EMC lab

okt 10, 2023

Philips opent eigen testlaboratorium in Best

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

BEST – 10 oktober 2023 – Philips opende vandaag een hoogwaardig testlaboratorium om voortaan in eigen huis elektromagnetische straling van nieuwe apparatuur te meten. Dit helpt om ontwikkeling van medische technologie te versnellen en beter te testen op elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Met toename van alle elektronica in ziekenhuizen is het essentieel dat apparatuur geen andere gevoelige apparatuur verstoort of zelf verstoord raakt. Het lab wordt in gebruik genomen na testen en certificering door CSA en De Nederlandse Raad voor Accreditatie.

Met de opening van het lab in Best, breidt Philips zijn testcapaciteiten uit. Het lab is onderdeel van een wereldwijd netwerk van Philips faciliteiten om apparatuur sneller en beter te testen op elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Ook in Suzhou in China is daarom onlangs een nieuw testlab gebouwd. Om medische apparaten op de markt te mogen brengen moet alle elektronische apparatuur voldoen aan de richtlijnen voor Elektromagnetische Compatibiliteit. De testen vallen onder onafhankelijk toezicht van externe certificerende instanties.

Storingen voorkomen

Elektromagnetische straling is een verzamelnaam voor alle soorten straling, waaronder ook natuurlijke straling. Elektronica kan gevoelig zijn voor straling. Belangrijk is dat straling van verschillende apparaten de beeldvorming van bijvoorbeeld een röntgensysteem of MRI-scan niet beïnvloedt. Voorheen deed Philips deze testen elders. ‘Hierdoor waren we afhankelijk van de beschikbaarheid van externe partijen,’ aldus Bert van Meurs, Chief Business Leader Image Guided Therapy and Precision Diagnosis. ‘Met dit lab hebben we nu zowel de ontwikkeling als het testen in eigen huis, zodat onze apparatuur sneller van de hoogste standaarden is te voorzien. Dat is belangrijk voor de patiëntveiligheid en innovatie. Daarbij testen we niet alleen volgens huidige standaarden, maar houden we ook rekening met toekomstige ontwikkelingen.’

De grote Semi Anechoic Chamber

De grote Semi Anechoic Chamber

Hypermodern lab

Het nieuwe testlab in Best heeft een omvang van 1.300 vierkante meter. Het bestaat uit vier onderdelen. Er zijn twee zogenoemde ‘Semi Anechoic Chambers’ (SAC). Dit zijn volledig afgesloten testruimtes, zodat omgevingsfactoren de metingen niet kunnen verstoren. De grootste ruimte is voorzien van de nieuwste technologie, zoals een hogesnelheidsglasvezel infrastructuur, loodafscherming in de wanden en een automatisch rotatieplatform. Daarnaast is er een speciale lucht-gedreven ‘hoover’ transportinstallatie om beschadigingen van grote zware apparatuur tijdens het transport te voorkomen.

De lucht-gedreven ‘hoover’ transportinstallatie

De lucht-gedreven ‘hoover’ transportinstallatie

Faraday kamers

Naast de SAC zijn er twee aan elkaar grenzende ‘Faraday kamers’. Deze zijn aan de buitenzijde met lood bekleed ter afscherming. Hierbinnen wordt dan juist de invloed van apparatuur op elkaar en bij elkaar in naburige ruimtes gemeten. De meetresultaten in de aangrenzende kamer laten dan zien wat het effect is op de kwaliteit van medische beeldvorming. Zo nodig wordt het productontwerp hierop aangepast. De  Faraday test-kamers vormen de basis voor verdere kennisopbouw binnen Philips. ‘‘De investering past in de focus van Philips op kwaliteit- en patiëntveiligheid. Dit lab wordt het hart van de kennis over elektromagnetische compatibiliteit binnen Philips. We zijn trots dat we vanuit Best daarmee kunnen bijdragen aan kwaliteit, patiëntveiligheid en het bieden van een inspirerende werkplek voor onze experts,’ zegt Sofie van den Brandt, Site Leader van de Campus in Best.

