masthead Header kaag bezoekt philips l

jan 31, 2019

Minister Kaag bezoekt Philips

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

    

For English see below 

 

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bracht deze week een bezoek aan Eindhoven. Ze kwam ook bij het Philips Innovation Center Eindhoven langs, waar zij ontvangen werd in het Customer Visit Center (CVC). Henk Siebren de Jong, Chief of International Markets, nam de minister mee langs enkele aansprekende innovaties en projecten, veelal aansluitend bij het beleid van Kaag. 

We hebben alles ontwikkeld in virtual reality en hebben samen met de klant al uren door het nog te bouwen ziekenhuis gelopen.

Margot van Haren

Consultant Hospital Planning

Een van die projecten is de bouw van een nieuw gespecialiseerd cardiologiecentrum in Ethiopië. Margot van Haren, Consultant Hospital Planning, legt de minister uit hoe Philips naar de bouw van een ziekenhuis kijkt. “We bouwen dit bij voorkeur van binnenuit op, omdat alles samenhangt met de zorg en diensten die het ziekenhuis aan haar patiënten wil leveren.” De minister geeft aan het nieuwe ziekenhuis graag een keer te bezoeken als ze in Ethiopië is. Van Haren: “Maar dat kunt u nu al doen. We hebben het ziekenhuisontwerp vertaald naar virtual reality. Samen met de klant hebben we er al uren doorheen gelopen om te zien waar nog verbeterpunten lagen.”

Alt-text image

Ervaringen verbeteren

Henk Siebren de Jong: “Het is goed om minister Kaag niet alleen meer te kunnen vertellen over dit project, maar het haar ook al virtueel van binnen te kunnen laten zien, terwijl de eerste steen nog gelegd moet worden. Samen met de klant hebben we geïntegreerde oplossingen ontwikkeld voor complexe uitdagingen in de zorg. Digitale innovaties spelen daarin een belangrijke rol, zoals interventionele beeldvormingstechnologieën. Daarmee verbeteren tegelijkertijd de ervaringen voor patiënten en zorgpersoneel.”

Het is goed om minister Kaag niet alleen meer te kunnen vertellen over de bouw van ons nieuwe cardiologiecentrum in Ethiopië, maar het haar ook al virtueel van binnen te kunnen laten zien.

Henk Siebren de Jong

Chief of International Markets

De Jong wijst Kaag ook op de Azurion, die iets verderop in het CVC staat opgesteld. Met Azurion komen software, services en apparatuur samen in de operatiekamer. Artsen behandelen het liefst minimaal invasief (met zo klein mogelijke incisies), waarbij zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de omliggende organen en weefsels. Maar tijdens zulke behandelingen kan de arts de organen niet direct zien of voelen en daarvoor zijn beeldvormings-, meet- en navigatietechnologieën onmisbaar. Het Azurion platform combineert verschillende technologieën en koppelt alle beelden (CT-scans, MRI en röntgen) aan het elektronisch patiëntendossier van de desbetreffende patiënt. Zo heeft een specialist alle informatie beschikbaar terwijl hij opereert. 

Alt-text image

Eerstelijnszorg in armste landen

Margret Huenerbein, manager Mother & Child Care heeft met haar verhaal over het belang van eerstelijnszorg (SDG 3 genoemd) in de armste landen ter wereld ook de volle aandacht van de minister. Philips is toegewijd aan de duurzame ontwikkelingsdoeleinden van de Verenigde Naties. Daarom werkt Philips samen met de Nederlandse overheid, Wereldbank, UNFPA, en partners waaronder Amref en PharmAccess samen om eerstelijnshulp te moderniseren en is het bedrijf medeoprichter van het SDG partnership platform in Kenia. Ook toont Huenerbein enkele door Philips ontwikkelde middelen die de moeder- en kindzorg in gebieden met slecht toegankelijke zorg significant verbeteren. Ook hiervan is de minister onder de indruk en daarmee wordt een succesvol bezoek afgesloten. 

Minister Kaag visits Philips

Sigrid Kaag, Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, visited Eindhoven this week. She also paid a visit to the Philips Innovation Center Eindhoven, where she was welcomed at the Customer Visit Center (CVC). Henk Siebren de Jong, Chief of International Markets, took the minister on a tour along some of the most appealing innovations and projects. 

We developed everything in virtual reality and, together with the customer, have already been walking through the future hospital for hours.

Margot van Haren

Consultant Hospital Planning

One of these projects is the construction of a new specialized cardiology center in Ethiopia. Margot van Haren, Consultant Hospital Planning, explains to the minister how Philips views the construction of a hospital. "We prefer to build this from the inside out, because everything is related to the care and services that the hospital wants to provide to its patients.” When the minister says she would like to visit the new hospital once she is in Ethiopia, Van Haren responds: "You can already do that. We have translated the hospital design into virtual reality. Together with the customer, we have already spent hours running through it to see where there were still areas for improvement.”

Improve experiences 

Henk Siebren de Jong: "Being able to showing Minister Kaag around virtually, inside of the new cardiology center, while the first stone yet has to be laid, is a great asset. Together with our customer, we have developed integrated solutions for complex challenges in healthcare. In this respect, digital innovations, such as interventional imaging technologies, are of much importance. At the same time, these innovations also improve experiences for patients and healthcare personnel.

Being able to showing Minister Kaag around virtually, inside of the new cardiology center, while the first stone yet has to be laid, is a great asset.

Henk Siebren de Jong

Chief of International Markets

De Jong also points out Azurion, which is located a little further down in the CVC. With Azurion, software, services and equipment integrate in the operating room. Doctors prefer to treat as minimally invasive as possible (with as few incisions as possible), while causing as little damage as possible to the surrounding organs and tissues. But during such treatments, the doctor cannot see or feel the organs directly, and imaging-, measurement- and navigation technologies are indispensable for this. The Azurion platform combines various technologies and links all images (CT scans, MRI and X-rays) to the electronic patient record. This way, a specialist has all the information available while operating.

Primary care in poor countries

Margret Huenerbein, manager Mother & Child Care, also attracts the full attention of the minister with her story about the importance of primary care (SDG 3) in the poorest countries in the world. Philips is committed to the United Nations' sustainable development goals. That is why Philips works with the Dutch government, World Bank, UNFPA, and partners including Amref and PharmAccess to modernize first line aid and is also co-founder of the SDG partnership platform in Kenya. Huenerbein also shows some of the tools developed by Philips that significantly improve maternal and child care in areas with poor access to care. And with a minister being impressed by what Huenerbein shows her, this successful visit comes to an end.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.