Nieuwscentrum
Panel discussion female tech heroes

mei 23, 2023

Persoonlijk leiderschap krijgt de ruimte door een stukje te ont-bazen

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

“Dare to grow” was de uitdaging waarmee de bezoekers van de Fe+male Tech Heroes conferentie dit jaar werden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. De rol van leiderschap en rolmodellen stond hierin centraal. In een levendige paneldiscussie belichtte Karin Middelburg hoe ze in haar rol als Vice President Human Resources Western Europe bij Philips een veilige omgeving probeert te creëren om groei te stimuleren. “Door een stukje te ont-bazen, kunnen we juist persoonlijk leiderschap de ruimte te geven.”

Samenwerken is belangrijker dan ooit

Vroeger keek men naar een leider als iemand die orders uitdeelt en als ‘baas’ wordt aangesproken. Met de opkomst van collaborative leadership, ofwel samenwerkend leiderschap, worden de competenties van het team en de samenwerking tussen teamleden steeds belangrijker. Ook de muren kunnen en moeten worden doorbroken waardoor rapporteringslijnen niet meer de samenwerking tussen mensen of groepen bepaalt. Met haar 22 jaar werkervaring bij verschillende bedrijven in Denemarken, is Karin goed bekend met de collaboratieve leiderschapsstijl die in Scandinavië al jaren de boventoon voert. “Een belangrijke voorwaarde voor deze samenwerkende teams, is een veilige omgeving waarin medewerkers durven te groeien en grenzen te verleggen.” 

Karin and Ingelou

Karin vervolgt: “Als leider heb je hierin een belangrijke rol. Je moet bescheiden durven te zijn, zodat je beter kunt luisteren naar je team. Zij zijn degene die weten hoe het moet. Op deze manier komt er meer ruimte voor persoonlijk leiderschap en betere samenwerking in het team.” Dat wil niet zeggen dat er geen leiders meer nodig zijn, integendeel: leiders zetten de lijnen uit en prioriteren, de ‘wat’ en het ‘wanneer’; maar het team bepaalt met name de inhoud van het werk, de ‘hoe’. “Binnen Philips kijken we naar drie dimensies van leiderschap: ten eerste naar leiderschap over de breedte van Philips heen, ten tweede naar het leiden van teams en ten derde naar persoonlijk leiderschap.”

Juiste condities voor persoonlijke groei

Als een van de populairste werkgevers van Nederland, biedt Philips medewerkers een breed programma op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, welzijn, en inclusiviteit en diversiteit. “Met deze trainingen, mentoring en reversed mentoring, en workshops of online learning geven we medewerkers handvaten om te groeien, als professional, of als leider,” aldus Karin. “Daarnaast stimuleren we kennisdeling en samenwerking tussen afdelingen door bijvoorbeeld werknemers de mogelijkheid te bieden om korte opdrachten in een andere afdeling uit te voeren, de zogenaamde Gigs.”

Het bedrijf heeft als doelstelling om in 2025, 35% genderdiversiteit in hogere leidinggevende functies te realiseren. In Nederland is momenteel 30,5% van de hogere leidinggevende functies vrouw. Om de doelstelling te behalen, is genderdiversiteit o.a. een belangrijk onderdeel geworden van de successieplanning en wordt de voortgang richting de KPI’s maandelijks gerapporteerd. Ook zijn er binnen Philips verschillende initiatieven waarin vrouwen de samenwerking hebben gezocht.

Fe+male Tech Heroes

Female Tech Heroes is een platform en netwerk op de High Tech Campus in Eindhoven, dat streeft naar meer gendergelijkheid en diversiteit in de tech wereld. Het platform brengt mensen bij elkaar, creëert bewustwording in de media en probeert een positieve invloed te hebben op het diversiteitsbeleid van bedrijven. Dit jaar was de vierde editie van de Fe+male Tech Heroes conferentie. Meer dan 300 vrouwen en mannen met interesse voor het onderwerp kwamen bij elkaar in verschillende workshops en in plenum.

Panel Discussion Female Tech Heroes

Personal leadership can grow by unbossing a little

"Dare to grow" was the invitation for the attendees of this year’s Fe+male Tech Heroes conference to push their boundaries. The role of leadership and role models was an important topic during this day. In a lively panel discussion, Karin Middelburg highlighted how, in her role as Vice President Human Resources Western Europe at Philips, she creates a safe environment to encourage growth. "When we unboss a little, personal leadership has space to grow."

The importance of collaboration

Traditionally, we look at leaders as someone who gives orders and is addressed as ‘boss’. With the rise of the Scandinavian model of collaborative leadership, team competencies and cooperation among team members are becoming increasingly important. Walls need to be broken down so that traditional reporting lines no longer solely determine the collaboration between people. With her 22 years of work experience at various companies in Denmark, Karin is well known with the collaborative leadership style that has prevailed in Scandinavia for years. "An important prerequisite for these collaborative teams, is a safe environment in which employees dare to grow and push boundaries." 

Karin and Ingelou

Karin continues: "As a leader, you have an important role to play in this. You have to be modest so that you can listen better to your team. They are the ones who know how things should be done. This way there will be more room for personal leadership and better cooperation in the team." That does not mean that leaders are no longer needed, on the contrary: leaders set the direction, the pace, and prioritize, the ‘what’ and the ‘when’, but the team determines the ‘how’. "Within Philips, we are looking at three dimensions of leadership: first, leadership across the breadth of Philips. Second, leading teams; and third, personal leadership."

Setting the right conditions for personal growth

As one of The Netherlands' most popular employers, Philips offers employees a broad program in personal development, well-being, and inclusivity and diversity. "With these training, mentoring and reversed mentoring, coaching programs and online learning, we give employees tools to grow personally, as a professional, or as a leader," said Karin. "In addition, we encourage knowledge sharing and cooperation between departments by, for example, offering employees the opportunity to perform short term assignments in another department, called Gigs."

The company's goal is to achieve 35% gender diversity in senior leadership positions by 2025. In the Netherlands, 30.5% of senior leadership positions are currently female. To achieve the target, gender diversity has become an important part of succession planning, among other things, and progress towards KPIs is reported on a monthly basis. There are also several strong networks within Philips in which women have sought collaboration.

Fe+male Tech Heroes

Fe+male Tech Heroes is a platform and network at the High Tech Campus in Eindhoven. The platform strives for more gender equality and diversity in the tech world. The platform brings people together, creates awareness in the media and exerts a positive influence on, for example, the diversity policy of companies. This year was the fourth edition of the Fe+male Tech Heroes conference.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.