masthead avent bottle sleeve l

nov 21, 2019

Design Talk van Emma Sandberg over de ‘Slimme babyfles: baby’s een stem geven met behulp van data’

Gemiddelde leestijd: 7-9 minuten

For English see below

Philips Experience Design speelt een cruciale rol in de missie van Philips: het leven verbeteren van 3 miljard mensen in 2030. Het team van meer dan 500 ontwerpers in 15 studio's over de hele wereld creëert producten, diensten en oplossingen die echt betekenisvol zijn voor de mensen die ze kopen of gebruiken. Jaarlijks worden hiervoor tientallen iF, Red Dot en andere vooraanstaande internationale designprijzen ontvangen. Speciaal voor Dutch Design Week 2019 was in het Philips Museum een selectie te zien van recente prijswinnende ontwerpen. De designers boden het publiek een uniek kijkje achter de schermen, met een expositie vol schetsontwerpen, prototypes en design talks. Dat leverde een prachtige serie aan blogs en video’s op. Deze week de vierde: Slimme babyfles / Baby’s een stem geven met behulp van data.

 

Elke dag worden er 360.000 baby's geboren. Wij weten dat elke baby uniek is en geloven dat ieder van hen de beste start in het leven verdient; een start die specifiek op de baby is afgestemd. Om dit mogelijk te maken, geven we baby’s een stem met behulp van data.

 

Het Philips Experience Design Team heeft een nieuwe slimme flessenhoes ontworpen en ontwikkeld die ouders helpt de voedingsgewoonten van hun baby te begrijpen, door automatisch het volume, de tijd en de duur van elke voeding bij te houden.

 

Deze slimme flestechnologie vormt als het ware een ambassadeur voor de toekomst van connected Philips Avent-producten. Hij levert een naadloze gegevensverbinding tussen de fles en een app, met als doel nieuwe ouders gerust te stellen, te bemoedigen en vertrouwen te geven.

 

Emma Sandberg legt in verschillende (Engelstalige) video’s en een blog uit hoe het team tot dit prototype kwam. De integrale vertaling van dit blog naar het Nederlands volgt hieronder. De volledige Engelse tekst staat onderaan de pagina.

 

VIDEO’s:

De uitdaging

Bij de start van dit project kregen we de opdracht om een stuk hardware te ontwerpen dat in principe op onze meest verkochte babyfles zou passen. Het verzoek was om ervoor te zorgen dat dit stuk hardware goed zou worden geïntegreerd in de huidige manier van voeden. 

 

Om het apparaat tot leven te brengen, werden we ook gevraagd om een mobiele telefoon app te ontwerpen die als interface voor het product zou fungeren en een holistische ervaring voor onze nieuwe ouders zou creëren. We moesten er ook voor zorgen dat het nieuwe product gemakkelijk te gebruiken en eenvoudig schoon te maken was én bovendien naadloos in de bestaande voedingsroutine van de ouders paste.  Wij begrepen dat wanneer u uw baby voedt, het over u en uw baby gaat, en dat deze ervaring niet moet worden verstoord.

Het ontwerpproces

Gedurende het hele ontwerpproces hebben we echt geprobeerd om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van zowel de hardware als de digitale app parallel verliep. 

Wat de hardware betreft, wilden we eerst een diepgaand inzicht krijgen in de onderdelen, het archetype, de afmetingen en de materialen. 

 

We wilden de eind-tot-eind-ervaring van de routine begrijpen; vanaf het moment dat je de hoes op de fles legt, tot het moment dat je hem gebruikt en observeert wat er op de app gebeurt, tot het moment dat je hem van de fles af haalt, schoonmaakt en opslaat.  

 

Wat de app betreft, hadden we de luxe om te leren van een eerdere app genaamd uGrow, waardoor we beter konden begrijpen waar nieuwe ouders naar op zoek zijn en welke beproefde elementen we moesten meenemen naar de nieuwe app-ervaring. We doen meestal zeer strenge testen, maar met betrekking tot de app hebben we dit keer besloten om zeer snelle ontwikkelingen en iteraties te doen om snel te kunnen lanceren. 

