Nieuwscentrum
Dylan McNeil

feb 24, 2022

“Samen met onze leveranciers kunnen we ruim zeven keer zo veel impact maken op het klimaat als Philips alleen”

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

“Mijn vader nam ons vroeger vaak mee op sleeptouw door de Schotse Highlands. We genoten niet alleen van de natuur, maar we verzamelden ook afval dat door anderen was achtergelaten. Die boodschap, dat je de natuur beter achter moet laten dan hoe je het hebt aangetroffen, die is me altijd bijgebleven.”

 

Dat Dylan McNeill van duurzaamheid zijn levenswerk zou maken, leek haast wel voorbestemd. Toen hij startte met de studie Global Business en Stakeholder Management aan de Erasmus Universiteit, behoorde hij tot een van de eerste lichtingen die duurzaamheid als specialisatie kon kiezen. “Nu is dat veel gebruikelijker. Gelukkig maar.”

 

Als Supplier Sustainability Manager werkt hij aan het verduurzamen van toeleveringsketen van Philips. Samen met leveranciers: “Bij Philips hebben we echt wel al wat bereikt op dit gebied; zo committeren we ons aan wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor het verminderen van CO2-uitstoot. Dat wil zeggen dat we maatregelen nemen die in lijn zijn met een opwarmingsscenario van maximaal 1,5 graden. Als we al de helft van onze leveranciers daar in mee krijgen, dan kunnen we een impact maken die ruim zeven keer zo groot is als de maatregelen die we nemen voor onze eigen locaties.”

Bij Philips nemen we maatregelen die in lijn zijn met een opwarmingsscenario van maximaal 1,5 graden. Als we al de helft van onze leveranciers daar in mee krijgen, dan kunnen we een impact maken die ruim 7 keer zo groot is als de maatregelen die we zelf nemen.

Dylan McNeill

Supplier Sustainability Manager

Om dat te bereiken werd onlangs een nieuw programma geïntroduceerd om leveranciers te stimuleren en te helpen om zich ook aan deze maatregelen te committeren: “In contracten met leveranciers zijn altijd wel bepaalde verwachtingen opgenomen op het gebied van duurzaamheid. Waar we van af zijn gestapt, is het houden van audits om te controleren of leveranciers zich daar wel aan houden. We merken dat het veel beter werkt om samen na te denken over oplossingen, om het beter te doen. Daar reageren onze leveranciers eigenlijk heel erg goed op; je biedt namelijk daadwerkelijk een handreiking om iets te doen.”

Dylan McNeil

Het programma bestaat uit een zes-stappenplan: van het bepalen hoe ver een leverancier al is in zijn duurzaamheidsambities, tot het invoeren van maatregelen en gezamenlijk naar buiten treden om CO2-vermindering te promoten als het 'nieuwe normaal’.

 

“Het mooie van dit werk is dat we ook regelmatig langs gaan bij leveranciers en daar onze waarde kunnen bewijzen. We nemen ze stap voor stap mee in het mogelijke verbetertraject. We maken zo veel mogelijk gebruik van good practices; een leverancier hoeft niet zelf alles uit te vinden, maar kan ook bijvoorbeeld maatregelen van andere producenten om CO2-uitstoot te verlagen overnemen.”

Laaghangend fruit

De eerste stappen die een leverancier zet, zijn vaak het gemakkelijkste, aldus Dylan: “Als we voor het eerst een fabriek binnenkomen, dan is er altijd wel wat ‘laaghangend fruit’ dat we kunnen plukken en waar we meteen veel impact mee kunnen maken.”

 

Het onderwerp duurzaamheid is al lang niet meer zo niche als wanneer hij startte met zijn studie: “De afgelopen jaren zijn we echt in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. Wat ik tekenend vond, is een recent onderzoek waaruit blijkt dat 70 procent van de Amerikanen nu gelooft dat klimaatverandering een groot probleem is. Dat was vier, vijf jaar geleden wel echt anders.

