pandemic resulted an additional pile of medical waste: tens of thousands of tonnes. Posing – according to the WHO - an additional threat to human and environmental health [1].

 

How can we solve this issue? By making it as easy as humanly possible to collect medical waste to reuse and recover materials.

 

With this idea, five students of the Delhi Technological University won the 2021 edition of the Service Design Challenge, initiated by Philips Experience Design. Due to COVID restrictions a part of the award – an in-residence at Philips High Tech Campus in Eindhoven – was traded in for online internship, opening exciting new doors for both the students and Philips.

Team Radar

The five members, Akshita Mishra, Akash Seth, Arnav Gupta, Raghav Byala and Ipshita Singh, will work with hospitals in the Benelux and across the globe to find out whether their concept might be feasible in the market.

Medical waste as a logical topic

The students developed a service solution called Radar X. The aim: to make the process of disposing medical waste as efficient and economic as possible, by building a decentral network for collecting medical waste.

 

“Biomedical waste was a logical issue for us to focus on; India produces 2 billion tons of garbage every year, of which 15 percent is biomedical waste. Most of this waste ends up at landfills, like the huge one that is at the heart of our city, Delhi.”

medisch afval

“When we started the project, everyone was talking about the vaccination speed, there was not so much attention on what to do with the syringes afterwards. If everyone is vaccinated twice, that would mean a huge pile of waste.

 

We realized we wouldn’t be able to fix this problem as a whole, but we could look at where we would be able to make the biggest impact. Because itis service design challenge; we had to find a solution in a service, not in designing for example a patch that could be used to vaccinate people.”

Understanding the needs of users better with Design Thinking

The team found that, despite strict guidelines, sharps waste gets mixed up with general waste. “Syringes end up at incinerators, thereby releasing hazardous toxins in the environment. Syringes that end up at landfills often get circulated illegally and are dangerously reused.”

 

Also, waste workers are all too often exposed to needlestick injuries due to improper segregation: “And what’s more, due to logistical problems they are often forced to collect biomedical waste with their bare hands.”

 

Design thinking principles helped the students to understand user needs better. “Our biggest challenge was to replace the existing ‘take, make, waste mentality’ and replace it with a circular alternative. We understood that circular is not always the same as recycling; it’s about making the best use of resources.”

 

The opportunity that the winning team came up with, was making use of joint services to tackle the biomedical waste issue. Radar X is a complete sharps waste collection solution for healthcare facilities. The service aims to make the process of medical waste disposal more efficient and economic by building a decentralised network that distributes the treatment to several autoclaving facilities instead of relying on one central collection unit:

Video thumbnail Team Radar

Influencing behavior to solve problems

One of the most important learnings for the students during the project is how designing a service can help to influence behavior, which in its turn can help solve a real issue. “A big part of the issue that we focused on can be solved by changing human behavior. We had to understand the psychology of nurses for example; what can we do to stimulate them to segregate waste? Service design is really all about making it easy for someone to make the choice you want them to make – in this case, segregating syringes from other waste.”

 

Out of 70 student teams from 41 schools and universities, team Radar X impressed the jury most. ‘The medical industry produces an enormous amount of waste, and the problem has clearly gotten worse due to the COVID pandemic,’ according to the jury report. ‘Radar X does a good job in addressing that. We celebrate the courage to take on a complex and 'unattractive' problem that nonetheless requires immediate attention and action.’

 

Although the team developed the solution with in a local context and ‘provided a viable solution for that scenario’, the concept is potentially applicable in the rest of the world as well. That is why Philips invited the winners to further develop the concept during a graduation internship.

Collaboration with Dutch hospitals

“We were so impressed with this concept, that we invited them to investigate whether we could actually develop new services and business models to drive the re-use of medical consumables within Philips,” said Elena Pupazan, Strategic Design lead for Circular Economy, who coordinated the challenge on behalf of Philips.

 

“An important element is to work directly with hospitals to find out how they work with re-usables, how they deal with medical waste and – most importantly – how that can be done a more sustainable way. Several hospitals around the globe have already agreed to collaborate with the students to help them with this research, including Erasmus MC in Rotterdam and AZ Damiaan in Oostende.”

 

The students experience the internship as ‘super exciting’: “Not only do we get support from Philips’ professionals, but we also get the chance work together directly with hospitals in the US, Europe and India to understand how they deal with biomedical waste. We have been told by our coach that our service is actually very feasible; all it needs now, is the actual execution. This made us very ambitious to go forward and see whether it can exist in the market.”

 

[1] https://www.who.int/news/item/01-02-2022-tonnes-of-covid-19-health-care-waste-expose-urgent-need-to-improve-waste-management-systems

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.