masthead Philips PEF19 HiberNation1 PhotoJuukeSchoorl l

okt 17, 2019

Embassy of Health opent opnieuw zijn deuren tijdens Dutch Design Week 2019. Chronic Health, it’s only human?

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

For English see below

The Embassy of Health is een initiatief van Waag, Philips Experience Design, Máxima MC, U CREATE, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en DDF.

Lang en gelukkig leven: hoe kunnen we dat waarmaken in de toekomst? We worden steeds ouder en de manier waarop we dat willen doen, vraagt om meer en andere zorg. Om samen de kwaliteit van de ‘nieuwe zorg’ te bepalen, helpt het om de toekomst te kunnen verbeelden. Dat is waar ontwerpers in uitblinken. Voor Dutch Design Week 2019 bundelden enkele van hen hun krachten om binnen de Embassy of Health te zoeken naar een nieuwe balans tussen technologie en natuur, tussen perfectie en imperfectie, tussen formele en informele zorg.

 

Met de tentoonstelling Chronic Health: It’s only human? toont deze Embassy de kracht van design bij de transities in de zorg, evenals de dilemma’s van de zorg. Met als doel bezoekers te inspireren om ook samen met elkaar op zoek te gaan naar de toekomst. Hieronder een kleine greep uit wat er zoal te zien is in de Embassy of Health.

Philips Experience Design: Future of humanity or futuristic humans?

De gesteldheid van de mens en de gesteldheid van onze planeet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gezond leven vraagt ook om gezonde voeding, frisse lucht en schoon water. Hoe dragen we zorg voor de toekomst, voor de gezondheid van onze kinderen én van de planeet? Geven we onze zorg vorm op basis van beschikbare natuurlijke grondstoffen? Of passen we onze menselijke natuur aan om het behoud van onze planeet te waarborgen? Dit vroegen Philips Experience Design en experimental designer Frank Kolkman zich af, voor deze editie van Dutch Design Week. Ze werden bij het uitwerken van de toekomstscenario’s ook dit jaar weer geholpen door studenten van TU/e en Design Academy. Hiervoor gebruikten zij een door Reon Brand (Principle Design Researcher bij Philips Experience Design) ontwikkelde methode en daar kwamen verrassende inzichten uit. Zoals Hiber Nation; het drie maanden in winterslaap brengen van de mens. Door wetenschap, design en storytelling te combineren, zetten de vier bedachte en tentoongestelde projecten bezoekers aan het denken.

Waag: Gezondheidszorg als commons

Om ervoor te zorgen dat burgers de juiste zorg krijgen, nu en in de toekomst, zijn nieuwe vormen van samenwerking en bestuur in de zorg noodzakelijk. Het vraagt om een toegankelijk netwerk van informele zorg in de wijk, dat samenwerkt met de formele zorginstellingen en die ontlast en aanvult. Om deze toekomstvisie dichterbij te brengen, onderzoekt Waag de gezondheidszorg als ‘commons’: een gedeelde bron die door de leden van de maatschappij zelf wordt gereguleerd. Bezoekers van de tentoonstelling maken kennis met de Chamber of Commons, en ontdekken nieuwe economische modellen waarmee de commons maatschappelijke (zorg)vragen kunnen beantwoorden.

MÁXIMA MC : Human technology or technically human?

Robots veranderen onze zorg in toenemende mate. Vooralsnog gaat het om een aanvulling op het menselijke werk. De chirurg bijvoorbeeld is het brein achter de ingreep, de operatierobot maakt zijn handelingen nauwkeuriger. Maar de scheidslijn tussen fysieke, digitale en biologische elementen vervaagt en de autonomie van de robot komt dichterbij. Er worden de komende jaren forse stappen verwacht. Bezoekers worden aan het denken gezet over vragen zoals: wat als de rol van de robot groter wordt dan die van de arts? Robots worden nooit moe of ziek en kennen grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Maar wie is er aansprakelijk als het misgaat? En nog belangrijker: durven we ons volledig over te geven aan deze technologie? 

Praktische informatie

Dutch Design Week vindt plaats van 19 tot en met 27 oktober.

