Sanae Van der Vleuten-Chraibi

jan 10, 2023

“Samen met Disney proberen we patiënten te helpen tijdens de moeilijkste momenten in het ziekenhuis”

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

De studie die je volgt heeft wel invloed op waar je later terecht komt; maar kan je ook op plaatsen brengen die je nooit had durven vermoeden of dromen. Sanae Van der Vleuten-Chraibi kan daarover meepraten. Vanuit een studie bouwkunde is ze terechtgekomen bij Philips. Hier werkt ze – onder andere samen met Disney - aan een programma om patiënten op hun gemak te stellen voor of tijdens het ondergaan van een scan of ingreep.

Daglicht heeft invloed op comfort

“Binnen de studie bouwkunde heb ik me gespecialiseerd in bouwfysica, een vakgebied dat zich onder meer bezighoudt met hoe daglicht een gebouw binnendringt. Het fascinerende daarvan is dat licht veel invloed heeft op het comfort en welbehagen dat mensen in een gebouw ervaren.”

Na een onderzoeksproject bij TNO kwam ze terecht bij Philips, waar ze vooral bijdroeg aan onderzoek voor de verlichtingstak van Philips, die inmiddels valt onder het verzelfstandigde Signify. Ambient Experience, de oplossing waar Sanae nu aan werkt, is ook in die tijd ontstaan in nauwe samenwerking tussen verschillende onderdelen van Philips: design, medische technologie en verlichting.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

“Toen ik mijn PhD had afgerond kwam een onderzoeksfunctie bij Ambient Experience eigenlijk op een hele logische manier op mijn pad. Met Ambient Experience kun je in een ziekenhuiskamer met behulp van beeld, licht, geluid en gebruikersinterface een beleving scheppen. Die kan mensen, bijvoorbeeld tijdens een MRI-scan, op hun gemak stellen. Ook helpt zo’n ervaring om een beetje controle over de situatie terug te geven, en op de juiste momenten positieve afleiding en begeleiding te bieden, wat de patiënt ervaring enorm kan verbeteren.

Hoe prettiger de ervaring tijdens een scan, des te beter dat die over het algemeen verloopt. Maar hoe meet je nu wat het daadwerkelijke effect is van Ambient Experience op het gedrag van patiënten? Dat aantonen en onderbouwen, daar heb ik mij in gespecialiseerd.”

Met Ambient Experience kun je mensen, bijvoorbeeld tijdens een MRI-scan, op hun gemak stellen. Ook helpt zo’n ervaring om een beetje controle over de situatie terug te geven, en op de juiste momenten positieve afleiding en begeleiding te bieden.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Senior Outcome Research Specialist

Minder vaak sedatie toepassen

Dat is vooral belangrijk om er zeker van te zijn dat ziekenhuizen de vruchten kunnen plukken (en inzien) van de voordelen van deze technologie. “Dankzij de Ambient Experience-oplossing liggen patiënten beter stil tijdens een scan. Dat is fijn voor de patiënt, maar het heeft ook voordelen voor het ziekenhuis. Zo horen we van ziekenhuizen dat ze bij kinderen minder vaak sedatie hoeven toe te passen nadat ze een Ambient Experience-oplossing zijn gaan gebruiken. En als zorgmedewerkers minder tijd nodig hebben om patiënten voor te bereiden en gerust te stellen, kunnen ze meer tijd besteden aan het leveren van zorg voor die patiënten. Of wellicht zelfs meer patiënten op een dag scannen.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Onderzoek in Denemarken toonde zelfs aan dat een ziekenhuis 70 procent minder scans moest overdoen na installatie van de nieuwe MR met een Ambient Experience in-bore Connect-oplossing. Patiënten krijgen afleiding door rustgevende videobeelden die ze tijdens de scan kunnen zien. Dat soort data hebben we echt nodig; naast het bieden van de beste patiënt ervaring, zijn zowel het sedatiebeleid als de planning van patiënten belangrijk voor ziekenhuizen. Ze willen zich daarbij, begrijpelijkerwijs, baseren op data.”

