masthead hans de jong L

aug 14, 2019

Eindhovens Dagblad: “Philips-topman: tekort aan AI-talent vergt nationaal actieplan”

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Tijdens de economische missie afgelopen juli in Boston (VS) heeft Hans de Jong, President Philips Nederland, samen met een aantal andere leden van de Taskforce Artificial Intelligence, een position paper aangeboden aan Minister-President Rutte waarin de regering wordt opgeroepen om te komen tot een nationaal actieplan ten behoeve van de toepassing en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

 

In het Eindhovens Dagblad licht Hans toe waarom het van groot belang is dat we als land meegaan in de razendsnelle ontwikkeling van AI en waarom dit nationaal actieplan nodig is om onder andere het tekort aan talent tegen te gaan. 

Qua loon kunnen we niet concurreren met de VS, maar wel qua werkomstandigheden en het helpen bij snelle financiering

Hans de Jong

President Philips Nederland

Wereldwijde AI-wedloop

Philips verwacht dat kunstmatige intelligentie over vijf jaar bij alle producten van het concern een belangrijke rol speelt. Of het nu gaat om slimme tandenborstels of geavanceerde software die kanker opspoort. Volgens Hans dreigt echter stagnatie omdat de ontwikkeling op dat vlak in Nederland niet snel genoeg gaat. Het is wat hem betreft de hoogste tijd dat de Haagse politiek zich gaat mengen in de wereldwijde wedloop rond kunstmatige intelligentie. 

Alt-text image

Numerus fixi

“De hoeveelheid onderzoek en ontwikkeling van talent op het gebied van kunstmatige intelligentie blijft echt achter. We hebben nu al numerus fixus op belangrijke opleidingen, terwijl we eigenlijk nog moeten beginnen. Dat is verschrikkelijk, want dan zie je dat mensen uitwijken naar het buitenland”, aldus Hans.

 

“Als je ziet wat de Googles en Facebooks van deze wereld talenten kunnen bieden, is het een heel gepuzzel om te kijken wat we daar in Nederland tegenover kunnen stellen. Qua loon kunnen we niet concurreren maar wel qua werkomstandigheden en het helpen bij snelle financiering.”

Ons uitgangspunt is goed, maar ook de ons omringende landen, hebben al een nationaal actieplan voor AI. Een slimme samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid is hierin essentieel

Hans de Jong

President Philips Nederland

Slimme software

“Datawetenschap wordt de fundering voor alles wat we doen. Het draait eigenlijk om computersystemen. Waar de complexiteit voor de mensen te groot wordt om te behappen, gaan snelle computers met slimme software helpen.

 

We worden bijvoorbeeld steeds ouder. Daarmee groeit de kans op het krijgen van kanker. Pathologen moeten daarom steeds meer verdacht weefsel analyseren. Op dit moment tellen die nog zelf foute cellen met een elektronenmicroscoop. Door die beelden te digitaliseren kan de hele analyse worden overgenomen door kunstmatige intelligentie. Die software is ook in staat om zelf te leren. Het advies komt vervolgens bij de patholoog terecht, die uiteindelijk beslist. De hoeveelheid onderzoek neemt alleen maar toe, het aantal pathologen niet. Het werk wordt beter, productiever en behapbaar.”

Het uur U

“Ons uitgangspunt is goed, maar grote landen als China en de VS, en ook de ons omringende landen, hebben al een nationaal actieplan voor AI. Een slimme samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid is hierin essentieel.”

Eindhovens Dagblad foto artikel

Eindhovens Dagblad: "Philips: shortage of AI talent requires national action plan"

 

During the economic mission last July in Boston (US), Hans de Jong, President Philips Netherlands, together with a number of other members of the Taskforce Artificial Intelligence, presented a position paper to Prime Minister Rutte calling on the government to come up with a national action plan for the application and development of artificial intelligence.

 

In the Eindhovens Dagblad, Hans explains why it is of great importance that we as a country go along with the rapid development of AI and why this national action plan is necessary, among other things, to counteract the shortage of sufficient talent. 

We cannot compete with the US in terms of wages, but we can compete in terms of working conditions and helping with quick financing

Hans de Jong

President Philips Nederland

Global AI race

Philips expects artificial intelligence to play an important role in all of the Group's products in five years' time. Whether it is smart toothbrushes or advanced software that detects cancer, Philips expects artificial intelligence to play an important role in all of the company's products in five years' time.

 

According to Hans, however, there is a risk of stagnation because developments in this area in the Netherlands are not progressing fast enough. As far as the Philips executive is concerned, it is high time that The Hague's politicians started to interfere in the global race for artificial intelligence. 

Alt-text image

Numerus fixi

"The amount of research and development of talent in the field of artificial intelligence is really lagging behind. We already have numerus fixus for important study programs, and we are yet to get started. That's terrible, because then you can see that people are moving abroad," says Hans. "When you see what the Googles and Facebooks of this world can offer talents, it's quite a puzzle to see what we in the Netherlands can offer in return. In terms of wages, we cannot compete, but we can compete in terms of working conditions and helping with quick financing".

Our starting point is good, but the surrounding countries already have a national action plan for AI. Cooperation between universities, companies and the government is essential in this regard.

Hans de Jong

President Philips Nederland

Smart software

"Data science is going to be the foundation for everything we do. It is actually about computer systems. Where the complexity is too great for people to grasp, fast computers with smart software will help.

 

For example, we are getting older and older. This increases the chance of contracting cancer. Pathologists therefore have to analyze more and more suspect tissue. At the moment they still count cells with an electron microscope. By digitizing these images, the entire analysis can be taken over by artificial intelligence. This software is also able to learn for itself. The advice is then passed on to the pathologist, who ultimately decides. The amount of research is only increasing, the number of pathologists is not. With AI the outcome becomes better, more productive and manageable."

The time is nigh

"Our starting point is good, but large countries such as China and the US, as well as neighboring countries, already have a national action plan for AI. Cooperation between knowledge institutes, companies and the government is essential in this respect."

Eindhovens Dagblad photo article

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.