masthead Mission Tech fysio l

mei 24, 2019

Mission Tech: 9 tot 12-jarigen ervaren de wereld van technologie

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

For English see below

Mission Tech, het nieuwste evenement van Dutch Technology Week, trok donderdag 23 mei zo’n 1800 bezoekers. Allemaal in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Op speelse wijze werden zij verwonderd, geprikkeld en enthousiast gemaakt voor technologie. Philips, één van de founding partners van dit evenement, liet de jongens en meiden op verschillende manieren kennismaken met het belang van technologie. Van gezond eten tot een goede nachtrust en van fysiotherapie met een spelelement tot het programmeren van een valdetector. En hoe zit dat eigenlijk met baby’s in de buik? Hoe bekijk je die?

 

Het is 13.30 uur als het signaal klinkt om te wisselen. ‘Doordraaien’, wordt er omgeroepen. En braaf wisselen 700 kinderen, ingedeeld in vier groepen, van locatie in een grote hal in het Klokgebouw in Eindhoven. Braaf, maar zeker niet in stilte. De muziek staat lekker hard en laat ze bijna dansend van zone veranderen, op zoek naar nog meer ervaringen en belevenissen, allemaal in het kader van techniek en technologie. 

Op een evenement als dit maken kinderen in de basisschoolleeftijd al kennis met technologie.

Suzanne Verzijden

Hoofd HR Philips Benelux

“Kinderen staan voor veel keuzes en juist de technische sector is er eentje die veel talenten in de toekomst nodig heeft en één van de belangrijkste motoren achter de innovatieve kracht van Nederland”, zegt Suzanne Verzijden, Hoofd HR Philips Benelux. “Op een evenement als dit maken kinderen in de basisschoolleeftijd al kennis met technologie. In vogelvlucht en op een speelse manier, die past bij hun leeftijd. Maar daarmee leggen we bij een aantal van hen wel nu al de kiem om vast na te denken over deze richting. Daarom vinden wij het belangrijk om als een van de founding partners betrokken te zijn bij Mission Tech.” 

Mission Tech lumify article

Virtuele ballonnen

De eerste editie van het evenement is een succes. Eerder op de dag liepen er ook al 700 andere jongens en meiden door het Klokgebouw en vanmiddag komen er nog meer. Het zorgt voor een glimlach bij de Philips Chef, die met blenders en Airfryers laat zien dat lekker eten ook gezond kan zijn. De rij bij zijn tafel is onafgebroken lang; allemaal willen ze wel een yoghurt met fruit smoothie. Liefst ook zelf maken. Om daarna met bekertje in de hand door te lopen naar de AR/VR-brillen waarmee ze virtuele ballonnen kapot kunnen prikken; onderdeel van een programma om fysiotherapie leuker en aantrekkelijker te maken. 

Programmeren is echt mijn hobby.

Thomas (11)

De rij bij een verticaal bed is nog langer. Goed slapen is essentieel om te functioneren. En een goede nachtrust hoort dan ook bij gezond leven. Philips heeft ook voor mensen met slaapproblemen een keur aan oplossingen, maar tijdens Mission Tech laat het bedrijf de jongeren vooral ervaren hoe de wereld eruitziet als je níet voldoende nachtrust hebt gehad. Met een VR-bril op krijgen ze te zien hoe gevaarlijk deelname aan het verkeer is als je niet goed bent uitgerust. Een leerzame ervaring die veel ‘oh’s en ah’s’ bij de deelnemers ontlokt. En heel veel ‘daarom moet je dus goed rusten en goed uitkijken’ van hun begeleiders.

Mission Tech coderen article

Geconcentreerd

Een meter verderop zit Thomas (11) in al het lawaai en alle drukte geconcentreerd te werken aan zijn valdetector. Met behulp van de micro:bit kan hij zelf een valdetector maken; een vorm van personenalarmering voor mensen die een verhoogd risico lopen akelig ten val te komen. Hij heeft duidelijk vaker geprogrammeerd en deze dag is voor hem echt een geweldig uitje. “Ik vind álles leuk wat we hier kunnen doen vandaag! Maar zelf programmeren, is wel echt mijn hobby.” 