Dylan McNeil

Die algehele acceptatie door de maatschappij dat de mens echt invloed heeft op de klimaatverandering, maakt ons werk een stuk eenvoudiger; we hoeven leveranciers echt niet meer te overtuigen van de noodzaak van zo’n programma. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat actie nodig is. We zien zelfs steeds vaker dat leveranciers zelf al stappen hebben ondernomen. Wij kunnen ze dan vaak toch nog wel helpen door best practices te delen, en mee te denken over hoe je bepaalde maatregelen op een kosteneffectieve manier kunt doorvoeren.”

We hoeven leveranciers echt niet meer te overtuigen van de noodzaak van zo’n programma. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat actie nodig is. We zien zelfs steeds vaker dat leveranciers zelf al stappen hebben ondernomen. Wij kunnen ze dan vaak toch nog wel helpen door best practices te delen.

Dylan McNeill

Supplier Sustainability Manager

Impact gelijk aan 150.000 personenauto’s per jaar

De impact die Philips samen met toeleveranciers kan maken, is enorm: “Als we onze doelstellingen halen, dan is de impact gelijk aan het weghalen van 150.000 personenauto’s die een jaar rijden, elk jaar weer, of het planten van 11 miljoen bomen. Onze ambitie om in 2025 de helft van onze supply chain mee te krijgen is vrij pittig, maar ik geloof erin. Er is werk aan de winkel, maar als we samen optrekken, dan kunnen we het voor elkaar krijgen.”

In de serie ‘duurzaam doen’ laten we de mensen aan het woord die zich binnen Philips elke dag bezighouden met het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.
 
Lees ook:
 
Philips wil 2,5 miljard levens verbeteren in 2030; hoe en waarom meten we dat? Robert Metzke, Head of Sustainability, legt uit waarom Philips zichzelf duurzaamheidsdoelstellingen stelt en hoe de resultaten worden gemeten en berekend.
 
Teddy Heerbaart doet er binnen Philips Circular Equipment alles aan om goede onderdelen van medische apparatuur niet verloren te laten gaan, maar juist in te zetten voor de toekomst. “Bij ons krijgt medische apparatuur een tweede, en soms zelfs een derde leven.”  
 
“Al bij de eerste design-schets moet je nadenken over circulariteit.” Samen met haar team is Design Strategist Aylin Groenewoud elke dag bezig om de producten en diensten van Philips nog groener te maken.
 
Philips heeft een missie om in 2030 het leven te verbeteren van minimaal 400 miljoen mensen in achtergestelde gemeenschappen. Luc De Clerck werkt al sinds jaar en dag aan projecten om dat voor elkaar te krijgen: “Philips Community Life Centers dragen bij aan de oplossing van een enorm probleem in afgelegen gebieden: hoge moeder- en kindersterfte.”
 
“Philips had als doel om in 2020 CO2-neutraal te zijn. Dat hebben we bereikt. Ook hadden we de ambitie om 100% gebruik te maken van groene energie. Ook dat is gelukt.” Als Senior Director Sustainability levert Simon Braaksma een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Philips.

 

De technische ontwikkelingen op het gebied van recycling gaan dus hard. Maar als het aan materiaalspecialist Mark-Olof Dirksen zou liggen, dan mag het nog wel wat harder gaan:  “Een product circulair maken, dat kan op heel veel verschillende manieren”

Dylan McNeil

"Together with our suppliers, Philips can make over seven times more impact on the climate than we could on our own"

“My father used to take us up to the Scottish Highlands. As well as enjoying all the beautiful nature there, we also picked up litter that other people had left behind. That message, that you should always leave things better than you find them, has always stayed with me."

 

Dylan McNeill almost seemed predestined to turn sustainability into his life's work. When he began his Global Business and Stakeholder Management studies at Erasmus University, he was one of the first set of students who chose to specialize in sustainability. "It's much more common these days, fortunately."

 

As Supplier Sustainability Manager, he's focusing on making Philips' supply chain more sustainable, together with suppliers: “Philips has already made good progress in this area, for example by committing to science-based targets to reduce our CO2 emissions. This means we're taking measures that are in line with limiting global warming to no more than 1.5 degrees. If we can get half our suppliers on board with this, that would already make an impact more than seven times greater than the measures we're taking for our own sites."

