masthead DigitalDiagnostC90 TubeHead l

nov 14, 2019

Design Talk van Reinoud Bosman over ‘Digital Diagnost C90 TubeHead, ontwerpen voor de ware menselijke connectie’

Gemiddelde leestijd: 8-10 minuten

For English see below

Philips Experience Design speelt een cruciale rol in de missie van Philips: het leven verbeteren van 3 miljard mensen in 2030. Het team van meer dan 500 ontwerpers in 15 studio's over de hele wereld creëert producten, diensten en oplossingen die echt betekenisvol zijn voor de mensen die ze kopen of gebruiken. Jaarlijks worden hiervoor tientallen iF, Red Dot en andere vooraanstaande internationale designprijzen ontvangen. Speciaal voor Dutch Design Week 2019 was in het Philips Museum een selectie te zien van recente prijswinnende ontwerpen. De designers boden het publiek een uniek kijkje achter de schermen, met een expositie vol schetsontwerpen, prototypes en design talks. Dat leverde een prachtige serie aan blogs en video’s op. Deze week de derde: Digital Diagnost C90 TubeHead, ontworpen voor de ware menselijke connectie.

 

Een röntgenfoto laten maken kan een vervelende ervaring zijn. Het lange wachten, de steriele omgeving, de grote industriële machines, het 'niet-weten'. Het is op deze momenten dat menselijk contact belangrijk is. 

 

Philips Experience Design kreeg de uitdaging om de workflow van de radiologisch laborant opnieuw te bedenken om die in staat te stellen meer aanwezig te zijn bij en verbonden met de patiënt. Het ontwerpteam gebruikte in samenwerking met een klantadviesraad en ziekenhuispersoneel UX-technieken om ervaringen en inzicht in de workflow te definiëren. Zo ontwikkelden ze meerdere concepten die tot concreet gebruikersonderzoek leidden. 

 

Het resultaat is een gloednieuw, innovatief röntgenapparaat waarmee technici het grootste deel van hun werk in de onderzoeksruimte zelf kunnen uitvoeren. Hierdoor is de communicatie tussen patiënt en medewerkers en het zelfvertrouwen van de medische staf verbeterd.

 

Reinoud Bosman legt in verschillende (Engelstalige) video’s en een blog uit hoe het team tot dit prototype kwam. De integrale vertaling van dit blog naar het Nederlands volgt hieronder. De volledige Engelse tekst staat onderaan de pagina.

 

VIDEO’s:

Het ontwerpproces 

We beginnen altijd met het bezoeken van de ziekenhuizen zelf en het observeren van de manier waarop de behandeling wordt uitgevoerd. We maken een afspraak met de medewerkers van het ziekenhuis en observeren hen een dag of twee. Op die manier krijgen we een goed inzicht in hun dagelijkse werkstroom. Daarna kunnen we beginnen met het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. 

 

Na de eerste observatie keren we terug naar de studio, analyseren we wat we geleerd hebben en plaatsen we onze lessen in een gestructureerd format. Op deze manier zijn we in staat om onze aantekeningen te delen en te vergelijken met het ontwerpteam. Dit is een belangrijk onderdeel van ons ontwerpproces, aangezien velen van ons op verschillende momenten naar het ziekenhuis zijn gegaan en verschillende inzichten hebben verzameld. 

 

De volgende fase van het ontwerpproces is het faciliteren van een co-creatieworkshop samen met onze interne Philips-collega’s, en de belanghebbenden en clinici in het ziekenhuis. Het is in deze fase dat we in staat zijn om te brainstormen, te schetsen en de eerste ideeën voor verbetering te tekenen. We kunnen ze zelfs bouwen als we dat willen. We denken aan zoveel mogelijk ideeën en plaatsen ze in iets dat gezien, vastgehouden of ervaren kan worden door de mensen voor wie we ontwerpen. Het is in deze fase van het ontwerpproces dat we meer gedetailleerde ontwerpconcepten en prototypes maken, zodat we onze ideeën steeds verder kunnen verfijnen. 

 

Als het collectieve ontwerpteam er tevreden mee is, keren we terug naar het ziekenhuis en plaatsen we het prototype in de echte omgeving. Zo kunnen we zien of het daadwerkelijk werkt en kunnen we beoordelen of onze ideeën zinvol zijn. Het is super belangrijk om ervoor te zorgen dat onze ideeën de bestaande workflow niet verstoren en de tijd die nodig is om een gemiddelde röntgenfoto te maken niet in de weg staan.

 

Vanuit zakelijk oogpunt is het belangrijk op te merken dat de röntgenafdeling binnen een ziekenhuis doorgaans geen geld verdient. Het is meestal wat we een essentieel ‘kostencentrum’ noemen. Een gemiddelde röntgenkamer voert 200 röntgenonderzoeken per dag uit. Dus elke seconde die verloren gaat in een nieuw proces kan extra kosten voor het ziekenhuis met zich meebrengen. Daarom moest ons nieuwe ontwerp niet alleen efficiënt zijn voor de röntgenarts, maar ook kosteneffectief voor het ziekenhuis. 