Onverwachte inzichten

Tijdens de gebruikerstesten kwamen we heel wat onverwachte belangrijke inzichten tegen. Wat de app betreft, wisten we dat deze heel eenvoudig te gebruiken moest zijn, die naadloos op de hoes zou aansluiten, die automatisch moest werken. Omdat het concept van de sleeve zo nieuw was en de stappen die nodig waren om deze flesssenhoes te laten werken ook nieuw waren, leerden we al in een vroeg stadium dat we in de app meer begeleiding  moesten geven om de hardware correct te gebruiken, om zo tegemoet te komen aan deze vrij steile leercurve. 

 

Vanuit het oogpunt van de hardware was het testen door de gebruiker verhelderend. In eerste instantie hadden we drie verschillende opties voor het uiterlijk van de sleeve. De ene was een beetje metallic en meer "bling", de andere had meer kleur en de laatste had een eenvoudiger ontwerp. We realiseerden ons al snel dat je eigenlijk geen metalen materialen kunt gebruiken omdat het niet goed werkt met warmte. 

 

Bovendien kregen we van onze gebruikers de feedback dat ze geen fancy uitziend device wilden. Ze wilden dat het eenvoudig was; hoe onzichtbaarder hoe beter. We realiseerden ons dat we ons meer moesten richten op het gevoel van het vasthouden van het apparaat, zodat het voelt alsof het er bijna niet is. Dus vanuit een ontwerpperspectief waren de lessen die we vanuit de gebruiker leerden meer gericht op het verminderen en minimaliseren van ons ontwerp, om het zo aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. 

Avent Baby Flessenhoes | Het eindproduct

We realiseren ons dat een van de grootste zorgen van een moeder en/of een vader is of hun baby genoeg te drinken krijgt. Bij gebruik door een ouder houdt onze Avent Baby Bottle Sleeve automatisch bij hoeveel hun baby drinkt, op welk tijdstip van de dag en ook hoe lang het duurt voor de baby de fles leeg heeft. Met die informatie kan de ouder een beter idee krijgen hoe goed de baby het doet. 

 

Traditioneel kan het vrij tijdrovend zijn voor een nieuwe ouder om handmatig de voedingstijden en -hoeveelheden van zijn baby bij te houden, dus we proberen die tijd en moeite echt te verlichten. Met het automatisch verzamelen van deze gegevens hopen we dat het nieuwe ouders zal helpen om beter te anticiperen op wat hun nieuwe kind nodig heeft en wanneer.

 

Deze slimme babyfles is een ambassadeur voor de toekomst van de connected Philips Avent producten en levert een naadloze dataverbinding tussen de fles en de app, die uiteindelijk tot doel heeft nieuwe ouders geruststelling, vertrouwen en aanmoediging te geven. 

Advies dat je aan een collega-ontwerper zou geven

Ik denk dat het belangrijkste advies zou zijn om nederig te blijven en heel dicht bij de mensen te blijven voor wie je ontwerpt. Zorg ervoor dat je veel contact met je gebruikers kunt hebben. Het kan heel gemakkelijk zijn om veel aannames te maken en te leven in je eigen productontwikkelingsbel of softwareontwikkelingsbel, maar dat leidt helaas niet tot een product dat bij je eindgebruikers weerklank vindt. 

 

Uiteindelijk realiseren we ons dat er een toekomst ontstaat waarin hardware- en software-ervaringen op een natuurlijke manier met elkaar verweven raken. Daarom ontwerpen we voor ervaringen die in het verleden misschien niet hebben bestaan. Dit betekent dat we nog dichter bij onze eindgebruikers moeten blijven om echt te ontwerpen voor hun huidige menselijke behoeften. 

Smart Baby Bottle

Design Talk by Emma Sandberg on the ‘Smart Baby Bottle: giving babies a voice through data’

Philips Experience Design plays a crucial role in Philips' mission: to improve the lives of 3 billion people by 2030. The team of more than 500 designers in 15 studios around the world creates products, services and solutions that are truly meaningful to the people who buy or use them. Every year, dozens of iF, Red Dot and other leading international design awards are received. Especially for Dutch Design Week 2019, the Philips Museum showed a selection of recent award-winning designs. The designers offered the public a unique look behind the scenes, with an exhibition full of sketches, prototypes and design talks. This resulted in a beautiful series of blogs and videos. This week the third one one: Smart Baby Bottle, giving babies a voice through data.