Philips is taking measures in line with restricting global warming to no more than 1.5 degrees. If we can get half our suppliers on board with this, that would already make an impact more than seven times greater than the measures we're taking ourselves.

Dylan McNeill

Supplier Sustainability Manager

In order to achieve this, we recently introduced a new program to encourage and support suppliers to commit to these measures as well: “Contracts with suppliers always include certain expectations in terms of sustainability. What we have moved away from is conducting audits to check suppliers’ compliance. We've found that it's much more effective to work with them to find solutions to do things better together. And our suppliers have actually responded very well to this, because we're really offering effective support on how to take action."

Dylan McNeil

The program consists of a six-step plan: from determining where a supplier currently stands in terms of their sustainability ambitions, to implementing measures and collectively promoting CO2 reduction as the 'new normal'.

 

"The great thing about this work is that we're also regularly visiting suppliers and can prove our value there. We take them step by step through their potential improvement process. And we're using good practices whenever we can; suppliers don't need to work everything out for themselves and can, for example, simply adopt measures that other manufacturers are already taking to reduce their CO2 emissions."

Low-hanging fruit

According to Dylan, a supplier’s first steps are often the easiest: "When we first enter a factory, there's always some 'low hanging fruit' we can pick to make a major impact right away."

 

The subject of sustainability is much less niche than it was when he began his studies: “We've really gained a lot of momentum in recent years. What I find striking is that 70 percent of Americans currently believe that climate change is a big problem, according to a recent survey. That's a very different situation compared to four or five years ago.

Dylan McNeil

Society generally seems to accept now that humans really do have an impact on climate change. And that makes our job a lot easier; we no longer need to convince suppliers about the need for such a program. More and more companies are realizing that action is necessary, and we're increasingly seeing suppliers taking steps themselves. We can often still support them by sharing best practices and helping them to work out how to implement certain measures in a cost-effective way."

We don't have to convince them why we need this program anymore. More and more companies are realizing that action is necessary, and we're increasingly seeing suppliers taking steps themselves. We can often still support them by sharing best practices.

Dylan McNeill

Supplier Sustainability Manager

Impact equivalent to 150,000 passenger cars per year

The impact that Philips can make together with its suppliers is huge: “If we meet our objectives, the impact will be equivalent to removing 150.000 passenger cars from our roads for a year, every year, or planting 11 million trees per year. Our target to get half our supply chain on board by 2025 is quite challenging, but I firmly believe we can make it happen. There's certainly a lot of work to be done, but we can get there by working together."

In the series Sustainability in Action, we explore the stories and people behind Philips' sustainability goals. Who are the people who make sure every day that Philips’ ambitions in the areas of good health & well-being, responsible consumption & production and climate are met?
 
Read also:
 
Philips wants to improve 2.5 billion lives by 2030; how and why do we measure it? Robert Metzke, Head of Sustainability, explains why Philips sets itself sustainability targets and how the results are measured and calculated.
 
Teddy Heerbaart, at Philips Circular Equipment, does everything possible to ensure that good parts of medical equipment do not go to waste, but are used for the future. "With us, medical equipment gets a second, and sometimes even a third life."
 
"From the very first design sketch, you have to think about circularity." Together with her team, Design Strategist Aylin Groenewoud is working every day to make Philips' products and services even greener.
 
Philips has a mission to improve the lives of at least 400 million people in disadvantaged communities by 2030. Luc De Clerck has been working on projects to achieve this for many years: "Philips Community Life Centres help solve a huge problem in remote areas: high maternal and child mortality."
 
"At Philips we had the goal of being carbon neutral by 2020. We achieved that. We also had the ambition to use 100% green energy. We achieved that too." As Senior Director Sustainability, Simon Braaksma made a significant contribution to the achievement of Philips' sustainability targets.

 

The technical developments in the field of recycling are going fast. But for materials specialist Mark-Olof Dirksen, things could go even faster: “Making a product circular can be done in a lot of different ways”

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2022/20220224-samen-met-onze-leveranciers-kunnen-we-ruim-zeven-keer-zo-veel-impact-maken-op-het-klimaat-als-philips-alleen.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.