Het grootste inzicht

Het grootste inzicht dat we tijdens het ontwerpproces kregen, was dat de situatie ook voor het ziekenhuispersoneel niet prettig is. Zij wilden dat ze meer tijd konden besteden aan hun patiënten en zelfs een mate van verbinding met ze opbouwen.

 

Uiteindelijk is iedereen die in een ziekenhuis werkt op een bepaald niveau een idealist, ze willen voor de patiënten zorgen. Als we het hele proces volledig mechaniseren en het contact met de patiënt de hele tijd verminderen, heeft niemand daar baat bij. 

Het eindproduct

Wat we uiteindelijk hebben gemaakt is een röntgenbuiskop - dit is het apparaat waar de straling uit komt; de camera om zo te zeggen. Ik denk dat het uiteindelijk een vrij eenvoudige maar effectieve oplossing is, want het enige wat we hebben gedaan is een aanraakscherm op die kop plaatsen.

 

Deze eenvoudige verbetering stelde ons in staat om de workflow van het personeel in de röntgenkamer te herontwerpen, zodat zij veel van hun administratieve taken aan tafel met de patiënt konden uitvoeren, in plaats van steeds weer terug te moeten keren naar de controlekamer.

 

In hun huidige workflow zouden ze de patiënt moeten helpen bij het in positie brengen van het lichaamsdeel waar een röntgen van genomen moet worden, teruggaan naar de controlekamer om een paar instellingen van hun werkstation af te ronden, weer teruggaan naar hun patiënt en deze opnieuw positioneren, en dan weer teruglopen naar hun controlekamer om de röntgenfoto's te nemen. 

 

Wat wij deden, was deze basisinteracties als uitgangspunt nemen en ze via een touchscreen op de tubehead zelf plaatsen, zodat de röntgenoloog daar met de patiënt aan tafel kon blijven zitten. Eenvoudige maar persoonlijke taken, zoals het controleren van iemands naam, konden nu aan de zijde van de patiënt worden uitgevoerd. Het klinkt vrij eenvoudig, maar meestal moet de röntgenoloog hiervoor terug naar de controlekamer, en als je met meer dan 200 patiënten per dag bent, komt die handeling vaak voor.

 

Met ons ontwerp konden we de röntgenoloog kleine maar persoonlijke momenten van interactie met hun patiënten bieden. 

Advies voor een collega-ontwerper 

Het beste advies dat ik kan geven aan een collega-ontwerper die een soortgelijke opdracht zou krijgen, is om zelf de context te gaan begrijpen. De stakeholders en de mensen voor wie je ontwerpt, hebben doorgaans veel kennis van het proces, maar niets zal de ervaring van het proces zelf vervangen. Ga dus zelf waarnemingen doen, want het is een essentieel onderdeel van het begrijpen van het probleem en de context.  Het is essentieel om het proces te internaliseren en te voelen hoe de ervaring voor jezelf is.

Werken bij Phillips Experience Design

Phillips is op zoveel verschillende gebieden aanwezig in de samenleving. Zo kun je bij Philips altijd een plek vinden om te werken aan iets dat je echt interesseert. Aan het begin van mijn reis bij Philips was ik erg geïnteresseerd in consumentenproducten vanwege alle gadgets en innovaties die je in je handen krijgt. Door een beetje geluk kwam ik vervolgens in de verlichting terecht. En lichtontwerp is een heel andere wereld dan die van consumentenproducten, dus ik kon leren en groeien.

 

Vervolgens waren mobiele apps en het ‘internet of things’ een erg populair onderwerp, dus ik raakte geïnteresseerd in dat gebied en kon me in een rol begeven die me in staat stelde om die gebieden te verkennen. Wat ik zo leuk vind aan werken bij Philips Experience Design is dat we de flexibiliteit hebben en de mogelijkheid krijgen om de gebieden te verkennen die ons persoonlijk en professioneel interesseren.

Digital Diagnost C909 TubeHead

Design Talk by Reinoud Bosman on ‘Digital Diagnost C90 TubeHead | Designing for true human connection’

Philips Experience Design plays a crucial role in Philips' mission: to improve the lives of 3 billion people by 2030. The team of more than 500 designers in 15 studios around the world creates products, services and solutions that are truly meaningful to the people who buy or use them. Every year, dozens of iF, Red Dot and other leading international design awards are received. Especially for Dutch Design Week 2019, the Philips Museum showed a selection of recent award-winning designs. The designers offered the public a unique look behind the scenes, with an exhibition full of sketches, prototypes and design talks. This resulted in a beautiful series of blogs and videos. This week the third one one: Digital Diagnost C90 TubeHead | Designing for true human connection.

