Nieuwscentrum
Sound of Safety

okt 12, 2023

Dutch Design Week: Alarm vermoeidheid op de IC verminderen

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

Innovatie op het gebied van patiëntmonitoring is altijd een constante geweest bij Philips. Maar één van de belangrijkste functies van de monitor - het geluid zelf - is al tientallen jaren onveranderd gebleven. In samenwerking met toonaangevende geluidsexperts (Sen Sound) heeft Philips het geluid van patiëntmonitoren opnieuw ontworpen. Hiermee verbetert Philips de geluidsomgeving voor de zorgverlener en patiënten in ziekenhuizen. Tijdens de Dutch Design Week van 21 tot 29 oktober laat Philips hun project ‘Sound of Safety’ online en in het Philips Museum zien.

Alarm vermoeidheid: een veel voorkomend probleem in de zorg

Op de intensive-careafdeling (IC) waarschuwen alarmen zorgpersoneel voor een verandering in de toestand van een patiënt of waarschuwen ze dat het apparaat mogelijk is losgekoppeld. Gemiddeld gaan er tijdens een dag op de intensive care 350 alarmen per patiënt af, in 85 tot 99 procent van deze alarmen is geen actie nodig. Verschillende apparaten concurreren om aandacht en valse alarmen komen vaak voor. Dit kan leiden tot alarmvermoeidheid: een bekend fenomeen in de zorg. “Patiëntmonitor geluiden zijn erg stressvol en vermoeiend voor zorgverleners en patiënten. Dit wordt in zulke extreme mate ervaren dat zij ongevoelig voor deze alarmen worden en buiten het ziekenhuis nog steeds de geluiden horen”, aldus Andreas Walden, Usability Leader Philips.

Het transformeren van de geluidsomgeving

Philips zag dit als een kans om te innoveren en pakte het kritieke probleem van alarmvermoeidheid aan door de geluiden zelf te transformeren. Samen met een team van toonaangevende geluidsexperts werkte Philips aan het verbeteren van de traditionele geluiden voor patiëntmonitoren. De nieuwe patiëntmonitor geluiden zijn verzacht en beter te onderscheiden voor zorgverleners.

Voor Philips was het belangrijk dat er een balans bleef tussen veiligheid op de intensive care en het minimaliseren van alarmvermoeidheid en stress. “We hebben onderzocht en gebruikers gevraagd hoe we op een veilige manier de omgeving geluidsvriendelijker kunnen maken". Tijdens het onderzoek lieten de designers aan zorgverleners zien dat het veranderen van de geluidsomgeving niet betekent dat er minder soorten geluiden zullen zijn. Dit kan op andere manieren worden opgelost, bijvoorbeeld door de intervallen tussen alarmen te verlengen en het aantal tonen bij alarmen met lage prioriteit te wijzigen.

still Sound of Safety video

Vermindering van de geluidsimpact voor zorgverlener en patiënt

Dankzij ‘Sound of Safety’ is er minder geluid op de ICU, wat de zorgverlener kan helpen om de geluiden beter te ontcijferen. Dit heeft een grote invloed op de geluids- en zorgomgeving van de zorgverlener en de patiënt. “We hebben met ons project veel aandacht naar het onderwerp alarmvermoeidheid gebracht en tijdens ons onderzoek zorgverleners meegenomen in ons designproces. Zij voelen zich gehoord en waarderen het enorm dat ze invloed hebben op hoe hun zorgomgeving verbeterd wordt.”

Award winnende innovatie

Philips en Sen Sound wonnen dit jaar een UX Design Award en Interaction Award voor hun innovatieve project ‘Sound of Safety’. “Door dit probleem aan te pakken, kunnen zowel de ervaring van de patiënt als die van de zorgverlener in ziekenhuizen worden verbeterd. Philips Sounds doet dit terwijl het rekening houdt met de veiligheidsnormen en de mentale gezondheid van ziekenhuisbezoekers die vaak al gestrest zijn en zich zorgen maken om hun dierbaren", aldus Hamed Yahyaei - jurylid van de UX Design Awards.

Ontdek ‘Sound of Safety’ tijdens Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week ontmoet je de Philips designers achter het project “Sound of Safety”. Bezoek het Philips Museum tussen 21 en 29 oktober of schrijf je in voor de Online Design Talk op 27 oktober en leer meer over de ervaringen en lessen van de top designers bij Philips. Meer informatie over de Philips projecten tijdens Dutch Design Week, vind je hier.

Sound of Safety

Dutch Design Week: Reducing alarm fatigue in the ICU

Innovation in patient monitoring has always been a constant at Philips. But one of the monitor's most important functions - the sound itself - has remained unchanged for decades. Working with world-renowned sound experts (Sen Sound), Philips has redesigned the sound of patient monitors.  With this, Philips is improving the sound environment for caregivers and patients in hospitals. During Dutch Design Week from October 21 to 29, Philips will showcase their ‘Sound of Safety’ project online and at the Philips Museum.

Alarm fatigue: a common problem in healthcare

In the intensive care unit (ICU), alarms alert care staff to a change in a patient's condition or warn them that the device may have disconnected. On average, 350 alarms per patient go off during a day at the ICU; in 85 to 99 percent of these alarms, no action is needed. Different devices compete for attention, and false alarms are common. This can lead to alarm fatigue: a well-known phenomenon in healthcare. "Patient monitor sounds are very stressful and tiring for caregivers and patients. This is experienced to such an extreme degree that they become desensitized to these alarms and continue to hear the sounds outside the hospital," said Andreas Walden, Usability Leader Philips.

Transforming the soundscape

Philips saw this as an opportunity to innovate and tackled the critical problem of alarm fatigue by transforming the sounds themselves. Together with a team of world-renowned sound experts, Philips worked to improve the traditional sounds of patient monitors. The new patient monitor sounds are less harsh and more distinguishable for caregivers.

For Philips, it was important to maintain a balance between intensive care safety and minimizing alarm fatigue and stress. "We researched and asked users how we could safely make the environment more sound-friendly."  During the research, designers showed caregivers that changing the sound environment does not mean there will be fewer types of alarms. It can be solved in other ways, for example by lengthening the intervals between alarms and changing the number of tones in low priority alarms.

still Sound of Safety video

Reduction of noise impact for caregiver and patient

Thanks to ‘Sound of Safety’, there is less noise in the ICU, which can help caregivers to analyze the sounds better. This has a major impact on the caregiver and patient's noise and care environment. "We brought a lot of attention to the topic of alarm fatigue with our project and included caregivers in our design process during our research. They feel heard and greatly appreciate having a say in how their care environment is improved."

Award winning innovation

Philips and Sen Sound won a UX Design Award and Interaction Award this year for their innovative ‘Sound of Safety’ project. "By addressing this issue, both the patient and caregiver experience in hospitals can be improved. Philips Sounds does this while considering safety standards and the mental health of hospital visitors who are often already stressed and worried about their loved ones," said Hamed Yahyaei - UX Design Awards juror.

Discover 'Sound of Safety' during Dutch Design Week

During Dutch Design Week, meet the Philips designers behind the "Sound of Safety" project. Visit the Philips Museum between October 21 and 29 or register for the Online Design Talk on October 27 and learn more about the experiences and lessons learned by the top designers at Philips. More information about the Philips projects during Dutch Design Week, you can find here.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

René Loman

René Loman
Woordvoerder a.i. Philips Benelux
Tel.: +31 6 51 85 22 26

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.