Vertrek GMC

apr 07, 2022

Grootste ziekenhuisschip ter wereld maakt gezondheidszorg bereikbaar in verafgelegen gebieden

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Een ziekenhuis op het water; 12 verdiepingen hoog, met 6 operatiekamers en 199 patiëntbedden. De Global Mercy is het grootste civiele ziekenhuisschip ter wereld. Na vertrek uit Rotterdam, zal het schip zal zo snel mogelijk koers zetten naar Afrika om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor patiënten in gebieden waar op dit moment de zorg niet beschikbaar is. Het schip beschikt nu over een Philips CT-scanner voor het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van behandelplannen.

Samen zorgden Philips en de Philips Foundation voor de financiering, de technische installatie én voor de training van het team van radiologievrijwilligers aan boord. Hierdoor kan de bemanning van de Global Mercy geavanceerde CT-technologie inzetten voor medische beeldvorming en daarmee patiënten toegang geven tot hoogwaardige diagnostiek en behandeling.

Philips CT scanner

De Philips CT-scanner aan boord van de Global Mercy

Toegang tot betaalbare medisch zorg

De Global Mercy is een gloednieuw schip in de vloot van Mercy Ships, een organisatie die al sinds 1978 ziekenhuiszorg aanbiedt in regio’s waar gezondheidszorg moeilijk bereikbaar is.

“Naar schatting bijna 17 miljoen mensen overlijden elk jaar wereldwijd vanwege een gebrek aan toegang tot betaalbare medische zorg”, aldus Margot Cooijmans, directeur van de Philips Foundation. “Mercy Ships heeft een manier gevonen om dit probleem op een pragmatische manier aan te pakken, door de zorg over water en dus mobiel verplaatsbaar aan te bieden. Schepen meren steeds voor 10 maanden aan op een specifieke plaats aan de lange kustlijn van Afrika.

“We zijn er trots op dat we dit indrukwekkende ziekenhuisschip kunnen voorzien van de nieuwste CT-technologie, en konden helpen met de installatie en training van vrijwilligers. Hierdoor kan Mercy Ships het aanbod van diagnostiek en behandelingen verder uitbreiden, met een blijvende impact op de gezondheidszorg in lage-inkomensregio’s waar het schip aanmeert.”

Mercy Ships

Met het nieuwe schip verwacht Mercy Ships zo’n 150.000 levens te verbeteren door middel van medische ingrepen waar mensen lang op hebben gewacht. Op het schip zijn ruim 600 vrijwilligers aanwezig; van specialistisch medisch personeel tot technici en trainers voor gebitsverzorging, oogzorg en informatie over voeding.

Blijvende impact

Mercy Ships Holland-directeur Martijn Provily: “Wij hebben als doel om patiënten te helpen in gebieden waar de gezondheidszorg niet toegankelijk is. Dat houdt in dat we ter plekke diagnoses stellen en medische ingrepen uitvoeren op onze ziekenhuisschepen. Om een blijvende impact te creëren op de gezondheidszorg in de landen waar we aanmeren verzorgen we ook medische trainingen, zodat de toegang tot gezondheidszorg blijvend wordt vergroot – en niet alleen zolang wij daar zijn.“

“Omdat onze doelstellingen zo aansluiten bij de missie van Philips en Philips Foundation om betere toegang tot zorg te kunnen leveren aan mensen in achtergestelde gebieden, zijn we erg trots op deze samenwerking”, benadrukt Martijn.

Vertrek vanuit Rotterdam

De Global Mercy werd officieel in gebruik genomen in de haven van Rotterdam. Verschillende prominente gasten brachten een bezoek aan het schip, waaronder Prinses Anne van het Verenigd Koninkrijk, oud-premier Jan Peter Balkenende, staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen, en vicepremier en minister van Armoedebeleid Carola Schouten.

Na een tussenstop Tenerife, waar de afbouw van de technische en medische apparatuur op het schip zal plaatsvinden, zal het schip in mei aanmeren in Dakar, Senegal.

Vertrek GMC

World's largest hospital ship makes healthcare available in remote areas with diagnostics, surgery, and medical training

A hospital on the water; 12 stories high, with 6 operating rooms and 199 patient beds. The Global Mercy is the largest civilian hospital ship in the world. After leaving Rotterdam, the ship will set sail for Africa as soon as possible to make healthcare accessible to patients in areas where it is currently unavailable. To help clinicians make a precise diagnosis and guide patients on effective treatment plans, the ship now has a new Philips CT scanner.

Together, Philips and the Philips Foundation provided the funding, technical installation and training for the team of radiology volunteers on board. This will allow the crew of the Global Mercy to use advanced CT technology for medical imaging and give patients access to high-quality diagnostic and treatment solutions.

Philips CT scanner

The Philips CT scanner on board of the Global Mercy

Access to affordable medical care

The Global Mercy is a brand-new ship in the fleet of Mercy Ships, an organization that has been providing hospital care in regions where healthcare is difficult to reach since 1978.

“It is estimated that nearly 17 million people pass away worldwide each year due to a lack of access to affordable medical care," says Margot Cooijmans, Director of the Philips Foundation. "Mercy Ships has found a way to address this problem in a pragmatic way, by offering healthcare over water, making it mobile transportable. The ship docks for approximately 10 months at a pre-planned port along the coastline of Africa.”

“We are proud to equip this impressive hospital ship with the latest CT technology, and have been able to assist with the installation, and training of volunteers. This will allow Mercy Ships to further expand the range of diagnostic and treatment procedures, with a lasting impact on healthcare in low-income regions,” Margot Cooijmans adds.

Mercy Ships

With the new ship, Mercy Ships expects to improve around 150,000 lives through medical procedures that people have long waited for. The ship is staffed with over 600 volunteers, from medical personnel to technicians and trainers, who also provide training in dental care, eye care and nutrition.

Lasting impact

Mercy Ships Holland Director Martijn Provily: "Our goal is to help patients in areas where healthcare is not accessible. This means that we diagnose and perform medical procedures on the spot, on our hospital ships. To create a lasting impact on healthcare in the countries where we dock, we also provide medical training to ensure that access to healthcare is permanently increased – and not just while we are there."

"Because our goals are so aligned with the mission of Philips and Philips Foundation to deliver better access to healthcare to people in underserved areas, we are very proud of this partnership," Martijn Provily further emphasises.

Departure from Rotterdam

The Global Mercy was officially inaugurated in the port of Rotterdam, The Netherlands. Several prominent guests visited the ship, including Princess Anne of the United Kingdom and former Dutch Prime Minister Jan Peter Balkenende.

After a stopover in Tenerife, Spain – where the technical and medical instalments on the ship will be completed – the ship will dock in Dakar, Senegal, in May.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.