 

Getting an x-ray can be a daunting experience. The incessant waiting, the sterile environment, the big industrial machines, the “not-knowing”. It’s in these moments that true human connection is most needed.  

 

Philips Experience Design was presented with a challenge to reimagine radiographer workflow to enable clinicians to be more present and connected with their patients. The Design team leveraged UX discovery techniques to define experience drivers and workflow insights in collaboration with a Customer Advisory Board and hospital staff. They produced multiple iterations of concept development and refinement journeys which led them to real life user research. 

 

What resulted was a brand new innovative x-ray device, which enables technicians to perform most of the workflow inside the exam room, improving patient-staff communication and clinician confidence.

 

Reinoud Bosman explains in several videos and a blog how the team came to this prototype. .

 

VIDEOS:

The Design Process

Where we always start is visiting the hospitals themselves and observing how the treatment is performed today. We make an appointment with the hospital staff and request to observe them for a day or two. By doing so, we are able to gain a good understanding of their day-to-day workflow. It is through this observation where we begin to identify areas which could be improved. 

 

Once the initial observation is completed, we return back to the studio, analyze what we’ve learnt and place our learnings in a structured format, which is usually an experience flow or map. In this way, we are able to share and compare our notes amongst the design team. This is an important part of our design process, seeing that many of us may have gone to the hospital at different times, and gathered different insights. 

 

The next phase of the design process is facilitating a co-create workshop together with our internal Philips business and with hospital stakeholders and clinicians. It is during this phase that we are able to brainstorm, sketch and draw initial ideas of improvement. We can even build them if we want to. We think of as many ideas as possible and put them in something that can be seen, held or experienced by the people we are designing for. It’s during this phase of the design process that we make more detailed design concepts and prototypes, to allow us to keep refining our ideas.

 

Once the collective design team was happy with it, we then returned back to the hospital and placed the prototype in the real environment. This allows us to see if it actually works, and we’re able to assess if our ideas make sense. It is super important to ensure that our ideas do not interfere with the existing workflow and do not inhibit the time required to take an average x-ray.

 

From a business perspective, it is important to note that the x-ray department within a hospital typically does not make money. It usually is what we call an essential “cost center”. An average x-ray room will conduct 200 x-ray exams in a day. So any seconds lost in a new process can add additional cost to the hospital. As such, our new design needed to be not only efficient for the x-ray clinician but also cost effective for the hospital. 

The Biggest Insight 

During the design process, the biggest insight we garnered was that hospital staff do not like the situation either. They also wish they were able to spend more time and build even a small level of connection with their patients.

 

At the end of the day, everybody who works in a hospital is at some at level is an idealist so they want to take care of patients. If we completely mechanize the whole process and reduce that patient contact all the time, nobody benefits from that. 

The End Product

What we created in the end was an x-ray tube head - this is the piece of the equipment where the radiation comes out of; the camera so to say. In the end, I guess it is a fairly simple yet effective solution because all we did was put a touch screen on that tube head. 

 

This simple enhancement enabled us to redesign the technologist workflow, so that they could do many of their administrative tasks at the table with the patient, instead of having to return to the control room over and over again.

 

In their current workflow, they would have to assist the patient into position, return back to the control room to complete a couple settings from their workstation, return back to their patient and reposition them, and then walk back again to their control room to take the x-ray. 

 

What we did was take these basic interactions and put them on the tube head itself via a touch screen, so that technologist could stay there at the table with the patient. Simple yet personal tasks like checking somebody's name could now be completed at the patient’s side. It sounds pretty basic, but typically the technologist would have to return back to the control room to complete this very basic task, and when you are with over 200 patients a day, it can definitely happen quite often. 

 

With the design of our new tubehead x-ray design, we were able to provide the technologists small yet personal moments of interaction with their patients.

The Single Biggest Piece of Advice for a Fellow Designer 

The biggest advice I would give to a fellow designer who might be given a similar brief, would be to go and understand the context yourself. Your stakeholders and the people you are designer for are typically very knowledgeable about the process, but nothing will replace experiencing the process and experience for yourself.  So go and make your own observations because it is an essential part of understanding the problem and the context.  It is critical to internalize the process and feel what the experience is like for yourself. 

Working at Phillips Experience Design

Phillips is in so many different areas in society. As such, you can always find a place to work within Philips that might strike your interest. At the start of my journey at Philips, I was very interested in consumer products because of all the gadgets and innovation you get to hold in your hands. Next, through a bit of luck, I got into a lighting. And lighting design is completely different world to what consumer products were, so I was able to learn and grow.

 

Next, mobile apps and the Internet of things were a very hot topic so I got interested in that area and was able to move into a role that allowed me to explore those areas. What I love about working at Philips Experience Design is that we have the flexibility and are given the opportunity to explore the areas that interest us personally and professionally.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.