Onderzoek in Denemarken toonde zelfs aan dat een ziekenhuis 70 procent minder scans opnieuw hoefde te doen na installatie van de nieuwe MR met een Ambient Experience.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Senior Outcome Research Specialist

Samenwerken met Disney

Vorig jaar maakten Philips en Disney bekend samen te werken om de gezondheidszorg voor kinderen te verbeteren. “Disney heeft al langer programma’s die als doel hebben om patiëntjes in ziekenhuizen wat positieve momenten te bieden, bijvoorbeeld door aankleding van ziekenhuisentrees of wachtkamers. In de samenwerking met Philips verwacht Disney een grotere en vooral schaalbare impact te kunnen maken; samen kunnen we patiënten namelijk helpen op moeilijke momenten in het ziekenhuis. Wat de samenwerking vooral sterk maakt, is dat we hierin de kracht van storytelling van Disney combineren met kennis die Philips heeft op het gebied van medische technologie en workflows.”

Wat de samenwerking vooral sterk maakt, is dat we hierin de kracht van storytelling van Disney combineren met kennis die Philips heeft op het gebied van medische technologie en workflows.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Senior Outcome Research Specialist

In een studie wordt de impact van Ambient Experience met Disney tijdens MR-scans aangetoond. Deze studie draait in zes Europese ziekenhuizen. “We meten daarbij niet alleen hoe de patiënten er zelf op reageren, maar ook hoe ouders en ziekenhuismedewerkers het ervaren. Want zij hebben uiteraard veel invloed op de uiteindelijke ziekenhuiservaring van een kind. Als ouders ontspannen zijn, dan zijn kinderen dat vaak ook sneller.”

Een MRI-scan in je woonkamer met augmented reality

Naast het programma met Disney, staat er nog meer op de planning; waaronder een uitbreiding van het Ambient Experience-portfolio buiten de scankamer. Zo is er een app ontwikkeld die kinderen thuis al kunnen gebruiken. Ollie de olifant neemt hen mee in wat er allemaal staat te gebeuren – in filmpjes en verschillende spellen.

Sanae: “Met augmented reality kunnen ze al een MRI-scanner in hun eigen woonkamer zien staan, waardoor ze makkelijker kunnen wennen aan het apparaat. In de app hoor je spelenderwijs al het geluid dat ze later ook zullen gaan horen tijdens de MRI-scan. Daarmee willen we bewerkstelligen dat ze het geluid niet meer eng vinden, maar herkennen en wellicht ook kunnen associëren met iets leuks.”

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Buiten je eigen comfortzone

Het bijzondere aan haar rol vindt Sanae het werken aan een oplossing die daadwerkelijk het positieve verschil kan maken in de patiënt ervaring, en dat in samenwerking met collega’s vanuit verschillende disciplines: “Ik heb dus een bouwkundige studie gevolgd, maar werk nauw samen met collega’s met een klinische, juridische, psychologische of technische achtergrond. Dat maakt het echt ontzettend leuk om te doen. Ik vind het heel bijzonder dat je in een omgeving werkt met zo’n grote verscheidenheid, want je leert enorm veel van elkaar. En juist doordat we binnen onze business met een relatief kleine club zijn en we het samen moeten doen, treed je soms buiten je eigen comfortzone, waar je alleen maar veel van leert.”

Ik heb dus een bouwkundige studie gevolgd, maar werk nauw samen met collega’s met een klinische, juridische, psychologische of technische achtergrond. Dat maakt het echt ontzettend leuk om te doen.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Senior Outcome Research Specialist

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

“Together with Disney, we aim to help patients during the most difficult moments in the hospital”

Your educational background certainly influences the direction of your professional career; for some people, however, it takes them to places they never dared to imagine. Sanae Van der Vleuten-Chraibi is one of these people. After studying architecture, she eventually landed a career at Philips. Here she gets to work on programs – together with Disney, among others – to make patients feel more comfortable before or during a scan or leading-up to other procedures.

Daylight affects comfort

“During my architecture study, I specialized in building physics; a field that focuses on physical elements in the build environment. Like for example how daylight penetrates a building and its impact on the building users. What is fascinating about this, is that light has a profound influence on the comfort and well-being that people experience in a building.”

