Nieuwscentrum
Impactful Inventors Denny Mathew

jan 21, 2022

'Innovatie is vooral een kwestie van doorzettingsvermogen en empathie'

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

Zoals de meeste wetenschappers komen natuurkundigen in verschillende soorten en maten. Het bekendste onderscheid zit tussen theoretische en toegepaste natuurkundigen. Denny Mathew rekent zichzelf - zonder twijfel - tot de laatste soort.
 
Binnen Philips heeft ze haar passie voor toegepaste natuurkunde weten om te zetten in een superkracht. Ze geeft leiding aan een innovatieteam dat bestaat uit meer dan veertig mensen met verschillende achtergronden en één gemeenschappelijk doel: het ontwikkelen van oplossingen waarmee artsen en verpleegkundigen de zuurstoftoevoer naar cellen en vitale organen kunnen meten. Het gaat niet alleen om apparaten, maar ook om software die helpt om de klinische gegevens te interpreteren en de juiste actie te ondernemen. "Ik hou gewoon van toegepast denken. Het begint altijd met een gebruikersprobleem en dan probeer je een oplossing te vinden."

'Werken in een lab heeft me altijd aangesproken'

Na haar master natuurkunde in India kwam ze naar Nederland om te promoveren op het gebied van toegepaste natuurkunde. "Ik was altijd al heel pragmatisch. Mijn PhD ging over hoe je de prestaties en efficiëntie van excimerlasers kunt verbeteren. Werken in een lab heeft me altijd al aangesproken; met echte materialen, opstellingen bouwen, experimenten uitvoeren, resultaten analyseren en concluderen."

Impactful inventor Denny Mathew

Tijdens haar loopbaan bij Philips was Denny betrokken bij verschillende innovatieve projecten, van flexibele elektronische beeldschermen tot scheerapparaten, tandenborstels, apparaten voor zuurstof- en druktherapie voor COPD-patiënten en nog veel meer. “Toen ik voor het eerst aan gezondheidstechnologie begon te werken, besefte ik hoe lonend het is om je kennis en vaardigheden te gebruiken om de échte gezondheidsuitdagingen van echte mensen op te lossen."

Toen ik voor het eerst begon te werken aan gezondheidstechnologie, realiseerde ik me hoe lonend het is om je kennis en vaardigheden te gebruiken om de échte gezondheidsuitdagingen van echte mensen op te lossen.

Denny Mathew

Principal Scientist Patient Care & Monitoring

‘Problemen van mensen oplossen met technologie’

"Een van de projecten waar ik aan werkte, was het ontwikkelen van een oplossing voor artrose. Patiënten hebben vaak last van pijn waardoor ze langzamer lopen, maar het is belangrijk dat ze hun gewrichten in beweging houden. Dus vroegen we ons af: hoe kunnen we de pijn die ze voelen verlichten? Uiteindelijk hebben we een elektrodepleister ontwikkeld die patiënten op hun knie kunnen plakken, waardoor het pijnsignaal wordt onderbroken voordat het de hersenen bereikt.

Met al deze projecten kwam ik steeds dichter bij mijn passie om echte problemen die mensen in hun leven hebben, op te lossen met technologie. En ik leerde dat het niet altijd de technologie is die de grootste hindernis vormt bij het ontwikkelen van een oplossing.

Je moet ook al vroeg in de innovatie bedenken hoe het in de praktijk gebruikt gaat worden, wat is het voordeel voor de gebruiker, hoe kun je het testen, wie gaat er uiteindelijk voor betalen? Vanuit dit perspectief naar een oplossing kijken, met een helikopterview, de puntjes met elkaar verbinden, dat is voor mij de meest dankbare baan die je kunt hebben."

Je moet al vroeg in de innovatie bedenken hoe het in de praktijk gebruikt gaat worden, wat is het voordeel voor de gebruiker, hoe kun je het testen, wie gaat er uiteindelijk voor betalen?

Denny Mathew

Principal Scientist Patient Care & Monitoring

Nu is ze Value Stream Owner van een innovatieprogramma waarin oplossingen worden ontwikkeld waarmee artsen en verpleegkundigen klinische beslissingen kunnen nemen voor acute patiënten in het ziekenhuis:

 

"We verzamelen nu patiëntgegevens van verschillende sensoren en bronnen, integreren ze, analyseren ze met behulp van AI-modellen en visualiseren ze op een intuïtieve manier om hun beslissingen te ondersteunen. Met deze oplossing kunnen artsen en verpleegkundigen een verslechtering van de toestand van een patiënt eerder zien aankomen en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen."

Impactful inventor Denny Mathew

"De beloning zit in het samenwerken en daadwerkelijk een impact maken. We zijn voortdurend bezig met verschillende soorten innovatie. Sommige slagen, andere mislukken, en dat is oké; van mislukkingen leren we."

Jonge vrouwen kunnen de drijvende kracht achter innovatie zijn met hun aangeboren capaciteiten van probleemoplossende creativiteit en samenwerking.

Denny Mathew

Principal Scientist Patient Care & Monitoring

Jonge vrouwen inspireren

Met wat Denny in haar professionele carrière heeft geleerd, wil ze graag jonge vrouwen inspireren om een carrière in de technologie te overwegen: "Jonge vrouwen kunnen de drijvende kracht achter innovatie zijn met hun aangeboren capaciteiten van probleemoplossende creativiteit en samenwerking. En het is zo lonend om het leven van patiënten en clinici echt te kunnen verbeteren door een rol te spelen in dat proces.

 

Innovatie betekent gewoon dat je betere manieren moet vinden om dingen te doen en daarvoor heb je doorzettingsvermogen en empathie nodig - het vermogen om een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. In ons innovatieproces proberen we voortdurend in de schoenen van een verpleegkundige of een arts te staan om een oplossing te vinden waar zij en hun patiënten baat bij hebben."