De Embassy of Health is tijdens deze periode gevestigd in het Klokgebouw en geopend van 11.00 tot 18.00. De Embassy is toegankelijk met een passe-partout van Dutch Design Week. Kaarten zijn online en bij de kassa verkrijgbaar.

 

Meer informatie is te vinden op:

https://www.worlddesignembassies.com/embassies/health/

https://www.ddw.nl/nl/programma/1777/embassy-of-health

 

U CREATE, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Philips Experience Design, Máxima MC, Waag en DDF werken als partners samen in de Embassy of Health. Met de tentoonstelling Chronic Health tonen zij de kracht van design bij de transitie in de zorg. 
 

Curatoren: Paulien Melis - Jetske van Oosten - Gjilke Keuning

Ambassadeur: Frank Kolkman

Embassy of Health opens its doors again during Dutch Design Week 2019. Chronic Health, it's only human? 

The Embassy of Health is an initiative of Waag, Philips Experience Design, Máxima MC, U CREATE, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie and DDF.

Living happily ever after: how can we make that happen in the future? We are getting older and older and the way we want to grow older, requires more and different care. In order to determine the desired quality of this 'new care', it helps to imagine the future. Something in which designers excel. For Dutch Design Week 2019 some of them joined forces within the Embassy of Health to search for a new balance between technology and nature, between perfection and imperfection, between formal and informal care.

 

With the exhibition Chronic Health: It's only human? this Embassy shows the power of design in the transitions in healthcare, as well as the dilemmas of healthcare. The aim is to inspire visitors to join each other in their search for the future. Below is a small selection of what can be seen in the Embassy of Health.

Philips Experience Design: Future of humanity or futuristic humans?

The condition of man and the condition of our planet are inextricably linked. A healthy life also requires healthy food, fresh air and clean water. How do we care for the future, for the health of our children and for the planet? Do we shape our care on the basis of available natural resources? Or do we make adaptions to our human nature to guarantee the preservation of our planet? Philips Experience Design and experimental designer Frank Kolkman wondered about this for this edition of Dutch Design Week. Like previous years, students from TU/e and Design Academy helped him work out future scenarios. They used a method developed by Reon Brand (Principle Design Researcher at Philips Experience Design) for this purpose, which provided them with surprising insights. Like Hiber Nation; hibernating people for three months. By combining science, design and storytelling, the four conceived and exhibited projects make visitors think.

Waag: Healthcare as commons

In order to ensure that citizens receive the right care, now and in the future, new forms of cooperation and governance in healthcare are needed. It requires an accessible network of informal care in the neighbourhood, which works together with the formal care institutions and which relieves and complements them. In order to bring this vision of the future closer, Waag is investigating healthcare as 'commons': a shared source that is regulated by the members of society themselves. Visitors to the exhibition are introduced to the Chamber of Commons and discover new economic models with which the commons can answer social (care) questions.

MÁXIMA MC : Human technology or technically human?

Robots are increasingly changing our care. For the time being, this is an addition to human work. The surgeon, for example, is the brain behind the operation; the surgical robot makes his actions more precise. But the dividing line between physical, digital and biological elements is becoming blurred and the autonomy of the robot is approaching. Considerable steps are expected in the coming years. Visitors will be made to think about questions such as: what if the role of the robot becomes greater than that of the doctor? Robots never get tired or sick and are very accurate and reliable. But who is liable if things go wrong? And more importantly: do we dare to surrender completely to this technology? 

Practical information

Dutch Design Week takes place from 19 to 27 October.

The Embassy of Health is located in the Klokgebouw during this period and is open from 11.00 to 18.00. The Embassy is accessible with a passe-partout of Dutch Design Week. Tickets are available online and at the box office.

 

More information can be found at:

https://www.worlddesignembassies.com/embassies/health/

https://www.ddw.nl/nl/programma/1777/embassy-of-health

 

U CREATE, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Philips Experience Design, Máxima MC, Waag and DDF work as partners in the Embassy of Health. With the exhibition Chronic Health they show the power of design in the transition in healthcare. 

 

Curators: Paulien Melis - Jetske van Oosten - Gjilke Keuning

Ambassador: Frank Kolkman

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Philips PEF HiberNation PhotoJuukeSchoorl article

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.