 

360,000 babies are born every single day. We know every single baby is unique, and believe that every single one of them deserves the best start in life; a start that is uniquely tailored to them. To make this happen, we’ve realized that data can give babies a voice.

   

The Philips Experience Design Team designed and developed a new smart bottle sleeve that helps new parents understand their baby’s feeding routine, by automatically tracking volume, time and duration of every feed.  

 

This smart bottle technology is an ambassador for the future of connected Philips Avent products, delivering seamless data connection between the bottle and an app on your mobile device, which ultimately aims to give new parents reassurance, confidence and encouragement. 

 

Emma Sandberg explains in several videos and a blog how the team came to this solution.

 

VIDEO’s:

The Business Challenge

At the inception of this project, we were presented with a brief to design a piece of hardware that would basically slip onto our four ounce baby bottle; the most sold baby bottle we have on the market; and the request was to ensure that this piece of hardware would be very much integrated into the current feeding experience. 

 

To bring the device to life, we were also asked to design a mobile phone app which would act as the interface to the product, creating an holistic experience for our new parents. We had to ensure it was easy to use, easy to clean and very seamless to fit into the parents pre-existing feeding routine. 

 

We understood that when you are feeding your baby, it is about you and your baby, and that experience that should be not disrupted.

The Design Process

Throughout the design process, we really tried to ensure the design of both the hardware and the digital experience were occurring in parallel. In regards to the hardware, we first wanted to gain a deep understanding of the parts, the archetype, the sizing and the materials. 

 

We wanted to understand the end-to-end experience flow of the routine; from the point of when you are putting the sleeve on the bottle, to when you are using it and observing what is happening on the app, to when you take it off, clean it and store it.  

 

Concerning the app, we had the luxury of having learnings from a prior app called uGrow, which allowed us to better understand what new parents are looking for and what proven elements we should transition to the new app experience. We typically do very rigorous testing, but this time with respect to the app, we decided to do very quick development and iterations to launch.

Unexpected Key Insights

During the user testing, we encountered quite a few unexpected key insights. Regarding the app, we knew it should be really easy to use and be a seamless experience to ensure the sleeve automatically works. With that said, because the concept of the sleeve was so new and the steps required to make the sleeve work were also new, we learnt very early on, that we needed to give more guidance in the app in order to correctly use the hardware, to cater to this quite steep learning curve. 

 

From a hardware perspective, the user testing was enlightening. We initially had three different options. One was a little metallic and more “bling”, another had more colour and the last more simple in design. We realised quickly that you actually cannot use metallic materials because it does not work well with heat. 

 

Furthermore, the feedback we received from our users was that they did not want a fancy looking device. They wanted it to be simple; in fact, the more invisible the better. We realised, we needed to focus more on the tactile feeling of holding the device, where it should feel like it is almost not there. So from a design perspective, the user testing learnings were more centered around reducing and minimizing our design to fit the user needs.

Avent Baby Bottle Sleeve | The End Product

We realise that one of the biggest worries of a mom and/or a dad is whether their baby is getting enough to drink. When used by a parent, our Avent Baby Bottle Sleeve automatically tracks how much their baby is drinking, at what time of the day and also how long it takes for the baby to finish the bottle. With that information, the parent can have a better idea on how well the baby is doing so.

 

Traditionally, it can be quite time consuming for a new parent to manually track their babies feed times and amounts, so we are really trying to alleviate that time and effort. With this data being automatically collected, we hope it will help new parents better anticipate what their new child needs and when.

 

This smart baby bottle is an ambassador for the future of connected Philips Avent products, delivering seamless data connection between the bottle and the app, which ultimately aims to give new parents reassurance, confidence and encouragement.

Advice you would give to a fellow designer

I think the main advice would be to stay humble and remain very close to the people you are designing for. Ensure that you are able have a lot of iterations with your users. It can be very easy to make a lot of assumptions and live in your own product development bubble or software development bubble, but doing that unfortunately won’t lead to a product which resonates with your end users. 

 

At the end of the day, we realise the future is emerging where hardware and software experiences are becoming so naturally intertwined. As such, we are designing for experiences that may not have existed in the past. This means that we need to stay even closer to our end users to truly design for their human needs today.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.