Joel Vlashof

okt 21, 2022

Wereldberoemd op YouTube én een vindingrijke ingenieur bij Philips

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

Op zijn visitekaartje staat 'Maintenance Engineer'. Maar voor Joel Vlashof is dit slechts de versimpelde werkelijkheid van een functietitel; in de praktijk krijgt hij de kans om zijn kennis, ervaring en enthousiasme ook in andere vakgebieden in te zetten. Buiten werktijd is Joel een wereldberoemde influencer in schaalmodellen van straaljagers. Sommige video's over zijn eigen miniatuur F-35 model genereerden miljoenen views op YouTube. "Veel dat ik van dit project heb geleerd, kan ik toepassen bij Philips."

"Laat zien wat je kunt" cultuur

Als Maintenance Engineer bij MEMS Foundry, is Joels hoofdverantwoordelijkheid het verzorgen van de machines die in de cleanroom worden gebruikt voor halfgeleiderprojecten; zoals lithografie, etsen, hechten van silicium wafers. "Wat heel typisch is voor hoe wij samenwerken, is dat je primaire verantwoordelijkheid geen beperking is van wat je kunt doen, maar het uitgangspunt. Dus als ik bijvoorbeeld een nieuw onderhoudsgereedschap nodig heb, kan ik onze Equipment Engineers vragen het voor me te maken, maar ze zijn ook zeer bereid me te ondersteunen als ik zelf een prototype wil bouwen. Dat is vrij uniek in een engineeringomgeving als de onze; wij hebben een sterke "laat maar zien wat je kunt" cultuur. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje; als je een goed idee hebt, kun je het realiseren."

Wat heel typisch is voor hoe wij samenwerken, is dat je primaire verantwoordelijkheid geen beperking is van wat je kunt doen, maar het startpunt.

Joel Vlashof

Maintenance Engineer

Een voorbeeld. "Een van de methoden in onze fabriek is 'lift-off'. Tijdens de lithografiefase worden met behulp van coatingmaterialen structuren aangebracht op het oppervlak van siliciumwafers. In de volgende fase, het etsen, verwijderen we de coating, en dat heet 'lift-off'. We tillen metalen delen van de wafers en vangen de opgetilde metalen delen op in een filter.

Onlangs hebben we besloten dat het gereedschap en de processen die bij de lift-off worden gebruikt, kunnen worden gemoderniseerd. Ik kwam met een idee voor een gereedschap dat het hele proces zou kunnen afhandelen, voor verschillende wafermaten - 6 en 8 inch, wat ook het werk van de operator veel gemakkelijker zou maken. We zaten samen met de operator, een procesingenieur en mijn manager en besloten een 3D-geprint prototype te maken. Dit overtuigde al snel iedereen aan tafel dat dit het juiste gereedschap was en binnen no-time ontwikkelden onze collega's van een andere afdeling het eigenlijke lift-off gereedschap voor ons. In no-time hadden we een uitdaging opgelost door de koppen bij elkaar te steken en zo pragmatisch mogelijk aan de oplossing te werken."

Joel Vlashof

Dingen breken om te ontdekken hoe ze werken

Joels ondernemende, probleemoplossende houding was er al van kinds af aan. "Mijn ouders werden vaak boos op me omdat ik dingen kapot maakte om uit te vinden hoe ze werkten." Toen hij en zijn ouders tijdens een gezinswandeling toevallig langs een modelvliegveld kwamen, viel het kwartje pas echt.

Zijn ouders besloten een vliegtuigmodel te kopen voor de kleine Joël: "Dat was eerst geweldig, maar ging al snel vervelen. Het moest sneller gaan, en beter." Na het vliegen met modelstuntvliegtuigen experimenteerde Joel met straaljagers, turbinemotoren en helikopters. Zijn laatste project is wat hem beroemd maakte bij collega-modelbouwfans over de hele wereld: hij bouwde zijn eigen F-35, de eerste straaljager die verticaal kan opstijgen en landen.