Binnen Philips werken elke dag duizenden uitvinders aan de technologieën van morgen. Wat drijft hen? Hoe komen ze op hun ideeën en hoe brengen ze die met succes op de markt? In de serie Impactful Inventors geven we antwoord op deze vragen.

 

Lees ook:


Henk van Houten, Chief Technology Officer: “Winnaars Invention Awards zijn de helden van Philips Research”

 

Mark Johnson, de man van honderden patenten: “Er is geen opleiding tot uitvinder”


“We waren het enige Europese team dat een presentatie mocht geven op een AI-evenement in het Witte Huis”: Anca Bucur heeft een missie om data en AI om te zetten van een belofte naar een daadwerkelijk klinisch voordeel.

 

Mohammed Meftah is hard op weg om met baanbrekend onderzoek de levens van ongeboren, en te vroeg geboren, baby’s te verbeteren: “Uitvinden is zoeken naar relevante problemen en daar nieuwe oplossingen voor vinden die niet voor de hand liggen.”

Impactful inventor Denny Mathew

‘Perseverance and empathy are key in successful innovation’

Like most scientists, physicists come in different shapes and shades. The most well-known distinction is between theoretical and applied physicists. Denny Mathew definitely considers herself to be of the latter kind.  
 
Within Philips she has been able to turn her passion for applied physics into a superpower: she leads an innovation team consisting of more than 40 people with different backgrounds and one common goal: to develop acute patient solutions; devices to measure oxygen supply to the cells and vital organs, but also software that helps the doctors and nurses to interpret the clinical data and take the right action. “I simply like applied thinking. It always starts with a user problem and then you try to find a solution.” 

‘Working in a lab always appealed to me’

After her Physics masters in India, she came to Netherlands to do a PhD in the field of applied physics. “I always was a very hands-on person. My PhD was about how to improve the performance and efficiency of excimer lasers. Working in a lab always appealed to me; with real materials, building set-ups, doing experiments, analyzing and concluding results.”

Impactful inventor Denny Mathew

During her career at Philips Denny was involved in many innovative projects, from flexible electronic displays to shavers, toothbrushes, a drug therapy device for dry eye syndrome, Oxygen and pressure therapy devices for COPD patients and many more. “When I first started working on health technology, I realized how rewarding it is to use your knowledge and skills to fix real health challenges of real people.”

When I first started working on health technology, I realized how rewarding it is to use your knowledge and skills to fix real health challenges of real people.

Denny Mathew

Principal Scientist Patient Care & Monitoring

‘Solving people’s problems with technology’

“One of the projects I worked on, was developing a solution for osteo arthritis. Patients often suffer from pain which makes them walk more slowly, but it is important that they keep their joints moving. So, we asked ourselves: how can we relief the pain that they feel? We ended up developing an electrode patch that patients can stick to their knee, which help to interrupt the pain signal in the brain to reduce the perception of pain. 
 
With all these projects, I was coming closer to my passion of solving real problems that people have in life, with technology. And I learned that it’s not always the technology that is the biggest hurdle in developing a solution.  
 
You also must think early in the innovation how it is going to be used in actual practice, what is its benefit to the user, how you can test it, who will pay for it. Looking at a solution from this perspective, with a helicopter view, connecting the dots, that to me is the most rewarding job you can have.”

You must think early in the innovation how it is going to be used in actual practice, what is its benefit to the user, how you can test it, and who will pay for it in the end.

Denny Mathew

Principal Scientist Patient Care & Monitoring

Now, she is a Value Stream Owner of an innovation program to develop clinical decision support solutions for managing acute patients in hospital:
 
“We now gather patient data from several sensors and sources, integrate them, analyze them using artificial intelligence models and visualize them in an intuitive way to the users to support their decision making. This acute patient management solution intends to empower the physicians and nurses to detect patient deterioration earlier and to make the right decisions at the right time for their patients.” 

Impactful inventor Denny Mathew

“The reward is in working together in a team and actually making an impact. We are constantly working on different types of innovation. Some succeed, some fail, and that’s okay; we learn from failures.”

Young women can be leading drivers of innovation with their innate abilities of problem-solving creativity and collaboration.

Denny Mathew

Principal Scientist Patient Care & Monitoring

Inspire young women

With what Denny has learned in her professional career, she would like to inspire young women to consider a career in technology: “Young women can be leading drivers of innovation with their innate abilities of problem-solving creativity and collaboration. And it is so rewarding to be able to really improve patients’ and clinician’s lives by playing a role in that process.
 
Innovation simply means finding better ways of doing things for which you need perseverance and empathy - the ability to look at a situation from different perspectives. In our innovation process, we constantly try to be in the shoes of a nurse or a doctor to make a solution that benefits them and their patients.” 

Within Philips, thousands of inventors work every day on the technologies of tomorrow. What drives them? How do they come up with their ideas and how do they successfully bring them to market? In the series Impactful Inventors, we answer these questions.
 
Also read:
 
Henk van Houten, Chief Technology Officer: "Invention Awards winners are the heroes of Philips Research"
 
Mark Johnson, the man of hundreds of patents: "There is no training to become an inventor"
 
“We were the only European team invited to present at an AI event in the US White House”; Anca Bucur is on a mission to turn data and artificial intelligence from a promise to an actual, tangible clinical benefit.
 
Mohammed Meftah works hard on improving the lives of unborn and prematurely born babies with pioneering research: “Inventing is looking for relevant problems and finding new solutions to them that are not obvious”

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2022/20220121-innovatie-is-vooral-een-kwestie-van-doorzettingsvermogen-en-empathie.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.