After a research project at TNO, she found her way to Philips, where she mainly contributed to research for Philips’ lighting division, which is now the independent company Signify. Ambient Experience, the solution that Sanae is now working on, was also created at that time in close collaboration between different parts of Philips: design, medical technology and lighting.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

“After I completed my PhD, a research position at Ambient Experience was a nice next step in my career. With Ambient Experience you can create an experience in a hospital room using imagery, light, sound and user interface. This can put people at ease, for example during an MRI scan. Such an experience also helps to give them a sense of control over the situation, and it offers a more positive focus and guidance at the right moments, improving the patient experience.

Overall, the more pleasant patients feel during a scan, the higher the quality of the scan. But how can you measure the actual effect of Ambient Experience on the behavior of patients? I am specialized in demonstrating and substantiating that.”

With Ambient Experience you can put people at ease, for example during an MRI scan. Such an experience also helps to give them a sense of control over the situation, and it offers a more positive focus and guidance at the right moments, improving the patient experience.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Senior Outcome Research Specialist

Reducing the need for sedation

This is especially important to ensure that hospitals can reap (and realize) the benefits of this technology. “Thanks to the Ambient Experience solution, patients have less difficulties lying still during a scan. This is good for the patient, but it also has advantages for the hospital. For example, we hear from hospitals that when using Ambient Experience, they can more often scan children without the use of sedation. And if healthcare workers need less time to prepare and reassure patients, they can spend more time providing care for those patients. Or perhaps even scan more patients in one day.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Research in Denmark even showed that a hospital had reduced their re-scan numbers by 70 percent after installing the new MR with an Ambient Experience in-bore Connect solution. Patients are distracted by soothing video images that they can see during the scan. We really need that kind of data; next to offering the best patient experience, both sedation policy and patient scheduling are important for hospitals. Understandably, they want to back up these decisions by data.”

Research in Denmark even showed that a hospital had reduced their re-scan numbers by 70 percent after installing the new MR with an Ambient Experience.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Senior Outcome Research Specialist

Collaboration with Disney

Last year, Philips and Disney announced a collaboration to improve health care for children. “Disney already has programs that offer patients in hospitals transformative Moments that Matter, including the reimagining of hospital entrances or waiting rooms. In the collaboration with Philips, Disney expects to make a larger and above all scalable impact; together, we can help patients during difficult moments in the hospital. What makes the collaboration especially strong is that we combine the power of Disney storytelling with expertise that Philips has in the field of medical technology and workflows.”

What makes the collaboration especially strong is that we combine the power of Disney storytelling with expertise that Philips has in the field of medical technology and workflows.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Senior Outcome Research Specialist

A clinical study will demonstrate the impact of Ambient Experience with Disney during MR scans. This study is being conducted with six European hospitals. “We will not only measure how the patients themselves react to it, but also how parents and hospital staff experience it. Obviously, they have a lot of influence on the ultimate hospital experience of a child. When parents feel at ease, children will be more relaxed too.”

An MRI scan in your living room with augmented reality

There are more Ambient Experience innovations in the pipeline, including an expansion of the portfolio beyond the scanning room. For example, an app has been developed that children can already use at home. Ollie the elephant takes them on a tour of what's about to happen – in movies and through various games.

Sanae: “With augmented reality, they can already see an MRI scanner in their own living room, which makes it easier for them to get used to the device. In the app they can for example in a playful way already get familiar with all the sounds that they will also hear later during the MRI scan. With this we want reduce fear and anxiety because of the MR sound, but instead, they can recognize it and perhaps even associate it with something fun.”

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Outside your comfort zone

What Sanae especially appreciates about her role, is that she gets to work on a solution that really makes a difference and improves the experience of patients. And she gets to do that with colleagues from different disciplines: “Having completed an architectural study, I work closely with colleagues with a clinical, legal, psychological, or technical background. That is really rewarding. I think it's very special that you work in an environment with such great diversity, because you learn a lot from each other. And because we are a relatively small club in our business and we have to do it together, you sometimes step outside your own comfort zone, from which you only learn a lot.”

Having completed an architectural study, I work closely with colleagues with a clinical, legal, psychological, or technical background. That is really rewarding.

Sanae Van der Vleuten-Chraibi

Senior Outcome Research Specialist

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.