"Het probleem met vliegtuigmodellen is dat hun wielen te klein zijn, waardoor ze gemakkelijk remmen tijdens de landing. Daarom wilde ik graag een model bouwen dat verticaal kon opstijgen en landen." Hij maakte zowel een model van de legendarische Harrier Jump Jet - ontwikkeld in de jaren zestig en naar verluidt gebruikt door Neil Armstrong om de maanlanding te oefenen - als van de moderne F-35, ook bekend als de Joint Strike Fighter. Topsnelheid: 280 kilometer per uur.

F-35

Influencer door toeval

Het was nooit zijn bedoeling om influencer te worden; het was bij toeval dat miljoenen kijkers zijn zelfgemaakte modellen op YouTube vonden. "Als ik mijn modellen testte, had ik altijd videobeelden nodig die ik achteraf kon bekijken om hun prestaties verder te verbeteren. Dus vroeg ik mijn vriendin om deze testvluchten te filmen. Er was niet genoeg opslagruimte op haar smartphone, dus maakten we een YouTube-kanaal aan om de video's meteen te kunnen uploaden en uit het geheugen van de telefoon te wissen. Op een dag kreeg ik een e-mail van Google; het bleek dat mijn video's zoveel views hadden gegenereerd dat ze geïnteresseerd waren in adverteren op mijn kanaal."

Achteraf gezien betekende dat moment de verticale lancering van zijn carrière als influencer; zijn follower-base groeide exponentieel, hij werd uitgenodigd om een echte F-35 stimulator te gebruiken en zijn miniatuurmodel werd tijdens een keynote-presentatie op het podium gebruikt door de Nederlandse minister van Defensie.

Youtube image video Joel Vlashof

3D-geprinte prototypes

De lessen van zijn modelbouwavonturen kunnen vaak worden toegepast op zijn werk bij Philips - inclusief 3D-geprinte prototypes. "Ons machinepark is echt geweldig en elke dag maken we het nog beter, door samen te innoveren. Zo vroegen onze collega's van het wafer bonding cluster om een oplossing om de sterkte van bindingen - meerdere aan elkaar gebonden wafers - te meten. Blijkbaar bestaan daar geen instrumenten voor. Nog niet.

Dus hebben we er zelf een ontworpen, opnieuw met behulp van een 3D-printer. De synergie tussen verschillende afdelingen van de organisatie is een mooi voorbeeld van wat we kunnen doen om dingen voor elkaar te krijgen; samen met het operations team maken we het gereedschap nu klaar voor gebruik in onze operaties."

Ons machinepark is echt geweldig en elke dag maken we het nog beter, door samen te innoveren.

Joel Vlashof

Maintenance Engineer

Joel vervolgt: "Wat ik mooi vind aan Philips; we zijn niet alleen in staat om onze eigen tools te ontwikkelen, maar we verbeteren ook onze eigen processen. Mijn ervaring is dat je dit soort doorbraken vaak vrij snel kunt realiseren. Wat je nodig hebt is een gemeenschappelijk doel, en passie. Als iedereen zich inzet, kunnen we het waarmaken."

Joel Vlashof

“World famous on YouTube ánd a resourceful engineer at Philips”

His business card says ‘Maintenance Engineer’. But to Joel Vlashof, this is just the simplified reality of a job title; in practice, there is a large degree of freedom in shaping his role. Outside working hours Joel is a world-famous influencer in jetfighter scale models. Some of the videos on his own miniature F-35 model generated millions of YouTube views. “Much that I learned from this project, I can apply in my job at Philips.”