Investeren in innovatie

Met deze investeringen in testcapaciteit in Best toont Philips zijn inzet om voorop te lopen met patiëntveiligheid, kwaliteit en innovatie. Campus Best is de grootste productie- en innovatielocatie van Philips wereldwijd. De campus vormt, samen met de High Tech Campus, de grootste innovatiehub van Philips. Rond 40 procent van Philips’ onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen wereldwijd wordt hier ingezet om medische technologie verder te ontwikkelen.

EMC lab

Philips opens in-house test laboratory in Best

BEST- October 10 2023- Philips opened a new in-house state-of-the-art test laboratory today, dedicated to measuring electromagnetic radiation emitted by medical devices. The lab marks a significant step in accelerating the development of medical technology and enhancing electromagnetic compatibility (EMC) testing. Given the growing presence of electronic equipment in hospitals, it is essential that equipment neither interferes with other sensitive devices nor becomes susceptible to interference itself. The establishment of this lab follows rigorous testing and certification by CSA and The Dutch Accreditation Council.

With the opening of this lab in Best, Philips is expanding its testing capabilities. The lab is part of a global network of Philips facilities committed to ensuring that medical equipment is tested faster and better for Electromagnetic Compatibility (EMC). Recently, Philips opened a similar test laboratory in Suzhou, China. Compliance with EMC guidelines is mandatory for marketing medical equipment, and these tests are subject to independent oversight by external certifying bodies.

Mitigating interferences

Electromagnetic radiation is a collective term used for a broad spectrum of radiation, including natural radiation. Electronics can be sensitive to radiation. It is imperative that radiation from other devices does not affect the imaging quality of, for example, an X-ray system or MRI scan. Previously Philips performed these tests through external partners. “We were reliant on the availability of external parties to perform these tests,” says Bert van Meurs, Chief Business Leader Image Guided Therapy and Precision Diagnosis at Philips. “With the establishment of this lab, we now have both testing and development in-house, enabling us to ensure our equipment is elevated to the highest standards faster. This is important for patient safety and innovation. In doing so, we not only test according to current standards, but also take future developments into account.”

The large Semi Anechoic Chamber

The large Semi Anechoic Chamber

State-of-the-art lab

Spanning 1,300 square meters, the new test lab in Best consists of four parts. There are two so-called "Semi Anechoic Chambers" (SAC). These are fully sealed test rooms safeguarding measurements from external interference. The larger SAC room of the two is equipped with the cutting edge technology, such as high-speed fiber optic infrastructure, lead shielding in the walls and an automatic rotation platform. It also includes an air-driven "hoover" transport system preventing damage to large heavy equipment during transport.

The air driven “hoover” transport system

The air driven “hoover” transport system

Faraday chambers

Opposite the SAC, are two ‘Faraday chambers’ lined on the outside with lead shielding. These chambers facilitate the measurement of the effect pieces of equipment have on each other and on adjacent rooms. The measurements in the adjacent room will show how the quality of the medical imaging is affected. When necessary, product designs are adjusted accordingly. The Faraday test chambers form the foundation for further knowledge building within Philips. “This investment aligns with our commitment to quality and patient safety. The lab will be the foundation for EMC knowledge development within Philips. We are proud to take a leading role in these commitment from the Best Campus and offer an inspiring place to work for our experts,” says Sofie van den Brandt, Site Leader of the Best Campus.

Investing in innovation

This investment in testing capacity in Best demonstrates our commitment to being at the forefront of patient safety, quality and innovation. The Best Campus is Philips' largest manufacturing and innovation site worldwide. Together with the High Tech Campus, the campus forms Philips' largest innovation hub. Around 40 percent of Philips' global research and development investments are deployed here to further develop medical technology.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

René Loman

René Loman
Woordvoerder a.i. Philips Benelux
Tel.: +31 6 51 85 22 26

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.