masthead ekin secilmis L

aug 09, 2019

Jong internationaal talent te gast bij Philips; wat verwachten ze van hun bezoek?

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

For English see below

Veertig internationale topstudenten die geïnteresseerd zijn in wetenschap en techniek zijn een week lang te gast bij Brainport Eindhoven. Zij gaan onder andere op bezoek bij Philips in Best, waar één van de belangrijkste productie- en innovatielocaties van het gezondheidstechnologiebedrijf ligt.

 

Tijdens de Young Brainport Summerschool krijgen de jongeren een exclusief kijkje in de keuken bij diverse onderzoeks- en kennisinstituten, laboratoria en bedrijven in de regio. Hier kunnen ze met eigen ogen zien en ervaren hoe de technologische innovaties waar ze zo gek op zijn in de praktijk worden toegepast.

 

De Summer School is een initiatief van Brainport Development, in samenwerking met onder andere Philips, om jong technisch talent aan te trekken en de regio internationaal nog meer op de kaart te zetten. Er is landelijk een tekort aan technisch opgeleid personeel. Met het bezoek wil Philips jongeren, met een interesse in techniek, op een onvergetelijke manier kennis te laten maken met de regio, zodat ze na afloop vertrekken als ambassadeurs van Brainport Eindhoven.

Het bezoek aan Philips spreekt me in het bijzonder heel erg aan. Het is een toonaangevend bedrijf op het gebied van innovatie, en ik ben erg benieuwd hoe de dingen daar werken en hoe het bedrijf innovatie stimuleert.

Ekin Seçilmiş

18 jaar, Turkije

Drie van de jonge techneuten in spe, Ekin, Adam, en Fabio, vertelden alvast wat ze verwachten van Brainport Eindhoven en het bezoek aan Philips.

Fabio Chiapolino, 17 jaar, Italië

Fabio Chiapolino

Waarom heb je je aangemeld voor de Young Brainport Summerschool?

Sinds ik een kind was, wilde ik altijd al graag begrijpen hoe dingen werken. Ik ben erg geïnteresseerd in de wetenschappelijke wereld, vooral natuurkunde en technologie vind ik erg interessant. Ik denk dat deze Summer School heel nuttig zal zijn om te begrijpen hoe een groot technisch bedrijf als bijvoorbeeld Philips is georganiseerd. Ik ben erg geïnteresseerd in het opbouwen van een carrière in zo'n bedrijf, en dus zou dit ook een nuttige ervaring kunnen zijn om me meer bewust te worden van mijn kansen op de arbeidsmarkt.

Zou je een carrière in Tech overwegen, en zo ja, in welk beroep zou je jezelf dan zien?

Het idee om een carrière in de technologie na te streven heeft me altijd aangesproken. In de toekomst denk ik dat ik natuurkunde ga studeren in Italië, mijn thuisland, en dan wil ik naar een grotere internationale universiteit om me te specialiseren. Het liefst zou ik onderzoeker worden aan een universiteit of op een grote onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van een hightechbedrijf. Om meer duidelijkheid te krijgen, hoop ik dat ik de komende jaren een aantal stages en zomercursussen kan volgen vergelijkbaar met de Young Brainport Summerschool, bij bedrijven, onderzoekslaboratoria en universiteiten.

Adam Lastovka, 16 jaar, Tsjechië

Adam Lastovka

Wat weet je van de Brainport regio?

Ik heb gehoord dat Brainport de hightech industrie- en onderzoek hoofdstad van Nederland is en dat er veel technologiebedrijven en universiteiten gevestigd zijn. En natuurlijk heb ik gehoord dat, zoals in elke regio in Nederland, iedereen op fietsen rijdt.

Wat verwacht je van je bezoek aan Philips?

Ik hoop meer te weten te komen over de processen en mensen achter de producten en innovaties van Philips, en ik hoop meer te zien van de werkcultuur bij Philips. Ik wil ook meer te weten komen over de technische details en de onderliggende wetenschap achter sommige producten.

Ekin Seçilmiş, 18 jaar, Turkije

Ekin Secilmis

Wat weet je van Philips?

Het bezoek aan Philips spreekt me in het bijzonder heel erg aan. Het is een toonaangevend bedrijf op het gebied van innovatie, en ik ben erg benieuwd hoe de dingen daar werken en hoe het bedrijf innovatie stimuleert. Van het maken van gloeilampen en röntgenapparatuur tot aan medische technologieën, Philips heeft steeds onderzoek en toepassingen samen geïntegreerd, altijd met het doel om de levensomstandigheden van mensen te verbeteren. Medische technologieën zijn zeer geschikt om dit te doen, en de ontwikkelingen op dit gebied zijn altijd indrukwekkend. Tijdens mijn bezoek wil ik me laten inspireren door hoe innovatief dit bedrijf is! Ik ben erg benieuwd hoe Philips onderzoek in de natuurkunde en andere wetenschappen combineert met technologie om zo meer levens te raken.

Wat verwacht je van je bezoek aan de Brainport Regio?