“Show what you can do” culture

As a Maintenance Engineer at the MEMS Foundry, Joels main responsibility is taking care of the machines that are used in the cleanroom for semiconductor projects; like lithography, etching, bonding of silicon wafers. “What is very typical of how we work together, is that your primary responsibility is not a limitation to what you can do, but the starting point. So for example, if I need a new maintenance tool, I can ask our Equipment Engineers to make it for me, but they are also very willing to support me if I want to build a prototype myself. That is quite unique in engineering environment like ours; we have strong ‘show us what you can do’ culture. We are all in this together; if you have a good idea, you can make it happen.”

What is very typical of how we work together, is that your primary responsibility is not a limitation to what you can do, but the starting point.

Joel Vlashof

Maintenance Engineer

An example. “One of the methods in our factory is ‘lift-off’. During the lithography phase, structures are created on the surface of silicon wafers, using coating materials. In the next phase, etching, we remove the coating, and this is called lift-off. We actually lift metal parts from the wafers and catch the lifted metal parts in a filter.

Quite recently we decided that the tools and processes used during lift-off could be modernized. I came up with an idea for a tool that would be able to handle the entire process, for different wafer sizes – 6 and 8 inch, which would also make the work of the operator much easier. We sat together with the operator, a process engineer and my manager and decided to create a 3D printed prototype. This quickly convinced everyone at the table that this was the right tool and within no-time our colleagues at another department developed the actual lift-off tool for us. We had fixed a challenge in no-time putting our heads together and working on the solution as pragmatic as possible.”

Joel Vlashof

Breaking things to find out how they work

Joels entrepreneurial, problem-solving attitude has been present since he was a kid. “My parents often got mad at me because I used to break things to find out how they worked.” The epiphany that would determine his technical development happened when he and his parents incidentally came past a model airport during a family stroll.

His parents decided to buy an airplane model for little Joel: “That was awesome at first but got boring soon. It had to go faster, and better.” After flying model stunt airplanes, Joel experimented with jet fighters, turbine engines and helicopters. His latest project is what made him famous amongst fellow scale model fans all over the world: he built his own F-35, the first jet fighter that can take off and land vertically.

“The problem with airplane models is that their wheels are too small, so they easily brake during landing. That is why I was keen to build a model that could take off and land vertically.” He both created a model of the legendary Harrier Jump Jet – developed in the 1960s and allegedly used by Neil Armstrong to practice the moon landing – and the modern F-35, also known as the Joint Strike Fighter. Top speed: 280 km/h.

F-35

Influencer by chance

He never intended to be influencer; it was by chance that millions of viewers found his home-made models on YouTube. “When I tested my models, I always needed video footage that I could watch afterwards to further improve their performance. So I asked my girlfriend to film these test flights. There wasn’t enough storage space on her smartphone, so we created a YouTube channel just to be able to upload the videos immediately and delete them from the phone’s memory. One day I got an e-mail from Google; it appeared that my videos had generated so many views that they were interested in advertising on my channel.”

In hindsight, that moment meant the vertical launch of his career as an influencer; his follower-base grew exponentially, he got invited to use an actual F-35 stimulator and his miniature model was used on stage by the Dutch Minister of Defense during a keynote presentation on stage.

Youtube image video Joel Vlashof

3D printed protypes

The learnings from his model engineering adventures can often be applied at his work at Philips – including 3D printed prototypes. “Our machine park is really amazing and every day we make it even better, by innovating together. For example, our colleagues at the wafer bonding cluster asked for a solution to measure the strength of bonds – multiple wafers bound together. Apparently, there are no tools to do that. Yet.

So we designed one of our own; again, with the help of a 3D printer. The synergy between different departments of the organization is a great example of what we can do to make things happen; together with the operations team we are now preparing the tool to be used in our operations.”

Our machine park is really amazing and every day we make it even better, by innovating together.

Joel Vlashof

Maintenance Engineer

Joel continues: “What I Iike about Philips; we are not only capable of developing our own tools, but we also improve our own processes. In my experience you can often achieve breakthroughs like these quite quickly. What you need is a common goal, and passion. If everyone is committed to step in, we can make it happen.”

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.