 

Een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd die aan komt lopen, heeft geen interesse voor het programmeerwerk. Haar oog is gevallen op de Lumify, de mobiele echo-toepassing van Philips, waarmee onder meer door de sportartsen van PSV wordt gewerkt om snel de ernst van blessures bij spelers te kunnen vaststellen. Maar dit meisje vindt het veel interessanter om zelf even met de Lumify aan de slag te gaan. En niet bij sporters, maar bij een zwangere pop. Behendig stuurt ze het apparaat over de buik van de pop, aandachtig luistert ze naar de uitleg die erbij hoort. “Dit wilde ik altijd al eens doen!” eindigt ze blij.

Mission Tech: 9 to 12 year olds experience the world of technology

Mission Tech, the newest event of Dutch Technology Week, attracted around 1800 visitors on Thursday 23 May. All in the age of 9 to 12 years. In a playful way they were amazed, stimulated and enthused about technology. Philips, one of the founding partners of this event, introduced the boys and girls to the importance of technology in different ways. From healthy eating to a good night's sleep and from physiotherapy with a gaming element to the programming of a fall detector. And what about babies in the belly? How do you view them?

 

It's 1:30 p.m. when a signal sounds loud and clear. Time to move on to the next part of the program for the kids. And 700 children, divided into four groups, change from one to another location in a large hall in the Klokgebouw in Eindhoven. The music is loud and makes them almost dance while changing zones, looking for more experiences, all in the context of technique and technology.

At an event like this, primary school children already get to know technology.

Suzanne Verzijden

Head of HR at Philips Benelux

"Children are faced with many choices and it is precisely the technical sector that needs many talents in the future and one that is also one of the most important engines behind the innovative power of the Netherlands," says Suzanne Verzijden, Head of HR at Philips Benelux. "At an event like this, primary school children already are introduced to technology. In a bird's-eye view and in a playful way that suits their age. With that, we are already sowing the seeds for a number of them to think about this direction in the future. That’s why we find it very important to be involved in Mission Tech as one of the founding partners." 

Mission Tech lumify article

Virtual balloons

The first edition of the event is a success. Earlier in the day 700 other boys and girls walked through the Klokgebouw and this afternoon there will be more. It makes the Philips Chef smile. He uses blenders and Airfryers to show that good food can also be healthy. The queue at his table is long; they all want a yogurt with fruit smoothie. Preferably make it themselves. Then, with the cup in their hand, they walk on to the AR/VR glasses with which they can break virtual balloons; part of a program to make physiotherapy more fun and attractive.

Programming is really my hobby.

Thomas (11)

The queue at a vertical bed is even longer. A good night's sleep is essential to function. And a good night's sleep is part of healthy living. Philips also has a wide range of solutions for people with sleeping problems, but during Mission Tech the company mainly lets young people experience what the world looks like when you haven't had enough sleep. Wearing VR glasses, they get to see how dangerous it is to take part in traffic when not well rested. An educational experience that elicits many 'oh's and ah's' from the participants. And a lot of 'that's why you have to rest well and watch out' from their supervisors.

Mission Tech coderen article

Concentrated

A meter further on Thomas (11) is not bothered by all the noise and the hustle and bustle, concentrating his work on his fall detector. With the help of the micro:bit he can program his own fall detector; a form of personal alarm for people who are at increased risk of a terrible fall. He has clearly programmed more often and this day is a really great gathering for him. "I like everything we can do here today! But programming myself is really my hobby." 

 

A girl of about the same age who is approaching has no interest in the programming of a fall detector. Her eye falls on the Lumify, Philips' mobile ultrasound application, which is among others used by sports doctors from football club PSV to quickly determine the seriousness of players’ injuries. This girl finds it very interesting to work with the Lumify herself. And not with athletes, but with a pregnant doll. She steers the device over the doll's belly, listening attentively to the explanations that go with it. "I always wanted to do this!" she ends her session happily. 

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.