Nederland is een toonaangevend land op het gebied van technologie, en Brainport regio Eindhoven is het hart van dit technologie- en innovatieland. Voor mijn eigen projecten ben ik vooral geïnteresseerd in energie, niet-lineaire optica en fotonica. Brainport regio Eindhoven is een van de meest toonaangevende locaties voor onderzoek en toepassingen op deze gebieden, en ook op het gebied van medische technologieën, wat mij altijd heeft aangesproken. Ik kan niet wachten op de bezoeken en lezingen over deze onderwerpen! Ik hoop tijdens het programma te worden bijgeleerd door de recente onderzoekers en technologieprofessionals. Ik hoop dat ik de kans krijg om mijn ideeën en sommige delen van het werk dat ik al gedaan heb met professionals te bespreken en hun advies in te winnen voor mijn komende projecten. Maar vooral hoop ik volop nieuwe perspectieven te krijgen met alles wat ik zal leren, zien, horen en voelen in Brainport regioEindhoven!  

Naast een bezoek aan Philips gaat de Young Brainpot Summer School onder meer langs bij de Technische Universiteit Eindhoven, elektrische autofabrikant Lightyear, chipmachinefabrikant ASML, PSV en Virtual Reality Center Enversed.

Young international talent welcomed at Philips; what do they expect from their visit?

Forty international elite students interested in science and technology will be visiting Brainport Eindhoven for a week. One of the places they will visit is Philips in Best, where one of the most important production and innovation locations of the health technology company is located.

 

During the Young Brainport Summerschool the students will get an exclusive look behind the scenes at various research and knowledge institutes, laboratories and companies in the region. Here they can see and experience how the technological innovations they love so much are applied in practice.

 

The Summer School is an initiative of Brainport Development, in cooperation with Philips among others, to attract young technical talent and promote the region on an international level. There is a national shortage of technically trained personnel. With this visit, Philips wants to introduce young people with an interest in technology to the region in an unforgettable way, so that they can leave afterwards as ambassadors of Brainport Eindhoven.

The visit to Philips particularly excites me the most. It is one of the leading companies in the field of innovation, and I am very curious how things work there and how the company encourages innovation.

Ekin Seçilmiş

18 years old, Turkey

Three of the young future technicians, Ekin, Adam, and Fabio, told us what they expect from Brainport Eindhoven and their visit to Philips.

Fabio Chiapolino, 17 years old, Italy

Fabio Chiapolino

Why did you sign up for Young Brainport Summerschool?

Since I was a child, I have always been someone who loves to understand how things work. I am very keen on the science world, especially on physics and technology. I really think this Summer School will be useful to understand how a big tech company like Philips is organized. I would be extremely interested in pursuing a career in such a company, and so this could be a useful experience to become more aware of my job opportunities.

Would you consider a career in technology, and if so, what profession would you see yourself in?

The idea of pursuing a career in technology has always appealed to me. In the future, I think I will study physics in Italy, my home country, and then move out to a bigger international university to get my specialization. I would like to become a researcher at a university or at a big research and development department of a high-tech company. To get more clarity, I hope I’ll be involved in some internships and summer schools similar to this one hosted by companies, research labs and universities in the coming years.

Adam Lastovka, 16 years old, Czech Republic

Adam Lastovka

What do you already know about the Brainport region?

I have heard that Brainport is the high-tech industry and research capital of the Netherlands and that its home to many tech companies and universities. And of course, as with any region in the Netherlands, I’ve heard everyone rides on bikes.

What are your expectations from your visit to Philips?

I hope to learn about the processes and people behind the products and innovation of Philips and to witness the working culture in Philips. I also want to learn about the technical details and underlying science behind some of the products.

Ekin Seçilmiş, 18 years old, Turkey

Ekin Secilmis

What do you know about Philips?

The visit to Philips particularly excites me the most. It is one of the leading companies in the field of innovation, and I am very curious how things work there and how the company encourages innovation. From making light bulbs and X-ray equipment to medical technologies, Philips has worked by integrating the research and the applications, always aiming to augment people’s life conditions. Medical technologies are well suited to do this, and the developments on this issue are always appealing. During my visit, I want to be inspired by how innovation reigns in this company! I am really curious to see and learn how Philips combines the researches in physics and other sciences with technology to touch more lives. 

What do you expect from your visit to the Brainport Region?

The Netherlands is a prominent country in technology, and Brainport Eindhoven is the heart of this technology and innovation country. For my own projects, I am especially interested in energy, non-linear optics and photonics. Brainport Eindhoven is one of the leading locations for research and applications in these areas, and also in the field of medical technologies, which has always been interesting to me. I can’t wait for the visits and lectures regarding these subjects! I hope to be enlightened by recent researchers and technology professionals during the program. I hope I will have the chance to discuss my ideas and some parts of the work I had already done with professionals and seek their advice for my upcoming projects. I hope to gain a new point of view with what I will learn, see, hear and feel in Brainport Eindhoven!  

Besides a visit to Philips, the Young Brainpot Summer School also attends the Eindhoven University of Technology, electric car manufacturer Lightyear, chip machine manufacturer ASML, PSV, and Virtual Reality Center Enversed.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.